Object structure
Title:

Edycja krytyczna "Listu przyjacielskiego" Krzysztofa Bronisza z traktatu Piotra Umiastowskiego "Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona" (1591)

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Sitkowa, Anna ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Piotr Umiastowski ; Krzysztof Bronisz ; letter ; literary publishing framework ; sixteenth century ; epidemic

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Umiastowski P., Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona, Andrzej Piotrkowczyk, Kraków1591.
Bibliografia przedmiotowa
1. Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3: (Ab anno 1551 ad annum 1606), fasciculus 1: (Ab anno 1551 ad annum 1589), editionem curavit A. Chmiel, Cracoviae 1896.
2. Bentkowski F., Historia literatury polskiej, t. 2, Warszawa-Wilno 1814.
3. Bieńkowski T., Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku, w: Problemy literatury staropolskiej, seria pierwsza, red. J. Pelc, Wrocław 1972.
4. Charewiczowa Ł., Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930.
5. Chodynicki I., Dykcjonarz uczonych Polaków, t. 3, Lwów 1833.
6. Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum., oprac. A. Borowski, Kraków 1997.
7. Estreicher K., Bibliografia polska, t. 2, Kraków 1894.
8. Estreicher K., Bibliografia polska, t. 32, wyd. S. Estreicher, Kraków 1938.
9. Faron B., Jak przetrwać zarazy w dawnej Polsce, Kraków 2021.
10. Gajewska M., Epidemia dżumy w Rzeczypospolitej w świetle XVI-XVII-wiecznych traktatów medycznych i zielników. Profilaktyka indywidualna, w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, [cz. 1], red. A. Karpiński, Warszawa 2009.
11. Gąsiorowski L., Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych aż do czasów najnowszych, t. 1, Poznań 1839.
12. Giedroyć F., Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny, Warszawa 1899.
13. Giedroyć F., Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" 1909, t. 105, nr 3.
14. Gorzkowski A., In principio erat… Pragmatyczne aspekty topiki egzordialnej, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. W. Przyczyna, R. Przybylska, Kraków 2001.
15. Górski K. et al., Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.
16. Grześkowiak R., Trojański koń panegirystów. Studium staropolskiej popularności pewnego toposu, "Stylistyka" (w druku).
17. Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.
18. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1981.
19. Knot A., Dwór lekarski Stefana Batorego, "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 1928, t. 8, nr 2.
20. Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1883.
21. Kowalska D., Obraz zarazy w świetle traktatu medycznego Piotra Umiastowskiego pt. Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi przełożona [sic!] (1591), "Roczniki Humanistyczne" 2021, t. 69, nr 6. DOI
22. Kracik J., Staropolskie postawy wobec zarazy, wyd. 2, uzup., Kraków 2012.
23. Krakowiecka L., Maciej z Miechowa. Lekarz i uczony Odrodzenia, Warszawa 1956.
24. Kronika lekarzy krakowskich do końca XVI wieku. Przyczynki archiwalne, zebrał J. Lachs, Kraków 1909.
25. Kubala L., Czarna śmierć, w: idem, Szkice historyczne, seria druga, Lwów 1880.
26. Kuran M., Źródła barokowej wiedzy medycznej i ich autorytetu oraz zaufanie wobec leczących w świetle wybranych tekstów z pierwszej połowy XVII w. o zwalczaniu dżumy, "Analecta" 2020, nr 2.
27. Lachs J., Polscy uczniowie padewskiej szkoły lekarskiej (ciąg dalszy), "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 1924, t. 1, nr 3/4.
28. Latacz E., Czartoryski Jerzy, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 4, red. W. Konopczyński, Kraków 1938.
29. Lernet J.N., Rozprawa o morze, tłum. K.T. Soczyński, "Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk" 1817, t. 11.
30. Lewandowska-Malec I., Ratunek przed morowym powietrzem. Bezpieczeństwo obrad sejmowych i sejmikowych na przełomie XVI i XVII wieku, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2008, t. 9.
31. Maciejowski W.A., Piśmiennictwo polskie, t. 3, Warszawa 1852.
32. Mayenowa M.R., Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej, bibliografię oprac. B. Otwinowska, L. Pszczołowska, J. Puzynina, Warszawa 1955.
33. Michalski A., Epidemie dżumy na ziemiach księstwa klewańskiego książąt Czartoryskich, w: Sympozjum na temat Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. Teksty referatów. Kraków, 17-18 listopada 2005, Kraków 2005.
34. Michalski A., O pochodzeniu i początkach kariery domu książąt Czartoryskich, "Słupskie Studia Historyczne" 2013, nr 19.
35. Mikulski T., Ród Zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej, w: idem, Rzeczy staropolskie, wstęp W. Weintraub, Wrocław 1964.
36. Mruczyn, hasło w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885.
37. Niesiecki K., Herbarz polski, t. 9, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1842 (pierwodruk: Korona Polska, t. 4, Drukarnia Collegium SJ, Lwów 1743).
38. Ocieczek R., Dedykacje Jana Kochanowskiego, w: eadem, Studia o dawnej książce, Katowice 2002.
39. Ocieczek R., O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice 1990.
40. Ocieczek R., Rama utworu, hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze. Renesans. Barok), red. T. Michałowska, współudział B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1990.
41. Ocieczek R., Staropolskie listy dedykacyjne, w: eadem, "Sławorodne wizerunki". O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.
42. Otwinowska B., Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Warszawa 1974.
43. Otwinowska B., Wyraz "ojczyzna" na przestrzeni życia i twórczości Jana Kochanowskiego, "Poezja" 1980, nr 8/9.
44. Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Maciej Garwolczyk, Kraków 1584.
45. Pilarczyk F., Stemmata w drukach polskich XVI wieku, Zielona Góra 1982.
46. Piotrkowita M., Przeciw morowemu powietrzu przestroga, z przedniejszych doktorów nauki lekarskiej dla ludu pospolitego napisana, b.m.d. [1579].
47. Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III, cz. 2, Lwów 1828.
48. Sitkowa A., Literacka rama wydawnicza w edycji dzieła Malchera Piotrkowity pt. "Przeciw morowemu powietrzu przestroga", "Tematy i Konteksty" 2021, nr 11: Literatura wobec kryzysu epidemii. DOI
49. Sitkowa A., O tekstach zalecających w postylli Marcina Białobrzeskiego, w: Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej, red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, udział M. Marcinkowska, Katowice 2015.
50. Skwara M., O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999.
51. Sobieszczański F. M., Umiastowski (Piotr), w: Encyklopedia powszechna [S. Orgelbranda], t. 26, Warszawa 1867.
52. Starczykowska K., "Pomiędzy nadzieją a trwogą". Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami w Rzeczypospolitej od połowy XVI do początku XVIII wieku, w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, cz. 2, red. A. Karpiński, Warszawa 2015.
53. Statuta nec non liber promotionum philosophorum in ordinis universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, edidit J. Muczkowski, Cracoviae 1849.
54. Śnieżko D., Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego, "Tematy i Konteksty" 2021, nr 11: Literatura wobec kryzysu epidemii. DOI

Relation:

Napis

Start page:

123

End page:

137

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: