Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Ichtiofauna niektórych rzek Polski Południowej ; Ichthyofauna of certain rivers in Southern Poland

Twórca:

Bieniarz, Krzysztof ; Epler, Piotr

Data wydania/powstania:

1972

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 441-444

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Backiel T., Zawisza J. 1949. Zarys stosunków rybackich w średnim biegu Wisły. Przegl. Ryb. 16, 10, 409—434.
Backiel T. 1964. Wzrost i próba oceny śmiertelności boleni łowionych w Wiśle. Roczn. Nauk. Rol., B, 84, 215—239.
Backiel T. 1964. Populacje ryb w systemie rzeki Drwęcy. Roczn. Nauk Roln., B, 84, 193—214.
Balon E. 1952. Ryby reky Olzy. Přir. Sb. Ostravskeho Kraje. 13, 518—548.
Balon E. 1956. K ichtyofaune Oravy pred naplnenim udolnej Nadrze. Zool. Listy, 5 (15), 325—337.
Balon E. 1962. Vek a rast jalca hlavateho (Leuciscus cephalus) v rieke Orave (1944—1952) a v Oravskej udolnej nadrzi v prvych rokoch po naplneni (1953—1958) (s metodyckymi poznamkami). Prace Lab. Ryb. 1, 79—104.
Balon E. 1962. Zakonitosti rastu dunajskeho jalca tmaveho (Leuciscus idus L.) Prace Lab. Ryb. 1, 117—152.
Balon E. 1962. Prispevok k ekologickej charakterystike ichtyofauny ceskoslovenskeho useku Dunaja. Biológia, 17, 283—296.
Balon E. 1964. Kilka nowych dla Polski form krągoustych ryb z dorzecza Dunaju (Czarna Orava). Fragm. Faun., 11, 189—206.
Balon E. 1965. Wachstum des Hechtes (Esox lucius L.) im Orava-Stausee. Ztschr. Fisch., 12, 113—158.
Bieniarz K. 1967. Wiek i tempo wzrostu pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.). Roczn. Nauk. Roln. H, 90, 15—43.
Cattley J. G. 1955. Your guide to electrical fishing. World Fishing March, April and May, 3—12.
Dobsik B., Libosrarsky J. 1955. Prispevek k hodnoceni hospodarsky dulezitych ryb v rece Moravici. Sb. Vysokě Šk. Zeměd. a Lesnické Fak. v Brne, 3, 253—268.
Elson P. F. 1950. Usefulness of Electrofishing Methods. Can. Fish. Culturist. 9, 5—12.
Filuk J. 1955. Wyniki badań nad stadem sandacza Zalewu Wiślanego w latach 1951—1952. Prace MIR, 8, 69—94.
Filuk J. 1957. Wyniki badań nad stadem leszcza Zalewu Wiślanego w latach 1951—1952. Prace MIR, 9, 221—246.
Filuk J. 1968—1969. Biologiczno-rybacka charakterystyka ichtiofauny Zalewu Wiślanego na tle badań poleochtiologicznych, historycznych i współczesnych. Pomerania Antiqua, 2, 119—175.
Frank S. 1959. Rust plotice obecne, cejnka maleho a perlina ostrobricheho ve slapske udolni Nadrzi. Zool. Listy, 8 (12), 357—363.
Gąsowska Μ. 1960. Świnka (Chondrostoma nasus L.) z Wisły i jej niektórych dopływów. Fragm. Faunist. 8, 435—444.
Hattop H. W. 1958. Die Möglichkeiten d. Bewirtschaftung von Stehenden Gewässern und Flusslafen mit Hilfe der Elektrofischerei. Ztschr. Fisch. 7, N. F., 1—90.
Hochman L. 1957. Ichtyologicky vyzkum reky Moravice. Sb. Vysoke Šk. Zeměd. a Lesnicke Fak. v Brne. 1, 83—117.
Hochman L. 1965. K vyznamu plodnosti v populacni dynamice ostroretky stehovave (Chondrostoma nasus L.) jelce tlouste (Leuciscus cephalus L.) a parmy obecne (Barbus barbus L.) v podminkach reky Oslavy. Sb. Vysokeě Šk. Zeměd. v Brne 3, 487—502.
Hochman L, Jirasek J. 1958. Prispevek k soucasnemu stavu zarybeni reky Dyje. Sb. Vysokě Šk. Zeměd. a Lesnické v Brne 2, 245—265.
Hochman L., Jirasek J. 1960. Zhodnoceni rustove intensity produkcne rozhodujicich druhu ryb v Parmovych usecich reky Dyje. Sb. Vysokě Šk. Zeměd. v Brne. 1, 75—92.
Jaskowski J. 1962. Materiały do znajomości ichtiofauny Warty i jej dopływów. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. 9, 449—500.
Kirka A. 1962. Vek a rast jalca hlavateho (Leuciscus cephalus L.) vo Vahu a v jeno prilahlych ramenach pri Prestanoch. Prace Lab. Ryb. 1, 105—115.
Kirka A. 1962. Vek a rast pstruha potocneho, pstruha americkeho duhoveho, sivona americkeho a lipna obycajneho v potoku Vriva pri klastore pod Znievom. Prace Lab. Ryb. 1, 153—181.
Klimczyk Μ. 1965. Kleń (Leuciscus cephalus L.) z górnej Wisły, Soły i Sanu. Acta Hydrobiol., 7, 225—268.
Kołder W. 1965. Along the Dunajec River. XVI Limndogorum Conventus in Poland.
Kossakowski J. 1949. Materiały do charakterystyki stosunków rybackich w Wiśle. Przegl. Ryb. 16, 146—151.
Kostomarov B., Hochman L., Losos B. 1957. Zhodnoceni a aplikace provedneho Komplexniho vyzkumu reky Moravice. Sb. Vysokě Šk. Zeměd. a Lesnické v Brné. 1, 119—127.
Kozikowska Z. 1965. The Limnological character of the River Barycz drainage areas with special reference to its carp ponds. XVI Limnologorum Conventus in Polonia.
LeCren E. D. 1958. Preliminary observations of populations of Salmo trutta in becks in Northern England. Verh. Intern. Rev. Limn. 13, 754—757.
Meyer-Waarden P. F. 1957. Electrical Fishing. FAO Fish. Study, 7, 1—78.
Mikulski J., Tarwid K. 1951. Prawdopodobny wpływ regulacji Wisły na niektóre żerowiska ryb związane z bentosem. Roczn. Nauk. Roln., 57, 179—204.
Penczak T. 1960. Studia nad cierniczkiem (Gasterosteus aculeatus L.) w Polsce. Cz. I. Fragm. Faun., 8, 367—400.
Penczak T. 1968. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Cz. I a. Hydrografia i rybostan Bzury i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 10, 471—497.
Penczak T. 1968. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Cz. I b. Hydrografia i rybostan Pilicy i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 10, 499—524.
Penczak T. 1969. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Cz. I c. Hydrografia i rybostan Warty i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 11, 69—118.
Pliszka F. 1951. Wyniki badań nad wędrówkami ryb w Wiśle. Roczn. Nauk Roln., 57, 243—284.
Pliszka F. 1951. Wędrówki certy (Vimba vimba L.) w Wiśle i jej dorzeczu. Roczn. Nauk Roln., 57, 285—306.
Pliszka F., Backiel T., Dziekońska T., Kossakowski J., Włodek S. 1951. Badania nad odżywianiem się ryb w Wiśle. Roczn. Nauk Roln., 57, 205—236.
Rembiszewski J. Μ. 1964. Ryby (Pisces) rzeki Jeziorki i Czarnej Strugi koło Warszawy. Fragm. Faun. 9, 83—102.
Rolik H. 1959. Kiełb Kesslera (Gobio kessleri Dyb. L.) w Polsce. Fragm. Faun., 8, 207—221.
Rolik H. 1960. Cobitis aurata (Filipi. 1865) — koza złotawa nowy gatunek w zlewisku morza Bałtyckiego. Fragm. Faunist., 8, 411—420.
Rolik H. 1962. Biometria oraz niektóre zagadnienia biologii i systematyki Leuciscus cephalus L. z rzeki San. Fragm. Faun., 9, 355—372.
Sakowicz S. 1961. Ichtiofauna potoku Trzebiocha. Roczn. Nauk Roln. D, 93, 365—396.
Sedlar J. 1957. Predbezna zprava k poznaniu ichtyofauny povodia reky Nitry. Sb. Vysoké Šk. Polnohosp. v Nitre, 1, 243—246.
Sedlar J. 1961. Prispevok k poznaniu złożenia obsadky ryb niektórych Usekov povodia Horney Nitry. Polnohospod., 8, 99—114.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy. Arch. Hydrobiol., 3 (16), 69—160.
Skóra S., Włodek J. M. 1966. Kiełb krótkowąsy. (Gobio gobio L.) z rzeki Soły Acta Hydrobiol. 8, 25—40.
Staff F. 1950. Ryby słodkowodne Polski i krajów ościennych. Warszawa, Trzaska.
Starmach K. 1948. Wiek i wzrost brzan (Barbus barbus L.) poławianych w Wiśle w okolicach Krakowa. Prace Rolniczo-Leśne PAN, 39.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek. Pol. Arch. Hydrobiol., 3 (16), 307—332.
Szymczak Μ. 1934. Z biologii krąpia. Przegl. Ryb. 7, 10.
Vostrodovsky J. 1966. Nekolik poznamek o rybach w rece Labi u Decina. Prace VRH Vodnany, 6, 153—168.
Zawisza J. 1951. Szybkość wzrostu leszcza, certy, brzany i krąpia w środkowym biegu Wisły w okolicach. Warszawy. Roczn. Nauk Roln., 57, 237—272.
Żarnecki S., Kołder W. 1956. Ichtiofauna Wisły Śląskiej. Zakł. Biol. Stawów PAN, Biul., 3, 19—45.
Żarnecki S., Bieniarz K. 1967. Wiek i tempo wzrostu pstrąga potokowego Rybiego Potoku w Tatrach. Acta Agrar. et. Silv. Ser. Zoot. 1, 83—95.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 14

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

419

Strona końc.:

444

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:195817

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji