Obiekt

Tytuł: Chapter Clergy in Medieval Poland: Its Legal, Social and Cultural Models in the Context of Its Religiosity

Twórca:

Radzimiński, Andrzej (1958– )

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Współtwórca:

Kreczmar, Agnieszka ( –2010) : Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 207-226

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Baron Arkadiusz and Henryk Pietras (eds.), Dokumenty soborów powszechnych, ii: 869-1312 (Cracow, 2002).
Bernhofen Georg, Das Kollegiatstift zu Brieg in seiner persönlichen Zusammensetzung von den Anfängen bis zur Säcularisation (1534) (Berlin, 1939).
Bieniak Janusz, ‘Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XIII-XV w.’, in Henryk Łowmiański (ed.), Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego (Wrocław, 1973), 123-30.
Bilska-Ciećwierz Magdalena, Kapituły kolegiackie metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Geneza – organizacja – funkcjonowanie (Cracow, 2008).
Bilska-Ciećwierz Magdalena, ‘Statuty kolegium kanoników przy kolegiacie łęczyckiej z lat 1383-1467’, Klio, ii (2002), 21-47.
Bilska-Ciećwierz Magdalena, ‘Statuty wikariuszy kolegiaty wiślickiej z 1442 r.’, Roczniki Historyczne, lxxii (2006), 115-26.
Codex diplomaticus Universitatis Studii Generali Cracoviensis, ed. Żegota Pauli, 4 vols. (Cracow, 1870-3).
Czyżak Marta, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448 (Poznań, 2003).
Czyżak Marta, ‘Studia uniwersyteckie kanoników gnieźnieńskich w I połowie XV wieku’, in Tomasz Ratajczak (ed.), Księga – Nauka – Wiara w średniowiecznej Europie (Poznań, 2004), 103-13.
Dembiński Paweł, ‘Prałaci i kanonicy poznańscy za pontyfikatu Uriela z Górki (1479-1498)’, Roczniki Historyczne, lxvi (2000), 170-213.
Dereine Charles, ‘Chanoines’, in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, xii (Paris, 1953), col. 364-6.
Die Constanzer Reformation und die Concordate von 1418, ed. Bernhard Hübler (Leipzig, 1867.
Dola Kazimierz, Wrocławska kapituła katedralna w XV w. Ustrój – skład osobowy – działalność (Lublin, 1983).
Edwards Kathleen, The English Secular Cathedrals in the Middle Ages (New York, 1967).
Flachenecker Helmut, ‘Was ist ein Stift im Mittelalter?’, in Hannes Obermair, Klaus Brandstätter and Emanuele Curzel (eds.), Dom und Kollegiatstifte un der Region Tirol-Südtirol-Trentino im Mittelalter und Neuzeit (Innsbruck, 2006), 27-31.
Gąsiorowski Antoni, ‘Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej (1435-1500)’, in Andrzej Radzimiński (ed.), Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Pochodzenie i funkcjonowanie elity kościelnej (Toruń, 2000), 9-23.
Gąsiorowski Antoni and Izabela Skierska, ‘Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej’, Czasopismo Prawno-Historyczne, xlvii (1995), 93-124.
Gąsiorowski Antoni and Izabela Skierska, ‘Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy’, Roczniki Historyczne, lxi, (1995), 37-86.
Gerlic Henryk, Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1180-1526) (Gliwice, 1993).
Grodecki Roman, ‘O konfederacjach duchowieństwa w Polsce średniowiecznej’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, xv (1953), 299-314.
Harms Klaus, Das Domkapitel zu Schleswig von seinen Anfängen bis zum Jahre 1542 (Preetz, 1914).
Hinschius Paul, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, ii (Berlin, 1878).
Institutio canonicorum Aquisgranensis, ed. Albert Werminghoff, in MGH, Leges, Concilia, ii: Concilia aevi Karolini, 1 (Hanover and Leipzig, 1906), 394-412.
Janota E. (ed.), Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, pt. 2: Zbiór dyplomów mogilskich (Cracow, 1867).
Kisky Wilhelm, Die Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung im 14 und 15 Jahrhundert (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit i, 3, Weimar, 1906).
Kłoczowski Jerzy, ‘Le chanoines en Pologne aux XI-XII siècle’, in La vita commune del clero nei secoli XI e XII, 2 vols. (Milan, 1962), i, 66-70.
Kłoczowski Jerzy, ‘Vita communis kleru w XI-XII w.’, Roczniki Humanistyczne, x, 2 (1961), 7-39.
Kłoczowski Jerzy, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie (Poznań, 2003), 105-7.
Koczerska Maria, ‘Le chapitre de Cracovie dans les années 1423-1462’, in Hélène Millet and Élisabeth Mornet (eds.), Le chanoines au service de l’Etat en Europe du XIII au XVI siècle (Ferrara, 1992), 207-18.
Koczerska Maria, Zbigniew Oleśnicki i Kościół Krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), (Warsaw, 2004), 173-215.
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (hereafter: KDW), v, ed. Franciszek Piekosiński (Poznań, 1908).
Kowalska-Pietrzak Anna, Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV w. (Lodz, 2004).
Krick Ludwig H., Das ehemalige Domstift und die ehemalige Kollegiatstifte des Bistums Passau (Passau, 1922).
Kronika Boguchwała i Godysława Paska, ed. Wacław A. Maciejowski, in Monumenta Poloniae Historica, ii, ed. August Bielowski (Lwów, 1872).
Kuchendorf Cäcilie, Das Breslauer Kreuzstift in seiner persönlichen Zusammensetzung von der Gründung (1288) bis 1456 (Breslau, 1937).
Kumor Bolesław, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, ii (Cracow, 1999).
Kwiatkowski Władysław, Powstanie kapituły św. Jana przy zamku książąt mazowieckich w Warszawie (Warsaw, 1938).
Lalik Tadeusz, ‘Zagadnienie vitae communis kapituł polskich w XII w.’, in Aleksander Gieysztor, Marian Serajski and Stanisław Trawkowski (eds.), Wieki Średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi (Warsaw, 1962), 99-110.
Leclercq Henri, ‘Chanoines‘, in Dictionnaire d’archéologie, chrétienne et liturgie, iii, part 1 (Paris, 1948), col. 240-5.
Marchal Guy P., ‘Die Dom- und Kollegiatstifte der Schweitz’, in Marchal Guy P. (ed.), Die weltlichen Kollegiatstifte der deutsch- und französischsprachigen Schweitz (Helvetia Sacra, ii, 2, Bern, 1977), 27-102.
Mercati Angelo, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, i (Vatican, 1954).
Moraw Peter, ‘Stiftspfründen als Elemente des Bildungswesens im spätmittelalterlichen Reich’, in Irene Crusius (ed.), Das weltliche Kollegiat im Deutschland (Studien zur Germania Sacra, 18, Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für Geschichte, 114, Göttingen, 1994), 270-97.
Nowacki Jan, ‘Kolegiata Najświętszej Marii Panny w Poznaniu’, Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 6 (1951), 314-41.
Ożóg Krzysztof, Kultura umysłowa w Krakowie XIV w. Środowisko duchowieństwa świeckiego (Wrocław, 1987).
Ożóg Krzysztof, ‘Praskie studia prałatów i kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej w drugiej połowie XIV i na początku XV w.’, in Radzimiński (ed.), Duchowieństwo kapitulne, 133-62.
Patykiewicz Walenty, ‘Statuty kolegiaty rudzko-kaliskiej’, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, iii (1956), 347-76.
Poniewozik Leszek, Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza (Toruń, 2004).
Radzimiński Andrzej, ‘“Decem marcas communiter currentis”. Rola pieniądza w regulacji życia wewnętrznego kapituły włocławskiej w świetle statutów z 1500 r.’, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, xiv (2000), 15-36.
Radzimiński Andrzej, Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu (Toruń, 1995), 13-57.
Radzimiński Andrzej, ‘Mieszczanie w średniowiecznych kapitułach katedralnych w Polsce na tle rozwijającego się ekskluzywizmu szlacheckiego’, in Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, i (Toruń, 1996), 139-54.
Radzimiński Andrzej, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I połowie XV w. Studium prozopograficzne, i: Prałaci, ii: Kanonicy (Toruń, 1991-3).
Radzimiński Andrzej, ‘Prepozyci kolegiaty św. Michała w Płocku w XIV i na początku XV w.’, Studia Płockie, xix-xx (1991-2), 193-202.
Radzimiński Andrzej, ‘Rola gnieźnieńskiej kapituły metropolitalnej w Kościele, państwie i społeczeństwie w okresie średniowiecza’, in Jerzy Strzelczyk and Janusz Górny (eds.), 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej (Gniezno, 2000), 177-80.
Radzimiński Andrzej, ‘Społeczne funkcje prebend kanonickich w Polsce późniejszego średniowiecza’, in Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów (Poznań, 1997), 311-23.
Radzimiński Andrzej, ‘Uwagi o najstarszych statutach kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej’, in Danuta Zydorek (ed.), Scriptura custos memoriae. Prace historyczne (Poznań, 2001), 128-31.
Radzimiński Andrzej, ‘Wikariusze katedry płockiej w XIII – poł. XV w.’, Nasza Przeszłość, lxxvii (1992), 5-30.
Radzimiński Zygmunt L. and Bronisław Gorczak (eds.), Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławnie, ii (Lwów, 1888).
Salaterski Stanisław, Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty w Nowym Sączu (1448-1791) (Nowy Sącz, 1997).
Sancti Chrodegangi, Metensis episcopi, regula canonicorum, ed. Wilhelm Schmitz (Hanover, 1891), 1-25.
Santifaller Leo, Das Brixener Domkapitel und seine persönliche Zusammensetzung im Mittelalter, i (Innsbruck, 1924).
Schieffer Rudolf, Die Entstehung von Domkapitel in Deutschland (Bonn, 1976).
Schneider Philipp, Die bischöflichen Domkapitel, ihre Entwicklung und rechtliche Stellung im Organismus der Kirche (Mainz, 1885).
Schwarz Brigide, ‘Klerikerkarrieren und Pfründenmarkt: Perspektiven einer sozialgeschichtlichen Auswertung der Repertorium Germanicum’, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 71 (1991), 243-65.
Statuta Capituli Ecclesiae Cracoviensis, ed. Udalryk Heyzmann, Starodawne prawa Polskiego Pomniki, iv (Cracow, 1875).
Statuta capitulorum Gnesnensis et Posnaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsovien­sis et Lanciciensis, ed. Bolesław Ulanowski, Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności, v (Cracow, 1897).
Statuty kapituły katedralnej włocławskiej i bibliografia ustawodawstwa kapitulnego w Polsce, ed. Jan Fijałek (Cracow, 1916).
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, ed. Jan Fijałek and Adam Vetulani (Cracow, 1951).
Subera Ignacy, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich (Warsaw, 1981).
Szymański Józef, ‘Kanonicy i kapituły’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Kościół w Polsce, 2 vols. (Cracow, 1966), i, 199-216.
Szymański Józef, ‘Kanonikat’, in Słownik starożytności słowiańskich, ii (Wrocław, 1964), 365-6.
Szymański Józef, Kanonikat świecki w Małopolsce k. XI – poł. XIII w. (PhD thesis, Warsaw, 1963; published abridged: Warsaw, 1995).
Szymański Józef, Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786 (Lublin, 1962).
Szymański Józef, ‘Krakowski rękopis reguły akwizgrańskiej z roku ok. 1103’, Studia Źródłoznawcze, xi (1966), 39-52.
Szymański Józef, ‘Z zagadnień vitae canonicae w Polsce XII-XIII w.’, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, x, 4 (1963), 143-52.
Torquebiau Pierre, ‘Chanoines’, in Dictionnaire de droit canonique, iii (Paris, 1942), cols. 473-5.
Werminghoff Albert, ’Die Beschlüsse des Aachener Concils im Jahre 816’, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 26 (1902), 607-35.
Wiesiołowski Jacek, ‘Sukcesja funkcji jako czynnik rozwoju gnieźnieńskiego środowiska kościelnego’, in Jerzy Strzelczyk and Janusz Górny (eds.), 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej (Gniezno, 2000), 186-8.
Wółkiewicz Ewa, Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje – organizacja – skład osobowy (1386-1477) (Opole, 2004).
Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, part 1: 1063-1415, ed. Stanisław Kuraś (Lublin, 1965).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

101

Strona pocz.:

207

Strona końc.:

226

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25104 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji