Obiekt

Tytuł: Z refleksji mariologicznej doby reformacji : trzy nauki na dzień Nawiedzenia Maryi Panny: Rej — Wujek — Skarga

Twórca:

Kacprzak, Marta M.

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 55 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 27-64 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Ambroży św., Wykład Ewangelii według św. Łukasza, tłum. W. Szołdrski, oprac. i wstęp A. Bogucki, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1977 („Pisma starochrześcijańskich pisarzy”, t. 16).
Bieda Ignacy, Chrystologia Ojców, w: Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, oprac. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Księgarnia świętego Wojciecha, Poznań 1971, s. 424–456.
Brückner Aleksander, Mikołaj Rej. Człowiek i dzieło, H. Altenberg, Lwów 1922.
Ceccherelli Andrea, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o Żywotach świętych, przeł. M. Niewójt, Świat Literacki, Izabelin 2003.
Drozd Jan, Maryja w roku kościelnym, Struga Warszawska: "Michalineum" Kraków 1983.
Dziekan Marek M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, "Verbinum", Warszawa 1997.
Forstner Dorothea A., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, "Pax", Warszawa 1990.
Frankowski Stanisław, Idea maryjna w życiu ks. P. Skargi, „Sodalis Marianus”, 1936, 35, s. 73–78.
Górski Konrad, Pochodzenie tekstu, w: Mikołaj Rej, Postylla, cz. I, oprac. K. Górski, W. Kuraszkiewicz (wstęp edytorski, opracowanie językowe, objaśnienia), I. Rostkowska (bibliografia wydań), L. Zdancewiczowa, z. Zierhofferowa (porównanie wydań), J. Klimaszewska (komentarz etnograficzny), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965 („Biblioteka Pisarzów Polskich”, seria B, nr 14), s. 7-11.
Gross Jan, Stosunek Kościoła ewangelicko-augsburskiego do kultu Maryi Panny, w: Nosicielka Ducha – Pneumatofora. Materiały z kongresu mariologicznego. Jasna Góra. 18–23 sierpnia 1996 r., red. nauk. J. Wojtkowski, S. C. Napiórkowski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 101-111.
Haduch Henryk, Ks. Skarga a cześć Maryi, „Sodalis Marianus”, 1912, 11, s. 129–135.
Jagucki Alfred, Chrzest i nowe narodzenie w teologii ks. dr. Marcina Lutra, „Kalendarz Ewangelicki” 1984, s. 128-141.
Janiec Zdzisław, Maryja w kulcie Kościoła. Kazania i homilie maryjne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2007.
Kacprzak Marta M., „Mariologia” XVI-wiecznego kaznodziei protestanckiego. Nauka na dzień Nawiedzenia Panny Maryi z Postylli Mikołaja Reja, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. Seria polonistyczna”, nr 1, 2013, s. 125-196.
Kacprzak Marta M., Myśl o Bogu i człowieku w „Żywocie Józefa…” Mikołaja Reja, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 171–172.
Kacprzak Marta M., „Niech kamienie woła…” Mikołaj Rej o roli literatury, pisarza i własnej twórczości, w: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007, s. 94-107.
Kallenbach Józef, O Postylli Reja, w: Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa 1505– 1905, b. wyd., Warszawa 1905, s. 109–113.
Kolbuszewski Kazimierz, Postyllografja polska XVI i XVII wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1921.
Kowalik Krzysztof, Matka Pana w Komentarzu do Magnificat Marcina Lutra (1521), w: Matka Boża w ludzie Bożym, red. J. Górecki, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005, s. 84–86, 204–205.
Kowalik Krzysztof, Matka Pana w teologii i pobożności chrześcijańskiej według Komentarza do Magnificat Marcina Lutra, w: Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, wstęp, wybór i oprac. S. C. Napiórkowski, przeł. E. Adamiak, M. Daniluk, K. Kowalik, S. C. Napiórkowski, M. Straszewicz, H. Ulrich, Wydaw. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000, s. 64–71.
Kuran Magdalena, Kobieta w Postylli Jakuba Wujka. Ideał biblijny a rzeczywistość, w: Idee chrześcijańskie w życiu europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje. Materiały z konferencji 15–17 maja 2000 r., red. Z. Staszewska, A. Ceglińska, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, Łódź 2001, s. 219–230.
Loyola Ignacy św., Ćwiczenia duchowne, przeł. M. Bednarz Sj, rewizja przekładu J. Sieg Sj, WAM, Kraków 2002.
Maciuszko Janusz, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2002.
Maria, Matka Boga, zawsze Dziewica, w: H. Bourgeois, B. Sesboüé, P. Tihon, Znaki zbawienia. Sakramenty – Kościół – Najświętsza Panna Maria, tłum. P. Rak, red. nauk. T. Dzidek, Kraków 2001 („Historia dogmatów”, t. III), s. 496–502.
Mikler Roman, Wyznanie o chrzcie w Konfesji Augsburskiej i innych księgach symbolicznych, w: Z problemów Reformacji. 450-lecie Konfesji Augsburskiej i 400-lecie Księgi Zgody, red. nauk. M. Uglorz, "Zwiastun", Warszawa 1980, s. 83–95.
Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa, Wrocław 1971.
Misurek Jerzy, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (w. X–XVII), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
Napiórkowski Stanisław C., Maryja w teologii i pobożności ewangelików, w: Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, wstęp, wybór i oprac. S. C. Napiórkowski, przeł. E. Adamiak, M. Daniluk, K. Kowalik, S. C. Napiórkowski, M. Straszewicz, H. Ulrich, Wydaw. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000, s. 19.
Napiórkowski Stanisław C., Matka Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1998.
Napiórkowski Stanisław C., Pomost czy przepaść?, w: Napiórkowski Stanisław C., Spór o Matkę: mariologia jako problem ekumeniczny, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988, s. 118–122.
Nast Włodzimierz, Przez Jezusa do Maryi w tradycji ewangelickiej, w: Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26–27 października 2001 roku, red. nauk. S. C. Napiórkowski, K. Pek, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa–Licheń 2002, s. 204.
Nawrocki S., Ks. Piotr Skarga jako czciciel Maryi, Kraków 1936.
Nowak Władysław, Maryja przygotowana przez Ducha Świętego, wybrana przez Boga Ojca na Matkę Jego Syna w religijności ewangelików, w: Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Częstochowa, 6–8 września 1999 roku, red. nauk. T. Siudy, K. Pek MIC, PTM, Częstochowa 2000, s. 227–240.
Okoniewski Stanisław, Mariologia Skargi, „Sodalis Marianus”, 1919, 18, s. 106–110.
Ostrowska Ewa, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
Piwko Stanisław, Jan Kalwin. Życie i dzieło, "Semper", Warszawa 1995.
Rej Mikołaj, Apocalypsis, red. W. Kriegseisen, oprac. M. M. Kacprzak, S. Kawczyński, J. T. Maciuszko, I. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
Religia. Encyklopedia PWN, t. 3, PWN, Warszawa 2001.
Skarga Piotr, Kazania o Przenajświętszej Bogarodzicy Niepokalanej Dziewicy, Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1905.
Skrzypczak Robert, Wymiar maryjny Kościoła. Maryja – model profetyczny Oblubienicy, w: Skrzypczak Robert, Kościół jako Niewiasta w relacji do Chrystusa swego Oblubieńca, O.K. Tomasz Wiater, Warszawa 2001, s. 156–161.
Słownik teologii biblijnej, red. nacz. X. Leon–Dufour, tłum. i oprac. K. Romaniuk, "Pallottinum", Poznań 1994.
Starnawski Jerzy, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI–XIX). Studia i materiały, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 33–63.
Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, wstęp, wybór i oprac. S. C. Napiórkowski, przeł. E. Adamiak, M. Daniluk, K. Kowalik, S. C. Napiórkowski, M. Straszewicz, H. Ulrich, Wydaw. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000.
Tronina Antoni, Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
Tworuschka Monika i Udo, Islam. Mały słownik, wyd. II popr. i poszerz., "Verbinum", Warszawa 2005.
Witek Stanisław, Głupota, w: Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski i in., t. 5, KUL, Lublin 1989, szp. 1155.
Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, oprac. K. Górski i in., red. M. R. Mayenowa, przykłady oprac. J. Woronczak, Zakład. Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955.
Ziomek Jerzy, Renesans, PWN, Warszawa 1995.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

55

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

64

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20130 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/55 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji