Object

„Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego. W kręgu inspiracji augustyńskich
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: „Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego. W kręgu inspiracji augustyńskich

Creator:

Lawenda, Tomasz

Date issued/created:

2010

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 54 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 127-159 ; Summary in English.

References:

Augustyn św., Dialogi filozoficzne, red. K. Tarnowski, Znak, Kraków 1999 („Filozofia i religia”).
Augustyn św., Objaśnienie Psalmu 103, Kazanie I, w: Id., Objaśnienia psalmów (Ps 103–123), przeł. j. Sulowski, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986 („Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy”, t. XLI).
Augustyn św., O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, przeł. i oprac.W. Kornatowski, PAX, Warszawa 1977, t. I, s. 269–270.
Augustyn św., O Trójcy Świętej, przeł. M. Stokowska, oprac. M. Szymusiak, znak, Kraków 1996 („Biblioteka Filozofii i Religii”).
Augustyn św., Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980 („Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy”, t. 25).
Augustyn św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997.
Boczar Mieczysław, Augustyńska wykładnia biblijnej opowieści o stworzeniu świata, „Przegląd Humanistyczny” 1997, 4, s. 25–37.
Campenhausen Hans von, Ojcowie Kościoła, przeł. K. Wierszyłowski, Cyklady, Warszawa 1998, s. 235.
Chadwick Henry, Augustyn, przeł. T. Szafrański, Prószyński, Warszawa 2000.
Chaunu Pierre, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250–1550), przeł. J. Grosfeld, PAX, Warszawa 1989.
Cyceron, Rozmowy tuskulańskie i inne pisma, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Dobrzycki Stanisław, Do genezy dwóch pieśni Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” R. XXV, 1928, s. 81-97.
Domański Juliusz, Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Eckmann Augustyn, Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987.
Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sulowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1973.
Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przeł. J. Domański, Warszawa 1965.
Fallek Wilhelm, Świat biblijny w twórczości Kochanowskiego, w: Pamiętnik Zjazdu im. Jana Kochanowskiego 8 i 9 czerwca 1929 r., PAU, Kraków 1931, s. 380–420.
Filozofia włoskiego odrodzenia, wybór i wstęp A. Nowicki, PWN, Warszawa 1967.
Fiszman Samuel, Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, w: Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, t. 1, red. B. Otwinowska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, s. 99.
Garin Eugenio, Filozofia odrodzenia we Włoszech, PWN, Warszawa 1969.
Gilson Étienne, Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, przeł. Z. jakimiak, PAX, Warszawa 1953.
Głombiowska Zofia, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje, PWN, Warszawa 1981, s. 203–208.
Górnicki Łukasz, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.
Graciotti Sante, Religijność poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584– 1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, red. j. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa i B. Otwinowska, t. 1, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, s. 331–332.
Hanusiewicz-Lavallee Mirosława, Czy był i czym był humanizm chrześcijański w Polsce?, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Neriton, Warszawa 2009.
Hozjusz Stanisław, Księgi o jasnym i szczyrym Słowie Bożym, oprac. M. Korolko, Kraków 1999.
Huizinga Johan, Erazm, przeł. M. Kurecka, PWN, Warszawa 1978.
Kasia Andrzej, Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
Kochanowski Jan, Dzieła wszystkie. Wydanie Sejmowe, t. 4: Pieśni, oprac. M. R. Mayenowa i K. Wilczewska przy udziale B. Otwinowskiej oraz M. Cytowskiej, PAN, Warszawa 1984, s. 246–249.
Kowalczyk Stanisław, Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
Kowalczyk Stanisław, Drogi ku Bogu, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1983.
Kuc Leszek, Kopernik a piętnastowieczne związki filozofii z teologią, „Studia Philosophiae christianae” 1973, nr 1, s. 165-178.
Lichański Jakub Z., Hipotetyczne źródło pewnych motywów w pieśni „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary” Jana Kochanowskiego, „Terminus” 2000, nr 1–2, s. 145-152.
Mrowcewicz Krzysztof, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
Orzechowski Stanisław, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.
Pelc Janusz, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Pelc Janusz, Literatura renesansu w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994.
Platon, Timaios i Kritias, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1960.
Szczukowski Ireneusz, Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2007.
Swieżawski Stefan, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 4: Bóg, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.
Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Todd John Murray, Reformacja, przeł. J. S. Łoś, PAX, Warszawa 1974.
Umiński Józef, Zagadnienie wpływu św. Augustyna na Stanisława Hozjusza, „Przegląd Teologiczny” 1930, nr 11, s. 524–530.
Weintraub Wiktor, Manifest renesansowy Kochanowskiego, w: Weintraub Wiktor, Rzecz czarnoleska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 293–295.
Weintraub Wiktor, O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, w: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1983, s. 38–47.
Wilczek Piotr, W co wierzył Jan Kochanowski? Głos w sporze o religijność poety i jego poezji, „Zeszyty Naukowe KUL” 2002, t. 45, nr 1–2, s. 37–47.
Woronczak Jerzy, Hymn, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 330.
Ziemba Kwirtyna, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, Warszawa 1994, s. 268–269.
Ziomek Jerzy, Renesans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 265.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

54

Start page:

127

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:20181 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/54 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/54 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information