Object

Title: Ad Mestris locum: Where Was the Monastery Founded by Saint Adalbert Situated?

Creator:

Jurek, Tomasz (1962– ) ORCID

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica T. 103 (2011)

Contributor:

Torr, Guy Russell : Transl. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-29

Type of object:

Journal/Article

References:

‘Annales Posonienses’, ed. Imre Szentpetery, in Scriptores rerum Hungaricarum, i (Budapest, 1937).
Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis, iv, 3 (Munich, 1878).
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. Bertold Bretholz, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series, ii (Berlin, 1923).
David Pierre, Les Bénédictins et l’ordre de Cluny dans la Pologne médiévale (Paris, 1939).
Derwich Marek, ‘Czy Dobrawa była fundatorką pierwszego opactwa polskiego? Ze studiów nad początkami Kościoła na ziemiach polskich’, in Jiří Šouša and Ivana Ebelová (eds.), Inter laurum et olivam (Z pomocných věd historických, XVI = Acta Universitatis Carolinae, Philisophica et historica 1–2/2002, Prague, 2007), 637–43.
Derwich Marek, ‘Kilka uwag w sprawie Pięciu Braci Męczenników’, in Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej (Cracow, 1995).
Derwich Marek, ‘Studia nad początkami monastycyzmu na ziemiach polskich. Pierwsze opactwa i ich funkcje’, Kwartalnik Historyczny, cvii, 2 (2000), 77–105.
Dobosz Józef, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku (Poznań, 2002), 79–89.
Dzieduszycki Wojciech and Maciej Przybył, ‘“Trakt cesarski” – próba odtworzenia przebiegu drogi pielgrzymki Ottona III do Gniezna na podstawie analizy źródeł pisanych i archeologicznych’, in Dzieduszycki Wojciech and Maciej Przybył (eds.), Trakt cesarski. Iława – Gniezno – Magdeburg (Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, 11, Poznań, 2002), 17–31.
Fros Henryk S.J., ‘Wczesne żywoty św. Wojciecha. Stan i potrzeby badań’, in Antoni Barciak (ed.), Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha (Katowice, 1998), 103–112.
Gabriel Adriányi, ‘Der heilige Adalbert und Ungarn’, in Kazimierz Śmigiel (ed.), Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej (Gniezno, 1992), 9-21.
Gieysztor Aleksander, ‘Pierwsi benedyktyni w Polsce Piastowskiej’, in Klementyna Żurowska (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej, Wawel–Tyniec, 13–15 października 1994 (Cracow, 1995), 9–21.
Grabski Andrzej F., Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych i wojskowych (Warsaw, 1966).
Grzegorz Maksymilian, Osady Pomorza Gdańskiego w latach 1309–1454 (Warsaw, 1990).
Grzesik Ryszard, ‘Die Ungarnmission des hl. Adalberts’, in Balázs Nagy and Marcell Sebők (eds.), The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways: Festschrift in Honor of János M. Bak (Budapest, 1999), 230–40.
Grzesik Ryszard, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu (Poznań, 1999).
Grzesik Ryszard, ‘Węgierski etap misji św. Wojciecha’, in Stanisław Pietrzak (ed.), Święty Świerad i jego czasy: materiały z sympozjum naukowego w Tropiu, 10–11 lipca 1998 (Nowy Sącz, 2001), 136–57.
Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, i (Budapest, 1966).
Györffy György, Święty Stefan I król Węgier i jego dzieło (Warsaw, 2003; Hungarian edition – 1977).
Hensel Witold and Zofia Hilczer-Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, vi (Wrocław, 1987).
Homza Martin, ‘Včasnostredoveké dejiny Spiša’, in Homza Martin and Sroka Stanisław A. (eds.), Historia Scepusii: Dejiny Spiša. Dzieje Spisza do roku 1526 (Bratislava and Cracow, 2009), 126-327.
Jasiński Kazimierz, ‘Kult świętego Aleksego w średniowiecznej Łęczycy’, Roczniki Historyczne, 72 (1996), 7–19.
Jasiński Tomasz, ‘Zapiski kronikarskie i rocznikarskie o Pięciu Braciach Męczennikach’, in Ryszard Jałoszyński (ed.), Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim: materiały sympozjum historycznego zorganizowanego 13 listopada 2002 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny… (Kazimierz Biskupi, 2003), 19-29.
Józefowiczówna Krystyna, Trzemeszno, klasztor św. Wojciecha w dwu pierwszych wiekach istnienia (Warsaw and Poznań, 1978).
Jurek Tomasz, ‘Kościoły średniowiecznego Międzyrzecza’, in Hanna Kóčka-Krenz and Władysław Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum (Poznań, 1998), 613–21.
Kapiszewski Henryk, ‘Droga św. Wojciecha z Saksonii do Polski wiodła przez Panonię’, Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 6 (1957), 289–99.
Karwasińska Jadwiga, ‘Wojciech’, in Słownik starożytności słowiańskich, vi (Wrocław, 1980), 549.
Kirsch Kerstin, ‘Reise- und Handelsrouten zwischen mittlere Elbe und Oder um 1000’, in Wojciech Dzieduszycki and Maciej Przybył, Trakt cesarski. Iława – Gniezno – Magdeburg (Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, 11, Poznań, 2002), 409–21.
Koczy Leon, ‘Misje polskie w Prusach i na Pomorzu za czasów Bolesławów’ (1st edn, 1934), in Gerard Labuda (ed.), Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej (Warsaw, 1997), 152–80.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, i (Poznań, 1877).
Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) (Budapest, 1994).
Kozierowski Stanisław, ‘Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej’, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 42 (1915).
Kürbis Brygida, Na progach historii (Poznań, 1994).
Kürbis Brygida, ‘O początkach kanonii w Trzemesznie’, in Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego (Poznań, 1970), 337-43.
Kürbis Brygida, ‘Pogranicze Wielkopolski i Kujaw w X–XII wieku’, in Czesław Łuczak (ed.), Studia z dziejów ziemi mogileńskiej (Poznań, 1978), 65-111.
Labuda Gerard, ‘Droga biskupa praskiego Wojciecha do Prus’, Zapiski Historyczne, 34 (1969), 361–80.
Labuda Gerard, ‘Pięciu Braci Męczenników (1003) w Międzyrzeczu czy Kazimierzu?’, Roczniki Historyczne, 72 (2006), 225–37.
Labuda Gerard, ‘Reminiscencje Pasji św. Wojciecha z Tegernsee (około 1025) w scenach jego żywotu na Drzwiach Gnieźnieńskich (około 1180)’, in Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin (Poznań, 1997), 53–63.
Labuda Gerard, Szkice historyczne X–XI wieku (Poznań, 2004).
Labuda Gerard, Święty Wojciech. Biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (Wrocław, 2000).
Labuda Gerard, ‘Święty Wojciech w działaniu, w tradycji i w legendzie’, in Kazimierz Śmigiel (ed.), Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej (Gniezno, 1992), 57-97.
Legenda maior sancti regis Stephani’, ed. Emma Bartoniek, Scriptores rerum Hungaricarum, ii (Budapest, 1938).
Łuczak Tomasz and Dorota Matyaszczyk (eds.), Międzyrzecz i okolice (Międzyrzecz and Gorzów Wielkopolski, 1998).
Łukaszewicz Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezji poznańskiej, ii (Poznań, 1858).
Mielczarski Stanisław, Misja pruska świętego Wojciecha (Gdańsk, 1967).
Mitkowski Józef, ‘Św. Wojciech a jego bezpośredni następcy w męczeństwie’, in Zbigniew Biernacki et al. (eds.), Święty Wojciech 997–1947 (Gniezno, 1947), 133-77.
Monumenta Germaniae Historica (hereafter: MGH), Scriptores, xv, ed. Georg Waitz (Hanover, 1888).
Monumenta Poloniae Historica, i, ed. August Bielowski (Lwów, 1864).
Morawski Zbigniew, ‘“Sedes translata”. Łęczyca na początku XII wieku’, in Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane Henrykowi Samsono­wiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Warsaw, 2000), 286-98.
Nadolski Andrzej et al., Łęczyckie opactwo Panny Marii w świetle badań z lat 1954–1956 (Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 4, Łódź, 1960).
Nový Rostislav, ‘Slavníkovci v raně středověkých Čechách’, in Nový Rostislav, Zachová Jana, and Sláma Jiří (eds.), Slavníkovci ve středověkém písemnictví (Prague, 1987), 93-382.
Nowacki Józef, Dzieje archidiecezji poznańskiej, ii (Poznań, 1964).
Plezia Marian (ed.), Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski (Warsaw, 1987).
Pommerellisches Urkundenbuch, ed. Max Perlbach (Danzig, 1882).
Potkański Karol, ‘Opactwo na łęczyckim grodzie’, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, 43 (1902).
Powierski Jan, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, i (Malbork, 1996).
Powierski Jan, ‘Św. Wojciech w Polsce i w Prusach’, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (1966).
Przybył Maciej, ‘Poznań na tle szlaków komunikacyjnych od X do XIII wieku’, in Zofia Kurnatowska and Tomasz Jurek (eds.), Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 111–29.
Rutkowska-Płachcińska Anna, ‘Pasje świętych Wojciecha i Brunona z tzw. kodeksu z Tegernsee’, Studia Źródłoznawcze, 40 (2002), 19–40.
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera auctore Brunone Querfurtensi, ed. Jadwiga Karwasińska, in MPH, series nova, iv, 2 (Warsaw, 1969).
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, ed. Jadwiga Karwasińska, MPH, series nova, iv, pt. 1 (Warsaw, 1962).
Scriptores rerum Prussicarum, i, ed. Max Toeppen (Leipzig, 1861).
Silnicki Tadeusz, ‘Św. Wojciech – człowiek i święty oraz jego działalność na tle epoki’, in Zbigniew Biernacki et al. (eds.), Święty Wojciech 997–1947 (Gniezno, 1947), 73-87.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, xi, (Warsaw, 1890).
Sosnowski Miłosz, ‘Co wiadomo o lokalizacji pustelni tzw. Pięciu Braci?’, Roczniki Historyczne, 71 (2005), 7-30.
Spież Jan A. (ed.), W kręgu żywotów świętego Wojciecha (Cracow, 1997).
Stróżyk Paweł, ‘Jeszcze o pobycie biskupa Wojciecha na ziemiach polskich w 997 roku’, in Danuta Zydorek (ed.), Scriptura custos memoriae. Prace historyczne (Publikacje Instytutu Historii UAM, Poznań, 2001), 493–502.
Strzelczyk Jerzy, Apostołowie Europy (Warsaw, 1997).
Strzelczyk Jerzy, Bolesław Chrobry (Poznań, 1999).
Swoboda Wincenty, ‘Astryk-Anastazy’, in Słownik starożytności słowiańskich, viii (Wrocław, 1996), 266–7.
Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, ed. Robert Holtzmann, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series, ix (Berlin, 1935).
Uhlirz Mathilde, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III., ii (Berlin, 1954).
Urbańczyk Przemysław, Trudne początki Polski (Wrocław, 2008).
Vita Quinque Fratrum eremitarum ... auctore Brunone Querfurtensi, ed. Jadwiga Karwasińska, MPH, series nova, iv, pt. 3 (Warsaw, 1973).
Voigt Heinrich G., Adalbert von Prag (Berlin, 1898).
Voigt Heinrich G., Brun von Querfurt (Stuttgart, 1907).
von Giesebrecht Wilhelm, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, i (3rd edn, Braunschweig, 1863).
Weymann Stefan, ‘Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII w.’, Przegląd Zachodni, ix, 6-8 (1953), 194-253.
Wędzki Andrzej, ‘Mestris’, in Słownik starożytności słowiańskich, iii (Wrocław, 1967).
Wiewióra Marcin, Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych (Archaeologia Historica Polona, 9, Toruń, 2000).
Wojciechowski Tadeusz, ‘O rocznikach polskich X-XV wieku’, Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydziały Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny, 4 (1880), 144-233.
Wojciechowski Tadeusz, Szkice historyczne jedynastego wieku ([1904], 5th edn, Poznań, 2004).
Zakrzewski Stanisław, Bolesław Chrobry Wielki (Lvov, 1925).
Zakrzewski Stanisław, ‘Opactwo benedyktyńskie Św. Bonifacego i Aleksego na Awentynie w latach 977–1085’ (1st edn. 1903), in Gerard Labuda (ed.), Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Antologia tekstów (Warsaw, 1997), 59-130.
Żaki Andrzej, ‘Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku wędrówek świętego Wojciecha w krajach Europy’, in Żaki Andrzej (ed.), Święty Wojciech i jego czasy: materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie Saint-Maurice, 12–13 kwietnia 1997 roku (Cracow, 2000), 23-102.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

103

Start page:

5

End page:

29

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25090 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/103 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/103 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information