RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Duma kozacka o wojnie z Kozakami” – zapomniany zabytek poezji rusko-polskiej

Creator:

Dzierżanowska, Barbara ORCID

Date issued/created:

2022

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2022)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Anonim tz w. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Wstęp, przypisy M. Plezia. Wyd. 4. BN I 59. Wrocław 1975.
2. K. Badecki, Świecka pieśń ludowa polskiego baroku. Bibl. Jagiellońska, rkps 7780 III, t. 2, k. 48–54.
3. O. I. Biłećkyj, Chrestomatija dawnioji ukrajinśkoji literatury. Wyd. 2. Kyjiw 1952.
4. P. Borek, Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. „Napis” seria 7 (2001), s. 201-218. DOI
5. A. Brückner, Pieśni polsko-ruskie. „Pamiętnik Literacki” 1911, z. 4, s. s. 181-197.
6. M. Eustachiewicz, Twórczość Dominika Rudnickiego 1676–1739. Wrocław 1966.
7. I. Ja. Franko, Studiji nad narodnymy pisniamy. Cz. 1. Lwiw 1908.
8. P. Grochowski, Staropolskie pieśni nowiniarskie. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 105-123.
9. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. T. 1: U źródeł folklorystyki polskiej. Warszawa 1965.
10. F. M. Kołessa, Ukrajinśki narodni dumy. Lwiw 1920.
11. J. A. Koreywa, Trenodyja abo łzy żalu... W: Utwory okolicznościowe. Oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz. Warszawa 2017.
12. A. Ju. Krymskij, Ukrainskaja grammatika dla uczenikow wysszych kłassow gimnazij i sieminarij Pridnieprowja. T. 1–2. Moskwa 1907.
13. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej. „Sympozjum” 1 (6) 2000, s. 39-60.
14. F. Nieuważny, Przemysław Zwoliński jako filolog wschodniosłowiański. „Poradnik Językowy” 1983, nr 6, s. 368-373.
15. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 1. Warszawa 1969.
16. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1970.
17. J. Nowak-Dłużewski, Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej (XVI–XVIII). Warszawa 1964.
18. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj młodsi Wazowie. Warszawa 1972.
19. S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564–1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna. Kraków 1996.
20. W. N. Peretc, Istoriko-litieraturnyje issledowanija i matieriały. T. 1, cz. 1. Sankt-Pietierburg 1900.
21. W. N. Peretc, Małorusskije wirszy i piesni w zapisiach XVI–XVIII ww. I–XIV. Kijew 1899.
22. W. N. Peretc, Zamietki i matieriały dla istorii piesni w Rossii. I–VIII. Sankt-Pietierburg 1901.
23. A. Petrów, P. Žiteckij, Die Niederlage Bogdan Chmelnicki’s bei Beresteczko am Flusse Styr 1651, in gleichzeitiger poetischer Bearbeitung. „Archiv für Slavische Philologie” 1876.
24. W. Pawlak, Jakub Susza – zapomniany świadek i historiograf bitwy pod Beresteczkiem. W zb.: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. Red. W. Pawlak, M. Piskała. Warszawa 2011, s. 211-235.
25. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce. Przeł., oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. T. 3. Warszawa 1980.
26. L. Szczerbicka-Ślęk, Duma staropolska. Z dziejów poezji melicznej. Wrocław 1964.
27. W. O. Szewczuk, Marsowe pole. Herojiczna poezija na Ukrajini. Wyd. 2. Kyjiw 2004.
28. M. Wozniak, Istorija ukrajinśkoji literatury. T. 3. Lwiw 1924.
29. M. S. Wozniak, Materijały do istoriji ukrajinśkoji pisni i wirszi. Teksty ji zamitky. T. 1. Lwiw 1913.
30. Cz. Zgorzelski, Duma, poprzedniczka ballady. Toruń 1949.
31. P. Zwoliński, Rozwój języka ukraińskiego od XIV do XVIII wieku. (Doba narodowości i tworzenia się narodu). W zb.: Dzieje języka ukraińskiego w zarysie. Red. T. Lehr-Spławiński. Warszawa 1956.
32. P. Zwoliński, Nieznane pierwsze wydanie „Dumy kozackiej” 1651. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Prace historycznoliterackie na IV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie 1958. T. 2. Warszawa 1958.
33. P. Zwolińskij, Nieizwiestnoje pierwoje izdanije „Dumy kazackoj” 1651 g. „Trudy Otdieła drewnierusskoj litieratury”. T. 14. Leningrad 1958.

Issue:

2

Start page:

195

End page:

223

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:235807 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2022.2.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information