RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan = The trap of suburbanization: the migration plans of young residents in and around Piaseczno

Creator:

Mantey, Dorota

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Atkinson-Palombo C., 2010, New housing construction in Phoenix: evidence of „new suburbanism”?, Cities, 27, s. 77–86.
2. Ærø T., 2006, Residential choice from a lifestyle perspective, Housing, Theory and Society, 23, 2, s. 109–130.
3. Barcus H.R., 2004, Urban-rural migration in the USA: an analysis of residential satisfaction, Regional Studies, 38, 6, s. 643–657.
4. Beim M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
5. Clark W., 1976, Migration in Milwaukee, Economic Geography, 52, 1, s. 48–60.
6. Clark W., Onaka J., 1983, Life cycle and housing adjustment as explanations of residential mobility, Urban Studies, 20, s. 47–57.
7. Czerny M., 2005: Przestrzenna ekspansja miasta – przegląd współczesnej tematyki badawczej, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, 219, s. 156–172.
8. Czy chcemy mieszkać na wsi czy w mieście? Komunikat z badań, CBOS, BS/122/2006, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_122_06.PDF (10.07.2010)
9. Feijten P., Mulder C.H., 2002, The timing of household events and housing events in the Netherlands: A longitudinal perspective, Housing Studies, 17(5), s. 773–792.
10. Frysztacki K., 1997, Miasta metropolitalne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską, Universitas, Kraków.
11. Glasze G., Graze P., 2007, Raus aus Suburbia, rein in die Stadt? Studie zur zukünftigen Wohnmobilität von Suburbaniten der Generation 50+, Raumforschung und Raumordnung, 65, s. 467–473.
12. Golledge R.G., Rushton G., 1984, A review of analytic behavioural research in geography, [w:] D.T. Herbert, R.J. Johnson (red.), Geography and the Urban Environment, Willey, New York, s. 1–43.
13. Grochowski M., 2004, Suburbanizacja – w poszukiwaniu lepszych warunków życia (przykład strefy podmiejskiej Warszawy), [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87–96.
14. Grochowski M., Pieniążek M., Wilk W., 2005, Qualitative attractivity analysis – migration model. Łomianki case study, [w:] M. Gutry-Korycka (red.), Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 126–138.
15. Gruszecka K., 2005, Południowy obszar metropolitalny Warszawy. Ocena skutków trendów suburbanizacyjnych w latach 1991–2005, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 157–162.
16. Gutry-Korycka M. (red.), 2005, Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study, Wydawnictwo UW, Warszawa.
17. Howley P., Scott M., Redmond D., 2009, An examination of residential preferences for less sustainable housing: Exploring future mobility among Dublin central city residents, Cities, 26, s. 1–8.
18. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
19. Jędrzejczyk D., Wilk W., 1992, Urbanizacja wsi w strefie podmiejskiej Warszawy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
20. Kamieniecki K. (red.), 2002, Miasto za miastem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
21. Kajdanek K, 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, wyd. NOMOS, Kraków.
22. Kährik A., Leetmaa K., Tammaru T., 2012, Residential decision-making and satisfaction among new suburbanites in the Tallinn urban region, Estonia, Cities, 29, s. 49–58.
23. Kegler H., 2005, Suburbanizacja. Międzynarodowe tendencje i praktyczne możliwości działania, [w:] T. Ossowicz, T. Zipser (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Biblioteka Urbanisty, 9, Warszawa, s. 76–100.
24. Knox P.L., 1994, Urbanization. An Introduction to Urban Geography, Printice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
25. Kozłowski S. (red.), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL, PAN Komitet „Człowiek i Środowisko”, Białystok-Lublin-Warszawa.
26. Kulu H., Milewski N., 2007, Family change and migration in the life course: An introduction, Demographic Research, 17(9), s. 567–590.
27. Landale N. S., Guest A. M., 1985. Constraints, satisfaction and residential mobility: Speare’s model reconsidered, Demography, 22 (2), s. 199–222.
28. Lechman G., 2005, Problem suburbanizacji a kondycja istniejącej zabudowy miejskiej, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 163–172.
29. Lee B. A., Oropesa R. S., Kanan J.W., 1994, Neighborhood context and residential mobility, Demography, 31 (2), s. 249–270.
30. Lisowski A., 2002, Forma współczesnego miasta – nowy stary problem, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35–44.
31. Lisowski A., 2005, Janusowe oblicze suburbanizacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 91–100.
32. Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje, Biuletyn KPZK, 240, 1, s. 216–280.
33. Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 65–79.
34. Loibl W., 2004, Simulation of suburban forces, socio-economic characteristics, migration behaviour and resulting land-use patterns, [w:] G. Feichtinger (red.), Vienna Yearbook of Population Research, s. 203–226 http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x00062021.pdf, (10.07.2012)
35. Lorens P. (red.), 2005, Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa.
36. Malisz B., Żurkowski J., 1971, Metoda analizy progowej, Biuletyn KPZK PAN, 34, Warszawa.
37. Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
38. Mulder C.H., Wagner M., 1998, First-time home-ownership in the family life course: A West German/Dutch comparison, Urban Studies, 35(4), s. 687–713.
39. Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
40. Radzimski A., 2011, Młodzi podmiejscy, Rzeczy Wspólne, 3 (1/2011), http://www.rzeczywspolne.pl/2011/01/mlodzi-podmiejscy/ (10.07.2012).
41. Rossi P.H., 1980, org 1955, Why Falilies Move, Sage Publications, Beverly Hills, London, 2 wyd.
42. Sanchez T.W., Dawkins C.J., 2001, Distinguishing city and suburban movers: evidence from the American housing survey, Housing Policy Debate, 12, s. 607–631.
43. Simmons A.B., 1985, Recent studies on place utility and intention to migrate: an international comparison, Population and Environment, 8, 1-2, s. 120–140.
44. Solarek K., 2005, Dezurbanizacja południowej strefy podmiejskiej Warszawy. Charakterystyka procesu, główne zagrożenia, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 63–70.
45. Szmytkowska M., Masik G., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 71–80.
45. Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
46. Węcławowicz G., 2010, Charakterystyka Głównych Trendów i Zmian w Rozwoju Obszarów Miejskich Polski, ekspertyza na zlecenie MRR, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_Polsce/Documents/Ekspertyza_miasta_GW.pdf, (10.07.2012).
47. Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
48. Zagożdżon A., 1988, Sieć osadnicza, zmienność i trwałość, [w:] B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, Ossolineum, Wrocław-Warszawa, s. 57–74.
49. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej. Raport z badań obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Hogben, Szczecin.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

271

End page:

289

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31312 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information