Obiekt

Tytuł: Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? = The depopulated villages in the Sudetes. And what next?

Twórca:

Latocha, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich, [w:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 157–173. ; 2. Chachaj J., 1978, Problem wsi zanikającej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 119–123. ; 3. Ciok S., 1991, Sudety. Obszar problemowy, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236, Studia Geograficzne, 51. ; 4. Ciok S., 1994, Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1591, Studia Geograficzne, 61, s. 9–49. ; 5. Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, s. 51–64. ; 6. Ciok S., 1996, Zagrożenia w rozwoju wsi sudeckiej, Acta Universitas Wratislaviensis, 1866, Socjologia, 21, s. 127–148. ; 7. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 148, Warszawa. ; 8. Fabiszewski J., Brej T., 1996, Dynamika przemian flory i roślinności, [w:] A. Jahn, S. Kozłowski, M. Pulina (red.), Masyw Śnieżnika – zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa, s. 219–228. ; 9. Fatyga J., Górecki A., 2001, Kształtowanie granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty. ; 10. Furmankiewicz M., Potocki J. (red.), 2004, Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra. ; 11. Furmankiewicz M., Mastalska-Cetera B. (red.), 2008, Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra. ; 12. Gemeindelexikon für das Königreich Preussen, VI, Provinz Schlesien, 1887, Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, Berlin. ; 13. Jerkiewicz A., 1983, Wybrane problemy ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, s. 11–21. ; 14. Kistowski M. (red.), 2003, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu zrównoważonego rozwoju. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu, 13. ; 15. Kościk J., 1990, Przemiany demograficzno-osadnicze na ziemi kłodzkiej w XIX w., Acta Universitatis Wratislaviensis, 832, Historia, 53, s. 85–98. ; 16. Latocha A., 2006, Zmiany użytkowania ziemi w czasach historycznych i ich wpływ na procesy rzeźbotwórcze na stokach i w korytach rzecznych w Sudetach Kłodzkich, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 339–363. ; 17. Latocha A., 2007, Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3007, Studia Geograficzne, 80. ; 18. Latocha A., 2009, Zmiany krajobrazu wiejskiego w Sudetach w okresie powojennym, [w:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 12, s. 130–139. ; 19. Latocha A., 2010a, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 181–194. ; 20. Latocha A., 2010b, Spatial planning in mountain regions – present trends, threats and opportunities (Sudety Mountains case study), [w:] A. Mizgajski, I. Markuszewska (red.), Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, 28, s. 55–64. ; 21. Maryański A., 1961a, Współczesne migracje ludności w podkarpackich powiatach województwa rzeszowskiego, Dokumentacja Geograficzna, 5, IG PAN, s. 1–26. ; 22. Maryański A., 1961b, Osadnictwo pionierskie we wschodniej części Bieszczadów polskich, Czasopismo Geograficzne, 32, s. 235–237. ; 23. Maryański A., 1964, Problemy ponownego zasiedlenia południowo-wschodniego pogranicza Polski, Studia Demograficzne, 2, 5, s. 95–104. ; 24. Mastalska-Cetera B., 2006, Udział rolników w ochronie przyrody w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym na terenie Sudetów, [w:] M. Furmankiewicz, P. Jadczyk (red.), Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, Akademia Rolnicza, Wrocław, s. 129–144. ; 25. Mastalska-Cetera B., 2008, Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa na obszarach Natura 2000 na przykładzie Sudetów, [w:] M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera (red.),Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra; Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, s. 77–92. ; 26. Mastalska-Cetera B., 2009, Planowanie przestrzenne w strefie górskiej województwa dolnośląskiego, Architektura, Czasopismo Techniczne, 2-A, 10, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 211–219. ; 27. Mastalska-Cetera B., 2010, Proces przeobrażania wsi na przykładzie Karłowa, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 195–202. ; 28. Miszewska B., 1989, Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 60, 2, s. 135–145. ; 29. Mizgajski A., Markuszewska I. (red.), 2010, Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, 28. ; 30. Myga-Piątek U., 2010, Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 5, 1, s. 95–108. ; 31. Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.), 2008, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, Sosnowiec. ; 32. Niedźwiecka-Filipiak I., Potyrała J., 2006, Przywrócenie do życia przygranicznej wsi Wrzosówka, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, O. Lubelski PAN, s. 118–126. ; 33. Plewniak W., 1978, Zmiany w środowisku geograficznym doliny Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich wywołane wyludnianiem wsi, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 97–109. ; 34. Potocki J., 2000, Przemiany użytkowania terenu w Karkonoszach w ciągu ostatnich 100 lat (podłoże społeczno-ekonomiczne, środowiskowe konsekwencje), Opera corcontica, 37, s. 642–649. ; 35. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziem wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 71–87. ; 36. Salwicka B., 1983, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, s. 23–30. ; 37. Staffa M. (red.), 1992a, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 13, Góry Stołowe, Wyd. PTTK Kraj", Warszawa. ; 38. Staffa M. (red.), 1992b, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 14, Góry Bystrzyckie i Orlickie, Wydawnictwo PTTK Kraj", Warszawa. ; 39. Staffa M. (red.), 1993a, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 16, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, Wydawnictwo PTTK Kraj", Warszawa. ; 40. Staffa M. (red.), 1993b, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 17, Góry Złote, Wyd.I-bis, Wrocław. ; 41. Staffa M. (red.), 1994, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 15, Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy, Wydawnictwo I-bis, Wrocław. ; 42. Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225–242. ; 43. Wolski J., 2007, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich150 lat, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 214, Warszawa. ; 44. Wolski J., 2009, Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym, Przegląd Geograficzny, 81, 1, s. 47–73. ; 45. Zaręba A., Chylińska D. (red.), 2008, Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław. ; 46. Zagożdżon A., 1983, Modele sieci osadniczej w rejonach górskich na tle współczesnych procesów przemian osadnictwa, Acta Universitatis Wratislaviensis, 597, Studia Geograficzne, 33, s. 233–249. ; 47. Zagożdżon A., 1990, Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 96, s. 95–111.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

85

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

373

Strona końc.:

396

Format:

Rozmiar pliku 4,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:35476 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji