Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Remarks on dating of the Nowa Cerekwia group

Twórca:

Molak, Justyna

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Uwagi w sprawie datowania grupy nowocerekwiańskiej

Współtwórca:

Godlewski, Piotr. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 129-144 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 137-139 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Bartelheim M. 1998. Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur — Chronologische und chorologische Untersuchungen (= Universitätforschungen zur prähistorische Archäologie 46). Bonn. Batora J. 1983. Opevnenâ osada zo starśej doby bronzovej v Hostiach. Archeologické rozhledy 35(1), 72-79
2. Bâtora J. 2000. Das Gräberfeld von Jelsovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken (= Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 16). Kiel. Bąk U. 1985. Przemysł kościany i rogowy w grupie nowocerekwiańskiej na Górnym Śląsku. Archeologia Polski 30(2), 311-326. Becker B., Krause R., Kromer B. 1989. Zur absoluten Chronologie der frühen Bronzezeit. Germania 67(2), 421-442
3. Benkovsky-Pivovarovâ Z. 2007. Zur Absenz der Gräber der Věteřov-Kultur in Mähren. Pravěk-Nová Řada 15, 255-262
4. Blajer W. 1985. Uwagi o materiale zabytkowym z Jędrychowic. In M. Gedl (ed.), Frilbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa (= Archaeologia Interregionalis 6), Warszawa, 57-67
5. Bukowski Z. 1980. W sprawie wczesnych faz epoki brązu w południowej strefie Polski. Archeologia Polski 25(2), 281-325
6. Čižmář M. 2007. Sídlištní objekty s lidskými pohřby únětické kultury z Vážan nad Litavou. Pravěk-Nová Řada 15, 233-247
7. Čižmář M., Geisler M. 1993. Příspěvek k poznání výsinných sídlišt' kultury únětické na Moravě. Časopis Moravského Muzea 78, 51-57
8. Czebreszuk J., Müller J. (eds.). 2004. Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. I. Forschungsstand — Erste Ergebnisse — Das östliche Feuchtbodenareal (= Studien zur Archäologie in Ostmittelluropa 2). Poznań-Kiel-Rahden (West.)
9. Chochorowski J. 2005. Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. In J. Śliwa (ed.), Wielka Historia Świata 2. Stary i Nowy Świat. Od „rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego. Kraków, 377-499
10. Gedl M. 1964. Wczesny i starszy okres epoki brązu na Górnym Śląsku. Przegląd Archeologiczny 16, 24-54
11. Gedl M. 1982. Uwagi dyskusyjne o wczesnym okresie epoki brązu w zachodniej części Polski. Archeologia Polski 26(2), 419-428
12. Gedl M. (ed.) 1985. Frübronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa (= Archaeologia Interregionalis 6). Warszawa
13. Gedl M. 1985. Frühbronzezeitliche befestigte Siedlung in Jędrychowice und die Probleme der Nowa Cerekiew-Gruppe in Oberschlesien. In M. Gedl (ed.), Frübronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa (= Archaeologia Interregionalis 6). Warszawa, 27-43
14. Gedl M. 1988. Zu Datierungsfragen der Nowa Cerekwia-Gruppe in Oberschlesien. Slovenská archeologia 36(1), 33-54
15. Gedl M. 1989. Epoka brązu i początki epoki żelaza. In J. Rmieciński (ed.), Pradzieje Ziem Polskich 1(2). Epoka brązu i początki epoki żelaza. Warszawa-Łódź
16. Gedl M. 2006. Wczesna i starsza epoka brązu na Wyżynie Głubczyckiej. Acta archaelogica Opaviensia 2, 37-53
17. Görsdorf J. 1993. C14-Datierungen des Berliner Labors zur Problematik der chronologischen Einordnung der frühen Bronzezeit in Mitteleuropa. In K. Rassmann: Spätneolithikum und frühe Bronzezeit im Flachland zwischen Elbe und Oder. Lübstorf, 97-117
18. Görsdorf J. 2000. Interpretation der Datierungsergebnisse von Menschenknochen aus dem Gräberfeld Jelšovce. In Bátora J. Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. (= Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 16). Kiel, 565-570
19. Górski J. and Kadrow S. 1996. Kultura mierzanowicka i kultura trzciniecka w zachodniej Małopolsce. Problem zmiany kulturowej. Sprawozdania Archeologiczne 48, 9-32
20. Hahnel B. 1988. Waidendorf-Buhuberg, Siedlung der Veterovkultur. Forschungen in Stillfried 8, 7-271
21. Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Środkowej Europie. Kraków
22. Kovárník J. 2007. Trojité opevnĕní předklasické fáze lidu unĕtické kultury u Hrušovan n/J, okr. Znoj-mo. Pravěk-Nová Řada 15, 207-232
23. Kunawicz E. 1976. Nowa Cerekwia, woj. Opole. Silesia Antiqua 18, 299-301
24. Machnik J. 1978. Wczesny okres epoki brązu. In A. Gardawski, J. Kowalczyk (eds.), Prahistoria Ziem Polskich 3. Wczesna epoka brązu. Wrocław, 9-136
25. Mikulková B., Stuchlík S. and Vitula P. 1997. Pohřby na únĕtických sídlištích v Podolí a Tvarožné. Pravěk-Nová Řada 6, 139-156
26. Moucha V. 2005. Hortfunde. Der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha
27. Müller J. 2005. Bruszczewo — eine befestigte bronzezeitliche Siedlung in Großpolen. In B. Horejs, R. Jung, E. Kaiser and B. Teržan (eds.), Interpretationsraum Bronzezeit. Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet (= Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie 121). Bonn, 377-388
28. Müller J. and Czebreszuk J. 2003. Bruszczewo — eine frühbronzezeitliche Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Großpolen. Vorbericht zu den Ausgrabungen 1999-2001. Germania 81(2), 443-480
29. Neugebauer J. W. 1991. Die Nekropole F von Gemeinlebarn, Niederösterreich. Römisch-Germanische Forschungen 49
30. Niesiołowska-Wędzka A. 1980. Procesy urbanizacyjne w kulturach wczesnej i środkowej epoki brązu na terenie Kotliny Karpackiej w świetle oddziaływań kultur kręgu egejsko-bałkańskiego. Archeologia Polski 25(1), 29-71
31. Novotná M. 1999. Die Aunjetitzer Kultur in der Slowakei. Stand der Forschung. In J. Batorá and J. Peška (eds.), Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. Nitra, 97-111
32. Randsborg K. 1992. Historical Implications. Chronological Studies in European Archaeology c. 2000-500 B.C. Acta Archaeologica 62, 89-108
33. Ruckdeschel W. 1978. Die frühbronzezeitlichen Gräber Südbayerns. Ein Beitrag zur Kenntnis der Straubinger Kultur Antiquitas 2/11). Bonn
34. Stuchlík S. 1985a. Głos w dyskusji. In M. Gedl (ed.), Frübronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa (= Archaeologia Interregionalis 6). Warszawa, 89-92
35. Stuchlík S. 1985b. Výšinná sídliště únětické kultury na Moravě. In M. Gedl (ed.), Frübronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa (=Archaeologia Interregionalis 6). Warszawa, 129-142
36. Stuchlík S. 2005. Pravĕké a časnĕ historické osídlení Českého Slezska. In Wspólne korzenie, wspólna Europa. Kietrz, 73-127
37. Tihelka K. 1967. K otázce vĕteřovského osídlení ve Slezsku. Studia Archeologiczne 2, 155-164
38. Zich B. 1996. Studien zur regionalen und chronologischen Gliederung der nördlichen Aunjetitzer Kultur (= Vorgeschichtliche Forschungen 20). Berlin-New York

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

144

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28890 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji