Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Exul apud vos et peregrinus" : najnowsze badania nad tzw. Gallem Anonimem

Twórca:

Mühle, Eduard (1957– )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 89-98

Bibliografia:

Althoff G., Spielregeln und Ironie im Gallus Anonymus, „Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 407–415.
Althoff G., Symbolische Kommunikation zwischen Piasten und Ottonen, w: Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen”, hrsg. M. Borgolte, Berlin 2002, s. 293–308.
Aurast A., Gäste, Fremde, Feinde. Fremdbilder in der Chronik des Gallus Anonymus, “Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 439–452.
Bagi D., Gallus Anonymus und die Hartvik–Legende über den Erwerb der Alleinherrschaft von Bolesław III. bzw. Koloman dem Buchkundigen, tamże, 43, 2009, s. 453–459.
Bagi D., Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima, Kraków 2008.
Banaszkiewicz J., Gallus as a credible historian, or why the biography of Bolesław the Brave is as authentic and far from grotesque as Bolesław the Wyrmouth’s, w: Gallus Anonymus and his Chronicle, s. 19–33.
Banaszkiewicz J., O nowym łacińsko–angielsko–języcznym wydaniu Galla i o samej jego kronice, „Roczniki Historyczne”, 70, 2004, s. 205–215.
Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.
Banaszkiewicza J., Was soll im Juni 978 um die Johannisnacht in Aachen geschehen sein, w: Bruno z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, s. 393–406.
Bertels K., Dacia, w: Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. Serie A: Lateinische Namen bis 900, t. 3, hrsg. F. Kämpfer, K. Zernack, Stuttgart 1989, s. 272–282.
Borawska D., Gallus Anonim czy Italus Anonim, „Przegląd Historyczny”, 56, 1965, s. 111–119.
Dalewski Z., Begräbnis des Herrschers. Ritual und Streit um die Thronfolge in Polen des frühen Mittelalters, „Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 327–347.
Dalewski Z., Bolesław Wyrmouth’s Penance and Gallus Anonymus’ chronicle, w: “Specimena Nova Pars Prima. Sectio Mediaevalis”, 3, 2005, s. 125–140.
Dalewski Z., Ritual and Politics. Writing History of Dynastic Conflict in Medieval Poland, Leiden–Boston 2008.
Dalewski Z., Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem, Warszawa 2005.
Die Chronik des Gallus Anonymus im Kontext zeitgenössischer Narrativität, hrsg. G. Althoff, “Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 293–459.
Fałkowski W., List Brunona z Kwerfurtu do króla Henryka II, w: Bruno z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, s. 179–207.
Fried J., Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu?, „Przegląd Historyczny”, 101, 2010, s. 483–501.
Fried J., Kam der Gallus Anonymus aus Bamberg?, “Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters”, 65, 2009, s. 497–545.
Gallus Anonymus and his Chronicle. In the Context of Twelfth–Century Historiography from the Perspective of the Latest Research, red. K. Stopka, Kraków 2010.
Göricha K., Die deutsch–polnischen Beziehungen im 10. Jahrhundert aus der Sicht sächsischer Quellen, w: Bruno z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, s. 315–325.
Gumplowicz M., Bischof Balduin Gallus von Kruszwica, Polens erster lateinischer Chronist, Wien 1895.
Janson T., Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to the 13th Century, Lund 1975.
Jasiński T., Czy Gall Anonim to Monachus Littorensis?, „Kwartalnik Historyczny”, 112, 2005, z. 3, s. 69–89.
Jasiński T., Dalsze rozważania o włoskim pochodzeniu Galla Anonima, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki, red. Z. Piech, Kraków 2008 [2009], s. 447–459.
Jasiński T., Die Poetik in der Chronik des Gallus Anonymus, “Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 373–391.
Jasiński T., Fu il veneziano Monachus Littorensis l’autore della più antica cronaca polacca medievale?, ”Quaestiones Medii Aevii Novae”, 12, 2007, s. 59–103.
Jasiński T., O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008.
Jasiński T., Rozwój średniowiecznej prozy rytmicznej a pochodzenie i wykształcenie Galla Anonima, w: „Cognitioni Gestorum”. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań–Warszawa 2006, s. 185–193.
Kiss G., ‘Regnum et communitas regni’: représenations de la ‚patrie’ dans la littérature légendaire hongroise et dans les chroniques, w: “Specimena Nova Pars Prima. Sectio Mediaevalis”, 3, 2005, s. 35–59.
Krawiec A., Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce. Studium z dziejów geografii kreacyjnej, Poznań 2010.
Labuda G., Zamiana Galla–Anonima, autora pierwszej Kroniki dziejów Polski, na Anonima–Wenecjanina, „Studia Źródłoznawcze”, 44, 2006, s. 117–125.
Matla–Kozłowska M., Baran–Kozłowski W., Gall i Kosmas o wydarzeniach końca lat 30. XI wieku w Polsce: wyprawa Brzetysława w wersji ‘polskiej’ i ‘czeskiej’, w: Czechy — Polska — Wielkopolska. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 33–46.
Michałowska T., „Wędrowiec” i „nieśmiertelna sława” Galla Anonima, w: T. Michałowska, Mediaevalia i inne, Warszawa 1998, s. 49–69.
Mühle E., “Cronicae et gesta ducum sive principium Polonorum”. Neue Forschungen zum so genannten Gallus Anonymus, “Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters”, 65, 2009, s. 459–496.
Nikodem J., Parens tanti pueri. Władysław Herman w Gallowej wizji dziejów dynastii, „Kwartalnik Historyczny”, 117, 2010, s. 5–22.
Pac G., ‘Genitrix Iudith nomine’. Judyta Czeska i jej miejsce w Kronice Galla Anonima na tle porównawczym, w: „Christianitas Romana”. Zbiór studiów ofiarowanych prof. Romanowi Michałowskiemu, red. K. Skwierczyński, Warszawa 2009, s. 129–157.
Pleszczyński A., Das Reich und das Verhältnis des Piastenstaates zu ihm im Urteil der Chronik des sogenannten Gallus Anonymus, „Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 297–314.
Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII w., Kraków 1947.
Plezia M., Nowe studia nad Gallem Anonimem, w: „Mente et litteris”. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka i in., Poznań 1984, s. 111–120.
Pohorecki F., Rytmika kroniki Galla–Anonima, cz. 1, „Roczniki Hististoryczne”, 6, 1930, s. 12–75, tutaj s. 62 n.
Rott D., Chorografia w „Prooemium” do „Kroniki polskiej” Galla Anonima. Zarys problematyki, w: Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, R. Ryba, Katowice 2002, s. 9–22.
Seeger S., Der heilige Nikolaus von Myra und die Historia de translatione sanctorum magni Nicolai, alterius Nicolai, alterius Nicolai Theodorique martyris (nach 1116), w: Mirakelberichte des frühen und hohen Mittelalters, hrsg. K. Herbers i in., Darmstadt 2005, s. 254–287.
Skibiński E., ‘Vindicati’ władców Polski w zwierciadle kronik Anonima tzw. Galla i mistrza Wincentego, w: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, s. 367–373.
Skibiński E., Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy, Poznań 2009.
Stieber Z., O czechizmach w Kronice Galla, „Poradnik Językowy”, 7, 1956, s. 245–248.
Tyc T., Z dziejów kultury w Polsce średniowiecznej, II: Uwagi nad Gallem Anonimem, Poznań 1924.
Vercamer G., Das Bad des Königs — beschreibt Gallus Anonymus ein genuin piastisches/polnisches Ritual? Überlegung zu Ehre und Herrschaftsvorstellung bei den frühen Piasten (Bolesław I. und Bolesław III.) aufgrund des Kapitels 1,13, „Frühmittelalterliche Studien”, 43, 2009, s. 349–372.
Wenta J., Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania, Scientiae Auxiliares Historiae, t. 2, Toruń 2011.
Wenta J., Wer war Verfasser der Chronik des sogenannten Gallus Anonymus?, w: Wege der Erinnerung im und an das Mittelalter. Festschrift für Joachim Wollasch zum 80. Geburtstag, hrsg. A. Sohn, Berlin 2011, s. 83–94.
Wieczorek S., ‘Quasi carbunculum emicantem qui gladii mei capula connexus’ — tropem Gallowej metafory, „Kwartalnik Historyczny”, 116, 2009, s. 5–29.
Wieczorek S., Omnibus omnia factus sum. Na marginesie książki Tomasza Jasińskiego o Pochodzeniu Galla Anonima, „Kwartalnik Historyczny”, 117, 2010, s. 87–106.
Wiszewski P., Czyja tradycja? Z rozważań nad uwarunkowaniami kształtowania tożsamości Piastów i Polaków w XI–XII wieku, w: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21–24 września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009, s. 361–365.
Wiszewski P., Domus Bolezlai. Values and social identity in dynastic traditions of medieval Poland (c. 966–1138), Leiden–Bosten 2010, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, t. 9.
Zettler A., Die politischen Dimensionen des Markuskults im hochmittelalterlichen Venedig, w: Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hrsg. J. Petersohn, Sigmaringen 1994, s. 541–571.
Żmudzki P., Nieuchwytna ‘tradycja dynastyczna’ Piastów. Uwagi polemiczne do wybranych fragmentów książki P. Wiszewskiego Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), „Kwartalnik Historyczny”, 117, 2010, s. 117–132.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

50

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

98

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:31106 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji