RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Christianisation of the Piast Monarchy in the 10th and 11th Centuries

Creator:

Michałowski, Roman (1949– ) ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Institutional creator:

Bubczyk, Robert, PBN ID: $pbnId ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-35

Type of object:

Journal/Article

References:

Angenendt Arnold, ‘The Conversion of the Anglo-Saxons Considered Against the Background of the Early Medieval England’, in Angli e Sassoni al di qua e al di la del Mare (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’ alto medioevo, 32, Spoleto, 1986), ii, 2, pp. 747-81.
Bak János M., ‘Signs of Conversion in Central European Laws’, in Guyda Armstrong and Ian W. Wood (eds.), Christianizing Peoples and Converting Individuals (International Medieval Research, 7, Turnhout, 2000), 115-24.
Bartel Wojciech M., ‘Problemi di storia delle fonti di diritto canonico in Polonia nei secoli X-XIII’, in Chiesa, diritto e ordinamento della ‘societas christiana’ nei secoli XI e XII (Miscellanea del centro di studi medioevali, 11, Milan, 1986), 311-327.
Bieniak Janusz, Państwo Miecława (Warsaw, 1963).
Brojer Wojciech, Halina Manikowska (eds.), Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, vol. 1: Struktury kościelno-publiczne (Warsaw, 2008).
Bronisch Alexander P., ’Die westgotische Reichsideologie und ihre Weiterentwicklung im Reich von Asturien’, in Franz-Reiner Erkens (ed.), Das frühmittelalterliche Königtum. Ideelle und religiöse Grundlagen (Reallexikon der Germanische Altertumskunde, Ergänzungsband, 49, Berlin and New York, 2005), 161-89.
Buck Thomas M., ‘Admonitio und Praedicatio’: Zur religiös-pastoralen Dimension von Kapitularien und kapitulariennahen Texten (507-814) (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte, 9, Frankfurt am Main, 1996).
Burchardi Wormacienis Ecclesiae episcopi decretorum libri viginti, ed. in Patrologia Latina, 140 (Paris, 1853), 639-644.
Capitularia Merowingica, MGH, Capitularia regum Francorum, ed. Alfred Boretius, i (Hanover, 1883).
Chudziak Wojciech, Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Wiślańskim (Mons sancti Laurentii, 1, Toruń, 2003).
Cohen Yehudi A., ‘Ends and Means in Political Control: State Organisation and the Punishment for Adultery, Incest, and Violation of Celibacy’, American Anthropologist, 71 (1969), 658-87.
Corbet Patrick, Autour de Burchard de Worms. L’Eglise allemande et les interdits de parenté (IX – XIIsiècle) (Ius Commune. Sonderhefte. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 142, Frankfurt am Main, 2001), 116-71.
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. Bertold Bretholz, MGH, SS rer. Germ. n.s., ii (Berlin, 1923).
Dalewski Zbigniew, Ritual and Politics: Writing the History of a Dynastic Conflict in Medieval Poland (Leiden and Boston, 2008).
Derwich Marek, ‘Czy Dobrawa była fundatorką pierwszego opactwa polskiego? Ze studiów nad początkami Kościoła na ziemiach polskich’, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 1-2, Z pomocných věd historických, 16 (2002), 637-43.
Derwich Marek, ‘Studia nad początkami monastycyzmu na ziemiach polskich. Pierwsze opactwa i ich funkcje’, Kwartalnik Historyczny, cvii, 2 (2000), 77-105.
Domański Grzegorz, Ślęża w pradziejach i w średniowieczu (Wrocław, 2002).
Dumézil Bruno, Les racines chrétiennes de l’Europe: Conversion et liberté dans les royaumes barbares V-VIII siècle (Paris, 2006).
Epistolae Wisigothicae, ed. Wilhelm Gundlach, MGH, Epistolae, iii (Berlin, 1892).
Gieysztor Aleksander, ‘Le fonctionnement des institutions ecclésiastiques rurales en Bohême, en Pologne et en Hongrie aux X et XIsiècles’, in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 28, Spoleto, 1982), 925-54.
Gieysztor Aleksander, ‘Le tradizioni locali e le influenze ecclesiastiche nel matrimonio nella Polonia nei secoli X-XIII’, in Il matrimonio nella società altomedievale (Settimane del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 24, Spoleto, 1977), 321-42.
Gieysztor Aleksander, ‘Les paliers de la pénétration du christianisme en Pologne au X-XIsiècle’, in Studi in onore di Amintore Fanfani, i (Milan, 1962), 329-67.
Gieysztor Aleksander, ‘Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.)’, in Aleksander Gieysztor and Henryk Samsonowicz (eds.), Dzieje Mazowsza do 1526 roku (Warsaw, 1994), 109-160.
Górczak Zbyszko, ‘Bunt Bezpryma jako początek tzw. reakcji pogańskiej w Polsce’, in Jerzy Strzelczyk and Józef Dobosz (eds.), ‘Nihil superfluum esse’. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej (Poznań, 2000), 111-21.
Higham Nicholas J., The Convert Kings: Power and Religious Affiliation in Early Anglo-Saxon England (Manchester and New York, 1997).
Historia Wambae regis auctore Iuliano episcopo Toletano, ed. Wilhelm Levison, MGH, SS rer. Merov., v (Hanover and Leipzig, 1910).
Hoffmann Hartmut, ‘Mönchskönig und rex idiota. Studien zur Kirchenpolitik Heinrichs II. und Konrads II’, MGH, Studien und Texte, viii (Hanover, 1993), 151-76.
Imbert Jean, ‘L’influence du christianisme sur la législation des peuples francs et germains’, in La conversione al cristianesimo nell’Europa di Alto Medioevo (Settimane del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 14, Spoleto, 1967), 365-96.
Janiak Tomasz, ‘Czy Bolesław Chrobry był czczony jako święty? Z badań nad przestrzenią liturgiczną przedromańskiej katedry w Poznaniu (do połowy XI w.)’, Slavia Antiqua, xliv (2003), 67-95.
Jasiński Kazimierz, Rodowód pierwszych Piastów (Warsaw and Wrocław, 1993).
Jasiński Tomasz, ‘Tytulatura Bolesława Chrobrego na Zjeździe Gnieźnieńskim’, in Marek Derwich, Wojciech Mrozowicz, Rościsław Żerelik (eds.), Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty (1919-1999) (Wrocław, 2001), 23-31.
Kętrzyński Stanisław, ‘Karol Wielki i Bolesław Chrobry’, Przegląd Historyczny, xxxvi (1946), 19-25.
Kóčka-Krenz Hanna, ‘Königsgräber im Dom zu Posen’, in Franz-Reiner Erkens (ed.), Das frühmittelalterliche Königtum: Ideelle und religiöse Grundlagen (Reallexikon Der Germanischen Altertumskunde – Ergaenzungsbaende) (Berlin-New York, 2005), 359-75.
Krawiec Adam, Seksualność w średniowiecznej Polsce (Poznań, 2000).
Kürbis Brygida, ‘Na progach historii, ii: O świadectwach do dziejów kultury Polski średniowiecznej (Poznań, 2001), 243-82.
Kurnatowska Zofia, ‘Kraków i Ziemia Krakowska w procesie formowania się państwowości na ziemiach polskich’, in ‘Lapides viventes’. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej (Cracow, 2005), 21-7.
Kurnatowska Zofia, ‘Proces formowania się państwa gnieźnieńskiego’, in Wojciech Chudziak (ed.), Civitas Schinesghe cum pertinentiis (Toruń, 2003), 33-49.
Kurnatowska Zofia, ‘The Organisation of the Polish State – Possible Interpretations of Archaeological Sources’, Quaestiones Medii Aevi Nova, 1 (1996), 5-24.
Labuda Gerard, ‘Jakimi drogami przyszło do Polski chrześcijaństwo?’, Nasza Przeszłość, 66 (1988), 39-82.
Labuda Gerard, Mieszko II król polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego (Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział historyczno-filozoficzny 73, Cracow, 1992).
Labuda Gerard, Studia nad początkami państwa polskiego (Poznań, 1946), 5-54.
Labuda Gerard, Święty Wojciech biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (Wrocław, 2004).
Ludat Herbert, An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Miteleuropa (Cologne and Vienna, 1971).
Łowmiański Henryk, ‘Imię chrzestne Mieszka I’ in Łowmiański Henryk, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich (Poznań, 1986), 286-356.
Łowmiański Henryk, Początki Polski, iv (Warsaw, 1970); vi, 1 (Warsaw, 1985).
Łowmiański Henryk, Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII) (Warsaw, 1979).
Magnae Moraviae fontes historici, iv, ed. Lubomír Havlík (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica, 156, Brno, 1971), 147-98.
Mayr-Harting Henry, Two Conversions to Christianity: the Bulgarians and the Anglo-Saxons (The Stenton Lecture, 1993, Reading, 1994).
Michałowski Roman, ‘Bolesław Chrobry bratem kanoników magdeburskich. Próba nowego spojrzenia’, Kwartalnik Historyczny, cxii, 3 (2005), 55-68.
Michałowski Roman, ‘The Nine-Week Lent in Boleslaus the Brave’s Poland: A Study of the First Piasts’ Religious Policy’, Acta Poloniae Historica, 89 (2004), 5-50.
Michałowski Roman, La christianisation de la Pologne aux X-XII siècles, in Michel Rouche (ed.), Clovis. Histoire et mémoire, ii: Le baptême de Clovis, son écho à travers l’histoire (Paris, 1997), 419-34.
Michałowski Roman, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (Wrocław, 2005).
Modzelewski Karol, ‘“Legem ipsam vetare non possumus”. Królewski kodyfikator wobec potęgi zwyczaju’, in Franciszek Ryszka et al., Historia, idee, polityka. Księga dedykowana Janowi Baszkiewiczowi (Warsaw, 1995), 26-32.
Moździoch Sławomir, ‘“Gens perfida et nondum bene Christiana” – konfrontacja chrześcijaństwa i wierzeń tradycyjnych w państwie pierwszych Piastów w świetle najnowszych odkryć archeologii’, in Aneta Pieniądz-Skrzypczak and Jerzy Pysiak (eds.), Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym (Warsaw, 2005), 67-82.
Mucska Vincent, Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia (Universitas Comeniana Bratislavensis Philosophica. Acta Historica Posoniensia, 4, Monographiae, 1, Bratislava, 2004).
Patlagean Evelyne, ‘Byzance et le blason pénal du corps’, in Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique: Table ronde organisée par L’Ecole française de Rome avec le concours du Centre nationale de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre 1982) (Collection de L’Ecole française de Rome, 79, Rome, 1984), 405-26.
Pleszczyński Andrzej, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju (Lublin, 2008).
Plezia Marian, ‘Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce’, in Plezia Marian, Od Arystotelesa do Złotej Legendy (Warsaw, 1958), 306-13.
S. Bonifacii et Lulli epistolae, MGH, Epistolae, iii (Berlin, 1892), no. 73, pp. 339-45.
Sancti Stephani Decretorum liber I, ed. György Györffy, in György Györffy, Wirtschaft und Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtausendwende (Vienna, Cologne and Graz, 1983), 263-74.
Sawicki Witold, Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce (Warsaw, 1971).
Schramm Percy Ernest, Kaiser, Rom und Renovatio: Studien und Texte zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit, i (3rd edn, Bad Homburg vor der Höhe, 1962).
Strzelczyk Jerzy, ‘Der Volksaustand in Polen in den 30er Jahren des 11. Jahrhunderts und seine Rolle während der Krise des frühpiastischen Staates’, Zeitschrift für Archäologie, xviii (1984), 129-40.
Strzelczyk Jerzy, ’Między sacrum a profanum. Sprawa Irmingardy i Ottona z Hammersteinu’, Kwartalnik Historyczny, cxii, 3 (2005), 21-31.
Sullivan Richard E., ‘Khan Boris and the Conversion of Bulgaria: A Case Study of the Impact of Christianity on a Barbarian Society’, Studies in Medieval and Renaissance History, iii (1966), 55-139.
Swoboda Wincenty, in Słownik starożytności słowiańskich, s.v., vii (Wrocław, 1982), 55-7.
Trawkowski Stanisław, ‘Początki Kościoła w Polsce za panowania Mieszka I’, in Jan M. Piskorski (ed.), Polska Mieszka I. W tysiąclecie śmierci twórcy państwa i Kościoła polskiego (Poznań, 1993), 51-72.
Vilfan Sergej, ‘Le tradizioni locali e le influenze ecclesiastiche nel matrimonio in Slovenia e nelle regioni vicine’, in Il matrimonio nella società altomedievale (Settimane del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 24, Spoleto, 1977), 347-96.
Vita Adalberonis II. Mettensis episcopi auctore Constantino abbate, ed. Georg H. Pertz, MGH, Scriptores, iv (Hanover, 1855).
Wormald Patrick, Legal Culture in the Early Medieval West: Laws as Text, Image and Experience (London, 1999).
Wormald Patrick, The Making of English Law: King Alfred to the Twelfth Century (Oxford, 1999).
Yorke Barbara, ‘The Reception of Christianity at the Anglo-Saxon Royal Court’, in Richard Gameson (ed.), Saint Augustine and the Conversion of England (Stroud, 1999), 152-73.
Zoll-Adamikowa Helena, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, 2 vols. (Wrocław, 1979).
Żmudzki Paweł, ‘Mieszko I i Amazonki. Wspólnoty wojownicze i normy życia rodzinnego w relacji Ibrahima ibn Jakuba’, in Barbara Trelińska (ed.), Tekst źródła – krytyka – interpretacja (Warsaw, 2005), 99-126.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

101

Start page:

5

End page:

35

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25111 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information