RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Zwycięstwo bogów” – Jacka Idziego Przybylskiego zaginiony przekład „Victoria deorum” Sebastiana Fabiana Klonowica

Creator:

Kuran, Michał ORCID

Date issued/created:

2022

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2022)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. S. Acernus [S. F. Klonowic], Victoria deorum. Przeł. M. Cytowska. W zb.: Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. Oprac. K. Budzyk, H. Budzykowa, J. Lewański. T. 1. Warszawa 1954, s. 93-146.
2. E. A [leksandrowska], Przybylski Jacek (Hiacynt) Idzi 1756–1819. Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 3: Piśmiennictwo staropolskie. Oprac. zespół pod kier. R. Pollaka. Warszawa 2002.
3. I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski (965–1795) (z wypisami). Wyd. 11. Wstęp J. Z. Jakubowski. Warszawa 1971.
4. M. Cytowska, „Victoria deorum” Sebastiana Fabiana Klonowica. W zb.: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1995, s. 119-128.
5. M. Cytowska, „Victoria deorum”, zapomniany utwór Sebastiana Fabiana Klonowica. „Eos” 1952/53, z. 2, s.161-173.
6. P. Czajkowski, Pochwała Jacka Idziego Przybylskiego, sztuk wyzwolonych i filozofii doktora, konsyliarza nadwornego króla Stanisława Augusta, członka Towarzystw Przyjaciół Nauk w Warszawie i w Krakowie [...]. „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego” t. 9 (1824).
7. G. Czernicki, Jacek Przybylski. „Tygodnik Ilustrowany” 1865, nr 319.
8. R. Dutkowa, Przybylski Jacek Idzi (1756–1819). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 29. Wrocław 1986, s. 98-102.
9. J. K. Ehrenberg, Sebastian Fabian Klonowicz, jego stanowisko w literaturze polskiej XVI w. Studium historycznoliterackie. „Biblioteka Warszawska” 1889, t. 4.
10. K. Estreicher, Grabowski Ambroży (1782–1868). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 8. Wrocław-Kraków-Warszawa 1959–1960, s. 481-483.
11. S. Estreicher, Od wydawcy. W: A. Grabowski, Wspomnienia. T. 1. Kraków 1909.
12. Z. Gargas, Poglądy ekonomiczne w Polsce XVII wieku. Wyd. 2, znacznie powiększ. Lwów 1903.
13. T. Garlicki, Uwagi nad Sebastiana Fabiana Klonowicza poematem „Victoria deorum”. W zb.: Sprawozdanie dyrektora c. kr. Wyższego Gimnazjum w Brzeżanach za rok szkolny 1884. Brzeżany 1884.
14. Grabowski Ambroży (1782–1868). Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 7. Oprac. zespół pod kier. I. Śliwińskiej, S. Stupkiewicza. Warszawa 1968, s. 423-425.
15. E. Grzesiakówna, Grabowski Ambroży (1782–1868). Hasło w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 3. Łódź 2000, s. 127-129.
16. Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenasa. Wiersz dydaktyczny o ziemiaństwie, czyli O gospodarstwie wiejskim księgi cztery. Przeł. J. I. Przybylski. Oprac. J. Wójcicki. Kraków 2011.
17. D. Jędrzejczak, K. T. Witczak, Przybylski Jacek (Hiacynt) Idzi Joachim (1756–1819). Hasło w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 5. Łódź 2002, s. 237-240.
18. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. T. 1. Kraków 1820.
19. A. Kantecki, Sebastian Klonowicz i jego poemat o Rusi. „Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do »Gazety Lwowskiej«” 1875, z. 10.
20. A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia. Wrocław 1974.
21. Klonowic Sebastian Fabian (ok. 1545 – 1602). Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Oprac. zespół pod kier. R. Pollaka. Warszawa 1964, s. 321-327.
22. S. F. Klonowic, Gorais / Goraida. Wyd., przeł. G. Łabęcka-Jóźwiakowska. Warszawa 2019.
23. S. F. Klonowic, Philtron / Filtron. Przeł., koment. M. Mejor. Wstęp T. Lawenda. Warszawa 2019.
24. S. F. Klonowic, Victoria deorum, in qua continetur veri herois educatio. (Cap. XXXI–XXXV). Wyd., wstęp, koment. W. Pokrywka. Kielce 2002.
25. S. F. Klonowic, Victoria deorum, ubi continentur veri herois educatio. [Kraków 1587–1595].
26. S. F. Klonowicz, Dzieła. T. 1. Kraków 1829.
27. S. F. Klonowicz, Pisma poetyczne polskie. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858.
28. S. Klonowicz, Zwycięstwo bogów. Przeł. J. I. Przybylski. Archiwum Narodowe w Krakowie, rkps 29/679/0/6/121.
29. J. I. Kraszewski, Klonowicz. W: Nowe studia literackie. T. 1. Warszawa 1843.
30. J. I. Kraszewski, O życiu i pismach S. F. Klonowicza. W: S. F. Klonowicz, Pisma poetyczne polskie. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858.
31. J. I. Kraszewski, Sebastian Fabian Klonowicz. „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Poczet nowy drugi” 1839, t. 8.
32. Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Oprac. M. Mirek. Kraków 2010.
33. M. Kuran, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku. Łódź 2012.
34. K. Lewicki, S. F. Klonowicza „Victoria deorum”. (Na tle literatury renesansowej). W zb.: Sprawozdanie dyrekcji c. k. Gimnazjum I z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie za rok szkolny 1910/11. Stanisławów 1911.
35. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 1. Warszawa 1851.
36. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 2. Warszawa 1852.
37. T. Mandybur, Ślady wpływu satyryków rzymskich na polskich. W zb.: XIII sprawozdanie dyrekcji c. k. Wyższej Szkoły Realnej i IV c. k. Gimnazjum w Jarosławiu za rok szkolny 1888. Jarosław 1888.
38. M. R. Mayenowa, wstęp w: Ludzie oświecenia o języku i stylu. Oprac. Z. Florczak, L. Pszczołowska. Red. M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1958.
39. K. Mecherzyński, O poezjach satyrycznych Klonowicza. „Rocznik Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Poczet trzeci” t. 5 (1861).
40. M. Mejor, Uwagi do edycji dwóch wersji „Victoria deorum” Sebastiana Fabiana Klonowica. W zb.: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. Red. J. Pelc, P. Pelcowa. T. 1. Wrocław 1991.
41. M. Mejor, wstęp w: S. F. Klonowic, Victoria deorum, sive veri herois educatio. Cap. XXXVI–XXXVIII. Wyd., objaśn. M. Mejor. Warszawa 1995.
42. A. Mierzyński, De vita, moribus scriptisque Latinis S. F. Acerni. Berlin 1857.
43. B. Milewska, Dwie redakcje poematu Sebastiana Fabiana Klonowica „Victoria deorum”. „Eos” 1977, z. 2, s. 273-283.
44. B. Milewska, Mitologia wykładnią nauk moralnych w „Victoria deorum” Sebastiana Klonowica. „Meander” 1985, nr 10, s. 423-428.
45. B. Milewska, „Pożar wojny tureckiej” jako próba translatorska Sebastiana Fabiana Klonowica. „Meander” 1987, nr 1, s. 27-33.
46. B. Milewska, Wersja rękopiśmienna poematu Klonowica „Victoria deorum”. Uwagi do księgi dwudziestej piątej. „Meander” 1977, z. 4/5, s. 171-176.
47. W. Nartowski, Stan włościański w utworach poetyckich pisarzy polskich doby renesansowej (XVI wieku). Studium historycznoliterackie. Lwów 1917.
48. M. Paszkowski, Minerwa z ligi chrześcijańskiej zebrana [...]. W: Utwory okolicznościowe. Oprac. M. Kuran, przy udz. R. Krzywego. Cz. 1. Warszawa 2017.
49. R. Pilat, Historia poezji polskiej w. XVI i w trzech pierwszych dziesiątkach lat w. XVII (1500–1632). Cz. 2: Następcy i naśladowcy Kochanowskiego. Oprac. S. Kossowski. Lwów–Warszawa 1909.
50. Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia. Red. R. Dąbrowski. Kraków 2019.
51. Przybylski Jacek (Hiacynt) Idzi (1756–1819). Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 6, cz. 1: Oświecenie. Oprac. E. Aleksandrowska z zespołem. Red. tomu do r. 1958 T. Mikulski. Warszawa 1970, s. 94-101.
52. W. Roszkowska-Sykałowa, W. Albrecht-Szymanowska, Grabowski Ambroży, 1782–1868. Hasło w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1. Warszawa 2000, s. 366-367.
53. J. Snopek, Jacek Idzi Przybylski. Hasło w: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 2. Warszawa 1994, s. 207-229.
54. S. Sulmircensis Acernus, Victoria deorum, in qua continetur veri herois educatio. Nasoni Sulmo patria est, Sulmircia nobis, Nosque poetastri, Naso poeta fuit. B. m. r. i dr.
55. S. F. Sulmircensis Acernus, Victoria deorum. Ed. B. Milewska. Wratislaviae 1986.
56. I. T[eresińska], Klonowic Sebastian Fabian, ok. 1545–1602. Hasło w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2. Warszawa 2001, s. 124-126.
57. Voltaire, Kandyd Wszędobylski, czyli Najlepszość oraz inne przekłady Jacka Idziego Przybylskiego. Oprac. J. Wójcicki. Kraków–Warszawa 2006.
58. H. Wiśniewska, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Lublin 2006.
59. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 6. Kraków 1844.
60. J. Wójcicki, wstęp w: Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne / Poema o zapadnieniu Lizbony. Oprac. J. Wójcicki. Piła 2003.
61. Zbiór Ambrożego Grabowskiego. Na stronie: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/32568?_Zespol_javax.portlet.action=zmienWidok&_Zespol_nameofjsp=jednostki&_Zespol_delta=20&_Zespol_resetCur=false&_Zespol_cur=7 (data dostępu: 20 IV 2020).
62. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia. Wrocław 1969.

Issue:

2

Start page:

261

End page:

275

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:235810 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2022.2.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information