Obiekt

Tytuł: Potknięcia impresorów i wypowiedzi w sprawie omyłek druku w książce drugiej połowy XVIII wieku. Rekonesans.

Twórca:

Mazurkowa, Bożena

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis Seria XXVI (2020)

Wydawca:

Wydawnictwo IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Literatura podmiotu:
1. Anakreon poeta grecki, [przekłady A.S. Naruszewicza i J. Kochanowskiego], Warszawa: Drukarnia Nadworna J. K. Mci, 1774.
2. Bohomolec F., Komedie, t. 1, za pozwoleniem starszych przedrukowane, Lwów: Drukarnia Jana Szlichtyna, 1758.
3. Chmielowski B., Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencji pełna, na różne tytuły jak na „classes” podzielona, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana, cz. 1–4, Lwów: Drukarnia Pawła Józefa Golczewskiego, 1745–[1756].
4. Karpiński F., Zabawki wierszem i prozą, t. 7, Warszawa: Drukarnia J. K. Mci i Rzeczypospolitej u Ks[ięży] Scholarum Piarum, 1787.
5. Karpiński F., Zabawki wierszem i przykłady obyczajne, Lwów: Druk[arnia] Kazimierza Szlichtyna, 1780, egz. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. XVIII–5859.
6. Kniaźnin F.D., Poezje, t. 1–2, edycja zupełna, Warszawa: Drukarnia uprzywilejowana Michała Grölla, 1787–1788.
7. Krasicki I., Pan Podstoli na trzy księgi podzielony, [cz. 1], Warszawa: Nakładem i drukiem Michała Grölla, 1778.
8. [Krasicki I.], Solenizant, komedia w trzech aktach, Warszawa: Nakładem i drukiem Michała Grölla, 1780.
9. Minasowicz J.E., Zbiór mniejszy poezji polskich drobniejszych albo Suplement do zbioru większego rytmów jego ojczystych, wydanego w dwóch tomach, a w czterech częściach w Warszawie R[oku] P[ańskiego] 1755–[17]56. Przydane są na końcu łacińskie tegoż autora poezje etc., Warszawa: Nakładem i drukiem Michała Grölla, 1782.
10. Minasowicz J.E., Zbiór rytmów polskich, cz. 1–4, Warszawa: Drukarnia J. K. Mci i Rzeczypospolitej Collegii Scholarum Piarum, nakładem Krzysztofa Nicolai, 1755–1756.
11. Naruszewicz A.S., Historia Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego], t. 2, Warszawa: Drukarnia Nadworna J. K. Mci, 1781.
12. Naruszewicz A.S., Historia narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, t. 2–3, Warszawa: Drukarnia J. K. Mci i Rzeczypospolitej uprzywilejowana Gröllowska, 1780–1781.
13. Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych, t. 1–2, [wyd. A.S. Naruszewicz, J.E. Minasowicz], Warszawa: Nakładem Michała Grölla, 1773[–1774/1775].
14. Tacyt K.K., Dzieła wszystkie, t. 1–2, przekładania A.S. Naruszewicza, Warszawa: Drukarnia J. K. M. i Rzeczypospolitej S[ocietatis] I[esu], 1772–1773.
Bibliografia przedmiotowa:
1. Bielski M., Kronika wszytkiego świata na sześć wieków, monarchije czterzy rozdzielona, z kosmografiją nową i z rozmaitemi królestwy, tak pogańskimi, żydowskiemi, jako i krześcijańskiemi, z Sybillami ich, po polsku pisana, z figurami. W której też żywoty cesarskie, papieskie i tych królów z ich królestwy: asyryjskich, egipskich, żydowskich, greckich, perskich, tureckich, węgierskich, czeskich i inych rozmaitych, tak królów, książąt, jako inych przełożonych od początku świata aż do tego roku, który sie pisze 1551, są napisane. Między któremi też nasza Polska na ostatku z osobna jest wypisana, Kraków: [b.d.], 1551.
2. [Bohomolec F.], Przemowa, w: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Warszawa 2005.
3. Chmielowski B., Przedmowa do czytelnika uczonego, grzecznego, rozeznanego i legisty wielkiego, w: idem, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencji pełna, na różne tytuły jak na „classes” podzielona, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana, cz. 4, Lwów: Drukarnia J. K. M. Collegii Societatis Iesu, [1756].
4. Morsztyn S., Hippolit, tragedyja jedna z dziesiąci, które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona. Andromacha. Tragedyja z francuskiego przetłumaczona, wyd. M. Bajer, R. Rusnak, Warszawa 2016.
5. Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763–1825, zebrał i do druku przygotował T. Mikulski, komentarz oprac. R. Sobol, Wrocław 1958.
6. Korespondencja Adama Naruszewicza 1762–1796, z papierów po L. Bernackim uzupełnił, oprac. i wyd. J. Platt, red. T. Mikulski, [teksty i zwroty łacińskie tłum. K. Zathey, teksty francuskie tłum. H. Devehy], Wrocław 1959.
7. Owidiusz Naso P., Księgi Metamorphoseon to jest Przemian… przez W. Otwinowskiego na polskie przetłumaczone i do druku podane, Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1638.
8. Owidiusz Naso P., Metamorphoseon, to jest Przeobrażenia, ksiąg piętnaście, przekładania J. Żebrowskiego, Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego, 1636.
9. Przemowa, w: Sielanki polskie z różnych autorów zebrane, a teraz świeżo dla pożytku i zabawy czytelników przedrukowane, Warszawa: Drukarnia Mitzlerowska Korpusu Kadetów, nakładem Towarzystwa Literatów w Polszcze ustanowionego, 1770.
10. „Psyche” Lucyjana, Apulejusza, Marina, „Cyd albo Roderyk”, komedyja hiszpańska, „Hippolit”, jedna z tragedyj Seneki, „Andromacha”, tragedyja z francuskiego przetłumaczona, [b.m.r].
11. Twardowski S., Władysław IV, król polski i szwedzki, Leszno: Daniel Vetter, 1649.
12. Twardowski S., Wojna kozacka późniejsza przez Najjaśniejszego Jana Kazimierza, króla polskiego i szwedzkiego, poparta i skończona szczęśliwie w roku 1651, Leszno: Daniel Vetter, [1651–1655].
13. Załuski J.A., Przemowa do niełaskawego Czytelnika, bo łaskawy i zrozumie, i wyrozumie, i przebaczy, w: idem, Zbiór rytmów przez wierszopisów żyjących lub naszego wieku zeszłych pisanych, t. 3, Warszawa: [b.d.], 1754.
Opracowania:
1. Borowy W., Poezja polska w wieku XVIII, [Czasy saskie], Kraków 1948.
2. Czwórnóg-Jadczak B., O szkolnej i literackiej recepcji oktawy: [Święta miłości kochanej ojczyzny…], w: Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór i B. Mazurkowa, Warszawa 2014.
3. Encyklopedia książki, t. 1: Eseje, A–J, red. A. Żbikowska-Migoń i M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.
4. Encyklopedia wiedzy o książce, red. naczelna A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.
5. Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 3: (Obejmująca druki stuleci XV–XVIII w układzie abecadłowym), t. 23, [z. 2]: Litera Z–Zazdrość, zespół red. A. Borowski [et. al.], do druku przygotowała Z. Otczykowa, Kraków 2000.
6. Bibliografia polska, cz. 3: Stulecie XV–XVIII w układzie abecadłowym, t. 2 (13), Kraków 1894.
7. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, wstęp M. Strzyżewski, Toruń 2011.
8. Gramatowski W., Franciszek Bohomolec – wydawca, prefekt drukarni i redaktor „Wiadomości Warszawskich”, „Roczniki Biblioteczne” 1970, t. 14, nr 3/4.
9. Jarczykowa M., Literacka rama wydawnicza „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego, w: Studia bibliologiczne, t. 5: Informacja naukowa – bibliotekarstwo – zagadnienia wydawnicze, red. A. Jarosz, Katowice 1992.
10. Kostkiewiczowa T., „Księgi, wiersze, dzienniki…”. O poglądach na książki i czytanie w epoce oświecenia i w pismach Ignacego Krasickiego, w: „Prace Literackie”, t. 31: Antynomie Oświecenia. Tom specjalny w 200 rocznicę Konstytucji 3 maja, red. P. Matuszewska, B. Zakrzewski, Wrocław 1991.
11. Kostkiewiczowa T., Krytyka literacka w Polsce w epoce oświecenia, w: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia, Wrocław 1991.
12. Krzyżak T., O powinnościach i heroizmie patrioty: „Do Krzysztofa Szembeka, koadiutora płockiego”, w: Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór i B. Mazurkowa, Warszawa 2014.
13. Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, wyd. 2 poprawne i pomnożone, Lwów 1854–1860.
14. Lis-Listwon A., Problemy edytorskie wydania „Zbioru mniejszego poezji polskich drobniejszych” Józefa Epifaniego Minasowicza, „Sztuka Edycji” 2018, nr 2.
kliknij tutaj, żeby przejść
15. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
16. Łysek W., Errata, czyli błędy ujawnione, „Wydawca” 2004, nr 2.
17. Marczewska-Stańdowa E., Listy Elżbiety Drużbackiej, w: Miscellanea z doby Oświecenia, [t.] 1, [red. Z. Goliński], Wrocław 1960.
18. Mazurkowa B., O przypisach warsztatowych w polskiej książce poetyckiej drugiej połowy XVIII wieku, w: Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, red. B. Mazurkowa, Katowice 2019.
19. Mazurkowa B., O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia, w: Studia bibliologiczne, t. 5: Informacja naukowa – bibliotekarstwo – zagadnienia wydawnicze, red. A. Jarosz, Katowice 1992.
20. Mazurkowa B., „Weksle prawdy i nieprawdy”. Studia literackie o książce oświeceniowej, Warszawa 2011.
21. Ocieczek R., O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice 1990.
22. Pawiński A., Michał Gröll. Obrazek na tle epoki stanisławowskiej z dodaniem spisu wydawnictw Grölla ułożonego przez Zygmunta Wolskiego, Kraków 1898.
23. Socha K., Typografia publikacji pochodzących z drukarń Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674–1819, Kraków 2016.
24. Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979.
25. Wolska B., Komentarz edytorski, w: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1–4, wyd. B. Wolska, Warszawa 2005–2015.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

26

Strona pocz.:

149

Strona końc.:

188

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:154134 ; 1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.9

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-01-11

Data dodania obiektu:

2020-12-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

47

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/187552

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji