Object structure
Title:

A typology of ‘war’ over the public space in the contemporary city. Examples from Prague

Subtitle:

Typologia „walki“ o przestrzeń we współczesnym mieście. Praskie przykłady ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Soukupová, Blanka

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

ill.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

the contemporary city ; space ; ‘war’

Abstract:

The French anthropologist Marc Augé sees the modern-day city as facing three risks: uniformity, extension, and implosion. All these risks are linked to the ‘war’ over space in the modern and post-modern city. The problem of uniformity arose in the last decades of the 19th century, when cities began to modernise and, amidst efforts to create a new type of residential building that could accommodate as many tenants as possible (i.e. tenement buildings, the precursor to the later prefab panel building), areas of the urban space were cleared for redevelopment. Cities became an arena of conflict between people involved in business and the champions of modernisation on one side, and traditionalists and heritage preservationists on the other. Around the same time the first automobiles made their appearance; over the course of the 20th century they would profoundly transform the character of cities. These two ‘wars’ over the public space reached their peak in the 20th century. As population density in the cities increased, there was an escalating conflict of interests in connection with rising consumption and the growing volume of traffic: people needed to be able to move rapidly around the city and have access to housing and shopping opportunities, but they also needed to be close to others and to feel safe and the city needed good quality air and green areas. After 1989, communication (tourism) grew sharply and this gave rise to a conflict between the interests of tourist agencies and long-term residents, who were essentially pushed out of the historic centres of cities into the growing peripheries, which then required the construction of new roads. This paper seeks to put forth a typology of the ‘wars’ over space in the (post)modern city and presents the best-known examples of the conflict of interests between local politicians, developers, and citizens in Prague in the 19th, 20th, and 21st centuries

References:

Augé M. 1999, Antropologie současných světů, Atlantis, Brno
Bauman Z. 2008, Tekuté časy, Život ve věku nejistoty, trans. H. Šolcová, Academia, Praha
Bečková K. 1993, Asanace – zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské. Příspěvek k dějinám pražské asanace, [in:] J. Hrůza (ed.) Pražská asanace. K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha, p. 35–56
Bečková K. 2000, Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapitolách, [in:] K. Bečková (ed.), Klub Za starou Prahu 1900–2000, Klub za Starou Prahu, Praha, p. 27–87
Bečková K. 2003, Zmizelá Praha. Dodatky I. Historický střed města, Paseka, Praha, Litomyšl
Becher P. 1993, Ohnisko kulturněpolitických konfliktů v první republice. Spor o pražské městské divadlo 1920 a aféra pražského zvukového filmu 1930, [in]: J.E. Hoensch, D. Kováč (eds.), Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918–1939, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha, p. 192–199, p. 205–208
Bohata J. 2018, Masová turistika dusí centrum. Praha 1 navrhuje zvýšit daň na alkohol, https://idnes.cz/praha/zpravy/turismus-praha-omezeni-centrum.A180831_424360, 31.08.2018
Brandes D. 1999, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Prostor, Praha
Bryant Ch. 2012, Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus, Argo, Praha
Cohen, Gary B. 1981, The Politics and Ethnic Survival. Germans in Prague 1861–1914, Princetown Univ. Pr., Princetown
Čech J., Fojtík P., Prošek F. 1992, Pražská městská doprava, Společnost městské dopravy, Praha
Černý F. (ed.) 1983, Dějiny českého divadla/IV, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace, Academia, Praha
Erben J. (ed.) 1892, Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komissií obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova na rok 1890, Statistická komise král. hlavního města Prahy, Praha
Fiala M. 2009, Václavské náměstí v proměnách času, Nakladatelství POLART – Jaroslav Polák, Praha
Gebhart J., Kuklík J. 2004, Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, Praha, Litomyšl
Giddens A. 2003, Důsledky modernity, trans. K. Müller, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha
Giustino C. M. 1995, Kultura a moc na konci 19. století. Boj o zachování starobylého rázu Prahy, trans. P. Svobodný, „Dějiny a současnost“, Vol. 17, No. 5, p. 12–15
Hlavsa V. 1960, Praha očima staletí, Orbis, Praha
Hojda Z., Pokorný J. 1997, Pomníky a zapomníky, 2. vydání, Paseka, Praha, Litomyšl
Hyzler J. 2000, Společenské iniciativy ochrany památek v 19. století jako předpoklad vzniku Klubu Za starou Prahu, [in:] K. Bečková (ed.), Klub Za starou Prahu 1900–2000, Klub za Starou Prahu, Praha, p. 23–26
Kaplan K. 1992, Dokumenty o perzekuci a odporu, Svazek 2: Akce B – vystěhování „státně nespolehlivých osob“ z Prahy, Bratislavy a dalších měst 1952–1953. Dokumenty a seznamy, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Praha
Koeltzsch I. 2012, Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), Oldenbourg Verlag, München
Kohout J., Vančura J. 1986, Praha 19. a 20. století, SNTL, Praha
Kořalka J. 2002, Národnostní poměry v Praze na přelomu 19. a 20. století, [in:] H. Svatošová, V. Ledvinka, Město a jeho dům, Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901–2001), Obecní dům ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, Praha, p. 45–49
Kraus V. (ed.) 1903, Dějiny obecní správy král. hlav. města Prahy za léta 1860–1880, Díl prvý, Léta 1860–1870, Prvý svazek, Obec královského hlavního města Prahy prací Městského archivu, Praha
Lašťovka M., Lašťovková B., Rataj T., Ratajová J., Třikač J. 1998, Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895–1900, Documenta Pragensia, Monographia, Scriptorium, Praha
Lašťovka M., Ledvinka V. et al. 1997, Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 1. díl (A-N), Nakladatelství Libri, Praha
Ledvinka V., Pešek J. 2000, Praha. Dějiny českých měst. Nakladatelství Lidové noviny, Praha
Míka Z. (ed.) 1999, Dějiny Prahy v datech, Mladá fronta, Praha
Mrštík V. 1897, Bestia triumphans, Nákladem Rozhledů, Praha
Ottův slovník naučný 1903, XII. díl, Nakladatelství J. Otto, Praha
Pasák T. 1999, Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, Práh, Praha
Pěkný T. 2001, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha
Pešek J. 1999, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920, Documenta Pragensia Monographia, Vol. 9, Scriptorium, Praha
Petrův H. 2000, Právní postavení Židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941), Sefer, Praha
Poche E. 1985, Prahou krok za krokem, Panorama, Praha
Pokorný J. 1998, VII/10 Školství, [in:] J. Láník, J. Vlk (eds.), Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Paseka, Praha, Litomyšl, p. 250–257
Pošusta S., Lukáčová E., Háber J., Prošek F. 1975, Od koňky k metru, Nakladatelství dopravy a spojů Praha, Praha
Rataj J. 2003, KSČ a Československo I. (1945–1960), Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha
Soukupová B. 1992a, České a německé spolky v Praze v 60. až 80. letech 19. století. Soužití a kulturní výměna, [in:] Pražané jiní – druzí – cizí, „Lidé města” 1., Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha, p. 7–28
Soukupová B. 1992b, Haltungen der deutsch sprechenden Prager Bevölkerung zum Deutschtum (sechziger und siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts), [in:] J. Pospíšilová, K. Altman (eds.), Leute in der Grossstadt, Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd v Brně, Brno, p. 57–63
Soukupová B. 1994, Česká a německá společnost středních vrstev v Praze v realitě unitárního Československa, [in:] Společnost – postoj – konflikt, „Lidé města” 5, Institut základů vzdělanosti, Praha, p. 47–79
Soukupová B. 1994–1996, Pražská společnost středních vrstev v letech 1930–1938. K perspektivám mezietnického soužití na území jednoho státu, [in:] Město a jeho kultura, „Lidé města” 6, Institut základů vzdělanosti, Nadace Ethnos, Praha, p. 66–92
Soukupová B. 1999, Rakousko-Uhersko, Rakousko, Němci a Německo v Peroutkově Přítomnosti I. (do příchodu nacistů k moci v Německu roku 1933). Československá demokracie a etnické stereotypy, „Lidé města“ 1, p. 67–103
Soukupová B. 2005, Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje, Zing print, Bratislava
Soukupová B. 2007, Klub za starou Prahu, památky a paměť. Reflexe starobylosti a krásy města v české společnosti koncem 19. a ve 20. století, [in:] B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková, A. Stawarz, Město – identita – paměť, Zing print, Bratislava, p. 14–32
Soukupová B. 2009a, Asanace a Velká Praha – symboly modernizace Prahy v posledním desetiletí 19. a v prvním desetiletí 20. století, [in:] P. Kladiwa, A. Zářický (eds.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, p. 275–292
Soukupová B. 2009b, Father Frost Welcomes You or the Myth of New Prague as a Beautiful City in a Socialist Way, „Urban People“, Vol. 11, No. 2, p. 263–290
Soukupová B. 2010, Václavské náměstí – proměny pražského korza v moderní době, [in:] B. Vacková, S. Ferenčuhová, L. Galčanová (eds.), Československé město včera a dnes: každodennost, reprezentace, výzkum, Pavel Mervart, Masarykova univerzita, Červený Kostelec, Brno, p. 11–47
Soukupová B. 2011, Deklarovaná „oficiální“ identita poválečné Prahy v čase přechodu od demokracie k totalitě, [in:] O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek (eds.), Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945–1989), Documenta Pragensia XXX, Archiv hlavního města Prahy, Praha, p. 375–400
Soukupová B. 2012, Praha – tradiční česká a nová státní metropole: mýtus a identita. K roli mýtů jako součásti ideologie nového češství a českoslovenství, [in:] B. Soukupová, M. Hroch, CH. Scheu, Harald, Z. Jurková (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Státní a národní metropole po první světové válce, Urbánní studie, sv. 3, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, p. 9–31
Soukupová B. 2013, Mýty Prahy v období protektorátu Čechy a Morava a jejich významy, [in:] B. Soukupová, R. Godula-Węcławowicz (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu, Urbánní studie, sv. 5, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, p. 13–47
Soukupová B. 2014, „Teprve komunisté uskuteční Libušino proroctví.“ Praha v mytologii reálného socialismu, [in:] B. Soukupová, D. Luther, P. Salner (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti, Urbánní studie, sv. 8, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, p. 9–52
Svoboda Jan E., Lukeš Z., Havlová E. 1997, Praha 1891–1918, Kapitoly o architektuře velkoměsta, Libri, Praha
Šustek V. 2001, Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, sv. 2, Documenta Pragensia, Monographia, Volumen 11/2, Scriptorium, Praha
Volavková H. 2002, Zmizelá Praha 3. Židovské město pražské, nakladatelství Ladislav Horáček–Paseka, Praha, Litomyšl
Český statistický úřad 2020, Nejnovější údaje: Hl. m. Praha, https://www.czso.cz/csu/xa/1-xa?sa=X&ved=2ahUKEwjsk52r-ZTnAhVEzaQKHVwA..., 21.01.2020
ČTK 2018, Jeden automobil na 1,5 obyvatele Prahy: Počet aut v metropoli vzrost na 1,059 milionu,https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/546736/jeden-automobil-na-1..., 04. 06.2018
ČTK 2019, Nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/najemne-v-praze-se-za-pet-let-zvysilo-temer-o-pol..., 24. 10.2019
Freisler E., Kedroň R. (MF Dnes) 2000, Město chce hlavní nádraží bez prostitutek a bezdomovců,https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/město-chce-hlavni-nadrazi-bez-prostitutek-a-bezd..., 27. 11.2000
Mrákotová J. 2019, Prahu čeká nájezd britských rowdies, https://g.cz/prahu-ceka-najezd-britskych-rowdies-historie-extremnich-fotbalovych-nads..., 10. 10. 2019
Nájemné 2019, Nájemné v Praze je noční můra. Platí se i 433 korun za metr, https://novinky.cz/najemne-v-praze-je-nocni-mura-plati-se-i-433-korun..., 17. 02. 2019
Praha 2018, Praha omezí Airbnb, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/airbnb-se-musi-prestat-vyplacet-chci-aby-byty-d..., 05. 11. 2018. STR. 3/8
Smlsal M. 2020, Tady se neválejte. Modrý tým se snaží udržet čistý „Sherwood“ u nádraží,https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-hlavni-nadrazi-bezpecnostne-informacni-tym..., 21. 1. 2020

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

9

End page:

29

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.001

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: