Object structure

Title:

Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych = Development of beach and coastal dune relief in the Pogorzelica area asbased on studies of sedimentary structures

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Creator:

Sydor, Paweł ; Łabuz, Tomasz Arkadiusz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

164 pp ; 24 cm

Subject and Keywords:

relief development ; beach relief ; coastal dunes relief ; sedimentary structures ; Baltic coast

References:

1. Bird E., 1969, Coasts, M.I.T. Press, Cambridge, Mass. ; 2. Bird E., 2000, Coastal Geomorphology, John Wiley and Sons, Chichester. ; 3. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997, Geografia gleb, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 4. Bohdziewicz L., 1963, Przegląd budowy geologicznej i typów polskich wybrzeży, [w:] Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego. Zeszyt 5 – Geologia i zagadnienia pokrewne, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, s. 10–41. ; 5. Borówka M., 1979a, Rekonstrukcja rozwoju rzeźby zaplecza plaży w środkowej części Mierzei Łebskiej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 32, seria A, Geografia Fizyczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 7–19. ; 6. Borówka M., 1979b, Przebieg procesów deflacji i akumulacji na powierzchni nadbrzeżnych wałów wydmowych, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 32, seria A, Geografia Fizyczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 31–47. ; 7. Borówka R.K., 1980, Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich, PWN, Poznań. ; 8. King C.A.M., 1972, Beaches and Coasts, Arnold, London. ; 9. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 10. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M., 2007, Klimat województwa zachodniopomorskiego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. ; 11. Leontjew O.K., Nikiforow L.G., Safjanow G.A., 1982, Geomorfologia brzegów morskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. ; 12. Łabuz T.A., 2003, Szata roślinna wskaźnikiem procesów eolicznych na nadmorskich wydmach mierzei Jeziora Jamno, [w:] W. Florek (red.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku, t. 5, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 97–109. ; 13. Łabuz T.A., 2005, Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku, Czasopismo Geograficzne, 76, 1–2, s. 19–47. ; 14. Łabuz T.A., 2007, Rozwój wydmy przedniej akumulacyjnego odcinka brzegu Mierzei Bramy Świny w latach 1995–2005, [w:] W. Florek (red.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku cz.5, Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 145–160. ; 15. Łabuz T.A., 2009, The West Pomerania coastal dunes – alert state of their development, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 160, 2, s. 113–122. ; 16. Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K., 1959, Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski, [w:] W. Szafer (red.), Szata roślinna Polski, t. 1, PWN, Warszawa, s. 275–463. ; 17. Mielczarski A., Onoszko J., 1968, Poprzeczne formy akumulacji eolicznej na plażach piaszczystych oraz analiza transportu eolicznego piasków plażowych, Archiwum Hydrotechniki, 15, 2, s. 173–195. ; 18. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004, Klimat wybrzeża południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian, [w:] J. Cyberski (red.), Środowisko polskiej strefy południoweg oBałtyku – stan obecny i przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk o Ziemi, Gdańsk, s. 11–44. ; 19. Musielak S., 1989, Morfolitodynamika morskich plaż piaszczystych, Studia i Materiały Oceanologiczne, 54, Brzeg Morski, 1, s. 68–77. ; 20. Musielak S., Łabuz T.A., Wochna S., 2005, Współczesne procesy brzegowe na Wybrzeżu Trzebiatowskim, [w:] R.K. Borówka, S. Musielak (red.), Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, Oficyna in Plus, Szczecin, s. 61–71. ; 21. Orme A.R., 1988, Coastal dune, changing sea level, and sediment budgets, Journal of Coastal Research, Special Issue, 3, s. 1–4. ; 22. Piotrowska H., 1984, Szata roślinna, [w:] B. Augustowski (red.), Pobrzeże Pomorskie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk, s. 281–317. ; 23. Prusinkiewicz Z., 1961, Zagadnienia leśno-gleboznawcze na obszarze wydm nadmorskich Bramy Świny, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 7, s. 25–127. ; 24. Psuty N.P., 1990, Foredune mobility and stability, Fire Island, New York, [w:] K.F. Nordstrom, N. Psuty, B. Carter (red.), Coastal Dunes. Form and Processes, John Wiley and Sons, Chichester, s. 159–176. ; 25. Racinowski R., Dobrzyński S., Seul C., 1995, Cechy morfodynamiczne słupskich i szczecińskich wybrzeży mierzejowo-wydmowych, [w:] W. Florek (red.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku cz. 2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk, s. 247–255. ; 26. Rosa B., 1984, Rozwój brzegu i jego odcinki akumulacyjne, [w:] B. Augustowski (red.), Pobrzeże Pomorskie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk, s. 67–119. ; 27. Shepard F.P., 1963, Submarine Geology, Harper and Row, New York. ; 28. Sztobryn M., Stigge H.J., 2005, Wezbrania sztormowe wzdłuż południowego Bałtyku (zachodnia i środkowa część), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa. ; 29. Wojterski T., 1964, Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na polskim wybrzeżu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, 28, 2, Poznań.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

123

End page:

137

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund