Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Jan (Janek) z Czarnkowa : niedokończona kronika polska z XIV wieku

Twórca:

Bieniak, Janusz (1927– )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 47 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 109-143 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

A European Armorial. An armorial of knights of the Golden Fleece and 15th century Europe, ed. by R. Pinches and A. Wood, London 1971.
W. Abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach rzymskich w latach 1896–1897, AKH, t. 9, 1902.
Acta camerae apostolicae, w: MPV, t. 2, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913.
Analecta Vaticana 1202–1366, ed. J. Ptaśnik, w: MPV, t. 3, Cracoviae 1914.
J. Banaszkiewicz, Kronika Dzierzwy, XIV-wieczne kompendium historii ojczystej, Wrocław 1979.
J. Bieniak, Fragment 1333–1341 w twórczości dziejopisarskiej Janka z Czarnkowa, cz. 1, Zap. Hist., 48, 1983, z. 4.
J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem, w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978.
J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. III C, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 8, Warszawa 1999.
J. Bieniak, Problemy metodyczne średniowiecznej genealogii w Polsce, w: tenże, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism, Kraków 2002.
J. Bieniak, Sulisław z Chudzic, w: PSB, t. 45, 2008.
J. Bieniak, Środowisko świadków procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r., w: Genealogia – kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989
J. Bieniak, Teodoryk z Garnka, prepozyt włocławski, biskup elekt kujawski, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, suplement I, Gdańsk 1998.
J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300–1306, Toruń 1969.
M. Błaziak, Rocznik świętokrzyski nowy – rocznikiem mansjonarskim czy andegaweńsko-jagiellońskim, St. Źródł., 37, 2000.
R. Bubczyk, Obraz działalności politycznej panów krakowskich w Kronice Janka z Czarnkowa, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K Kuczyński, t. 9, Warszawa 2001.
Bull. Pol., ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś, t. 2, Romae 1985.
Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. 7, ed. J. Chytil, Brünn 1858.
J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964.
M. Derwich, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa 1992.
M. Derwich, Janko z Czarnkowa a Kronika wielkopolska, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia 50, 1985.
W. Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003.
S. Gawlas, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, w: Genealogia – Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński i J. Wroniszewski, Toruń 1999.
M. Goliński, R. Żerelik, Śląsk a polityka Kazimierza Wielkiego w latach sześćdziesiątych XIV wieku, w: Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 139–157.
J. Gzella, Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370–1382, Toruń 1994.
Jan Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 3, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1864.
K. Jasiński, Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego, St. Źródł., 32–33, 1990.
K. Jasiński, Przemysł I, w: PSB, t. 28, 1985.
K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań 2001.
K. Jasiński, Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. i jego geneza. Ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia, 9, 1973, s. 59–69.
Z. Kaczmarczyk, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964.
Kalendarz i spominki włocławskie, wyd. B. Kürbis, w: MPH s.n., t. 6.
J. Karczewska, Fundacja i fundatorzy kościoła parafialnego we Wrzącej Wielkiej, „Rocznik Łódzki”, 44, 1997, s. 223–229.
J. Karczewska, Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań 2003.
W. Kętrzyński, O kronice wielkopolskiej, RAU whf, 33, 1896.
J. Kłoczowski, Biskupi i kapituły w dziele Janka z Czarnkowa, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984.
M. D. Kowalski, Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320–1382), Kraków 1996.
Kronika Jana z Czarnkowa, opr. J. Szlachtowski, w: MPH, t. 2, Lwów 1872.
Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996.
J. Krzyżaniakowa, Jan z Czarnkowa, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa 1983.
S. Krzyżanowski, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, „Rocznik Krakowski”, 4, 1900.
B. Kürbis, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959.
B. Kürbis, Wstęp, w: Roczniki wielkopolskie, wyd. taż, MPH s.n., t. 6, Warszawa 1962.
J. Kurtyka, Kariera wojewody krakowskiego Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji stronnictw za panowania Kazimierza Wielkiego, w: Cracovia–Polonia–Europa, red. W. Bukowski [i in.], Kraków 1995, s. 255–291.
J. Kurtyka, Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001.
J. Kurtyka, Tęczyńscy, Kraków 1997.
G. Labuda, Kroniki genealogiczne jako źródła do dziejów rozbicia i zjednoczenia monarchii w Polsce średniowiecznej, St. Źródł., 22, 1977.
Liber formularum ad ius canonicum spectantium ex actis Jacobi de Kurdwanow episcopi Plocensis, wyd. B. Ulanowski, AKP, t. 1, Kraków 1895.
Liber mortuorum monasterii Landensis ordinis Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 5.
Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 1373–1375, ed. S Szczur, w: MPV, t. 9, Cracoviae 1994.
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. 1, Poznań 1890.
J. Łojko, Fryz heraldyczny w kaplicy klasztornej św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, St. Źródł., 22, 1977.
J. Łojko, O syntezie dziejów dyplomacji polskiej X–XVI wieku, Rocz. Hist., 49, 1983.
H. Łowmiański, Kiedy powstała Kronika wielkopolska?, Przegl. Hist., 51, 1960.
A. Marzec, „Sapientior inter proceres Poloniae”. Kariera polityczna Janusza Suchywilka herbu Grzymała (1336–1374), w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg i S. Szczur, Kraków 2000.
A. Marzec, Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305–1370), Kraków 2006.
Meklenburgisches Urkundenbuch, t. 14, Schwerin 1886.
Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wyd. S. Estreicher, Kraków 1936.
T. Nowakowski, Polityka północna Polski w latach 1356–1364 na tle jej sytuacji wewnętrznej, w: „Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy”, Zeszyty Naukowe nr 72, 1980, s. 76–103.
K. Ożóg, Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306–1382, Kraków 1995.
K. Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław 1987.
J. Pakulski, Kulisy sprawy Janka z Czarnkowa, w: Genealogia – Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński i J. Wroniszewski, Toruń 1996.
J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, Warszawa 1982.
A. Radzimiński, Kapituła i duchowieństwo katedralne w średniowiecznym Włocławku, w: Włocławek. Dzieje miasta, t. 1, red. J. Staszewski, Włocławek 1999.
A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 2. Kanonicy, Toruń 1993.
Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, w: MPH s.n., t. 5, Warszawa 1978.
Rocznik małopolski, MPH, t. 3.
Rocznik Traski, MPH, t. 2.
F. Sikora, Sprawa insygnialna 1370–1412 a genealogia Rożnów, Rocz. Herald., 12 (nowej serii 1), 1993.
I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977.
S Szczur, Annaty papieskie w Polsce w XIV wieku, Kraków 1998.
S. Szczur, Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., Kraków 1999.
S. Szczur, Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990.
S. Szybkowski, Ród Cielepałów. Studium genealogiczne, Gdańsk 1999.
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.
A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.
B. Śliwiński, Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII–XIII wieku, Warszawa 1989.
Trzynaście nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z lat 1300–1400, wyd. S. Librowski, ABMK, 55, 1987.
Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985.
Vetera monumenta Poloniae et Lithuanie, t. 1, ed. A. Theiner, Romae 1860.
J. Wyrozumski, Horyzont polityczny Janka z Czarnkowa, St. Źródł., 32/33, 1990, s. 57–65.
J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1986.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

47

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

143

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:26730 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/47 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/47 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji