Object

Title: Tribal Organizations in Pre-State Poland (9th and 10th Centuries) in the Light of Anthropological Theories of Segmentary System and Chiefdom

Creator:

Tymowski, Michał (1941– )

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 99 (2009)

Contributor:

Kijak, Anna : Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-37

Type of object:

Journal/Article

References:

Abramowicz A., Historia archeologii polskiej XIX i XX w. (Warsaw-Lodz, 1991).
Arnold S., ‘Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej (w. XII-XIII)’, in Arnold S., Z dziejów średniowiecza (Warsaw, 1968), 233-404.
Banaszkiewicz J., ‘Origo et religo – wersja słowiańska. O sposobach budowania tożsamości wspólnotowej w społecznościach wczesnego średniowiecza – “wzorcotwórcze pamiątki” i opowieści o nich’, Res Historica, 3 (1998), 37-62.
Banaszkiewicz J., ‘Tradycje dynastyczno-plemienne Słowiańszczyzny północnej’, in Samsonowicz H. (ed.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy (Cracow, 2000), 261-77.
Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi (Warsaw, 1986).
Bardach J., ‘Metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa’, Czasopismo Prawno-Historyczne, xiv, 2 (1962), 9-61.
Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, i: Do połowy XV w. (Warszawa 1965).
Bazin J., Terray E. (eds.), Guerres de lignages et guerres d’Etats en Afrique (Paris, 1982).
Bieniak J., Państwo Miecława. studium analityczne (Warsaw, 1963).
Borawska D., Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku (Warsaw, 1964).
Boroń P., ‘Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii’, Historia, clii (2001), special edition: Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 189-207.
Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego (Cracow, 2005).
Brückner A., Mitologia słowiańska i polska (Warsaw, 1980).
Buczek K., ‘Zagadnienie wiarygodności dwu relacji o początkowych dziejach państwa polskiego’, in Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu (Warsaw, 1960), 45-70.
Buko A., ‘Pogańskie miejsca święte w krajobrazie osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Sandomierskiej’, in Moździoch S. (ed.), Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu (Spotkania Bytomskie, 4, Wroclaw, 2000), 61-83.
Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej (Warsaw, 2005).
Buko Andrzej, ‘“Tribal” Societies and the Rising of Early Medieval Trade: Archaeological Evidence from Polish Territories (8th-10th c.)’, in Henning Joachim (ed.), Post Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, i: The Heirs of the Roman West (Berlin-New York, 2007), 431-50.
Carneiro R., ‘The Chiefdom: Precursor of the State’, in G.D. Jones and R. Kautz (eds.), The Transition to Statehood in the New World (Cambridge, 1981), 37-79.
Claessen H. and Skalník P. (eds.), The Early State (The Hague, 1978).
Claessen H. and Skalník P., ‘Limits: Beginning and End of the Early State’, in Claessen H. and Skalník P. (eds.), The Early State (The Hague, 1978), 619-35.
Claessen H. and Van de Velde P. (eds.), Early State Dynamics (Leiden, 1987).
Cohen R., ‘Evolution, Fission and the Early State’, in Claessen H. and Skalník P.S. (eds.), The Study of the State (The Hague, 1981), 87-115.
Dąbrowska E., Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno-plemiennej w VII-X wieku (Wroclaw, 1973).
Derwicz M., ‘Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu pogańskiego na Łyścu’, in Kurnatowska Z. (ed.), Słowiańszczyzna w Europie (Wroclaw, 1996), i, 97-104.
Dowiat J., Polska państwem średniowiecznej Europy (Warsaw, 1968).
Dulinicz M., ‘Archeologia o Mazowszu w czasie powstawania państw a polskiego. Zarys problematyki’, Archeologia Polski, xliv, 1-2 (1999), 93-116.
Dulinicz M., ‘Badania grodzisk mazowieckich’, in Buko A. and Świechowski Z. (eds.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego (Warsaw, 2000), 145-58.
Dulinicz M., ‘The First Dendrological Dating of the Strongholds in Northern Mazovia’, in Urbańczyk P. (ed.), Origins of Central Europe (Warsaw, 1997), 137-41.
Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne (Warsaw, 2001).
Earle T. K., ‘Chiefdoms in Archaeological and Ethnological Perspective’, Annual Review of Anthropology, xvi (1987), 279-308.
Earle T. K., ‘The Evolution of Chiefdoms’, in Earle T. K. (ed.), Chiefdoms: Power. Economy and Ideology (Cambridge, 1991), 1-15.
Filipowiak W., ‘Wolin – die Entwicklung des Seehandelszentrums im 8-12 Jh.’, Slavia Antiqua, xxxvi (1995), 93-104.
Filipowiak W., Gundlach H., Wolin-Vineta. Die tatsächliche Legende vom Untergang und Anstieg der Stadt (Rostock, 1992).
Gąssowscy E. and J., Łysa Góra we wczesnym średniowieczu (Wroclaw, 1979).
Gieysztor A., ‘Kierownictwo badań nad początkami państwa polskiego w latach 1949-1952’, Zapiski Archeologiczne, ii (1953), 1-56.
Gieysztor A., ‘Local Markets and Foreign Exchanges in Central and Eastern Europe before 1200’, Ergon, v (1966), 761-77.
Gieysztor A., Mitologia Słowian (Warsaw, 2007).
Grabski A.F., ‘Uwagi o drużynie wczesnofeudalnej na ziemiach polskich’, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, iv (1958), 483-9.
Hensel W., Polska przed tysiącem lat (Wroclaw, 1964).
Hilczerówna Z., ‘“Małe plemiona” wczesnego średniowiecza i archeologiczne sposoby ich badania’, Slavia Antiqua, xii (1965), 83-126.
Hoczyk-Siwkowa S., Kotlina Chodelska we w czesnym średniowieczu (Lublin, 2004).
Honigmann J. (ed.), Handbook of Social and Cultural Anthropology (Chicago, 1973).
Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów (Warszawa-Wroclaw, 1992), 45-53.
Jażdżewski K., ‘Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lutomiersku pod Łodzią w świetle badań z r. 1949’, Materiały wczesnośredniowieczne, i (1951), 91-191.
Kolendo J., ‘Kontakty Rzymu z barbarzyńcami z Europy Środkowo-Wschodniej’, in Wolski J., Kotula T., and Kunisz A. (eds.), Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo – społeczeństwo – gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz (Cracow, 1994), 211-32.
Kowalczyk E., Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich (Wroclaw, 1987).
Kowalski T. (ed. and trans.), Ibrahima ibn Jakuba Relacja z podróży do krajów słowiańskich w przekazie El-Bekriego (Monumenta Poloniae Historica, NS, 1, Cracow, 1946).
Kristiansen K., ‘Chiefdoms. States and Systems of Social Evolution’, in Earle T. K. (ed.), Chiefdoms: Power. Economy and Ideology (Cambridge, 1991), 16-43.
Kuraszkiewicz W., [ksiądz], in W. Kowalenko, G. Labuda, and T. Lehr-Spławiński (eds.), Słownik Starożytności Słowiańskich, ii, 2 (Wroclaw, 1965), 536-7.
Kurnatowscy Z. and S., ‘Rola szlaków komunikacyjnych w wykreowaniu i dalszym rozwoju wczesnopaństwowych ośrodków stołecznych’, in Wilgocki E. et al., Instantia est mater doctrine. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Władysława Filipowiaka (Szczecin, 2001), 94-100.
Kurnatowska Z., ‘Wielkopolska w X wieku i formowanie się państw a polskiego, in Samsonowicz H. (ed.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy (Cracow, 2000), 99-117.
Kurnatowska Z., Początki Polski (Poznan, 2002).
Kurnatowska Z., Territorial Structures in West Poland prior to the Founding of the State Organization of Mieszko I, in Urbańczyk P. (ed.), Origins of Central Europe (Warsaw, 1997), 125-33.
Labuda G., ‘Organizacje państwowe Słowian Zachodnich w okresie kształtowania się państwa polskiego od VI do połowy X wieku’, in Tymieniecki K., Labuda G., and Łowmiański H., Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia (Poznan, 1962), i, 43-71.
Labuda G., Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona (Poznan, 1949).
Lalik T., ‘O cyrkulacji kruszców w Polsce X-XII w.’, Przegląd Historyczny, lviii, 1 (1967), 1-27.
Leciejewicz L. (ed.), Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej (Wroclaw, 1991).
Leciejewicz L., ‘Die Stammesburgen als Ausgangpunkt der frühen Stadtentwicklung an der pommerschen Ostseekünste’, Acta Visbyensia, 7 (1985), 171-84.
Leciejewicz L., Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej (Wroclaw, 2000).
Leciejewicz L., Początki miast nadmorskich na Pomorzu Zachodnim (Wroclaw, 1962).
Leciejewicz L., Słowiańszczyzna Zachodnia (Wroclaw, 1976), 93-7.
Lehr-Spławiński T., Konstantyn i Metody (zarys monograficzny z wyborem źródeł) (Warsaw, 1967).
Lewicki T., ‘Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich według średniowiecznych pisarzy arabskich’, Przegląd Historyczny, xliii, 3-4 (1952), 473-91.
Łosiński W., ‘Miejsce Pomorza i Wielkopolski w kształtowaniu się gospodarki towarowo-pieniężnej w Polsce wczesnofeudalnej’, Slavia Antiqua, xxxvii (1996), 163-80.
Łosiński W., ‘W sprawie genezy osiedli wczesnomiejskich u Słowian nadbałtyckich’, Slavia Antiqua, xxxv (1994/95), 101-28.
Łosiński W., Osadnictwo plemienne Pomorza VI-X wiek (Wroclaw, 1982).
Łowmiański H., ‘Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu’, in Tymieniecki K., Labuda G., and Łowmiański H., Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia (Poznan, 1962), i, 11-163.
Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., i-v (Warsaw, 1964-1973).
Łowmiański H., Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich (Warsaw, 1953).
Łowmiański H., Religia Słowian i jej upadek (Warsaw, 1979).
Łuka L.J., ‘Ziemia gdańska w okresie wczesnośredniowiecznym (od VII do połowy X w.)’, in Cieślak E. (ed.), Historia Gdańska, i (Gdansk, 1978), 25-68.
Maleczyński K. (ed.), Galli Anonymi Cronica et gesta ducum s ive principum Polonorum (Monumenta Poloniae Historica, NS, 11, Cracow, 1952).
Middleton J. and Tait D. (eds.), Tribes Without Rulers. Studies in African Segmentary Systems (London, 1970).
Modrzewska H., Osadnictwo obcoetniczne i innoplemienne w Polsce wczesnego średniowiecza (Warsaw, 1984).
Modzelewski K., ‘Dziedzictwo plemienne w ustroju Polski piastowskiej’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, xxiii, 3 (1975), 351-83.
Modzelewski K., ‘Nowe formy więzi społecznej na Śląsku w XI-XII wieku’, in Leciejewicz L. (ed.), Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej (Wroclaw, 1991), 181-94.
Modzelewski K., ‘Wielki krewniak, wielki wojownik, wielki sąsiad. Król w oczach współplemieńców’, in Pysiak J., Pieniądz-Skrzypczak A., and Pauk M. (eds.), Monarchie w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium (Warsaw-Cracow 2002), 47-71.
Modzelewski K., Barbarzyńska Europa (Warsaw, 2004).
Muller J.C., [chefferie], in Bonté P. and Izard M. (eds.), Dictionaire de l’anthropologie (Paris, 1992), 138-9.
Nadolski A., ‘Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego’, in Tymieniecki K., Labuda G., and Łowmiański H., Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia (Poznan, 1962), i, 187-211.
Nadolski A., Abramowicz A., and Poklewski T., Cmentarzysko z XI w. w Lutomiersku pod Łodzią (Lodz, 1959).
Oberg K., ‘Types of Social Structure Among the Lowland Tribes of South and Central America’, American Anthropologist, lvii (1955), 472-87.
Person Y., Samori. Une révolution Dyula, i-iii (Dakar, 19869, 1970, 1975).
Pianowski Z., ‘Początki zespołu architektury sakralnej na Wawelu. Stan badań i interpretacji do 2000’, in Garncarski J. (ed.), Dzieje Podkarpacia (Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, 5, Krosno, 2001), 63-79.
Podwińska Z., Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Źreb, wise, opole (Wroclaw, 1971), 275-342.
Renfrew C., ‘Beyond a Subsistence Economy: the Evolution of Social Organization in Prehistoric Europe’, in Moore C. B. (ed.), Reconstructing Complex Societies: an Archaeological Colloquium (Supplement to the Bulletin of American Schools of Oriental Research, Cambridge, Mass., 1974), 69-95.
Rouveroy van Nieuwaal E. van and Dijk R. van (eds.), African Chieftaincy in a New Socio-political Landscape (Münster-Leiden, 1999).
Sahlins M., ‘The Segmentary Lineage: An Organization of Predatory Expansion’, American Anthropologist, lxiii, 2 (1961), 322-45.
Sahlins M., Social Stratification in Polynesia (Seattle, 1958).
Sahlins M., Tribesman (Englewood Cliffs, NJ, 1968).
Samsonowicz H. (ed.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy (Cracow, 2000).
Samsonowicz H., ‘Długi wiek X’. Z dziejów powstawania Europy (Poznan, 2000).
Samsonowicz H., ‘Handel dalekosiężny na ziemiach polskich w świetle najstarszych taryf celnych’, in Herbst S. et al. (ed.), Społeczeństwo – gospodarka – kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej (Warsaw, 1974), 289-302.
Samsonowicz H., ‘Plemię i państwo’, Kwartalnik Historyczny, cxii, 3 (2005), 5-20.
Sawicki T., ‘Gnieźnieński zespół grodowy w świetle najnowszych badań’, in Buko A. (ed.), Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej (Warsaw, 1998), 207-16.
Sawicki T., ‘Wczesnośredniowieczny zespół grodowy w Gnieźnie’, in Kurnatowska Z. (ed.), Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych (Poznan, 2001), 87-126.
Sawicki T., ‘Z badań nad przemianami topografii i funkcji grodu książęcego na Górze Lecha w Gnieźnie’, Slavia Antiqua, xl (1999), 9-29.
Service E., ‘Classical and Modern Theories of the Origins of Government’, in Cohen R., Service E. (eds.), Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution (Philadelphia, 1978), 21-33.
Service E.R., Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution (New York, 1975).
Service E.R., Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective (New York, 1962).
Skalník P., ‘Authority Versus Power: Democracy in Africa Must Include Original African Institutions’, in Rouvcroy van Nieuwaal E. van and Ray D. I. (eds.), The New Relevance of Traditional Authorities to Africa’s Future, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, xxxvii-xxxviii (1996), special edition, 109-21.
Skalník P., ‘Chiefdom: a Universal Political Formation?’, Focaal. European Journal of Anthropology, xliii, 2004, 76-98.
Skalník P., ‘Ideological and Symbolic Authority: Political Culture in Naun, Northern Ghana’, in Claessen H. and Osten J.S. (eds.), Ideology and the Formation of Early States (Leiden, 1996), 64-74.
Skalník P., ‘Questioning the Concept of the State in Indigenous Africa’, Social Dynamics, ix, 2 (1983), 11-28.
Skibiński E., Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, Res Historica, iii (1998): Dymmel P. and Trelińska B. (eds.), Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, 63-72.
Ślaski K., Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski (Poznan, 1968).
Słupecki L., ‘Ślęża. Radunia. Wieżyca. Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu’, Kwartalnik Historyczny, xcix, 2 (1992), 3-15.
Southall A., ‘The Segmentary State in Africa and Asia’, Comparative Studies in Society and History, xxx (1988), 52-82.
Southall A., ‘The Segmentary State: From the Imaginary to the Material Means of Production’, in Claessen H. and Velde P. van de (eds.), Early State Economies (New Brunswick, 1991), 75-96.
Southall A., Alur Society. A Study in Processes and Types of Domination (Cambridge, 1956).
Steward J., Theory of Culture Change: the Methodology of Multilinear Evolution (Urbana, 1955).
Suchodolski S., ‘Początki rodzimego mennictwa’, in Samsonowicz H. (ed.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy (Cracow, 2000), 351-60.
Terray E., ‘Sociétés segmentaires, chefferies. Etats: acquis et problèmes’, in Jewsiewicki B. and Létourneau J. (eds.), Mode of Production: the Challenge of Africa (Ste Foy, 1985), 106-15.
Trawkowski S., Jak powstała Polska (Warsaw, 1961).
Tymieniecki K., [opole, organizacja opolna], in Słownik starożytności słowiańskich, iii, 2 (Wroclaw, 1968), 491-3.
Tymowski M., ‘Oral Tradition. Dynastic Legend and Legitimation of Ducal Power in the Process of the Formation of the Polish State’, in Claessen H. and Osten J.S. (eds.), Ideology and the Formation of Early States (Leiden, 1996), 242-55.
Tymowski M., ‘The Early State and After in Pre-colonial West Sudan. Problems of the Stability of Political Organizations and the Obstacles to their Development’, in Claessen H., Van de Velde P. (eds.), Early State Dynamics (Leiden, 1987), 54-69.
Tymowski M., L’armée et la formation des Etats en Afrique Occidentale au XIX siècle (Warsaw, 1987).
Tyszkiewicz L., ‘Organizacja plemiennogrodowa a państwowogrodowa na przykładzie Łużyc i Śląska’, in Moździoch S. (ed.), Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej (Spotkania Bytomskie, 1, Wroclaw, 1993), 7-20.
Urbańczyk P. (ed.), Origins of Central Europe (Warsaw, 1997).
Urbańczyk P., ‘Struktury władzy na ziemiach polskich w I tysiącleciu n.e.’, Kwartalnik Historyczny, ciii, 4 (1996), 3-22.
Vansina J., ‘A Comparison of African Kingdoms’, Africa, xxxii (1962), 324-35.
Vorbich R., Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, ed. Z. Staszczak (Warsaw-Poznan, 1987).
Ważny T., ‘Badania dendrochronologiczne portu i osady w Wolinie’, in Wilgocki E. et al., Instantia est mater doctrine. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Władysława Filipowiaka (Szczecin, 2001), 155-65.
Webster D., ‘Warfare and the Evolution of the State: a Reconsideration’, American Antiquity, xl, 4 (1975), 464-70.
Węcki A., [drużyna], in Słownik starożytności słowiańskich, i, 2 (Wroclaw, 1962), 391-3.
Widajewiсz J., Państwo Wiślan (Cracow, 1947).
Wyrozumski J., Historia Polski, i (Warsaw, 1978).
Yoffee N. and Cowgill G.I. (eds.), The Collapse of Ancient States and Civilizations (Tuscon, 1988).
Zaitz E., ‘Kraków u progu drugiego tysiąclecia’, in Garncarski J. (ed.), Dzieje Podkarpacia (Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, 5, Krosno, 2001), 109-60.
Zaitz E., ‘Wstępne wyniki badań archeologicznych skarbu grzywien siekieropodobnych z ul. Kanonicznej 13 w Krakowie’, Materiały Archeologiczne, xxi (1981), 97-124.
Zajączkowski S., ‘Podziały plemienne Polski w okresie powstawania Państwa Polskiego’, in Tymieniecki K., Labuda G., and Łowmiański H., Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia (Poznan, 1962), i, 73-109.
Żaki A., Archeologia Małopolski średniowiecznej (Wroclaw, 1974).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

99

Start page:

5

End page:

37

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31878 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/99 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/99 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information