Object structure
Title:

Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu : uwagi źródłoznawcze

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes ; Materiały

Creator:

Sumowska, Alicja ORCID ; Sumowski, Marcin (1987– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

p. 231-251

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Toruń (Poland) - history ; Toruń (Poland) - history - sources ; Bazylika Katedralna Świętych Janów w Toruniu - history ; local finance - Poland - Toruń - history - 15th c. ; local finance - Poland - Toruń - history - 16th c. ; Middle Ages ; accounting sources ; St John’s Church in Toruń ; fabrica ecclesiae ; Archiwum Państwowe w Toruniu ; State Archive in Toruń

Abstract:

The article discusses medieval accounts of St John’s Church in Toruń from the 15th and the first half of the 16th century. This set of financial records is made up of eight archival units kept in the State Archives in Toruń. The article describes their structure, content, authors and arrangement of the entries; there is also a presentation of the relationship between these accounts and municipal records of the town of Toruń.

References:

Czaja R., Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, cz. 1: Do roku 1454, Toruń 1999
Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009. Zahlen und Erinnerung: Von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen, wyd. H. Flachenecker, J. Tandecki, Toruń 2010
Grulkowski M., Definicja i klasyfikacje ksiąg miejskich. Księgi w kancelariach miast obszaru Hanzy, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 119–148
Grulkowski M., Najstarsze księgi gruntowe Głównego Miasta Gdańska w XIV i XV wieku. Uwagi źródłoznawcze, w: Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. P. Gołdyn, Kraków 2008, s. 181–200
Grulkowski M., Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015
Herrmann Ch., Witrycy kościoła Mariackiego w Gdańsku. Pozycja, zadania i działalność od XIV do początku XVII w., w: Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616). Transkription und Auswertung / Kronika kościoła Mariackiego w Gdańsku. „Historisches Kirchen Register” Eberharda Böttichera (1616). Transkrypcja i analiza, red. Ch. Herrmann, E. Kizik, Köln–Weimar–Wien 2013, s. 115–204
Kizik E., Historisches Kirchen Register – opis autografu oraz jego źródeł, w: Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616). Transkription und Auswertung / Kronika kościoła Mariackiego w Gdańsku. „Historisches Kirchen Register” Eberharda Böttichera (1616). Transkrypcja i analiza, red. Ch. Herrmann, E. Kizik, Köln–Weimar–Wien 2013, s. 287–312
Mikulski K., Schottdorff Kasper, w: Toruński słownik biograficzny, t. 7, red. K. Mikulski, Toruń 2014, s. 197 n.
Mikulski K., Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, t. 2: 1454–1650, Toruń 2001
Radzimiński A., Piętnastowieczne rachunki plebanów z Torunia i Brodnicy jako źródła do badania dziejów parafii w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Rocz. Hum., 48, 2000, nr 2, s. 473–482
Radzimiński A., Rachunki plebana kościoła parafialnego Świętych Janów w Starym Mieście Toruniu z lat 1445–1446, Rocz. Hist., 69, 2003, s. 167–187
Reitemeier A., Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Wiesbaden 2005
Rozynkowski W., Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000
Semrau A., Der Bau des Kirchturms zu S. Johann in Thorn, „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn”, 18, 1910, s. 27–39
Semrau A., Forschungen zur Baugeschichte der Johanniskirche in Thorn von 1250 bis 1500, „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn”, 21, 1913, nr 2, s. 28–53
Skierska I., Zarząd finansami parafii w późnośredniowiecznej Polsce, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 8, 2013, s. 7–26
Słoń M., Blisko źródła czy Czytelnika? Refleksje na marginesie edycji rachunków szpitalnych z 1495 roku, St. Źródł., 45, 2007, s. 65–70
Słoń M., Średniowieczne rachunki szpitali wrocławskich, Kwart. Hist., 105, 1998, nr 2, s. 17–32
Sumowska A., Sumowski M., Die mittelalterlichen Rechnungen der Thorner Kirchen – Bearbeitung, Edition, Digitalisierung. Vorstellung eines Projektes, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden (w druku)
Sumowski M., Cyfrowa edycja średniowiecznych rachunków kościołów toruńskich, w: Editiones sine fine, t. 2 (w druku)
Sumowski M., „Pastor et oves” – Parish Priest in Late-Medieval Prussian Town, „Quaestiones Medii Aevii Novae”, 23, 2018, s. 343–377
Sumowski M., Rachunki witryka kościoła św. Jakuba w Toruniu z 1468 roku, w: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w., red. A. Radzimiński, R. Biskup, Toruń 2015, s. 237–271
Tandecki J., Średniowieczne księgi rachunkowe Starego Miasta Torunia i ich edycje, w: tenże, Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 2008, s. 103–117
Tandecki J., Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–Toruń 1990
Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

231

End page:

251

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.12

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: