Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku : na marginesie ostatnich badań

Twórca:

Starzyński, Marcin (1981– )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 25-40 : il. ; Tekst pol., częśc. łac. ; Streszcz. ang. ; Publikacja objęta karencją wydawcy wynoszącą 3 roczniki.

Bibliografia:

Adamczewski M., Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000.
Andrulewicz H., Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego w roku 1295, „Studia Źródłoznawcze”, 13, 1968, s. 1–27.
Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. 2, Warszawa 1844.
Bedos-Rezak B.M., Ego, ordo, communitas. Seals and the Medieval Semiotics of Personality (1200–1350), w: Die Bildlichkeit korporativer Siegel, s. 47–54.
Bedos-Rezak B.M., Images of Identity and the Identity of Images, w: The Mind’s Eye. Art and Theological Argument in the Medieval West, ed. by J. Hamburger, A.-M. Bouché, Princeton 2006, s. 46–64.
Biegeleisen H., Ilustrowane dzieje literatury polskiej, t. 1: Literatura średniowieczna. Okres piastowski, Wiedeń 1898, s. 197-211.
Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, cz. 4: Nauki techniczne, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
Buśko C., Budynki wieżowe w krajobrazie średniowiecznego miasta, w: Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. B. Gediga, Wrocław 2004, s. 62–71.
Chądzyński J.N., Historyczno–statystyczne opisy miast starożytnych w ziemi sandomierskiej leżących, t. 1, Warszawa 1856.
Chmiel A., Pieczęcie m. Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, „Rocznik Krakowski”, 11, 1909, s. 79–90.
Chmiel A., Pieczęć wójtowska krakowska z drugiej połowy XIII wieku, „Rocznik Krakowski”, 9, 1907, s. 213–223.
Derwojed J., Kielisiński Kajetan Wincenty, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 404–407.
Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und Geschichte im Gespräch, hrsg. M. Späth, “Sensus. Studien zur mittelalterlichen Kunst”, Bd. 1, hrsg. U. Rehm, B. Reudenbach, B. Schellewald, S. Tammen, Bd. 1, Köln–Weimar–Wien 2009.
Diedrich T., Zum Quellenwert und Bedeutungshalt mittelalterlicher Städtsiegel, “Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde”, 23, 1977, s. 269–285.
Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam, ed. E. Janota, Cracoviae 1865, nr 34, s. 29.
Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887.
Essenwein A., Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau, Leipzig 1869.
Estreicher K., Dzieło Ambrożego Grabowskiego, „Rocznik Krakowski”, 40, 1970, s. 7–42.
Estreicher K., Grabowski Ambroży, w: PSB, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 481–483.
Friedberg M., Herb miasta Krakowa, Rocz. Krak., 28, 1937, s. 97–138.
Gąsiorowski S.J., Gąsiorowski Wilhelm, w: PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 356.
Grabowski A., Dawne zabytki Krakowa, Kraków 1850.
Grabowski A., Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic, Kraków 1822.
Grabowski A., Starożytnicze wiadomości o Krakowie, Kraków 1852.
Grodziski S., Piekosiński Franciszek Ksawery, w: PSB, t. 26, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 77–81.
Groten M., Studien zur Frühgeschichte deutscher Stadtsiegel: Trier, Köln, Mainz, Aachen, Soest, “Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde”, 35, 1985, s. 443–478.
Gumowski M., Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 62, 1957 [druk: 1960], z. 2, s. 120-143.
Heimerl T., Zwischen Babylon und Jeruzalem. Die Stadt als locus theologicus im Mittelalter, w: Repräsentation der mittelalterlichen Stadt, s. 13–24.
Jażdżewski K.K., Engelberci czy Engelbert? W związku z autorem żywota św. Jadwigi Śląskiej (druga połowa XIII wieku), w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich [dedykowane Brygidzie Kürbis], Poznań 1984, s. 189–194.
Johanek P., Die Mauer und die Heiligen. Stadtvorstellungen im Mittelalter, w: Das Bild der Stadt in der Neuzeit 1400–1800, hrsg. W. Behringer, B. Roeck, München 1999, s. 26–38.
Jurek T., Polska droga do korony królewskiej 1295 — 1300 — 1306, w: Proměna středovýchodní Europy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely, red. M. Wihoda, L. Reitinger, Brno 2010, s. 139-191.
Jurek T., Polska pod władzą obcego króla. Rządy czeskie w latach 1291–1306, w: Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec, M. Wilamowski, „Maiestas — Potestas — Communitas”, 1, Kraków 2006, s. 187-220.
Karczewski D., Miejsce krakowskiego klasztoru franciszkanów w strukturze czesko–polskiej prowincji zakonnej, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka OP, A. Zajchowska, „Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”, 4, Kraków 2008, s. 95–106.
Katalog Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, oprac. K. Kaczmarczyk, G. Kowalski OCist, Kraków–Mogiła 1919.
Katalog rękopisów bibljoteki im. Gwalberta Pawlikowskiego, oprac. M. Gębarowicz, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 3, 1929, s. 5-20.
Kłodzińska K., Kielisiński Kajetan Wincenty, w: PSB, t. 12, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 402-403.
Komorowski W., Ratusze krakowskie, „Krakowska Teka Konserwatorska”, 6 (Siedziby władz miasta Krakowa. Wydanie jubileuszowe z okazji 750–lecia lokacji miasta Krakowa), 2007, s. 21-65.
Kozłowska–Budkowa Z., Engelbert, w: PSB, t. 6, Kraków 1946, s. 270.
Kuczyński S.K., Początki polskich badań sfragistycznych na tle europejskim, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006, s. 10–29.
Lalik T., Lokacja Sandomierza w roku 1286, w: Dzieje Sandomierza, red. H. Samsonowicz, t. 1: Średniowiecze, red. S. Trawkowski, Warszawa 1993, s. 101-132.
Liniecki T., Dom wójta Henryka z XIII wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 33, 1988, z. 4, s. 287–296.
Mazur Z., Studia nad kancelarią Leszka Czarnego, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, nr 169, Wrocław 1975, s. 170-198.
Mieszkowski K., Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
Mikucki S., Nauki pomocnicze historii w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno–Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. tenże, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 139, Prace Historyczne, z. 16, Kraków 1967, s. 165–171.
Mrozowski P., Klęczenie w kulturze Zachodu średniowiecznego. Gest ekspiacji — postawa modlitewna, „Kwartalnik Historyczny”, 94, 1988, z. 1, s. 36–60.
Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, „Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia”, Kraków 1878.
Perzanowski Z., Z dziejów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 roku Profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 1–27.
Perzanowski Z., Zbiory Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym, w: Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną poświęconą naukom pomocniczym historii, Katowice–Wisła, 24–27 V 1972 r., Katowice 1972, s. 45–52.
Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
Piech Z., Kinga księżna krakowska i sandomierska 1239/1247–1292, po r. 1279 klaryska w Starym Sączu, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, Kraków 2006, nr 61, s. 473.
Piech Z., Pieczęć Leszka Czarnego z przedstawieniem św. Stanisława. Próba interpretacji, „Analecta Cracoviensia”, 15, 1983, s. 331–343.
Piech Z., Skąd się wziął i co oznacza Orzeł w herbie Krakowa? Ze studiów nad genezą, etapami rozwoju i treściami ideowymi herbu miasta, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 369–388.
Piech Z., Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski”, 57, 1991, s. 5–17.
Piech Z., Zbiory odlewów pieczęci w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Zbiory pieczęci w Polsce, s. 339–376.
Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1: Doba piastowska, Kraków 1899, nr 253, s. 161-189.
Pokora P., Rysunki pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 377–385.
Ptaśnik J., Studya nad patrycyatem krakowskim wieków średnich, cz. 1, „Rocznik Krakowski”, 15, 1913, s. 34-65.
Rocznik Traski, wyd. A. Bielowski, w: MPH, t. 2, Lwów 1872, s. 851.
Schiedlausky G., Essenwein August Ottmar, w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 4, Berlin 1959, s. 657.
Seroka H., Herby miast małopolskich do schyłku XVIII wieku, Warszawa 2002.
Seroka H., W sprawie początków pieczęci miejskiej Krakowa. Ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miast małopolskich, w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Dymmel, K. Skupieński, B. Trelińska, Lublin 2001, s. 299–307.
Sikora F., Upadek fundacji cysterskiej w Szpetalu i początki odnowionego klasztoru byszewskiego, „Zapiski Historyczne”, 40, 1975, z. 2, s. 7-35.
Späth M., Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Perspektiven eines interdisziplinären Austausch, w: Die Bildlichkeit korporativer Siegel, s. 9–29.
Starzyński M., Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005.
Starzyński M., Krakowska rada miejska średniowieczu, „Maiestas — Potestas — Communitas”, 3, Kraków 2010, s. 7–13.
Stróżyk P., Okoliczności wprowadzenia wizerunku murów miejskich do herbu Poznania, w: Mundus hominis — cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2966, Historia, 175, s. 331–336.
Synowiec D., Barcik S., Źródła do dziejów franciszkanów w Polsce średniowiecznej w archiwach zakonnych Krakowa i Rzymu, w: Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2–3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Lublin 1989, s. 60-89.
Śliwiński B., Nowa hipoteza o początkach godła Krakowa, w: Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, red. A. Jureczko, F. Leśniak, Z. Noga, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis”, 21, Studia Historica, 3, Kraków 2004, s. 155-164.
Tyrowicz M., Pawlikowski Józef Gwalbert, w: PSB, t. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 434–437.
Vojtíšek V., O pečetech a erbach měst pražských a jiných českých, Praha 1928.
W[łodarek] A., Zakup wsi Bunowice, Sietejów i Baranów, w: Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy. Arsenał Muzeum Czartoryskich wrzesień–październik 1999, Kraków 1999, nr I/6.
Wałkówski A., Obecność cech kancelaryjnych mogilskiego skryptorium w dokumentach biskupów krakowskich i innych duchownych diecezji krakowskiej do końca XIII wieku, w: Scriptura, diploma, sigilla. Prace ofiarowane Kazimierzowi Bobowskiemu, red. J. Zdrenka, J. Karczewska, Zielona Góra 2009, s. 187–197.
Wałkówski A., Podobieństwa w praktyce kancelaryjnej klasztorów cysterskich w Mogile i Lubiążu do końca XIII wieku, w: Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 września 2001 roku przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół do badań nad historią i kulturą cystersów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. D.A. Dekański, B.A. Grenz OCist, A. Słyszewska, A.M. Wyrwa, Pelplin–Tczew 2002, s. 120–123.
Wałkówski A., Skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do końca XIII wieku, Łódź 2009.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, [Warszawa 1973].
Witkowska M.H. OSU, Kinga, w: Hagiografia polska. Słownik bio–bibliograficzny, red. R. Gustaw OFM, Poznań–Warszawa–Lublin 1971, s. 757–772.
Wojciechowski P.K., Ugrupowania polityczne w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1280–1286, „Przegląd Historyczny”, 70, 1979, z. 1, s. 57–72.
Wolff R., Descriptio civitatis. Siegel–Bilder und Siegel–Beschreibungen italienischer Städte des Mittelalters, w: Repräsentation der mittelalterlichen Stadt, hrsg. J. Oberste, “Forum Mittelalter. Studien”, Bd. 4, Regensburg 2008, s. 129–144.
Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa, Kraków 1995.
Wyrozumska B., Stanisław Krzyżanowski. (1865–1917), w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 151–160.
Wyrozumski J., Kraków do schyłku wieków średnich, Dzieje Krakowa, t. 1, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków 1992, s. 182–185.
Wyrozumski J., Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 178, Prace Historyczne, z. 21, Kraków 1968, s. 69–91.
Zielińska–Melkowska K., Opat byszewski–koronowski Engelbert i jego żywot św. Jadwigi Śląskiej, „Nasza Przeszłość”, 96, 2001, s. 33–62.
Zlat M., Ratusz — zamek mieszczan. Symbolika typu architektonicznego i jego form, w: Ratusz w miastach północnej Europy, Gdańsk 1997, s. 13–36.
Zyglewski Z., Pieczęcie klasztoru cystersów w Koronowie, „Nasza Przeszłość”, 96, 2001, s. 143-168.
Żebrawski T., O pieczęciach dawnéj Polski i Litwy, Kraków 1865.
Żmudzki P., Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

50

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

40

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:31100 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji