Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Łódź

Twórca:

Tobiasz-Lis, Paulina ; Wójcik, Marcin (geografia)

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 2 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Barthes R., 1981. Camera lucida. Reflections on photography. New York: Hill and Wang, 119 pp.
2. Barthes R., 1986. Semiology and the urban. [in:] M. Gottdiener, A.Ph. Lagopoulos (eds.), The city and the sign. An introduction to urban semiotics, New York: Columbia University Press, pp. 87-98.
3. BONENBERG W., 2012. Przestrzeń emocjonalna. [in:] T. Kaczmarek (ed.) Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, pp. 258-259.
4. Boryczka E.M., Sokołowicz M.E., 2010. Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. [in:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (eds.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Uniwersytet Łódzki, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, pp. 71-96.
5. Crang M., 1997. Picturing practices: Research through the tourist gaze. Progress in Human Geography, vol. 21, no. 3, pp. 359–373.
-
6. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007. Łódź w opinii studentów geografii. [in:] M. Madurowicz (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, pp. 231-242.
7. Jędrzejczyk D., 2001. Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, 143 pp.
8. Jędrzejczyk D. (ed.), 2004. Humanistyczne oblicze miasta. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, 351 pp.
9. Kaczmarek J., 2001. Miejsce – w poszukiwaniu właściwej natury. [in:] H. Rogacki (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 303 pp.
10. Kaczmarek J., 2005. Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 240 pp.
11. Kawecki W., 2010. Od kultury wizualnej do teologii. Kultura. Media. Teologia, vol. 1, Warszawa: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pp. 23-31.
12. Kotus J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Seria Geografia, no. 77, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 271 pp.
13. Lisowski A., 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 198 pp.
14. Lynch K., 1960. The image of the city. Cambridge, Mass.: MIT Press, 194 pp.
15. Madurowicz M., 2002. Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 167 pp.
16. Mordwa S., 1993. Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi. Kronika Miasta Łodzi, no. 2, Łódź: Urząd Miasta Łodzi, pp. 69-80.
17. Mordwa S., 2003. Wyobraż enia przestrzeni miast Polski Ś rodkowej: na podstawie badań grupy młodzieży licealnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 177 pp.
18. Nowakowski Z., Mickiewicz K., 1931. Geografja serdeczna. Warszawa: Gebethner i Wolff, Warsaw, 190 pp.
19. Okamoto T., Fujihara T., Kato J., Kosugi K., Nakazato N., Hayashi Y., Ikeuchi H., Nakagawa N., Mori K., Nonami H., 2006. Measuring social stereotypes with the photo projective method. Social Behavior and Personality, vol. 34, no. 3, pp. 319-332.
-
20. Paasi A., 2002. Place and region: Regional worlds and words. Progress in Human Geography, vol. 26, no. 6, pp. 802-811.
-
21. Paasi A., 2004. Place and region: Looking through the prism of scale. Progress in Human Geography, vol. 28, no. 4, pp. 536-546.
-
22. Panofsky E., Jurkowlaniec G., 2008. Perspektywa jako 'forma symboliczna'. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 205 pp.
23. Prosser J., Schwartz D., 1998. Photographs within the sociological research process. [in:] J. Prosser (ed.), Image-based research: A sourcebook for qualitative researchers, London-Bristol: Falmer Press, 318 pp.
24. Relph E., 1976. Place and placelessness. Research in planning and design, no. 1, London: Pion, 156 pp.
25. Rembowska K., 2002. Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 197 pp.
26. Rembowska K., 2004. Miasto jako przestrzeń znacząca. [in:] E. Orłowska (ed.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, Studia teoretyczne i regionalne, vol. 4, Wrocław: Polish Geographical Society – Wrocław branch, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław, pp. 17-31.
27. Rose, G., 2000. Practising photography: An archive, a study, some photographs and a researcher. Journal of Historical Geography, vol. 26, no. 4, pp. 555-571.
-
28. Rose, G., 2001. Visual methodologies: An introduction to interpreting visual materials. London: Sage, 229 pp.
29. Rose G., 2008. Using photographs as illustrations in human geography. Journal of Geography in Higher Education, vol. 32, no. 1, pp. 151-160.
-
30. Sagan I., 1995. Miejsce, źródła identyfikacji z nim, procesy transformacji w miastach. [in:] J. Kaczmarek (ed.), VIII Konwersatorium wiedzy o mieś cie: centra i peryferie duż ych miast, transformacja i przyszłoś ć, poję cia i metody badawcze, Conference publication, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 104 pp.
31. Sagan I., 2000. Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 278 pp.
32. Sidaway J.D., 2002. Photography as geographical fieldwork. Journal of Geography in Higher Education, vol. 26, no. 1, pp. 95-103.
-
33. Sontag S., 1978. On photography. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 207 pp.
34. SUiKZPŁ 2010. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi. Łódź: Prezydent miasta Łodzi, 259 pp. http://www.mpu.lodz.pl/page/file.php?id=215 [6 May 2013].
35. Suliborski A., 2010. Funkcjonalizm w polskiej geografii miast: studia nad genezą i pojęciem funkcji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 181 pp.
36. Szkurłat E., 2004. Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 215 pp.
37. Sztompka P., 2005. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda. Warszawa: Polskie Wydawnicwo Naukowe PWN, 149 pp.
37. Tobiasz-Lis P., 2010. Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta. [in:] M. Wójcik (ed.), Studia nad bazą ekonomiczna i rynkiem pracy w województwie Łódzkim, Nowy Sącz-Łódź: Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łó dzkiego, pp. 105-114.
38. Tuan Yi-Fu, 1974. Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 260 pp.
39. Tuan Yi-Fu, 1987. Przestrzeń i miejsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 251 pp.
40. Wallis A., 1977. Miasto i przestrzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 304 pp.
41. Wallis A., 1990. Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 261 pp.
42. Wright J. K., 1947. Terrae incognitae: The place of the imagination in Geography. Annals of the Association of American Geographers, vol. 37, no. 1, pp. 1-15
-
43. Zeidler-Janiszewska A., 2006. Obrazy w naszym życiu. Kultura współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka, no. 4, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, pp. 5-8.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

86

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

137

Strona końc.:

152

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2013.14 ; oai:rcin.org.pl:33938

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji