Object structure
Title:

Without guilt or shame. Sexuality in eroticism-themed Polish obscene poetry of the Enlightenment period

Subtitle:

Inscription. An anthology 1 - "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" special issue in English 2022

Creator:

Wolska, Barbara ORCID ; Wosik, Jakub : Tłumacz ; Żukowska, Maria Helena : Tłumaczenie - weryfikacja

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

eroticism ; playful poems ; Naruszewicz, Adam (1733-1796)

References:

1. Amor dziś moim hetmanem. Erotyki wszeteczne i wstydliwe, wybór i oprac. W. Nawrocki, Warszawa 1995.
2. Chemperek D., Miłość i erotyzm w cyklach sielankowych pierwszej połowy XVII wieku, w: „Amor vincit omnia”. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. nauk. R. Krzywy, Warszawa 2008.
3. Englisch P., Geschichte der erotischen Literatur, Stuttgart 1927. DOI
4. Estreicher K., Bibliografia polska, t. XXIII, Kraków 1910, s. 50, t. XXVIII, Kraków 1930, s. 269.
5. Hanusiewicz M., Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004.
6. Kaleta R., Antologia poetycka Franciszka Ksawerego Woyny, „Ze skarbca kultury” z. 28, Wrocław 1983.
7. Kaleta R., Bójka literacka A. Naruszewicza z A.K. Kossakowskim, w: R. Kaleta, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971.
8. Kaleta R., Obiady czwartkowe na dworze króla Stanisława Augusta. Próba monografii, „Warszawa XVIII wieku”, z. 2, s. 79, „Studia Warszawskie”, t. XVI.
9. Kaleta R., Sensacje z dawnych lat, Wrocław 1986.
10. Karpiński F., Wiersze zebrane, cz. I, wyd. T. Chachulski, Warszawa 2005 („Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 5).
11. Korczak J., Sz. Szymonowic i J. Gawiński a magicznie zadawana impotencja, w: „Amor vincit omnia”. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. nauk. R. Krzywy, Warszawa 2008.
12. Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.
13. Kostkiewiczowa T., Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996.
14. Kott J., Trembecki w świetle rękopisów i pierwodruków, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. LI (1950), Kraków 1951.
15. Kott J., Uwagi o tekstach, w: S. Trembecki, Obscoena. Dodatek do „Pism wszystkich”, [Warszawa] 1953.
16. Linde S.B., Słownik języka polskiego, wyd. trzecie fotooffsetowe, t. 1, Warszawa 1951.
17. Maksimowicz K., Wizerunek Wojciecha Suchodolskiego w wierszach czasu Sejmu Czteroletniego, „Prace Polonistyczne”, seria LXIV, Łódź 2009.
18. Maksimowicz K., wstęp do: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, z papierów E. Rabowicza, oprac. E. Rabowicz, cz. I: 1788-1789, Warszawa 1998.
19. Mincer W., Miscellanea bibliograficzne z epoki Oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 1.
20. Naruszewicz A., Liryki wybrane, wybór i wstęp: J.W. Gomulicki, Warszawa 1964.
21. Naruszewicz A., Słowik. Powieść z francuskiego na polski język przełożona. B. m. r. [1777], 8o, s. 1-16; egz. w B. Ossol. XVIII. 12203.
22. Naruszewicz A., Wiersze, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, Łódź 2001.
23. „Płodny jest świat w występki”. Antologia polskiej libertyńskiej poezji erotycznej XVIII wieku, wybrał, przygotował do druku oraz wstępem i notami o autorach i pochodzeniu tekstu opatrzył W. Nawrocki, Piotrków Trybunalski 1996.
24. Preisner W., Recepcja fragmentu „Orlanda szalonego” u autora polskiego z końca XVIII wieku, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, Toruń 1958, wol. 10, z. 1-4 (1956).
25. Przewodniki warszawskie, teksty ustalił i oprac. E. Rabowicz, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. (Dodatek do prac historycznoliterackich)”, nr 8-9, Gdańsk 1985.
26. Rabowicz E., Oświeceniowe „przewodniki” po warszawskich domach rozkoszy, w: Przewodniki warszawskie, teksty ustalił i oprac. E. Rabowicz, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. (Dodatek do prac historycznoliterackich)”, nr 8-9, Gdańsk 1985.
27. Rabowicz E., Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł, w: „Studia z Okresu Oświecenia”, t. 3, Wrocław 1965.
28. Sekscytacje. Antologia polskiej literatury frywolnej, rubasznej i obscenicznej, wybór, wstęp, biogramy i noty A. Możdżonek, rys. F. Maśluszczak, Brwinów 2009.
29. Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1982.
30. Snopek J., Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986.
31. Szczepaniec J., Cenzura, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2002, wyd. trzecie bez zmian, s. 43-50.
32. Śledź A., Przerywnik czy wykrzyknik? Analiza semantyczna i składniowa pewnych użyć słów uważanych za wulgarne, „Poradnik Językowy” 2003, z. 3.
33. Trembecki S., Poezje wybrane, wybór i wstęp J.W. Gomulicki, Warszawa 1978.
34. Tomkowicz S., Nieco o dowcipach, żartach i poezjach okolicznościowych na dworze Stanisława Augusta, w: Z wieku Stanisława Augusta, Kraków 1882, t. 2.
35. Wolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, w: „Studia z Okresu Oświecenia”, t. 19, Wrocław 1983.
36. Wolska B., Wierszowane pamflety polityczne na przywódców sejmu rozbiorowego (1773-1775), w: Miscellanea z doby Oświecenia, t. 6, red. naukowy Z. Goliński, Wrocław 1982, „Archiwum Literackie”, t. 25.
37. Wolska B., W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995.
38. Wróbel Z., Erotyzm w literaturze dawnych wieków, Łódź 1986.
39. Wybór powieści erotycznych wierszem i prozą. Nowa edycja w Knidzie [wg świadectwa Karola Estreicheram (idem, Bibliografia polska, t. X, Kraków 1889, s. 33) w Warszawie] 1809, s. 189-229.
40. Ziomek J., Pornografia i obscenum, w: idem, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980.

Relation:

Napis

Start page:

59

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.en.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: