Obiekt

Tytuł: A geomorphometric analysis of Poland based on the SRTM-3 data

Twórca:

Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 4 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. BISHOP M.P., JAMES L.A., SHRODER J.F. JR., WALSH S.J., 2012. Geospatial technologies and digital geomorphological mapping: Concepts, issues and research. Geomorphology, vol. 137, iss. 1, pp. 5-26. ; - ; 2. DĘBOWSKA S., 1973. Wysokości względne [in:] Narodowy Atlas Polski, map sheet no. 17, scale 1:2,000,000, Warszawa: Instytut Geografii PAN. ; 3. DMOWSKA A., 2008. Klasyfikacja Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich w oparciu o kryterium morfometryczne [in:] W. Florek, J. Kaczmarzyk (eds.), Współczesne problemy geomorfologii, Landform Analysis, vol. 9, pp. 345-347. ; 4. DRĂGUŢ L., EISANK C., STRASSER T., 2011. Local variance for multi-scale analysis in geomorphometry. Geomorphology, vol. 130, iss. 3-4, pp. 162-172. ; - ; 5. EL-SHEIMY N., VALEO C., HABIB A. (eds.), 2005. Digital terrain modeling. Acquisition, manipulation and applications. Ser. Artech House Remote Sensing Library, Boston-London: Artech House, 257 pp. ; 6. EVANS I.S., 1972. General geomorphometry, derivatives of altitude and descriptive statistics [in:] R.J. Chorley (ed.), Spatial Analysis in Geomorphology, London: Methuen, pp. 17-90. ; 7. EVANS I.S., 2012. Geomorphometry and landform mapping: What is a landform? Geomorphology, vol. 137, iss. 1, pp. 94-106. ; - ; 8. GAUSS K.F., 1902. General investigations of curved surfaces of 1827 and 1825. Princeton: The Princeton University Library, 136 pp. [first published: Gauss K.F., 1828. Disquisitiones generales circa superficies curvas. Commentationes societatis regiæ scientiarum Gottingensis recentiores, Commentationes classis mathematicæ, vol. 6, pp. 99-146]. ; 9. GIĘTKOWSKI T., ZACHWATOWICZ M., 2008. Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numeryczneg oModelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych [in:] T.J. Chmielewski (ed.), Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 21, pp. 111-125. ; 10. HENGL T., REUTER H.I. (eds.), 2009. Geomorphometry. Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, no. 33, Amsterdam–Oxford–Boston: Elsevier, 772 pp. ; 11. JAMES L.A., WALSH S.J., BISHOP M.P., 2012. Geospatial technologies and geomorphological mapping. Geomorphology, vol. 137, iss. 1, pp. 1-4. ; 12. JĘDRYCHOWSKI I. (ed.), 2008. Hipsometryczny atlas Krakowa. Kraków: Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, 318 pp. ; 13. KARWEL A., EWIAK I., 2006a. Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, pp. 289-296. ; 14. KARWEL A., EWIAK I., 2006b. Ocena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania NMT na obszarze Polski. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, vol. 52, no. 110, pp. 75-87. ; 15. KASPRZAK M., TRACZYK A., 2010. Geomorfometria granitowej części Karkonoszy [in:] T. Kalicki, J.B. Szmańda (eds.), Aplikacyjne metody badań geomorfologicznych, Landform Analysis, vol. 13, pp. 33-46. ; 16. KONDRACKI J., RICHLING A., 1994. Regiony fizycznogeograficzne [in:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, map sheet no. 53.3, scale 1:1,500,000, Warszawa: Główny Geodeta Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. ; 17. KOZIEŁ Z., 1990. Zmiany struktury kartograficznego obrazu energii rzeźby wywołane różnymi układami i nałożeniami sieci pól odniesienia. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 22, no. 3, pp. 57-66. ; 18. KURCZYŃSKI Z., GOTLIB D., OLSZEWSKI R., KACZYŃSKI R.M., BUTOWTT J., UCHAŃSKI J., 2007. Numeryczny Model Terenu – podstawy, budowa i wykorzystanie [in:] M. Kunz (ed.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 59-109. ; 19. LACH J., TABOR J., ŻYCHOWSKI J., 1980. Współczynnik rozwinięcia powierzchni jako wskaźnik syntetycznego przedstawienia rzeźby. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, vol. 71, Prace Geograficzne, no. 8, Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, pp. 159-166. ; 20. LI Z., ZHU Q., GOLD CH. (eds.), 2005. Digital terrainmodelling. Principles and methodology. Boca Raton:CRC Press, 323 pp. ; 21. MIGOŃ P., PLACEK A., ŻYSZKOWSKA W., 2009. Steepslopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation.Geological Quarterly, vol. 53, no. 2,pp. 219-232. ; 22. ŁAWNICZAK R., 2003. Próba zastosowania kartograficznejmetody badań do określania morfometrycznychcech rzeźby terenu. Polski Przegląd Kartograficzny,vol. 35, no. 3, pp. 191-198. ; 23. ŁAWNICZAK R., 2008. Morfometryczne cechy rzeźby a geneza wybranych zespołów form Polski Północno--Zachodniej. Ser. Geografia, no. 80, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 129 pp. ; 24. NITA J., MAŁOLEPSZY Z., CHYBIORZ R., 2007. Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny, vol. 55, no. 6, pp. 511-520. ; 25. OŁDAK A., 1992. Możliwości oceny widzialności krajobrazu przy zastosowaniu Geograficznych Systemów Informacyjnych [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Gea, no. 2, Warszawa-Płock-Murzynowo: Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów RegionalnychUW, pp. 37-39. ; 26. PIKE R.J., 2000. Geomorphometry – diversity in quantitative surface analysis. Progress in Physical Geography, vol. 24, no. 1, pp. 1-20. ; - ; 27. PIKE R.J., 2002. A bibliography of terrain modeling (geomorphometry), the quantitative representation of topography – Supplement 4.0. Open-File Report 02-465, Denver: U.S. Geological Survey, http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-465/of02-465.pdf[13 December 2012]. ; 28. PLACEK A., 2008. Zastosowanie numerycznego modelu terenu w geomorfologii strukturalnej na przykładach z obszaru Sudetów [in:] W. Florek, J. Kaczmarzyk (eds.), Współczesne problemy geomorfologii, Landform Analysis, vol. 9, pp. 364-368. ; 29. RICHLING A. (ed.), 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 324 pp. ; 30. RODRIGUEZ E., MORRIS C.S., BELZ J.E., CHAPIN E.C., MARTIN J.M., DAFFER W., HENSLEY S., 2005. An assessment of the SRTM topographic products. Technical Report JPL D-31639. Pasadena: Jet Propulsion Laboratory, http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/SRTM_D31639.pdf [13 December 2012]. ; 31. SHARY P.A., SHARAYA L.S., MITUSOV A.V., 2002. Fundamental quantitative methods of land surface analysis. Geoderma, vol. 107, iss. 1-2, pp. 1-32. ; - ; 32. SIWEK J., 2008. Wpływ generalizacji na obraz rzeźby terenu [in:] W. Żyszkowska, W. Spallek (eds.), Analizy przestrzenne w kartografii. Główne problemy współczesnej kartografii 2008, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 63-77. ; 33. SOBCZYK A., 2008. Rzeźba Rudaw Janowickich i Kotliny Kamiennogórskiej w świetle danych z cyfroweg omodelu terenu i badań terenowych [in:] W. Florek, J. Kaczmarzyk (eds.), Współczesne problemy geomorfologii, Landform Analysis, vol. 9, pp. 377-380. ; 34. STACHURA K., 2006. Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w ocenie bioróżnorodności lasu na poziomie regionalnym: wstępne rezultaty studium pilotażowego projektu Ocena wartości biologicznej lasów w Polsce [in:] Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych w polskich lasach, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 8, no. 4 (14), pp. 231-241. ; 35. STASZEWSKI J., UHORCZAK F., 1966. Geografia fizyczna w liczbach. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 738 pp. ; 36. STEINHAUS S., 1947a. O wskaźniku stromości przeciętnej. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 1-2, pp. 107-108. ; 37. STEINHAUS S., 1947b. O wskaźniku ukształcenia pionowego. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 1-2, pp. 113-115. ; 38. SZAFLARSKI J., 1965. Zarys kartografii. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 699 pp. ; 39. SZUBERT M., 2005. Geostatystyczne metody rekonstrukcji rzeźby podczwartorzędowej na przykładzie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej [in:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (eds.), VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 439-442. ; 40. SZUMOWSKI A., 1967. Rozwój głównych kierunków morfometrii. Czasopismo Geograficzne, vol. 38, no. 1, pp. 37-55. ; 41. ŚLESZYŃSKI P., 1998. Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 30, no. 3, pp. 173-184. ; 42. ŚLESZYŃSKI P., 2009a. Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 41, no. 3, pp. 237-252. ; 43. ŚLESZYŃSKI P., 2009b. Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu transporcie drogowym. Przegląd Komunikacyjny, vol. 64, no. 5, pp. 26-32. ; 44. WĘŻYK P., ŚWIĄDER A., 2004. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, pp. 515-526. ; 45. WIECZOREK M., ŻYSZKOWSKA W., 2011. Geomorfometria – parametry morfometryczne w charakterystyce rzeźby terenu. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, no. 2, pp. 130-144. ; 46. WOJEWODA J., 2007. Neotectonic aspect of the intrasudetic shear zone. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 4, no. 4 (148), pp. 31-41. ; 47. ZHOU Q., LESS B., TANG G. (eds.), 2008. Advances in digital terrain analysis. Ser. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 462 pp. ; - ; 48. ZUCHIEWICZ W., 1999. Przydatność metod morfometrycznych w ocenie tendencji neotektonicznych Karpat polskich. Przegląd Geologiczny, vol. 47, no. 9, pp. 851-854. ; 49. ŻYSZKOWSKA W., 1978. Zastosowanie numerycznych modeli terenu do kartometrycznej analizy rzeźby. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 340, Prace Instytutu Geografii, Ser. A, pp. 163-175.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

85

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

59

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2012.4.24 ; oai:rcin.org.pl:29008

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji