RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od Kościoła rzymskokatolickiego, przez Kościół unicki, do Kościoła prawosławnego : pokasacyjne dzieje świątyń dominikanów w Janowie Podlaskim i reformatów w Białej Podlaskiej

Creator:

Buczyło, Andrzej ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 2 (2020)

Contributor:

Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 33-48 ; Summary in French and Russian.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the fate of two convent churches: of Dominicans at Janów Podlaski and Reformed Friars Minor at Biała Podlaska. Both churches changed their intended purpose between 1864 and 1875; first, their convents were dissolved, then they were converted into Uniate churches only to be transformed into the Orthodox churches after the liquidation of the Uniate Church. Their fate has been presented based on archival materials kept in the State Archives in Lublin, in the fonds of Chełm Greek Catholic Consistory.

References:

Danielak-Chomać M., Początki fundacji kościoła i klasztoru reformatów w Białej Podlaskiej, „Rocznik Bialskopodlaski” 6 (1998), s. 7–19.
Demidowicz T., Janów Podlaski. staropolskie miasto – rezydencja biskupów łuckich w XV–XVIII wieku, „Rocznik Bialskopodlaski” 4 (1996), s. 7–29.
Dylągowa H., Dzieje unii brzeskiej, Warszawa–Olsztyn 1996.
Flisiński J., Biała na Podlasiu. Dzieje miasta do 1795 r., Biała Podlaska 2009.
Gach P.P, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984.
Horbowicz M., Podominikański kościół pw. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 3 (2014), s. 7–21.
Jastrzębski C., Kasaty klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r., w: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, red. M. Derwich, t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław 2014, s. 248–367.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8: Województwo lubelskie, z. 2: Powiat Biała Podlaska, red. i oprac. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Warszawa 2006.
Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835–1875, Lublin 1992.
Korobowicz A., Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815–1875), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio F” 20 (1968), s. 145–159.
Lewandowski J., Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864– 1875, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio F” 31 (1966), s. 213–244.
Mirończuk R. ks., Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465–1796) i podlaskich (1818–1867), Kraków 2018.
Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.
Podlasiak P.J.K. [ks. J. Pruszkowski], Janów Biskupi czyli Podlaski, Kraków 1897.
Wereda D., Kasata klasztoru bazylianów w Białej Podlaskiej, „Roczniki Humanistyczne” 68 (2020), z. 2: Historia, s. 109–125.
Zubkowicz A., Zmiany granic i przynależności administracyjnej ziem dzisiejszego powiatu łosickiego, w: Przemiany administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej XV–XXI wiek, red. A. Indraszczyk, Warszawa–Łosice 2006, s. 15–36.
Холмскій греко-уніяцкій мѣсацеслов на 1868 годъ, Варшава 1868.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

55

Issue:

2

Start page:

33

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153693 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.453/55/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information