Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem südöstlichen Lublin-Land

Twórca:

Kłosińska, Elżbieta Małgorzata

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Unikatowe znaleziska ozdób ogłowia końskiego z południowo-wschodniej Lubelszczyzny

Współtwórca:

Jachym, Barbara. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 265-294 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 280--284 ; Tekst równolegle w jęz. niem. i pol.

Bibliografia:

1. Antoniewicz W. 1928. Archeologia Polski. Warszawa
2. Artamonov M. 1.1968. Proischoždenije skifskogo isskustva. Sovetetskaja Archeologija 4, 27-45
3. Bandrivs'kij M. 1998. Zum frühesten Muster des skythischen Tierstils in der Westukraine. In B. Hänsel und J. Machnik (Hrsg.), Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v.Chr.). München-Rahden/Westf., 467-471
4. Blajer W. 2001. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków
5. Bugaj U. 2005. Guzy-krępulce z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Materiały Archeologiczne 35, 67-92
6. Bukowski Z. 1960. Kilka uwag na temat funkcji niektórych ozdób guzikowatych kultury łużyckiej. Archeologia Polski 5,197-241
7. Bukowski Z. 1971. Tarcze i ich wyobrażenia w kulturach łużyckiej i wschodniopomorskiej. Archeologia Polski 16,177-196
8. Bukowski Z. 1976. Elementy wschodnie w kulturze łużyckiej u schyłku epoki brązu. Wrocław
9. Bukowski Z. 1998. Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych. Gdańsk
10. Calmeyer P. 1985. Zur Genese altiranische Motive. 9. Die Verbreitung des westiranischen Zaumzeugs im Achämenidenreich (= Archäologische Mitteilungen aus Iran 18). Berlin
11. Chochorowski J. 1992. Europa środkowa na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. In S. Czopek (Hrsg.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Rzeszów, 9-21
12. Chochorowski J. 1993. Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy Środkowej. Kraków
13. Chochorowski J. 2004. Kimmerowie i Scytowie — koczownicy Wielkiego Stepu u progu historii. In M. Salamon und J. Strzelczyk (Hrsg.). Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu. Kraków, 91-102
14. Czopek S. 1996. Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Rzeszów
15. Czopek S. 1997. Uwagi o kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 210-226
16. Czopek S. 1999. Pradzieje Polski południowo-wschodniej. Rzeszów
17. Czopek S. 2003. Między Południem a Wschodem — importy i naśladownictwa ceramiki w materiałach grupy tarnobrzeskiej. In J. Garncarski (Hrsg.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Kar-patach polskich. Krosno, 215-238
18. Czopek S. 2004. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w Knapach. Rzeszów
19. Dąbrowski J. 1962. Materiały ze Strzyżowa, pow. Hrubieszów, a niektóre powiązania ziem Polski wschodniej i Ukrainy w późnej epoce brązu. Materiały Starożytne 8, 7-57
20. Durczewski Z. 1939-1946. Grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej w Polsce 1. Kraków
21. Durczewski Z. 1948. Grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej w Polsce 2. Kraków. Gawlik A. 2005. Znaleziska scytyjskie w zasięgu kultury Wysockiej. In S. Czopek (Hrsg.), Problemy kultury Wysockiej. Rzeszów, 205-219
22. Gedl M. 1989. Problemy grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska, E. Szałapata (Hrsg.). Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Rzeszów, 27-42
23. Gedl M. 2004. Diademy z blaszanych segmentów brązowych na cmentarzysku w Zbrojewsku. In E. Kazdová, Z. Měřínský und K. Šabatová (Hrsg.). K poctě Vladimíru Podhorskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno, 367-372
24. Grygiel R. 1995. Sytuacja kulturowa w późnym okresie halsztackim i wczesnym lateńskim w rejonie Brześcia Kujawskiego. In T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski und E. Radzi-szewska (Hrsg.) Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Warszawa, 319-359
25. Ilinskaja V. A. 1965. Nekotoryje motivy ranneskifskogo zverinogo stila. Sovetskaja Archeologija 1, 86-107
26. Ilinskaja V. A., Terenožkin A. 1.1983. Skifija VII — IV w. do n.e. Kiev
27. Ivantchik A. I. 2001. Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und chronologische Probleme der Archeologie der osteuropäischen Stephen und Kaukasiens in vor- und frühskythischer Zeit. Moskau
28. Kłosińska E. 2003. Dwie brązowe tarczki z Gródka nad Bugiem w powiecie hrubieszowskim. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6 (2001), 215-218
29. Kłosińska E. 2005. Na południowo-wschodnich peryferiach popielnicowego świata — sytuacja kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Huczwy i górnego Bugu. In S. Czopek (Hrsg.), Problemy kultury Wysockiej. Rzeszów, 161-192
30. Kłosińska E. M. 2007a. Południowo-wschodnie rubieże Lubelszczyzny w czasach kultury łużyckiej i pomorskiej. In E. Banasiewicz-Szykuła (Hrsg.), Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzny (= Skarby z Przeszłości). Lublin, 107-131
31. Kłosińska E. M. 2007b. Issues of the East- and Central-European contacts of the Lublin Region in the Younger Bronze Age and the Early Iron Age in the light of exsisting research and sources. In J. Baron und I. Lasak (Hrsg.), Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age (= Studia Archeologiczne 40). Wrocław, 271-292
32. Kłosińska E. M. 2007c. Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza — pytania o losy wspólne i niewspólne. In L. Bakalarska (Hrsg) Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Łańcut (26-28 października 2005 r.) Warszawa 2007, 226-449
33. Kłosińska E. M. 2007d. Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość Commune, obtained from private collections and from archeological institutions in the Lublin Region. Sprawozdania Archeologiczne 59, 345-391
34. Kłosińska E. M. im Druck. Sąsiedzi przez Roztocze. Kilka uwag na temat lubelskiego i tarnobrzeskiego wariantu kultury łużyckiej. In Aktualne problemy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
35. Knies J. 1929. Pravěké nálezy ve Štramberku. Štramberk
36. Kokowski A. 2003. Utracone — odzyskane — zaskakujące. Z Otchłani Wieków 58,12-18
37. Kostrzewski J. 1964. Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty. Przegląd Archeologiczny 15, 5-133
38. Krušelnickaja L. I. 1965. Mogilnik visockoj kultury m. Zoločevi. Archeologija 19,122-135
39. Krušelnickaja L. I. 1976. Pivnične Prikarpattja i Zachidna Volin'za dobi rannego Zaliza. Kiev
40. Krušelnickaja L. I. 1985. Vzajemozviazki naselennja Prikarpattja i Volyni z ple menami Schidnoj i Centralnoj Evropy (rubiž epoch bronzy i zaliza). Kiev
41. Krušelnickaja L. I. 1998. Čornoliska kultura Srednego Podnistrovja (za materiałami neporotivskoj grupy pamjatok). Lviv
42. Kull B. 1998. Tod und Apotheose. Zur Ikonographie in Grab und Kunst der jüngeren Eisenzeit an der unteren Donau und ihrer Bedeutung für die Interpretation von "Prunkgräbern". Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 78,197-466
43. Kuśnierz J. 2007. Skarb wyrobów brązowych ze Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim. In J. Chochorowski (Hrsg.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, 371-391
44. Lampe W. 1982. Ückeritz. Ein jungebronzezeitlicher Hortfund von der Insel Usedom. (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg). Berlin
45. Maruszczak H. 1974. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prahistorycznych. In T. Mencel (Hrsg.) Dzieje Lubelszczyzny 1. Warszawa, 23-68
46. Matuszkiewicz W. 1999. Szata roślinna. Regionalizacja na podstawach synchorologicznych. In L. Starkel (Hrsg.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa, 469-473
47. Metzner-Nebelsick C. 2002. Der "Thrako-Kimmerische"Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelderund Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien. Berlin
48. Mogilov O. D. 2003. Detali kinskogo sporjadžennja u pamjatkach zachidnopodilskoj grupy skifskogo času. Archeologija 2, 74-83
49. Mozsolics A. 1955. Neuere hallstattzeitliche Helmfunde aus Ungarn. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 5, 35-54
50. Mozsolics A. 1973. Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi. Budapest
51. Mozsolics A. 1985. Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely. Budapest
52. Nogaj-Chachaj J. 2001. Człowiek i środowisko przyrodnicze Kotliny Hrubieszowskiej u schyłku plejstocenu i w holocenie. In A. Kokowski, H. Landecka und D. Kopciowski (Hrsg.), Rzymskie dzieje Kotliny Hrubieszowskiej (= Skarby z przeszłości). Lublin, 7-18
53. Novotná M. 1970. Die Bronzehortfunde in der Slowakei. Spätbronzezeit. Bratislava
54. Párducz M. 1952. Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug. Acta Academiae Scientiarum Hungaricae 2,143-169
55. Paulík J. 1962. Das Velatice-Baierdorfer Hügelgrab in Očkov, Slovenská Archeológia 10, 5-96
56. Paulík J. 1965. Nález štítových puklíc z mladšej doby bronzovej vo Zvoleně. Študijne Zvesti Archeologíckého Ústavu Slovenskej Akadémie Vied 15,17-32
57. Salaš M. 2005. Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno
58. Seger H. 1906. Depotfunde aus der Bronze- und Hallstattzeit, Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Neue Folge 4, 9-43
59. Smirnova G. I., Vojnarovskij V. M. 1994. Mošaneckij skarb bronz kimerijskogo typu z Srednego Podistroyja. Archeologija, 137-141
60. Sprockhoff E. 1939. Ein Frauengrab der älteren Bronzezeit von Lübz, Mecklenburg. Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg 34,101-109
61. Stierlin H. 1980. Die Welt der Perser. Pully
62. Sulimirski T. 1931. Kultura wysocka. Kraków
63. Sulimirski T. 1936. Scytowie na Zachodniem Podolu. Lwów
64. Sulimirski T. 1938. Die thrako-kimmerische Periode in Südostpolen. Wiener Prähistorische Zeitschrift 25, 129-151
65. Szafrański W. 1955. Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV i V okres epoki brązowej w Wielkopolsce. Warszawa-Wrocław
66. Szydłowska E. 1968. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach powiat Zawiercie. Bytom
67. Terenožkin A. 1.1976. Kimmeryjcy. Kiev
68. Točík A. und Paulík J. 1960. Výskum mohyly v Čake v rokoch 1950-51. Slovenská Archeológia 8, 59-124
69. Wels-Weyrauch U. 1975. Schmuckausstattungen aus Frauengräbern der jüngeren Hügelgäberbronzezeit in Deutschland (14. Jahrhundert v. Chr.). In Ausgrabungen in Deutschland 3. Mainz, 300-304
70. Żurowski K. 1948. Zabytki brązowe z młodszej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza z dorzecza górnego Dniestru. Przegląd Archeologiczny 8,155-247

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

265

Strona końc.:

294

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28895 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

ger ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji