Object

Title: Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji = Functional structure and linkages between towns and cities of the Katowice Conurbation after two decades of post-socialist transition

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Alonso W., 1973, Urban zero population growth, Daedalus, 109, s. 191–206. ; 2. Blotevogel H., 1983, Die Städtesystem in Nordrhein-Westfalen, [w:] P. Schreiber, F. Weber (red.), Westfalen und angrenzende Regionen, Festschrift zum 44. Deutschen Geographentag in Münster, 1, Padeborn, s. 71–104. ; 3. Domański B., 2003, Economic trajectory, path dependency and strategic intervention in an old industrial region: the case of Upper Silesia, [w:] R. Domański (red.), Recent advances in urban and regional studies, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa, s. 133–153. ; 4. Dulias R., Hibszer A. (red.), 2008, Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec. ; 5. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. ; 6. Działek J., Ciechowski M., Gwosdz K., 2010, Ranga miast w świetle wyposażenia w instytucje i usługi dla firm. Badanie funkcji, potencjału oraz tr endów rozwojowych miast w województwie małopolskim, http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/CmsContent.mvc/GetArticle/10/4.(1.02.2012). ; 6. Dziewoński K., Jerczyński M., 1978, Theory, methods of analysis and historical development of national settlement systems, Geographia Polonica, 29, s. 201–209. ; 7. Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Poznań, s. 57–77. ; 8. Grochowski M., 2011, Functional linkages as a stimulating factor in metropolis development, [w:] T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional Linkages between Polish Metropolises, Studia Regionalia, 29, Warszawa, s. 20–34. ; 9. Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830–2000), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 10. Gwosdz K., 2012, Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji, Acta Geographica Silesiana, 11, s. 15–30. ; 11. Gwosdz K., Micek G., 2010, Spatial agglomerations in the Polish automotive industry, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 159–190. ; 12. Hall P. G., 1997, Modelling the post-industrial city, Futures, 29, s. 311–22. ; 13. Klasik A. (red.), 1987, Kształtowanie tradycyjnego regionu przemysłowego, Studia nad Ekonomiką Regionu, 16, Śląski Instytut Naukowy, Katowice. ; 14. Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. ; 15. Klasik A., Kuźnik F., 2008, Aglomeracja górnośląska wobec wyzwań przyszłości, [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, 120, s. 152–179. ; 16. Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1996, Cechy struktury przestrzenno-funkcjonalnej województwa katowickiego i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego, Czasopismo Geograficzne, 67, 3-4, s. 345–364. ; 17. Korcelli P., 2011, Inter-metropolitan linkages: selected concepts and policy applications, [w:] T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional linkages between Polish Metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa, s. 10–20. ; 18. Kruszka K. (red.), 2010, Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań. ; 19. Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Sosnowiec http://www.silesiametropolia.eu/images/stories/01pdf/Delimitacja%20regionu%20GZM%20Silesia.pdf (13.02.2012). ; 20. Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec. ; 21. Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, WNoZ, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec. ; 22. Kukliński A., 2008, Problematyka przyszłości regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. ; 23. Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, 19, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań. ; 24. Meijers E., 2007, Clones or complements? The division of labour between the main cities of the Randstad, the Flemish Diamond and the RheinRuhr Area, Regional Studies, 41, 7, s. 889–900. ; 25. Mikołajec J., 2008, Spatial restructuring of the Katowice Conurbation, [w:] M. Nowak, M. Nowosielski (red.), Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań, s. 101–112. ; 26. Phelps N. A., Ozawa T., 2003, Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared, Progress in Human Geography, 27, 5, s. 583–604. ; 27. Rajman J., 1997, Struktura przestrzenna ludności i osadnictwa aglomeracji katowickiej w okresie transformacji gospodarczej, Zeszyty IGiPZ PAN, 46, s. 39–52. ; 28. Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1198. ; 29. Runge J., 2007, Region tradycyjny Europy Środkowej i jego problemy w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Oddział Kielecki PTG, Kielce, s. 15–26. ; 30. Runge J., 2009, Katowice region in the light of the selected conceptions of social-economic transformations, Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 11, s. 31–48. ; 31. Runge J., 2011, Miasta tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława Liszewskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 133–142. ; 32. Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] K. Sikora., D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 251–269. ; 33. Runge J., Żurek I., 2010, Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008, Urząd Statystyczny, Katowice. ; 34. Schöller P., Blotenvogel H., Buchholz H.J., Hommel M., Schilling-Kaletsch I., 1984, The settlement system of the Federal Republic of Germany, [w:] L.S. Bourne, R. Sinclair, K. Dziewoński (red.), Urbanization and Settlement Systems. International Perspectives, Oxford University Press, London, s. 178–199. ; 35. Scott A.J., 1982, Locational patterns and dynamics of industrial activity in the modern Metropolis, Urban Studies, 19, s. 111–142. ; 36. Sobala-Gwosdz A. (red.), 2010, Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Strada Konsulting, Bielsko-Biała. ; 37. Sokołowski D., 2008, Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 245–264. ; 38. Spórna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec. ; 39. Szajnowska-Wysocka A., 2011, Od konurbacji górnośląskiej do metropolii „Silesia”, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, 2, s. 119–132. ; 40. Szczepański M., Gawron G., Rojek-Adamek P. (red.), 2011, Od badania do działania: analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, Tychy. ; 41. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, PAN IGiPZ, 213, Warszawa. ; 42. Tkocz M., 2009, Tendencje zmian w strukturze przemysłu w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 496–511. ; 43. Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

483

End page:

507

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:23319 ; oai:rcin.org.pl:23319 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information