Object

Title: Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej

Creator:

Gierowska-Kałłaur, Joanna

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 181-236 : ill. ; Tables included.

Abstract:

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006. ; Maliszewski E., Polacy na Łotwie, 1922, Biblioteczka „Wschodu Polski” nr 8, Wydawnictwo T‑wa Straży Kresowej, Warszawa 1922. ; Manteuffel G., Inflanty polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant, J. K. Żupański, Poznań 1879. ; Manteuffel G., Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich, red. i oprac. K. Zajas, Universitas, Kraków 2007. ; Paluszyński T., Walka o niepodległość Łotwy 1914‑1921, „Bellona”, Warszawa 1999. ; Poča I., Obraz życia Latgalii w gazecie „Gajsma” (1905‑1906), [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 512‑520. ; Polacy na Łotwie, red. E. Walewander, Instytut badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993. ; Regina G., Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku, [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 261‑269. ; Romanowski A., Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko‑białorusko‑inflanckich w latach 1864‑1904, Universitas, Kraków 2003. ; Rożycki J., Polacy na Łotwie, Tow. Opieki Kulturalnej nad Polakami zamiesz. zagr. im. A. Mickiewicza, Warszawa 1930. ; Studnicki W., Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927. ; Urbański A., Pro memoria. 4‑ta seria rozgromionych dworów kresowych, Graf, Gdańsk 1991. ; Wójcik Z., Historia powszechna XVI‑XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. ; Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Universitas, Kraków 2008.

References:

Albin J., Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919‑1940, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1994. ; Cynarski J., Łotwa współczesna, Biuro Społeczne Literackie, Warszawa 1925. ; Dybaś B., Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik pilityński w latach 1617‑1717, Wydawnictwo UMK, IH PAN, Toruń 2004. ; Herbst S., Wojna inflancka 1600‑1602, Inforteditions, Zabrze 2006. ; Janicki A., Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862‑1918, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005. ; Jēkabsons Ē., Działalność policji łotewskiej w zajętym przez Wojsko Polskie Dyneburgu w 1920 roku, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 19, 2006. ; Jēkabsons Ē., Jeńcy - Łotysze w niewoli polskiej (1918‑1921), „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 14, 2000, s. 93‑102. ; Jēkabsons Ē., Materiały dotyczące Polski w zbiorach muzeów Łotwy, „Białostocczyzna” nr 4, 1998. ; Jēkabsons Ē., Materiały dotyczące stosunków łotewsko‑polskich i mniejszości polskiej na Łotwie w Państwowym Archiwum Historycznym Łotwy, „Białostocczyzna” nr 4, 1997, s. 91‑97. ; Jēkabsons Ē., Polska mniejszość narodowa na Łotwie w XIX i XX wieku. Krótka charakterystyka i zarys działalności, [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 287‑298. ; Jēkabsons Ē., Prawnicy polscy – posłowie w Sejmie Łotwy (1922‑1934), „Palestra” nr 11/12, 2002. ; Jēkabsons Ē., Stosunki między Łotwą i Białoruską Republiką Ludową w latach 1919‑1921, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 7, 1997, s. 49‑62. ; Jēkabsons Ē., Towarzystwo Zbliżenia Łotewsko‑Polskiego na Łotwie i Towarzystwo Zbliżenia Polsko‑Łotewskiego w Polsce, „Akant” R. 7, nr 10, dod. „Świat Inflant”, nr 10 (2004), s. 5‑6. ; Jēkabsons Ē., Walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną w okolicach Dyneburga we wrześniu 1919 r., „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 18, 2005, s. 50‑60. ; Jēkabsons Ē., Zaangażowanie państwowo‑polityczne szlachty polskiej z Latgalii (dawnych Inflant polskich) w pierwszej ćwierci XX wieku, „Przegląd Wschodni” z. 3, 1997, s. 513‑522. ; Jēkabsons Ē., Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wywiadu wojskowego 1919‑1939, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. 44, 2007, s. 279‑301. ; Juszko‑Sztekele A., Etniczne przymioty mieszkańców Latgalii (dawnych Inflant polskich). Na podstawie badań folklorystycznych w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 280‑286. ; Keller K., Stosunki narodowościowe, społeczne, ekonomiczne na Inflantach polskich i polityczne w Łatgalii, Rypin 1920. ; Kozłowski W., Powstanie kościuszkowskie w Kurlandii, Alma Mater Vilniensis, Londyn 1973. ; Łossowski Piotr, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko‑łotewskie w latach 1918‑1939, Wydawnictwo Mozaika, Warszawa 1990.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

46

Start page:

181

End page:

236

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39904 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

rus ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information