RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przekaz ideowy i datacja "Mors et miracula beati Verneri"

Creator:

Figurski, Paweł (1987– ) ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 48 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 39-57 ; Summary in English. ; Text partly in Latin.

References:

M. S. Audebert, La crosse brisée. Des évêques agressés dans une Église en conflits (royaume de France, fin Xe–début XIIIe siècle), Turnhout 2005.
M. Aurell, Le Meurtre de Thomas Becket: Les Gestes d’un Martyre, w: Bischofsmord im Mittelalter. Murder of Bishops, wyd. N. Fryde, D. Reitz, Göttingen 2003, s. 187–210.
R. Adamczyk-Nowak, Stołeczność Gniezna wynikiem przemyślanej polityki Piastów, w: Z dziejów średniowiecznej Europy środkowo-wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007.
J. Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.
J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, Kwart. Hist., 88, 1981, z. 2, s. 353–390.
A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku, Pułtusk 2006.
J. Bieniak, Flos milicie Mazoviensis marcore lividorum cecidit, w: Europa barbarica, Europa christiana: studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, red. R. Michałowski et al., Warszawa 2008, s. 27–32.
M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
D. Borawska, Z dziejów jednej legendy. W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa, Warszawa 1950.
U. Borkowska, Historiograficzne poglądy Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2, red. S. Gawęda, Warszawa 1985.
A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia–hipotezy– interpretacje, Warszawa 2006.
S. Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1992.
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, wyd. B. Bretholz, w: MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 2, Berolini 1923.
G. Cracco, „Assassinio nella cattedrale” nell’Italia del Nord–Est: storia e memoria, w: In factis mysterium legere. Miscellanea di studi in onore di Iginio Rogger in occasione del suo ottantesimo compleanno, red. E. Curzel, Bologna 1999, s. 22–32.
K. G. Cushing, Events that led to sainthood: sanctity and the reformers in the eleventh century, w: Belief & Culture in the Middle Ages. Studies presented to Henry Mayr-Harting, red. R. Gameson, H. Leyser, Oxford 2001, s. 187–197.
Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996.
D. A. Dekański, Cystersi i dominikanie w Prusach – działania misyjne zakonów w latach trzydziestych XIII wieku. Rywalizacja czy współpraca?, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowe. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań–Kraków–Mogiła 5–10 października 1998, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 227–250.
Cz. Deptuła, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskie­ go średniowiecza, „Więź”, 11, 1968, z. 9, s. 42–65.
Cz. Deptuła, Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku, Rocz. Hum., 8, 1959, [druk: 1960], z. 2, s. 5–122.
Cz. Deptuła, Niektóre aspekty stosunków Polski z cesarstwem w wieku XII, w: Polska w Europie. Studia historyczne, red. H. Zins, Lublin 1968, s. 35–92.
Cz. Deptuła, Płock kościelny u progu reform XIII wieku. Biskup Lupus i jego czasy, Rocz. Hum., 21, 1973, z. 2, s. 43–89.
Cz. Deptuła, Początki klasztorów norbertańskich w Dłubni–Imbramowicach i Płocku, Rocz. Hum., 16, 1968, z. 2.
Cz. Deptuła, Werner, w: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 2, Poznań 1972, s. 513–521.
Cz. Deptuła, Z zagadnień historii kultu maryjnego w Polsce. Kilka uwag ogólnych, „Ateneum Kapłańskie”, 60, 1960, z. 3.
Cz. Deptuła, A. Witkowska, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, w: Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo–społeczeństwo–kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 119–159.
A. Dębiński, Poena cullei w rzymskim prawie karnym, „Prawo Kanoniczne”, 37, 1994, 3–4, s. 133–146.
L. Diefenbach, Glossarium latino–germanicum mediae et infimae aetatis, Darmstadt 1997.
J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Warszawa 1992.
W. Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003.
M. Dulinicz, J. Ościłowski, Co Włodzimierz Szafrański odkrył na dziedzińcu dawnego opactwa benedyktyńskiego w Płocku, w: Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, red. A. Buko, W. Duczko, Pułtusk 2008, s. 177–191.
P. Figurski, Ut tumulum monumenti in modum sepulcri sublimius elevaret, czyli próba uświęcenia biskupa płockiego Wernera, „In Tempore”, 2008, (czasopismo internetowe: http://www.intempore.umk.pl/intempore_artykuly/2008/In_Tempore_15_2008.pdf).
P. Figurski, Zabójstwo biskupa płockiego Wernera w kontekście wybranych utworów średniowiecznej hagiografii, w: Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie 16–20 kwietnia 2008, t. 3: Historia Polski średniowiecznej, red. A. Świątek, Kraków 2008, s. 38–43.
A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994.
A. Gołembnik, Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Płocka – gród, osada, miasto, w: Wczesnośredniowieczny Płock, red. A. Gołębnik, Warszawa 2002.
Z. Gołubiewowa, Architektura dominikańska XIII wieku w Polsce. Stan badań, zagadnienia i potrzeby, „Nasza Przeszłość”, 39, 1973.
J. W. Góra, Sylwetka biskupa w XII i XIII-wiecznej Polsce na podstawie Kronik i Żywotów świętych, „Studia Teologicznodogmatyczne”, 4, 1984.
T. Grabarczyk, Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008.
B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris 1980.
H. Haas, R. von Kienle, Lateinisch–Deutsches Wörterbuch, Heidelberg 1952.
M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 2008.
E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, przeł. i wst. P. Majewski, Warszawa 2006.
S.K. Herrick, Imagining the Sacred Past. Hagiography and Power in Early Normandy, Cambridge Mass.–London 2007.
Historia chrześcijaństwa, t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054–1274, red. A. Vauchez, red. pol. wydania J. Kłoczowski, Warszawa 2001.
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. 5–6, wyd. Z. Budkowa i in., wstęp, K. Pieradzka, Warszawa 1973.
Ioannis Dlugossii Vitae Episcoporum Plocensium abbreviatae, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 6, Kraków 1893.
Jakub de Voragine, Złota legenda, przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1983.
K. Jasiński, Kielich płocki z pateną – dar księcia mazowieckiego Konrada I, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997.
M. Jońca, Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008.
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
R. Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft im westfränkisch-französischen Reich im frühen und hohen Mittelalter, Bonn 1981.
R. Kaiser, „Mord im Dom”. Von der Vertreibung zur Ermordung des Bischofs im frühen und hohen Mittelalter, „Zeitschrift der Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung”, 110, 1993.
A. Kamiński, Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego, „Rocznik Białostocki”, 1, 1961.
A. Kasperowicz, Ziemia wiska w średniowieczu. Struktury przestrzenne, osadnicze i społeczne, Białystok 1994 (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza, maszynopis w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego).
J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.
J. Kłoczowski, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa 1987.
J. Kłoczowski, Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222–1972. Zarys dziejów, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 1, red. tenże, Poznań 1972, s. 33–35.
M. D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2: 600–1500, przeł. R. Turzyński, Warszawa 1988.
J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich: sprawozdanie z podróży naukowych od bytych w 1891–1892 i w 1907 r., „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, 11/11, 1910, nr 79.
E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.
Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, w: MPH s. n., t. 8, Warszawa 1970.
R. Kunkel, Katedra płocka w średniowieczu, „Biuletyn Historii Sztuki”, 50, 1998.
B. Kürbis, Wstęp do: Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B Kürbis, Wrocław 2003.
D. Kurzawa, Monasterium Sancti Petri Crusviciensis. Głos w dyskusji, „Slavia Antiqua”, 44, 2003.
S. Kwiatkowski, Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII w., Warszawa–Poznań–Toruń 1980, szczególnie s. 74–80.
G. Labuda, Podbój Prus w XIII wieku, w: tegoż, Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Poznań 2007, s. 39–50.
G. Labuda, Zaginiona Kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań 1983.
G. Labuda [rec.], B. Włodarski, Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku, Rocz. TNT, 61, 1956 [druk: 1958], z. 1, w: Rocz. Hist., 25, 1959, z. 1.
Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, t. 1: Lateinisch–Deutsch, hrsg. H. Menge, Berlin–München–Vien–Zürich 1981.
G. Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.
J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej, Kraków–Bydgoszcz 2003.
M. Maciejewski, Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283–1320, Kraków 2007.
Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, w: MPH s. n., t. 11, Kraków 1994.
W. Mąkowski, Kościół św. Marji Magdaleny i klasztor panien norbertanek zakonu premonstrateńskiego za murami miasta w Płocku, w: A. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, Płock 1930.
Mediae Latinitatis Lexicon Minus, J. F. Niermeyer, C. Van de Kieft, J. W. J. Burgers, Darmstadt 2002.
Mors et miracula beati Verneri, episcopi Plocensis Auctore Iohanne, decano Plocensi, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 748–754.
G. Myśliwski, Powstanie i rozwój granicy liniowej na Mazowszu (XII – poł. XVI w.), Kwart. Hist., 101, 1994, z. 3.
A. Nalewajek, Dokument w „Rocznikach” Jana Długosza, Lublin 2006.
Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997.
Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. Glare, Oxford 2004.
K. Pacuski, Rozwój sieci parafialnej diecezji płockiej, „Studia Płockie”, 3, 1975.
J. Powierski, Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej w okresie od XII do początku XIV wieku (część 1), w: Prussica, t. 1, Malbork 2004.
J. Powierski, Prusowie, Prusy, w: Prussica, t. 1, Malbork 2004.
J. Powierski, Śmierć wojewody Krystyna Piotrowica a początek napadów pruskich na Mazowsze. Legendy o Łabędziach a przekazy o traktacie spiskim z 1214 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1992, z. 1 (195), s. 3–32.
A. Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243–1525, Malbork 2006.
Reguła św. Benedykta, w: Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, przeł. T. M. Dąbek, B. Turowicz, Kraków 2006 (Źródła Monastyczne 40).
T. Reuter, Unruhestiftung, Fehde, Rebellion, Widerstand: Gewalt und Frieden in der Politik der Salierzeit, w: Die Salier und das Reich, hrsg. S. Weinfurter, t. 3, Sigmaringen 1992.
Rocznik kapituły krakowskiej, w: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, w: MPH s. n., t. 5, Warszawa 1978.
Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis przy współudziale G. Labudy, J. Lucińskiego, R. Walczaka, w: MPH s. n., t. 6, Warszawa 1962.
A. Rutkowski, Początki dominikanów płockich na tle polityki Konrada I Mazowieckiego, „Notatki Płockie”, 3, 1970.
S. Bernardi abbatis liber de vita et rebus gestis S. Malachiae Hiberniae episcopi, Migne PL, 182.
H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247), Kraków 2008.
R. Schieffer, Bischofserhebungen im westfränkisch-französische Bereich im späten 9. und im 10. Jahrhundert, w: Die früh- und hochmittelalterliche Bischofserhebung im Europäischen Vergleich, hrsg. F. R. Erkens, Köln–Weimar–Wien 1998.
A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich Jana Długosza (do roku 1384), Kraków 1887.
W. Semkowicz-Zarembina, Autograf Długosza i jego warsztat w nowej edycji „Annales”, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 1, red. S. Gawęda, Warszawa 1980, s. 269–279.
D. A. Sikorski, Pogańscy Prusowie w konfrontacji z chrześcijańskim „sacrum”, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiak, Warszawa 2005.
K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początków XIII wieku, Wrocław 2005.
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 7, z. 1 (52), red. M. Plezia, Kraków 1992.
J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.
M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008.
M. Stawski, Początki klasztoru norbertanek w Płocku, w: Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. J. Rajman, Kraków 2007.
E. Suchodolska, Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248–1345, Warszawa–Łódź 1980.
S. M. Szacherska, Płock – civitas vetus czy civitas cathedralis? w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 5, red. s.K. Kuczyński, Warszawa 1992, s. 175–188.
M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń 2007.
B. Śliwiński, Początki rządów Konrada I Kazimierzowica na Kujawach, „Ziemia Kujawska”, 7, 1985.
B. Śliwiński, Ród Lisów w Rocznikach Jana Długosza – przyczynek do zagadnienia zaginionej Kroniki dominikańskiej z pierwszej połowy XIII wieku, St. Źródł., 34, 1993, s. 41–51.
J. Tazbirowa, Początki biskupstwa na Kujawach, Przegl. Hist., 53, 1962, z. 2.
S. Trawkowski, Kaźń kasztelana Bolesty (1170 r.) w tradycji płockiej, St. Źródł., 14, 1969, s. 53–61.
S. Trawkowski, Kaźń kasztelana Bolesty (1170 r.) w tradycji płockiej, St. Źródł., 14, 1969, w: tegoż, Opuscula medievistica: studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej, Warszawa 2005, s. 110–124.
A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, przeł. H. Zaremska, Gdańsk 2004.
N. Vincent, The Murderers of Thomas Becket, w: Bischofsmord im Mittelalter. Murder of Bishops, wyd. N. Fryde, D. Reitz, Göttingen 2003.
Vita sancti Stanislai episcopi Cracoviensis (Vita minor), wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 4, Lwów 1884.
M. Walczak, „Alter Christus”. Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa, Kraków 2001.
R. Wiśniewski, Cuda i świętość, [w:] Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. 1, red. T. Derda, E. Wipszycka, Warszawa 1997.
A. Witkowska, Kościół na Mazowszu Płockim w XIII i początkach XIV w., „Studia Płockie”, 3, 1975.
A. Witkowska, Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze, Rocz. Hum., 19, 1971, z. 2.
J. Wolny, Z dziejów katechezy, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1: Średniowiecze, red. M. Rechowicz, Lublin 1974, s. 184–282.
M. Zdanek, Kultura intelektualna dominikanów krakowskich w średniowieczu, Kraków 2003 (praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Ożoga, prof. UJ, maszynopis w Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej).
M. Zdanek, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.
K. Zielińska-Melkowska, Stosunki polsko-pruskie w X–XIII wieku, w: Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 173–193.
P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25520 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/48 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/48 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information