Obiekt

Tytuł: Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006

Twórca:

Łowicki, Damian ; Mizgajski, Andrzej

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 3 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Antrop M., 2004. Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, vol. 67, issues 1-4, pp. 9-26.
2. Bartkowski T. (ed.), 1968. Podział Polski północno- -zachodniej na regiony fizyczno-geograficzne. Prace Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Seria Geografia, no. 4. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 204 pp.
3. Bielecka E., 2007. Możliwości wykorzystania bazy danych o pokryciu terenu Corine Land Cover do kartowania i analizowania krajobrazu. [in:] K. Ostaszewska (ed.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 505-518.
4. Bogdanowski J., Budziło J., Dąbrowska-Budziło K., Flagorowska L., Genga W. M., PAWŁOWSKA K., 1973. Krajobraz Polski. Ochrona i kształtowanie dla rekreacji. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, vol. 7, pp. 21-34.
5. Ciesielski J., Ciołkosz A. (eds.), 1980. Polska. Mapa użytkowania ziemi. 1:500,000, Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
6. Ciołkosz A., Bielecka E., 2005. Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych Corine Land Cover. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 76 pp.
7. Ciołkosz A., Poławski Z.F., 2006. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geograficzny, vol. 78, no. 2, pp. 173-190.
8. CSO, 2012. Ochrona Środowiska. Environment 2012. Central Statistical Office. Regional and Environmental Surveys Department, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 599 pp. http://www.stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2012. pdf [10 September 2013].
9. Czeppe Z., German K., 1980. Regiony fizyczno-geograficzne miejskiego województwa krakowskiego. Komisja Nauk Geograficznych PAN. Oddział w Krakowie, Folia Geographica. Series Geographica-Physica, vol. 13, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 117-143.
10. Dmowska A., 2008. Klasyfikacja Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich w oparciu o kryterium morfometryczne. Landform Analysis, vol. 9, pp. 345-347.
11. Goetz S.J., Jaksch T., Siebert R. (eds.), 2001. Agricultural transformation and land use in Central and Eastern Europe. Aldershot: Ashgate, 340 pp.
12. Gulinck H., Mugica M., De Lucio J.V., Atauri J.A., 2001. A framework for comparative landscape analysis and evaluation based on land cover data, with an application in the Madrid region (Spain). Landscape and Urban Planning, vol. 55, no. 4, pp. 257-270.
-
13. GUS, 2013. Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [8 August 2013].
14. Hamilton F.E.I., DIMITROVSKA ANDREWS K., PICHLERMILANOVIĆ N., 2005. Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards globalization. Tokyo-New York: United Nations University Press, 536 pp.
15. Jaksch T., Bork H.-R., Dalchow C. (eds.), 1996. Landnutzung in Mittel- und Osteuropa: natürliche Bedingungen, land- und forstwirtschaftliche Nutzungspotentiale, Transformationsprozeß und ländlicher Raum. Budapest: Mezö gazda Kiadó, 271 pp.
16. Kistowski M., 2006. Propozycja metody identyfikacji, waloryzacji i formułowania zaleceń ochronnych zasobów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 18, pp. 75-85.
17. Kondracki J., 1955. Problematyka fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski. Przegląd Geograficzny, vol. 27, no. 2, pp. 298-309.
18. Kondracki J., 1974. Regiony fizycznogeograficzne. [in:] Narodowy Atlas Polski, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pl. 41.
19. Kondracki J., Richling A., 1994. Regiony fizycznogeograficzne. 1:1,500,000. [in:] M. Najgrakowski (ed.), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju.
20. Kozieł M., 2007. Zróżnicowanie pokrycia terenu mezoregionów województwa lubelskiego wg podziału Kondrackiego. [in:] M. Strzyż, A. Świercz (eds.), Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki Geograficzne w badaniach regionalnych, vol. 3, Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, pp. 203-209.
21. Kozieł M., 2008. Application of the Corine Land Cover 2000 database to landscape structure analysis of selected protected areas in Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 279-285.
22. Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Geomorfologia. Część 1. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 203 pp.
23. Lipsky Z., 1995. The changing face of Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, vol. 31, no. 1, pp. 39-45.
24. Luchter B., 1997. Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995). Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 483, pp. 121-134.
25. Łowicki D., 2008a. Zmiany krajobrazu województwa wielkopolskiego od początku transformacji ustrojowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 121 pp.
26. Łowicki D., 2008b. Land use changes in Poland during transformation. Landscape Urban Planning, vol. 87, no. 4, pp. 279-288.
-
27. Łowicki D., Mizgajski A., 2005. Zmiany krajobrazu kulturowego Wielkopolski w okresie transformacji i opisujące je kategorie użytkowania terenu. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 4, pp. 551-568.
28. Małuszyńska E., 2000. Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej. [in:] R. Domański (ed.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, Biuletyn KPZK PAN, vol. 192, pp. 265-289.
29. Mander Ü., Jongman R.H.G., 1998. Human impact on rural landscapes in central and northern Europe. Landscape and Urban Planning, vol. 41, no. 3, pp. 149-153.
-
30. Matuszyńska I., 2001. Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 160 pp.
31. Mizgajski A., 2003. Grundzüge und Triebkräfte der Kulturlandschafsentwicklung In der Wielkopolska-Wojewodschaft im Zuge des postsozialistischen Transformationsprozesses. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Reihe A: Geographie und Geooekologie, Band 25, Halle (Saale), pp. 79-86.
32. Niewiarowski W., KOT R., 2011. Delimitation and characteristics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and the neighbouring Vistula and Drwęca valley. Geographia Polonica, vol. 84, no. 1, pp. 33-59.
33. Peterson U., Aunap R., 1998. Changes in agricultural land use in Estonia in the 1990s detected with multitemporal Landsat MSS imagery. Landscape and Urban Planning, vol. 41, no. 3, pp. 193-201.
-
34. Przegon W., 2011. Zmiany użytkowania ziemi na przykładzie miasta Podgórza i Zamościa w świetle materiałów kartograficznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 216 pp.
35. Richling A., Lewandowski W., Dąbrowski A., 1995. Wykorzystanie krajobrazu. [in:] M. Najgrakowski (ed.), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju.
36. Skanes H.M., Bunce R.G.H., 1997. Direction of landscape change (1741-1993) in Virestad, Sweden – characterized by multivariate analysis. Landscape and Urban Planning, vol. 38, no. 1, pp. 61-75.
-
37. Skowronek E., Krukowska R., Świeca A., Tucki A., 2005. The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages. Landscape and Urban Planning, vol. 70, no. 1, pp. 45-56.
-
38. Solon J., 2008a. The review of chosen approaches to landscape typology. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 25-33.
39. Solon J., 2008b. Types of cultural landscape of Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 109-115.
40. Solon J., 2011. Main directions of landscape changes in Poland in years 1995-2009. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 30, pp. 95-104.
41. Stöber G. (ed.), 2003. Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und in Polen. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 192 pp.
42. Strong A.L., Reiner T.A., Szyrmer J.M., 1996. Transitions in land and housing: Bulgaria, the Czech Republic, and Poland. New York: St. Martin's Press, 298 pp.
43. Śleszyński P., 2007. Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [in:] K. Ostaszewska (ed.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju: profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 697-714.
44. Tasan T., 1999. Warsaw under transformation: New tendencies in the housing market. GeoJournal, vol. 49, no. 1, pp. 91-103.
-
45. Turok I., Mykhnenko V., 2007. The trajectories of European cities, 1960–2005. Cities, vol. 24, no. 3, pp. 165-182.
-
46. Uhorczak F., 1969. Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1,000,000. Prace Geograficzne, no. 17, A. Część tekstowa + B. Część kartograficzna, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 35 pp. + 9 maps.
47. Van Eetvelde V., Antrop M., 2009. A stepwise multiscaled landscape typology and characterisation for trans-regional integration, applied on the federal state of Belgium. Landscape and Urban Planning, vol. 91, no. 3, pp. 160-170.
-
48. Wawer R., Nowocień E., 2006. Cyfrowa mapa występowania erozji wodnej powierzchniowej obszaru Polski z wykorzystaniem Corine Land Cover 2000. Rozdzielczość przestrzenna 500 m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo, vol. 65, pp. 207-213.
49. Wyrzykowski J. (ed.), 1991. Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 132 pp.
50. Zegar J.S. (ed.), 20 03. Zróżnicowania regionalne rolnictwa. Warszawa: GUS, 263 pp.
51. Żynda S., 1978. Podział środkowego Nadodrza na fizycznogeograficzne jednostki przestrzenne i ich ocena dla niektórych potrzeb planowania przestrzennego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 87 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

86

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

255

Strona końc.:

266

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2013.22 ; oai:rcin.org.pl:38762

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji