Object structure
Title:

"Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza" Jana Dąbrówki : studium źródłoznawcze i edycja krytyczna

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes ; Materiały

Creator:

Kulpa, Michał ORCID

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

s. 219-230

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Dąbrówka, Jan (około 1400-1472) [KABA] ; Historiografia -- Polska -- 15 w. [KABA] ; Wojna polsko-krzyżacka (1454-1466) [KABA] ; Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza ; Genealogia książąt pomorskich ; Poczet książąt i królów polskich ; Kronika oliwska ; kodeks Jana Dąbrówki ; wojna trzynastoletnia

Abstract:

Treścią artykułu jest studium źródłoznawcze i edycja krytyczna Sukcesji prawowitych dziedziców Pomorza – dziełka Jana Dąbrówki uważanego wcześniej za dwa oddzielne utwory (zwane Genealogią książąt pomorskich oraz Pocztem książąt i królów polskich). Omówiono jedyny rękopis tego dzieła (znajdujący się w kodeksie BN 3002 III), a także czas jego powstania, osobę autora, źródła, treść ideową oraz cel. W aneksie zawarto edycję krytyczną.

References:

Biskup M., Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 141–167
Biskup M., Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Olsztyn 2014
Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, RAU whf, t. 99, Kraków 2003
Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 3, Warszawa 2012
Polak W., Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999
Semkowicz-Zarembina W., Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza, RAU whf, t. 72, Kraków–Wrocław 1953
Wenta J., Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym, Gdańsk–Oliwa 1990
Węcowski P., „Opera minora” Jana z Dąbrówki, w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia staropolskie. Series Nova, t. 42 (98), Warszawa 2015, s. 58–75
Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Część pierwsza (1310–1454), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1966, nr 1, s. 3–98
Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Część druga (1454–1525), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1967, nr 1–2, s. 3–84
Zonenberg S., Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w „Rocznikach” Jana Długosza (do 1299 roku), Toruń 2000
Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

219

End page:

230

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.12

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: