Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Działalność wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej w Prusach Wschodnich (1918-1939)

Creator:

Szymanowicz, Adam

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 1 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 23-47 ; Sum. eng.

References:

Bystrzycki P., Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997.
Chałupczak H., II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech, Lublin 1990.
Chojnowski A., Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939), „Przegląd Historyczny” 1975, nr 2.
Ćwięk H., Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001.
Ćwięk H., Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej w Republice Weimarskiej [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, pod red. W. Łacha przy współudziale T. Gajownika i D. Radziwiłowicza, Olsztyn 2008.
Ćwięk H., Zwalczanie niemieckich służb specjalnych na ziemiach zachodniej i północnej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
Dominiczak H., Granica polsko-niemiecka. Z dziejów formacji granicznych, Łódź 1974.
Filus C., Koncepcje i plany obrony granicy polsko-niemieckiej oraz ich realizacja w latach 1918-1939 [w:] Szkice z dziejów wojskowych Polski 1918-1939, pod red. B. Miśkiewicza, Poznań 1979.
Gąsiorowski A., Rola sokolich towarzystw gimnastycznych w walce o polskość Warmii, Mazur i Powiśla (1919-1921), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1982, nr 2-3.
Gelles R., Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1993, nr 1.
Gondek L., Wywiad polski w III Rzeszy 1933-1939, Warszawa 1982.
Grabarczyk T., Struktura, organizacja i metody działania bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu w latach 1930-1939, Toruń (bdw.)
Kossert A., Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnishen Nationalismus 1870-1956, Wiesbaden 2001.
Kozaczuk W., Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Niemiec 1918-1939, Warszawa 1999.
Koziełło-Poklewski B., Kształtowanie się postaw politycznych ludności Mazur w okresie międzywojennym [w:] Zagadnienia narodowościowe w Prusach Wschodnich w XIX i XX w., pod red. J. Jasińskiego, Olsztyn 1993.
Łach W., System obronny Prus Wschodnich (do 1935 roku), Olsztyn 1997.
Łukomski G., Wybrane problemy związane z obroną granic II Rzeczypospolitej. Geneza i organizacja Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza [w:] Z dziejów polskich formacji granicznych 1918-1939. Studia i materiały, pod. red. B. Polaka, t. 1, Koszalin 1998.
Misiuk A., Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983.
Pałyga E., Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1973, nr 3.
Pepłoński A., Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
Skóra W., Działalność ekspozytur polskiego wywiadu w Grudziądzu w latach 1920-1921, „Zapiski Historyczne” 2003, z. 4.
Skóra W., Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku), „Słupskie Studia Historyczne” 2004, nr 11.
Skóra W., Pierwsze lata działalności polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1925), „Zapiski Historyczne” 2005, z. 1.
Skóra W., Placówka w Chojnicach. Z działalności polskiego wywiadu na Pomorzu, Słupsk-Chojnice 2007.
Srokowski S., Prusy Wschodnie – studium geograficzne, gospodarcze i społeczne, Gdańsk 1945.
Starczewski M., Plany dywersji pozafrontowej Sztabu Głównego Wojska Polskiego i ich realizacja w wojnie 1939 r. [w:] Działania nieregularne w Polsce i w Europie, pod red. S. Jaczyńskiego, H. Królikowskiego i W. Włodarkiewicza, Warszawa 2007.
Stawecki P., Stanowisko polskich władz wojskowych wobec plebiscytu na Mazurach, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1968, nr 3.
Stawecki P., Z dziejów wojskowości Drugiej Rzeczypospolitej, Pułtusk 2001.
Szostakowska M., Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich, Olsztyn 1990.
Szymanowicz A., Gromadkarstwo mazurskie jako obiekt zainteresowań władz wojskowych II Rzeczypospolitej w latach trzydziestych [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, pod red. W. Łacha przy współudziale T. Gajownika i D. Radziwiłłowicza, Olsztyn 2008.
Szymanowicz A., Kurt Obitz i Konfederacja Bałtycka jako obiekt zainteresowań Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, „Zapiski Historyczne” 2007, z. 4.
Szymanowicz A., Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmię i Mazury (1920 rok), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”2005, nr 2.
Szymanowicz A., Współpraca formacji granicznych z wywiadem wojskowym II Rzeczypospolitej na odcinku Prus Wschodnich, „Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej” 2006, nr 1.
Szymanowicz A., Współpraca polskich konsulatów w Prusach Wschodnich z Oddziałem II Sztabu Generalnego (Głównego) WP w latach 1918-1939, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2006, nr 3.
Wieczorek M., Rola Prus Wschodnich jako bazy wypadowej Niemiec przeciwko Polsce w 1939 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”1985, nr 3-4.
Woźny A., Dywersyjna grupa Oddziału II SG na Łużycach w latach 1935-1939 [w:] Działania nieregularne w Polsce i w Europie, pod red. S. Jaczyńskiego, H. Królikowskiego i W. Włodarkiewicza, Warszawa 2007.
Wrzesiński W., Kwestia mazurska na Działdowszczyźnie w latach 1920-1939, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”1959, nr 3.
Wrzesiński W., Listy Gustawa Leydinga o powstaniu i początkach Związku Mazurów w Działdowie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1997, nr 2.
Wrzesiński W., Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 1974.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

1

Start page:

23

End page:

47

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46625 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information