Object

Title: Sacred Geography of a Town

Creator:

Manikowska, Halina (1950– ) ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka ( –2010) ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 51-87

Type of object:

Journal/Article

References:

Annales Cracovienses, ed. Zofia Kozłowska-Budkowa, in MPH s.n., v (Warsaw, 1978).
Buśko Cezary, Mateusz Goliński, Michał Kaczmarek and Leszek Ziątkowski, Historia Wrocławia, i: Od pradziejów do końca czasów habsburskich (Wrocław, 2001).
Bylina Stanisław, Chrystianizacja wsi polskiej w późnym średniowieczu (Warsaw, 2002).
Cantarella Glauco M., ‘Lo spazio dei monaci’, in Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 50, Spoleto, 2003), 804-47.
Centri, ritualità, potere: Significati antropologici dello spazio, Francesco Remotti, Pietro Scarduelli, and Ugo Fabietti (eds.) (Bologna, 1989).
Chronica Polonorum, ed. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica (repr. Warsaw, 1961).
Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, 3 vols., Karol Maleczyński and Anna Skowrońska (eds.) (Wrocław, 1951-1964).
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. Bertold Bretholz, in MGH, SS rer. Germ., n.s., ii (Berlin, 1923).
Cronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena, ed. Gustav A. Stenzel, in Scriptores rerum silesiacarum oder Sammlung Schlesischer Geschichtsschreiber, ii (Breslau, 1839).
Czaja Roman, ‘Die Identität des Patriziats der preußischen Großstädte im Mittelalter’, in Stefan Kwiatkowski and Janusz Małłek (eds.), Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit (Toruń, 1999), 208-29.
Czaja Roman, ‘Korporative Formen der Religiosität des Patriziats in den preußischen Großstädten’, Questiones medii aevi novae, 2 (1997), 107-20.
Dalewski Zbigniew, Ritual and Politics: Writing the History of a Dynastic Conflict in Medieval Poland (Leiden and Boston, 2008), 102-59.
Dalewski Zbigniew, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystości inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. (Warsaw, 1996).
Dąbrówka Andrzej, Teatr i sacrum w średniowieczu: religia – cywilizacja – estetyka (Wrocław, 2001).
Derwich Marek, ‘Mnisi w polskim mieście średniowiecznym’, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym” (Warsaw, 2002), 161-74.
Dimier Anselme, ‘Le mot locus employé dans le sense de monastère’, Revue Mabillon, 62 (1972), 133-54.
Dola Kazimierz, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w katedrze wrocławskiej w XV w.’, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 7 (1979 [1980]), 179-215.
Dupront Alphonse, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages (Bibliothèque des Histoires, Paris, 1987).
Fritze Wolfgang H., ‘Hildesheim – Brandenburg – Posen. Godehard-Kult und Fernhandelsverkehr im 12. Jahrhundert’, in Wilfried Schich (ed.), Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Stadt Brandenburg im Mittelalter (Berlin and New York, 1993), 103-30.
Gawlas Sławomir, ‘Przełom miast lokacyjnych w dziejach miast środkowoeuropejskich’, in Jurek Tomasz (ed.), „Civitas Posnaniensis”. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 133-62.
Gesta principum Polonorum. The Deeds of the Princes of the Poles, trans. Paul W.Knoll and Frank Schaer (Central European Medieval Texts, 3, Budapest and New York, 2003).
Gieysztor Aleksander, ‘Politische Heilige im hochmittelalterlichen Polen und Böhmen’, in Jürgen Petersohn (ed.), Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter (Vorträge und Forschungen, 42, Sigmaringen, 1994).
Ginter Tomasz, Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego (Cracow, 2008).
Goliński Mateusz, ‘Kształtowanie miasta komunalnego’, in Cezary Buśko, Mateusz Goliński, Michał Kaczmarek and Leszek Ziątkowski, Historia Wrocławia, i, 105-7.
Granger Gilles G., La pensée de l’espace (Paris, 1999).
Guerreau Alain, ‘Structure et évolution des représentations de l’espace dans le haut Moyen Âge occidentale’, in Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 50, Spoleto, 2003), 91-115.
Hartmann Schedel, Liber cronicarum (Nuremberg, 1493, Anton Koberger).
Iogna-Prat Dominique, La maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (Paris, 2006).
Jasiński Tomasz, ‘Początki klasztoru dominikańskiego w Toruniu’, Zapiski historyczne, liv, 4 (1989), 23-48.
Jasiński Tomasz, ‘Toruń XIII-XIV wieku – lokacja miast toruńskich i początek ich rozwoju (1231-około 1350)’, in Marian Biskup (ed.), Historia Torunia, i: W czasach średniowiecza (do 1454 r.) (Toruń, 1999), 100-66.
Jasiński Tomasz, ‘Uwarunkowania lokacji Poznania’, in Tomasz Jurek (ed.), „Civitas Posnaniensis”. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 163-72.
Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, ed. Jan Dąbrowski et al., 11 vols. (Warsaw, 1964-2005).
Kaczmarek Krzysztof, Przyczynek do badań nad duchowością środowisk zakonnych średniowiecznej Polski, in Halina Manikowska and Wojciech Brojer (eds.), Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, vol. 1: Struktury kościelno-publiczne (Warsaw, 2008), 381-406.
Kalinowska Jadwiga, ‘„Misterium septiformis ecclesiae”’, Analecta Cracoviensia, 23 (1991), 307-23.
Kostowski Jakub, ‘„..da unser Herr im Garten knieet..” Dawna kaplica Krappów przy kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu’, in Jerzy Rozpędowski (ed.), Świątynia (Architektura Wrocławia, iii, Wrocław, 1997), 109-26.
Krautheimer Richard, ‘Introduction to an Iconography of Medieval Architecture’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), 1-33.
Kurnatowska Zofia, ‘Elementy sacrum w topografii tworzonej przez pierwszych Piastów domeny i jej głównych ośrodków’, in Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsce kultu we wczesnym średniowieczu (Wrocław, 2000), 111-25.
Labuda Gerard, ‘Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego’, in Andrzej Wojtowicz [ed.]: Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów (Poznań, 2000), 33-60.
Labuda Gerard, ‘Święty Wojciech w działaniu, tradycji i w legendzie’, in Rev. Kazimierz Śmigiel (ed.), Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej (Gniezno, 1992), 57-97.
Lehmann-Brockhaus Otto, Schriftquellen zur Kunstgeschichte des 11. und 12. Jahrhunderts fr Deutschland, Lotharingen und Italien (Berlin, 1938).
Les reliques: objets, cultes, symbols, Edina Bozóky and Anne-Marie Helvetius (eds.), (Turnhout, 1999).
Liber indulgentiarum (see my article ‘Wrocławski Liber indulgentiarum z końca XV w.’, in „E scientia et amicitia”. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej (Warsaw and Pułtusk, 1999), 131-44.
Maciszewska Małgorzata, ‘Klasztory bernardyńskie w miastach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1453-1514. Procesy fundacyjne i lokalizacja’, in Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Wrocław-Opole, 2000), 567-82.
Makiewicz Tadeusz, ‘Teoretyczne problemy badań religioznawczych w archeologii’, Przegląd Archeologiczny, 34 (1987), 233-51.
Manikowska Halina, ‘„Princeps fundator” w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka Brodatego’, in Edward Opaliński and Tomasz Wiślicz (eds.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (Warsaw, 2000), 37-57.
Manikowska Halina, ‘„Translatio Jerozolimy” do Wrocławia’, in Wojciech Brojer (ed.), Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych (Warsaw, 2000), 63-76.
Manikowska Halina, ‘L’aristocrazia nelle sedes regni principales della Polonia del secolo XII’, in Ludovico Gatto and Paola Supino Martini (eds.), Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, 2 vols. (Roma, 2002), i, 341-58.
Manikowska Halina, ‘La topographie sacrée de la ville: le cas de Wrocław du XIIau XVsiècle’, in Michał Tymowski (ed.), Anthropologie de la ville médiévale (Warsaw, 1999), 65-82.
Manikowska Halina, ‘Religijność miejska’, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), „Ecclesia et civitas”. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym (Warsaw, 2002) 11-34.
Manikowska Halina, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza (Wrocław, 2008).
Manikowska Halina, Les couvents féminins dans les villes médiévales de L’Europe du Centre-Est’, in Perrine Mane, Françoise Piponnier, Małgorzata Wilska and Marta Piber-Zbieranowska (eds.), La femme dans la société médiévale et moderne (Varsovie, 2005), 113-40.
Markus Robert A., ‘How on Earth Could Place Become Holy? Origins of the Christian Idea of Holy Places’, Journal of Early Christian Studies, ii, 3 (1994), 257-71.
Michałowski Roman, ‘Aix-la Chapelle et Cracovie au XI siècle’, Bulletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 95 (1989 [1992]), 45-69.
Michałowski Roman, ‘Kościół św. Mikołaja we wczesnopiastowskich ośrodkach rezydencjonalnych’, in Społeczeństwo Polski średniowiecznej, vi (Warsaw, 1994), 63-74.
Michałowski Roman, ‘Prüm i Urbs Caroli. Monarsze fundacje na tle kultury politycznej wczesnych czasów karolińskich’, in Edward Opaliński and Tomasz Wiślicz (eds.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (Warsaw, 2000), 11-35.
Michałowski Roman, ‘Ranga stolic biskupich we wczesnym średniowieczu i jej podstawy sakralne. Wybrane zagadnienia’, in Aneta Pieniądz-Skrzypczak and Jerzy Pysiak (eds.), „Sacrum”. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym (Warsaw, 2005), 191-203.
Michałowski Roman, ‘Translacja Pięciu Braci Polskich do Gniezna. Przyczynek do dziejów kultu relikwii w Polsce wczesnośredniowiecznej’, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), „Peregrinationes”. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy (Warsaw, 1995), 173-84.
Michałowski Roman, „Princeps fundator”. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku (Warsaw, 1993).
Młynarska-Kaletynowa Marta, ‘O kulcie św. Gotarda w Polsce XII-XIII wieku’, in Społeczeństwo Polski średniowiecznej, vi (Warsaw, 1994), 75-90.
Młynarska-Kaletynowa Marta, ‘Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce na przełomie XI/XII w. i w XII w.’, Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsce kultu we wczesnym średniowieczu (Wrocław, 2000), 137-53.
Morelowski Marian, ‘Początki świadomej myśli urbanistycznej w Polsce przed kolonizacją XIII w.’, in Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Michała Walickiego (Warsaw, 1966).
Mortet Victor, Recueil de textes relatifs à l‘histoire de l‘architecture et à la condition des architectes en France au moyen âge, XI-XII siècles (Paris, 1911).
Moździoch Sławomir (ed.), Człowiek, sacrum, środowisko (Spotkania Bytomskie, 4, Wrocław, 2000).
Myśliwski Grzegorz, Człowiek w średniowieczu wobec czasu i przestrzeni (Warsaw, 1999).
Ożóg Krzysztof, ‘Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa’, Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Wrocław-Opole, 2000), 217-34.
Pauk Marcin R., ‘Święci patroni a średniowieczne wspólnoty polityczne Europy Środkowej’ in Aneta Pieniądz-Skrzypczak and Jerzy Pysiak (eds.), „Sacrum”. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym (Warsaw, 2005), 237-60.
Pawlak Paweł, Cmentarzyska przedlokacyjnego Poznania, in Jurek Tomasz (ed.), „Civitas Posnaniensis”. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 43-58.
Penco Gregorio, ‘Un elemento della mentalità monastica medievale: la concezione dello spazio’, Benedictina, 35 (1988), 35-71.
People and Space in the Middle Ages, 300-1300, Wendy Davies, Guy Halsall and Andrew Reynolds (eds.), (Studies in the Early Middle Ages, 15, Turnhout, 2006).
Petry Ludwig, Die Poplau: Eine schlesische Kaufmannsfamilie des 15. und 16. Jahrhunderts (Breslau, 1935).
Pianowski Zbigniew, „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim (Architektura, Monografia, 178, Cracow, 1995).
Piekalski Jerzy, Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast (Wrocław, 1999).
Piwowarczyk Elżbieta, Dzieje Kościoła Mariackiego (XIII-XVI w.) (Cracow, 2000).
Piwowarczyk Elżbieta, ‘Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.): Przyczynek do badań nad religijnością miejską’, Rocznik Krakowski, lxxii (2006), 5-23.
Pleszczyński Andrzej, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu (Lublin, 2000).
Pobóg-Lenartowicz Anna, ‘O wyższości miasta nad wsią na przykładzie kanoników regularnych z Żagania’, in Człowiek, sacrum, środowisko (Spotkania Bytomskie, 4, Wrocław, 2000), 235-41.
Posern-Zieliński Aleksander, ‘Inspiracja fenomenologiczna w archeologicznych studiach nad religiami społeczeństw pradziejowych. Refleksje etnoreligioznawcze’, Przegląd Archeologiczny, 30 (1982), 187-200.
Prawer Joshua, The Crusader’s Kingdom: A Colonial Society in the Middle Ages (London, 1972).
Sacred Sites, Sacred Places, David E. Carmichael, Jane Hubert, Brian Reeves and Audhild Schanche (eds.), (London, 1994).
Salih Sarah, Versions of Virginity in Late Medieval England (Cambridge, 2001).
Schlosser Julius von, Quellenbuch zur Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters (Vienna, 1896).
Sczaniecki Paweł, ‘Sacramentarium dedicationis’. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego. Studia Kościelnohistoryczne, 3, Lublin, 1979).
Skwierczyński Krzysztof, ‘„Custodia civitatis”. Sakralny system ochrony miasta w Polsce wczesnego średniowiecza na przykładzie siedzib biskupich’, Kwartalnik Historyczny, ciii, 3 (1996), 3-51.
Słoń Marek, ‘Die Breslauer Spitäler als Zeichen des Prestiges einer mittelalterlichen Stadt’, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, xlv-xlvi (2004-2005), 9-24.
Słoń Marek, Die Spitäler Breslaus im Mittelalter (Warsaw, 2001).
Słoń Marek, ‘Hospital and Old Age in Late-Medieval Wroclaw’, Acta Poloniae Historica, 84 (2001), 31-52.
Słoń Marek, Klasztor – szpital – miasto Wrocław w średniowieczu, in Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Wrocław-Opole, 2000), 269-75.
Słoń Marek, ‘Problem fundacji szpitala w średniowieczu’, in Edward Opaliński and Tomasz Wiślicz (eds.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (Warsaw, 2000), 74-90.
Starnawska Maria, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu (Warsaw, 1999), 165-70.
Stouff Louis, ‘Ordres mendiants et société urbaine: l’exemple d’Arles (XIII-XV siècle)’, in Noël Coulet and Olivier Guyotjeannin (eds.), La ville au Moyen Âge (Paris, 1998), 145-58.
Thompson Augustine O.P., Cities of God: The Religion of the Italian Communes 1125-1325 (University Park, 2005).
Trexler Richard C., ‘Le celibat à la fin du Moyen Âge: les religieuse de Florence’, Annales E.S.C., xxvii (1972), 1329-50.
Tyszka Przemysław, Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców (Lublin, 2001).
Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 50, Spoleto, 2003).
Vauchez André, Reliquie, santi e santuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso nel Medioevo, in Vauchez André (ed.), Storia dell’Italia religiosa, i: L’antichità e il Medioevo (Roma, 1993), 455-83.
Wąs Gabriela, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich w XIII-XVI w. (Wrocław, 2000).
Wąsowicz Henryk, Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI w. (Lublin, 1995).
Wieczorek Szymon, ‘Zwiefalten i Polska w pierwszej połowie XII w.’, Kwartalnik Historyczny, ciii, 3 (1996), 23-55.
Wiesiołowski Jacek, ‘Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, 2 vols. (Warsaw, 1975), i, 195-269.
Witkowska Aleksandra OSU, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną (Lublin, 1984).
Witkowska Aleksandra OSU, Ośrodki kultowe w geografii sakralnej średniowiecznego Krakowa, in Halina Manikowska and Wojciech Brojer (eds.), Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, vol. 1: Struktury kościelno-publiczne (Warsaw, 2008), 133-47.
Witkowska Aleksandra OSU, „Titulus ecclesiae”. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce (Warsaw, 1999).
Zaremska Hanna, ‘Procesje Bożego Ciała w Krakowie w XIV-XVI w.’, in Bronisław Geremek [ed.], Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza (Wrocław-Warsaw-Cracow, 1978), 25-40.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

101

Start page:

51

End page:

87

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25100 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information