Object structure
Title:

"Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza" Jana Dąbrówki : studium źródłoznawcze i edycja krytyczna

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes ; Materiały

Creator:

Kulpa, Michał ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

p. 219-230

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Dąbrówka, Jan (approximately 1400-1472) ; historiography - Poland - 15th c. ; Polish-Teutonic war (1454-1466) ; Succession of Rightful Heirs of Pomerania ; Genealogy of Pomeranian Princes ; Gallery of Princes and Kings of Poland ; Oliva Chronicle ; manuscript of Jan Dąbrówka ; Thirteen Years’ War

Abstract:

The article’s content is a source study and critical edition of the short text Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza (Succession of Rightful Heirs of Pomerania) by Jan Dąbrówka, regarded earlier as two separate pieces (entitled Genealogia książąt pomorskich [Genealogy of Pomeranian Princes] and Poczet książąt i królów polskich [Gallery of Princes and Kings of Poland]). The article’s author describes the only manuscript of this text (in the codex 3002 III preserved in the National Library in Warsaw), the time of its compilation, its author, sources, ideological content, and the purpose of its writing. The appendix contains the critical edition of the Succession.

References:

Biskup M., Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 141–167
Biskup M., Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Olsztyn 2014
Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, RAU whf, t. 99, Kraków 2003
Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 3, Warszawa 2012
Polak W., Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999
Semkowicz-Zarembina W., Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza, RAU whf, t. 72, Kraków–Wrocław 1953
Wenta J., Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym, Gdańsk–Oliwa 1990
Węcowski P., „Opera minora” Jana z Dąbrówki, w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia staropolskie. Series Nova, t. 42 (98), Warszawa 2015, s. 58–75
Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Część pierwsza (1310–1454), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1966, nr 1, s. 3–98
Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Część druga (1454–1525), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1967, nr 1–2, s. 3–84
Zonenberg S., Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w „Rocznikach” Jana Długosza (do 1299 roku), Toruń 2000
Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

219

End page:

230

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.12

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: