Object

Title: Edycja krytyczna "Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej" Jana Achacego Kmity

Creator:

Pełka, Angelika

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Meluzyna, Nr 1 (4) (2016) | Rocznik III

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Place of publishing:

Szczecin

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Banasiowa, T. (1997). Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
2. Banaś-Korniak, T. (2016). Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
3. Bąk S. et al. (red.) (1966–2012). Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (do t. 22). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN (od t. 23).
4. Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu na polski język według łacińskiej Biblii od Kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyjętej… (1577). Kraków: Drukarnia Mikołaja Szarfenbergera (= Biblia Leopolity).
5. Boniecki, A. (1908). Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 12. Warszawa: Gebethner i Wolff.
6. Bylina, S. (1992). Człowiek i zaświaty. Wizja kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej. Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”.
7. Curtius, E.R. (1997). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum., oprac. A. Borowski. Kraków: TAiWPN Universitas.
8. Cytowska, M., Wojas, Z. (1967–1968). Kmita Jan Achacy. W: Polski słownik biografi czny. T. 13 (s. 93–94). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
9. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Pobrane z: http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=6233 (6.06.2015).
10. Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda (1900). T. 8. Warszawa: Wydawnictwo S. Orgelbranda Synów.
11. Estreicher, K. (1903). Bibliografia polska. T. 19. Kraków: czcionkami drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12. Gąsiorowski, A. (red.) (1990). Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. T. 4: Małopolska. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.
13. Gnoiński, L. (2014). Łzy smutne. Oprac. A. Oszczęda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
14. Goszczyńska, A. (2015). Zaplecze inwencyjne „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity. Meluzyna, 2 (3), 23–41.
15. Grimal, P. (1987). Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł. M. Bronarska et al. Przedmowę przeł., wstęp J. Łanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
16. Karłowicz, J., Kryński, A., Niedźwiedzki, W. (1900–1927). Słownik języka polskiego. T. 1–8. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki.
17. Kmita, J.A. (1588). Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej. Kraków: Drukarnia Mikołaja Szarfenbergera.
18. Kmita, J.A. (2011). Pasterskie Publijusa Wergilijusza Marona rozmowy. Oprac. Jacek Wójcicki. Kraków: Księgarnia Akademicka.
19. Knapski, G. (1621). Thesaurus Polono-Latino-Graecus. T. 1. Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego.
20. Knapski, G. (1632). Thesaurus Polono-Latino-Graecus. T. 3: Adagia polonica. Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego.
21. Kochanowski, J. (1566). Szachy. Kraków: Maciej Wirzbięta.
22. Kochanowski, J. (1957). Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
23. Kochanowski, J. (1962). Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
24. Kochanowski, J. (1982). Psałterz Dawidów. Fototypia – transkrypcja; List od Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. Oprac. J. Woronczak. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (= J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. T. 1. Cz. 1). Kochanowski, J. (1983). Treny. Oprac. M.R. Mayenowa et al. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (= J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. T. 2).
25. Kochanowski, J. (1992). Pieśni. Oprac. M.R. Mayenowa et al. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (= J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. T. 4).
26. Kopaliński, W. (1990). Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.
27. Kopaliński, W. (2003). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
28. Krzyżanowski, J. (red.) (1969–1978). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 1–4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
29. Kucała, M. (red.) (1994–2012). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 1–5. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
30. Lewis, C.S. (1986). Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.
31. Linde, S.B. (1951). Słownik języka polskiego. T. 1–5. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
32. Mączyński, J. (1564). Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum. Regiomonti Borussiae: Jan Daubmann.
33. Michalunio, C. (red.) (2004). Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym. Kraków: Wydawnictwo WAM.
34. Michałowska-Mycielska, A. (2006). Jan Achacy Kmita – pisarz antyżydowski z pierwszej połowy XVII wieku. W: W. Kriegseisen, A. Rachuba (red.), Litwa w epoce Wazów (s. 291–297). Warszawa: Wydawnictwo Neriton / Instytut Historii PAN.
35. Niesiecki, K. (1839). Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 2. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Härtel.
36. Oesterreicher-Mollwo, M. (oprac.) (1992). Leksykon symboli. Herder. Warszawa: Wydawnictwo ROK Corporation SA.
37. Pelc, J. (1997). Wstęp. W: J. Kochanowski, Treny (s. I–CXIV). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
38. Publiusz Owidiusz Nazo (2006). Poezje wygnańcze. Wybór. Przekł., oprac. E. Wesołowska. Wstęp A. Wójcik. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
39. Publius Vergilius Maro (2009). Aeneis. Recensuit atque apparatu critico instruxit G.B. Conte. Berolini – Novi Eboraci: Walter de Gruyter.
40. Publiusz Wergiliusz Maro (1981). Eneida. Przekł. T. Karyłowski. Oprac. S. Stabryła. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
41. Puzynina, J. (1961). „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
42. Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/sjp (6.06.2015).
43. Sulimierski, F., Chlebowski, B., Walewski, W. (red.) (1886). Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.
44. Szablowski, J. (red.) (1953). Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 1: Województwo krakowskie. Z. 2: Powiat bocheński. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków.
45. Walther, H. (1965). Prouerbia sententiaeque latinitatis medii aeui. Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung. T. 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
46. Wiszniowski, T. (2008). Treny. Oprac. J. Wójcicki. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
47. Włodarski M. (1987). Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
48. Woronczak, J. (oprac.) (1955). Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
49. Wójciga, K. (2015). „Penelopea” Jana Achacego Kmity wobec „Listu 1” św. Hieronima ze Strydonu oraz „Zuzanny” Jana Kochanowskiego. Meluzyna, 2 (3), 43–55.
50. Zabłocki, S. (1968). Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
51. Zdanowicz, A. et al. (red.) (1861). Słownik języka polskiego… Wilno: wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda.

Issue:

1

Start page:

67

End page:

110

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:154299 ; 10.18276/me.2016.1-05

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2999 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2021

In our library since:

Jan 4, 2021

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/188336

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information