Object structure
Title:

Języki publikacji w polskiej humanistyce i w naukach społecznych

Creator:

Zakrajewski, Paweł ; Warchał, Krystyna

Publisher:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2021

Subject and Keywords:

język publikacji ; nauki humanistyczne ; nauki społeczne ; polityka językowa

Abstract:

Transformacje społeczno-gospodarcze, przynależność do międzynarodowych wspólnot oraz aspiracje do osiągnięcia wysokiego poziomu badań naukowych i rozpoznawalności w świecie często wiążą się z publikowaniem w językach obcych. Celem artykułu jest omówienie wyników badania dotyczącego praktyk językowych stosowanych przez polskich badaczy reprezentujących dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych. Badanie przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza internetowego wśród naukowców z dwudziestu ośrodków akademickich w Polsce. Wyniki pozwoliły ustalić główne języki publikacji, określić udział publikacji w językach obcych w ich dorobku naukowym oraz poznać zamiary dotyczące dalszych wyborów językowych wraz z określeniem powodów jakimi kierują się przy podejmowaniu decyzji.

References:

Bolton, K., i M. Kuteeva. 2012. „English as an academic language at a Swedish university: Parallel language use and the ‘threat’ of English”. Journal of Multilingual and Multicultural Development33 (5): 429–447.
De Swaan, A. 2001. „English in the social sciences”. W The dominance of English as a language of science: Effects on other languages and language communities, red. U. Ammon. Berlin: Mouton de Gruyter, 71–83.
Dörnyei, Z. 2007. Research methods in applied linguistics. Quantitative, qualitative, and mixed methodo-logies. Oxford: Oxford University Press.
Dubisz, S. 2007. „Czy grozi nam zanik polskiego języka naukowego – próba diagnozy historycznej w kontekście współczesnych procesów globalizacji”. Rada Języka Polskiego. https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1374 (30 sierpnia 2020).
Ferguson, G., C. Pérez-Llantada, i R. Plo. 2011. „English as an international language of scientific publica-tion: A study of attitudes”. World Englishes 30 (1): 41–59.
Giza, A. 2016. „Kultura i samowiedza społeczna”. Kultura i Rozwój 1 (1): 11–33.
Kulczycki, E. 2019. Wzory publikacyjne polskich naukowców w latach 2013–2016. Nauki humanistyczne i nauki społeczne. DOI: 10.6084/m9.figshare.7797527.
Kulczycki, E. i in. 2020. „Multilingual publishing in the social sciences and humanities: A seven-country European study”. Journal of the Association for Information Science and Technology71 (11): 1371–1385.
Kwiek, M. 2015. Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: PWN.
Ministerstwo Edukacji i Nauki. 2020. Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. https://www. gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci--uczelnia-badawcza (10 czerwca 2021).
Muresan, L.-M., i C. Pérez-Llantada. 2014. „English for research publication and dissemination in bi-/multiliterate environments: The case of Romanian academics”. Journal of English for Academic Purposes 13: 53–64.
Nowak, P. 2015. „Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji”. Zagadnienia Informacji Naukowej 53 (1): 32–43.
Ostrowski, J. 2020. „Jak nas globalizują”. Debaty PAU VII, 49–53. http://pau.krakow.pl/Debaty_PAU/T_VII/Debaty_PAU_VII_m2_Ostrowski.pdf (30 sierpnia 2020).
Rose, H., J. McKinley, i J. Briggs Baffoe-Djan. 2020. Data collection research methods in applied linguis-tics. London: Bloomsbury.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji działalności naukowej (Dz.U. poz. 1352).
Schluer, J. 2014. „Writing for publication in linguistics: Exploring niches of multilingual publishing among German linguists”. Journal of English for Academic Purposes 16: 1–13.
Sivertsen, G. 2018. „Balanced multilingualism in science”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 40.
SJW PWN – Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/ (28 marca 2021).

Relation:

Socjolingwistyka

Volume:

35

Start page:

125

End page:

143

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

PDF

Resource Identifier:

click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: