Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Adam Mickiewicz i porachunki z nowoczesnością. W stronę paradygmatu polskiej polityczności

Twórca:

Kuziak, Michał ORCID

Data wydania/powstania:

2022

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2022)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Bibliografia:

1. L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Przeł. A. Staroń. Warszawa 2006.
2. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997.
3. J. Bachórz, Mickiewiczowska idea Europy. W: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. Gdańsk 2003.
4. M. Bednarczuk, M. Rudaś-Grodzka, W poszukiwaniu utraconej wielkości. „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2, s. 318-334.
5. W. Benjamin, O pojęciu historii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1996.
6. I. Berlin, Idee polityczne w epoce romantyzmu. Ich rozwój i wpływ na myśl współczesną. Red. H. Hardy. Wprowadz. J. L. Cherniss. Przeł. na podst. wyd. 2: J. Czernik. Kraków 2015.
7. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910.
8. S. Buck-Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna. Przeł. K. Bojarska. Warszawa 2014. DOI
9. A. Citkowska-Kimla, Romantyzm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, model. Kraków 2010. DOI
10. I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej. Przeł. M. Petryńska. Kraków 2001.
11. B. Drobner, Mickiewicz jako socjalista. Wyd. 2. Kraków 1959.
12. A. Fabianowski, Socjalizm Mickiewicza. W zb.: Mickiewicz w 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, Białystok, 2–4 grudnia 1988. Red. nauk. H. Krukowska. Białystok 1993.
13. J. Fiećko, Romantycy i polityka. Szkice historyczno-literackie. Poznań 2016.
14. F. Fukuyama, Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie. Przeł. J. Pyka. Poznań 2019.
15. G. W. F. Hegel, Wykłady o filozofii dziejów. Przekł., przedm., objaśn. A. Zieleńczyk. Warszawa 2003.
16. S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu. Przeł. Jakub Szacki. Wstęp do pol. wyd. Jerzy Szacki. Kraków 1998.
17. A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Przeł. J. Duraj. Kraków 2012.
18. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Gdańsk 2001.
19. M. Janowski, Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków 1998.
20. S. Kieniewicz, Adam Mickiewicz jako polityk. Warszawa 1956.
21. R. Koselleck, Krytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego. Red. nauk. M. Moskalewicz. Przekł., wstęp, oprac. J. Duraj, M. Moskalewicz. Warszawa 2015.
22. Z. Krasnodębski, Teologia polityczna Adama Mickiewicza. „Teologia Polityczna” t. 4 (2006/2007), s. 229-242.
23. J. Krasuski, Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. Wyd. 2. Poznań 2004.
24. M. Kuziak, Dwie ekonomie: „Pan Tadeusz” Mickiewicza i „Mansfield Park” Jane Austen. „Przekładaniec” 2020, nr 41, s. 155–178. DOI
25. M. Kuziak, Mickiewicz i nowoczesność. W: Inny Mickiewicz. Gdańsk 2013.
26. M. Kuziak, Mickiewicz subwersywny. Wokół projektu dziadów/„Dziadów”. „Slavia Occidentalis” 2011, nr 68, s. 9-21.
27. M. Kuziak, Mickiewiczowska apokalipsa. Wokół IV kursu prelekcji paryskich. W: O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007.
28. M. Kuziak, Pejzaż myśli. Warszawa Chopina i początki polskiej nowoczesności. Warszawa 2020.
29. M. Kuziak, The Slavic Barbarian in Adam Mickiewicz’s Paris Lectures. „Rocznik Komparatystyczny” 2013, nr 4, s. 11-25.
30. M. Kuziak, Wartość kulturowego braku. Syndrom kolonialny w twórczości Mickiewicza. „Porównania” 2008, nr 5, s. 43-54.
31. M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2007.
32. E. Laclau, Emancypacje. Wstęp L. Rosiński. Red. nauk. L. Koczanowicz, A. Orzechowski. Przeł. L. Koczanowicz [i in.]. Wrocław [2004].
33. G. Lakoff, Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Obowiązkowa lektura dla myślących postępowo. Przeł. A. E. Nita, J. Wasilewski. Przekł. przejrz. K. Kojder-Demska. Warszawa 2011.
34. A. Lawaty, O romantycznej koncepcji polityki: romantyzm polityczny. Przeł. J. Dąbrowski. W zb.: Wokół romantyzmu. Wybór, wstęp, oprac. T. Waszak, L. Żyliński. Przeł. A. Bartkowicz [i in.]. Poznań 2016, s. 379-388.
35. A. Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa 2020.
36. J. de Maistre, Rozważania o Francji. Przeł. A. Płonka. W: O rewolucji, suwerenności i konstytucji politycznej. Wybór pism. Red. J. Kloczkowski, A. Płonka. Przeł. A. Płonka, A. Węgrzyn. Kraków 2019.
37. F. Malewski, list do A. Mickiewicza, z 5/17 XI 1819. W zb.: Korespondencja. 1815–1823. Wyd. J. Czubek. T. 1: 1815–1820. Kraków 1913. Archiwum Filomatów. Cz. 1.
38. K. Mannheim, Ideologia i utopia. Przeł. J. Miziński. Wstęp do wyd. pol. J. Mizińska. Lublin 1992.
39. M. Masłowski, Problemy tożsamości. Szkice mickiewiczowskie i (post)romantyczne. Lublin 2006.
40. A. Mickiewicz, Dziady, część III. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
41. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1955.
42. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Przedm. J. Sadzik. Warszawa 1982.
43. Z. Mitosek, Mickiewiczowska Europa. „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 4, s. 23-40.
44. Z. Mitosek, Studium historyczno-porównawcze: Mickiewicz–Marks. W zb.: Komparatystyka dzisiaj. T. 2: Interpretacje. Red. nauk. E. Kasperski, E. Szczęsna. Warszawa 2011, s. 109-123.
45. M. Oakeshott, Polityka wiary i polityka sceptycyzmu. Przeł. M. Szczubiałka. Red. T. Fuller. Warszawa 2019.
46. M. Oakeshott, Wieża Babel i inne eseje. Wybór, wstęp P. Śpiewak. Przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, M. Szczubiałka. Warszawa 1999.
47. S. Pigoń, Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza. W: Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór, oprac. J. Maślanka. Warszawa 1984.
48. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001.
49. Romantyczny antykapitalizm. Oprac. K. Czeczot, M. Pospiszyl. Warszawa 2018.
50. E. W. Said, Kultura i imperializm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków 2009.
51. A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967.
52. J. Szacki, Ojczyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej. Warszawa 1962.
53. C. Schmitt, Pojęcie polityczności. W: Teologia polityczna i inne pisma. Wybór, przekł., wstęp M. Cichocki. Kraków 2000.
54. C. Schmitt, Politische Romantik. München–Leipzig 1919.
55. P. Sloterdijk, Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Przeł. A. Żychliński. Warszawa 2011.
56. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. Warszawa 1962.
57. Z. Stefanowska, Mickiewicz „Śród żywiołów obcych”. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Wyd. 2, zmien. Warszawa 2001.
58. Z. Szmydtowa, Rousseau–Mickiewicz i inne studia. Warszawa 1961.
59. A. Śliwiński, Mickiewicz jako polityk. Kraków 1908.
60. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001.
61. A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja. Wstęp F. Furet. Wstęp przeł. M. Król. Przeł. H. Szumańska-Grossowa. Kraków 1994.
62. F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Przeł. M. Łukasiewicz. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1988.
63. Tradycja wynaleziona. Red. E. Hobsbawm, T. Ranger. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków 2008.
64. Z. Trojanowiczowa, Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. Wybór, red. A. Artwińska, J. Borowczyk, P. Śniedziewski. Kraków 2010.
65. Z. Trojanowiczowa, Uwagi o Mickiewiczowskich wizjach przyszłości. W zb.: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Red. Z. Trojanowiczowa, K. Trybuś. Poznań 2002.
66. J. Trybusiewicz, Idea wolności w myśli Benjamina Constanta. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1967, s. 5-48.
67. K. Trybuś, Profecja i pamięć. O „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”. W: Zima romantyków. Szkice o literaturze i pamięci. Poznań 2017.
68. D. Uffelmann, (Nad-)kompensacja wymuszonej emigracji. „Księgi” Mickiewicza, czyli jeszcze raz o wymuszonym resentymencie antykolonialnym. W zb.: Romantyzm środkowoeuropejski w perspektywie postkolonialnej. Cz. 2. Red. nauk. M. Kuziak, B. Maciejewski. Kraków 2016, s. 131-150.
69. A. Walicki, Filozofia i mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa 1970.
70. A. Waśko, Romantyzm polityczny Adama Mickiewicza w latach 1832–1833. W zb.: Temat polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne. Red. J. Kloczkowski. Kraków 2012, s. 107-129.
71. W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk i inne studia o poecie. Wybór, oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1998.
72. W. Weintraub, Profetyczna polityka. „Księgi” i artykuły „Pielgrzyma”. W: Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
73. A. Witkowska, Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w prelekcjach paryskich. „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1990, s. 91-97.
74. A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia. Wyd. 2. Warszawa 1998.
75. A. Walicki, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006.
76. S. Žižek, Przekleństwo fantazji. Przeł. A. Chmielewski. Wrocław 2001.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

161

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:236254 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2022.3.8

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 cze 2023

Data dodania obiektu:

14 paź 2022

Liczba pobrań / odtworzeń:

79

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/272811

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji