Object

Title: Nagrobek Władysława Jagiełły, Donatello i metodologia historii sztuki : uwagi na marginesie książki Anny Boczkowskiej "Sarkofag Władysława Jagiełły i Donatello : początki odrodzenia w Krakowie : sztuka-polityka-humanizm"

Creator:

Walczak, Marek

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 130-137 ; Book reviewdd : Anna Boczkowska, Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello : początki odrodzenia w Krakowie : sztuka, polityka, humanizm, Gdańsk 2011, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, ss. 446

References:

Akurgal E., Ancient Civilisations and Ruins of Turkey, 7th ed., Istanbul 1990.
Barash M., Gestures of Despair in Medieval and Renaissance Art, New York 1976.
Boehme J., De ordine draconis, “Acta Litteraria Musei Nationalis Hungarici”, 1, 1818, s. 169-185.
Bromowicz J., Magiera J., Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej, „Ochrona Zabytków”, 2006, nr 3, s. 87-96.
Büchsel M., Nur der Tyrann hat sein eigenes Gesicht. Königsbilder im 12. und 13. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland, w: Das Porträt vor der Erfindung des Porträts, hrsg. von M. Büchsel und P. Schmidt, Mainz 2003, s. 123–140.
Chrościcki J.A., Czy Pisanello i Jacopo Bellini pracowali dla Jagiellonów?, „Kronika Zamkowa”, 36, 1998, s. 41-72.
Chrubasik K., Das Grabmal von Ladislaus II. Jagiełło (1386–1434). Inszenierung und Legitimation der Macht. Inaugural–Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich–Wilhelms–Universität zu Bonn; <http://hss.ulb.uni–bonn.de/2009/1756/1756.htm>.
Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Casimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985.
Czyżewski K.J., „Kaplica Władysława Jagiełla Króla Polskiego” — kilka uwag, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, t. 1, Kraków 2007, s. 161-168.
Decot X., Les tombeaux des comtes de Champagne (1151–1284). Un manifeste politique, “Bulletin Monumental”, 162, 2004, nr 1, s. 32-36.
Dietl A., Die Sprache der Signatur. Die mittelalterliche Künstlerinschriften Italiens, Berlin–München 2009, t. I–IV.
Dobbe M., Fotografie als theoretisches Objekt: Bildwissenschaft — Medienästhetik — Kunstgeschichte, München 2007.
Drelicharz W., Piech Z., Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004.
Fabrica Ecclesiae Cracoviensis. Materiały źródłowe do dziejów katedry krakowskiej w XVIII wieku z archiwów kapitulnych i kurialnych krakowskich, wybrał i opr. B. Przybyszewski, Źródła do dziejów Wawelu, t. XIV, cz. 1, Kraków 1993.
Firlet E.M., Smocza Jama na Wawelu. Historia, legenda, smoki, Kraków 1996.
Fricke B., Entlarvende Gesichter — Gedanken zur Genese der Kopfreliquiar in Italien, w: Kopf/Bild. Die Büste in Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von J. Kohl, R. Müller, Berlin 2007, s. 149–151.
Gadomski J., Herkules, Dawid i manipulacja, „Studia Waweliana”, 3, 1994, s. 193-198.
Greenhalgh M., Marble Past, Monumental Present. Building with Antiquities in the Mediaeval Mediterranean, Leiden 2009, s. 124–136.
Grzęda M., Podobizna Władysława Jagiełły na nagrobku w Katedrze na Wawelu, „Folia Historiae Artium”, seria nowa, 13, (2014), w druku.
Grzęda M., The Birth of Portraiture in Poland? The Face of King Ladislas II Jagiello on his Tomb in Cracow, w: Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives, ed. Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar, Maribor 2012, s. 121-131.
Hans Multscher. Bildhauer der Spätgotik in Ulm. Eine Austellung des Ulmer Museums und des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart im Ulmer Museum 7. September bis 16. November 1997, Ulm 1997.
Hoensch J.K., Kaiser Sigismund Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368–1437, München 1996.
Janicki M.A, Grunwald w tradycji polskiej od wieku XV do XVII, w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, t. I: Studia, Kraków 2010, s. 130–132.
Janicki M.A., Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku), cz. I: epitafia biskupie i królewskie, „Studia Waweliana”, 11/12, 2002/2003, s. 43-72.
Kaczmarek R., Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo–wschodniej Europy (koniec XIII–koniec XIV wieku), Acta Universitatis Wratislaviensis, 3084, Historia Sztuki, XXVII, Wrocław 2008, s. 15-20.
Kopczyński W., Wątek polityczno–dynastyczny w programie ikonograficznym nagrobka Kazimierza Jagiellończyka — próba interpretacji, w: Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań 1986, s. 83-87.
Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.
Kürbis B., Holophagus. O smoku wawelskim i innych smokach, w: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 163–178.
Kürbisówna B., Smok, w: Słownik Starożytności Słowiańskich, red. G. Labuda, Z. Stieber, t. 5, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 316-317.
Maráz K., Jezdecká pečet’ moravských markrabat lucemburského rodu jako reprezentační prostředek majitele a vrcholné umĕlecké dílo moravské markrabĕcí pečeti, w: Moravšti Lucemburkové 1350–1411, Brno 2000, s. 226-234.
Marciniak R., O rzekomym herbie Wielkopolski XIV i XV wieku, „Roczniki Historyczne”, 65, 1999, s. 53–72.
McGee Morgenstern A., Gothic Tombs of Kinship in France: the Low Countries & England, University Park 2000.
Miller J.I., Taylor–Mitchell L., The Ognissanti Madonna and the Humilati Order in Florence, w: The Cambridge Companion to Giotto, ed. A. Derbes, M. Sandona, Cambridge 2004, s. 159–163.
Moskowitz A., Donatello’s Reliquary Bust of Saint Rossore, “The Art Bulletin”, vol. 63, No. 1 (March, 1981), s. 43-46.
Moxey K., The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca 1994; M. Bartlová, Renaissance and Reformation in Czech Art History: Issues of Period and Interpretation, “Umění”, 59, 2011, s. 2-19.
Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
Mrozowski P., Sztuka narzędzie władzy: patronat artystyczny Kazimierza Wielkiego, w: Sztuka i władza, red. D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 2001, s. 7-21.
Nauert Ch.G., Humanism and the culture of Renaissance Europe (New approaches to European history, vol. 6), Cambridge 1996.
Nejedlý M., Historie, literatura, politika: Meluzino prokletí, w: Pater Familias. Sborník příspĕvků k životnímu jubileu Prof. dr. Ivana Hlaváčka, ed. J. Hrdina, Praha 2002, s. 249–269.
Nejedlý M., Meluzinksý mýtus a rodová povĕst Lucemburků, “Český Časopis Historický”, 98, 2000, nr 4, s. 693–756.
Nejedlý M., Od krásné dívky až k hadům a drakům. Promĕny víly meluziny a její odraz v ikonografii středověkých pramenů, “Archeologické rozhledy”, 54, 2002, s. 457–494.
Nejedlý M., Středovĕký mýtus o Meluzínĕ a rodová povĕst Lucemburků, Praha 2007.
Panfil T., Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce, Lublin 2002.
Paszkiewicz B., Rogi króla Kazimierza, w: Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 161-167.
Perkinson S., The Likeness of the King: a Prehistory of Portraiture in late medieval France, Chicago 2009.
Petrus J.T., Ikonografia króla Władysława Jagiełly, w: Na znak świetnego zwycięstwa, W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, t. I: Studia, Kraków 2010, s. 247-250.
Petrus J.T., Portrety króla Władysława Jagiełły, Kraków 2010.
Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.
Piech Z., Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, w: Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 117-150.
Plezia M., Legenda o smoku wawelskim, „Rocznik Krakowski”, 42, 1971, s. 21-32.
Plezia M., Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001.
Polleroß F.B., Das sakrale Identifikationsporträt. Ein höfischer Bildtypus vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, Worms 1988.
Royt J., Syn MeluzÍny (k ikonografii ponovnické ideologie Lucemburků, w: Schodištní cykly Velké Věže hradu Karlštejna. Sborník příspěvků z kolokvia uspoůřádaného Ústavem Dějin Umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech w Praze ve dnech 5.5–7.5.2004, ed. Z. Všetečková, Průzkumy Památek, XIII–příloha, 2006, s. 91–95.
Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957.
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. V: I–Ł, red. M. Plezia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1978–1984, szp. 750 -751.
Studničková M., Panovnický majestat Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umĕní, w: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. L. Bobková, M. Holá, Praha–Litomyšl 2005, s. 234-245.
Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.
Śnieżyńska–Stolot E., Zwierzęta na nagrobku Władysława Jagiełły czyli jeszcze raz o ikonografii astrologicznej w średniowieczu, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, t. 1, Kraków 2007, s. 107-117.
The Renaissance Portrait from Donatello to Bellini, ed. K. Christiansen, S. Weppelmann, New Haven–London 2011.
Ulewicz T., Iter Romano–Italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo–kulturalnych Polski z Włochami z wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999.
Walczak M., Obraz władcy w sztuce XIV wieku na przykładzie Kazimierza Wielkiego, w: Kazimierz — sławny i z czynów Wielki, Kraków 2011, s. 37–50.
Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.
Węcławowicz T., Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005.
Wölfflin H., Wie man Skulpturen aufnehmen soll, “Zeitschrift für bildende Kunst”, Bd. 31, 1896, s. 224–229, “Zeitschrift für bildende Kunst”, Bd. 32, 1897, s. 294–298.
Wood Ch., Forgery, Replica, Fiction: Temporalities of German Renaissance Art, Chicago 2008.
Wood Ch., Maximilian I as Archeologist, “Renaissance Quarterly”, 58, Winter, 2005/4, s. 1128–1174.
Wood Ch., Nagel A., Anachronic Renaissance, New York 2010.
Zwiercan M., Piotr Wolfram z Krakowa, Polski Słownik Biograficzny, 26, 1981, s. 403–406.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

50

Start page:

130

End page:

137

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31111 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information