Obiekt

Tytuł: Jak rozpoznać heretyka? Interrogatorium antyhusyckie używane w metropolii gnieźnieńskiej

Twórca:

Świeboda, Wojciech

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 123-130 ; Wstęp pol., tekst źródła łac. ; Streszcz. ang. ; Zawiera aneks źródłowy : Articuli contra hereticos inquirendi.

Bibliografia:

Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438–1523, 1438–1525), wyd. B. Ulanowski, AKH, t. 6, Kraków 1891, s. 87.
Bartoš F.M., M. Petr Payne diplomat husitské revoluce, Praha 1956.
Bernardus Guidonis Practica inquisitionis haereticae pravitatis, éd. C. Douais, Paris 1886.
Bylina S., Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005.
Bylina S., Rewolucja husycka. Przedświt i pierwsze lata, Warszawa 2011.
Caldwell Ames Ch., Dominikańscy inkwizytorzy jako „lekarze dusz”: dyscyplina duchowa inkwizycji w latach 1231–1331, w: Inkwizycja papieska, s. 102–103.
Catalogus codicum manuscriptorum medii aevii Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. II, oprac. M. Kowalczyk i in., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 37–72.
Cegna R., La condizione del valdismo secondo l‘inedito „Tractatus bonus contra haeretico” del 1399, attribuibile all‘inquisitore della Slesia Giovanni di Gliwice, w: I Valdesi e l‘Europa, Collana della Società di studi valdesi, t. 9, Torre Pellice 1982, s. 39–65.
Cegna R., Początki utrakwizmu w Czechach w latach 1412–1414, „Przegląd Historyczny”, 69, 1978, s. 103–114.
Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, uitg. door P. Fredericq et al., t. I, Gent–s’Gravenhage 1889, s. 284–296.
Dokumenty Soborów Powszechnych, t. III (1414–1445), wyd. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 132–133.
Drabina J., Episkopat polski wobec husytyzmu, w: Polskie echa husytyzmu, red. S. Bylina, R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, s. 63–67.
Gesta archiepicoporum Magdeburgensium, ed. G. Schum, MGH, vol. 14, Hannoverae 1883, s. 459–460.
Graff T., Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku, „Nasza Przeszłość”, 109, 2008, s. 43.
Grundmann H., Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem, w: H. Grundmann, Ausgewählte Aufsätze, Bd. 1, Stuttgart 1976, s. 367–368.
Hledíkova Z., Česka visitačni Interrogatoria do počátku 15. stoleti, „Československý časopis historický”, 16, 1968, s. 71–98.
Il manuale dell’inquisitore, ed. L. Sala–Milins, Roma 2000.
Kras P., Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin 2006, s. 123–184.
Kras P., Działalność inkwizycyjna dominikanów krakowskich w średniowieczu, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 386.
Kras P., Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998.
Kras P., Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawczej, „Almanach Historyczny”, 5, 2003, s. 31.
Kras P., Kariera uniwersytecka Andrzeja Gałki z Dobczyna, w: Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, Roczniki Humanistyczne. Historia, 48, 2000, z. 2, s. 247–263.
Kras P., Katalog husytów i osób podejrzewanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce, ABMK, 74, 2000, s. 191–229.
Kras P., O średniowiecznym ustawodawstwie antyheretyckim w Polsce czyli jeszcze o działalności autorskiej Gerarda Kucharskiego, „Roczniki Historyczne”, 72, 2006, s. 231–233.
Księga inkwizycji. Podręcznik napisany przez Bernarda Gui, opr. P. Seifet, tłum. J. Zychowicz, M. Pawlik, Kraków 2002.
Lambert M., Herezje średniowieczne, tłum. W.J. Popowski, Gdańsk–Warszawa 2002.
Liber formularum ad ius Polonicum necnon canonicum soectantium in codice Regiomontano asservatum, wyd. B. Ulanowski, AKP, t. 1, Kraków 1895, s. 255.
Patschovsky A., Spuren böhmischer Ketzerverfolgung in Schlesien am Ende des 14. Jahrhunderts, w: Historia docet. Sborník prací k poctĕ šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., vyd. M. Polívka, M. Svatoš, Praha 1992, s. 352–383.
Šmahel F., Husitská revoluce, t. 2, Praha 1993, s. 94–138.
Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie Mikołaja Trąby z 1420 roku, wyd. J. Fijałek, A. Vetulani, Kraków 1915–1951, s. 96.
Swieżawski S., Uwagi o husytyzmie na tle duchowego rozdarcia późnośredniowiecznej łacińskiej Christianitas, Rocz. Hum., 34, 1986, z. 2, s. 449–450.
Świeboda W., Działalność inkwizytora Piotra OP w diecezji krakowskiej w latach 1403–1414, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011, s. 117.
Świeboda W., Nieznane źródła do dziejów średniowiecznej inkwizycji w Polsce i Czechach w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo–Wschodniej, red. P. Kras, Kraków 2010, s. 244.
Vavřinec z Březové, Kronika husitská, hrsg. J. Goll, w: Fontes rerum Bohemicarum, Bd. 5, Praha 1893, s. 327–534.
Wattenbach W., Über das Handbuch eines Inquisitors in der Kirchenbibliothek St. Nicolai in Greifswald, Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1888. Phil.–hist. Classe: IV, Berlin 1889, s. 4.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

51

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

130

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:35500 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji