RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rok 1939 w historiografii rosyjskiej

Creator:

Materski, Wojciech (1944– )

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 73-88

Type of object:

Journal/Article

References:

Archipowa M.A., Bronietankowaja tiechnika SSSR Wtoroj mirowoj wojny. 1939-1945, Moskwa 2005.
Babienko O.W., Polsko-sowietskije otnoszenija w 1924-1928 gg. Ot protiwostojanija k sotrudniczestwu, Moskwa 2007.
Bariatinskij M.B., Wielikaja tankowaja wojna 1939-1945, Moskwa 2009.
Burowskij A., Wielikaja Grażdanskaja wojna 1939-1945, seria: „Wielikaja Otieczestwiennaja: Nieizwiestnaja wojna”, Moskwa 2009.
Buszujewa T.S., SSSR-Giermanija: tajnoje sotrudniczestwo (20-30-je gody). Małoizwiestnyje dokumienty archiwów Rossii [w:] Sowietsko-polskije otnoszenija wpoliticzeskich usłowiach Jewropy 30-ch godow XX stoletija. Sbornik statiej, pod red. E. Duraczinskogo i A. N. Sacharowa, Moskwa 2001.
Czubarian A.O., Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg.:konceptualnyje podchody, problemy intierprietacyi [w:] Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg. ot sowietsko-giermanskich dogoworow 1939g. do napadienija Giermanii na SSSR, pod red. N. I. Jegorowa i in., Moskwa 2006.
Griszyn Ja.Ja., Diktatorwnieszniejpolitiki (Józef Beck), Kazań 2007.
Griszyn Ja.Ja., Put' k katastrofie. Polsko-czechosłowackije otnoszenija 1932-1939gg., Kazań 1999.
Istorija Polszy, t. III, pod red. A. Ja. Manusiewicza, Moskwa 1958.
Iwanow Ju., Oczierki istorii sowietsko-polskich otnoszenij w dokumientach 1917-1945gg., „Nasz sowriemiennik”, nr 10, 2003.
Jakowlewa Je.W., Polsza protiw SSSR 1939-1950, Moskwa 2007.
Jażborowskaja I.S., A.Ju. Jabłokow, W.S. Parsadanowa, Katynskij sindrom wsowietsko-polskich irossijskopolskich otnoszenijach, Moskwa 2009.
Jażborowskaja S., W.S. Parsadanowa, Rossija i Polsza. Sindrom wojny 1920g. 1914-1918-1920-1987-2004, Moskwa 2005.
Jemielianow J. W., Stalin na wierszynie własti, Moskwa 2007.
Kantor Ju.Z., Wojna i mir Michaiła Tuchaczewskogo, Moskwa 2005.
Ken O.N., A. I. Rupasow, Moskwa i strany Baltii: opyt wzaimootnoszenij. 1917-1939 gg [w:] Rossija: obszcziestwa i gosudarstwa, pod red. D. Je. Furmana i E. G. Zadrożniuka, Moskwa 2002.
Ken O.N., Moskwa i pakt o nienapadienii s PoIszej (1930-1932 gg.), Sankt-Pietierburg 2003.
Kołomijcew M.W., Tanki w zimniej wojnie 1939-1940, Moskwa 2001.
Komintiern i Finlandija. 1919-1943, pod red. N. S. Lebiediewej i in., Moskwa 2003.
Kornat M., Polska 1939 roku wobec Paktu Ribbentrop-Mołotow, Warszawa 2002.
Kriczanow M.W., Politiczeskij krizis 1939-1940godow. Sowietskij kolonializm i transformacyia nacyonalnogo gosudarstwa w Łatwii i Litwie [w:] Panorama. Matieriały naucznoj sesii, pod red. A. A. Ślinko i O. W. Szatałowa, Woroneż 2005.
Lebiediewa N.S., Giermanija i prisojedinienije Litwy k SSSR [w:] Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg.: ot sowietsko-giermanskich dogoworow 1939g. do napadienija Giermanii na SSSR, pod red. N. I. Jegorowa i in., Moskwa 2006.
Lipatow A.A., Ot „ubljudka Wiersalskogo dogowora" do „bratskoj strany socłagieria" (gosudarstwiennoje iskusstwo i idieołogiczeskije stierieotipy) [w:] Polaki i nisskije w głazach dmg druga, pod red. W. A. Choriewa, Moskwa 2000.
Martirosjan A.B., Stalin i Wielikaja Otieczestwiennaja wojna, Moskwa 2008.
Martirosjan A.B., Za kulisami mjunchienskogo sgowora. Kto priwiel wojnu w SSSR?, Moskwa 2008.
Miagkow M.Ju., Ot Mjunchenskogo sogłaszenija do sowietsko-giermanskogo dogowora ot 23 awgusta 1939 g.: priedistorija woprosa [w:] Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg.: ot sowietsko-giermanskich dogoworow 1939g. do napadienija Giermanii na SSSR, pod red. N. I. Jegorowa i in., Moskwa 2006.
Mieltiuchow M.I., Naraszcziwanije sowietskogo wojen nogo prisustwija w Pribałtikie w 1939-1941 godach, „Otieczestwiennaja istorija” 1999, nr 4.
Mieltiuchow M.I., Sowietsko-polskije wojny. Wojenno-politiczeskoje protiwostojanije 1918-1939gg., Moskwa 2001.
Morozow S.W., Polsko-czechosłowackije otnoszenija 1933-1939. Czto skrywalos' za politikoj „rawnoudalennosti" ministra J. Becka, Moskwa 2004.
Nadżafow D.G., SSSR wposlemjunchienskoj Jewropie (Oktiabr 1938 – mort 1939g.), „Otieczestwiennaja istorija” 2000, nr 2.
Narinskij M.M., 1934-1939gg. [w:] Politbiuro CK RKP(b)-WKP(b) i Jewropa. Reszenija „osobojpapki” 1923-1939, pod red. G. Adibekowa i in., Moskwa 2001.
Niewieżyn W.A., Politiko-idieologiczeskije kampanii Kremla (1939-1941 gg.) [w:] Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg.: ot sowietsko-giermanskich dogoworow 1939g. do napadienija Giermanii na SSSR, pod red. N. I. Jegorowa i in., Moskwa 2006.
Nieżynskij L.N., Mieniajuszczajasia Rossija iv mieniajuszcziemsia mirie (wnieszniepoliticzeskije aspiekty) [w:] Rossija na rubieże XXI wieka. Ogladywajas' na wiek minuwszyj, Moskwa 2000.
Orłów A.S., Pribaltika: 1939-1940gg. [w:] Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg.: ot sowietsko-giermanskich dogoworow 1939g. do napadienija Giermanii na SSSR, pod red. N. I. Jegorowa i in., Moskwa 2006.
Pierieslegin S.B., Wtoraja mirowaja wojna mieżdu Riealnostiami, Moskwa 2007.
Piesków G.N., SSSR i strany Pribałtiki (awgust 1939 – awgust 1940), „Woprosy istorii” 1991, nr 1.
Polan P.M., Priestuplenije ipokajanije: Rossija wpoiskach primierienija soswojej istorìej [w:] Izuczenije diktatur. Opyt Rossii i Giermanii, pod red. M. B. Korczagina, Moskwa 2007.
Proektor D.M., M. I. Mieltjuchow, Blickrig w Jewropie 1939-1941. Polsza, seria: „Wojenno-istoriczeskaja bibliotieka”, Moskwa 2004.
Pronin A. A., Sowietsko-giermanskije sogiaszenija 1939 g. Istoki i posledstwija, Jekatirinburg 1998.
Puszkasz A.I., Wnieszniaja politika Wiengrii. Fiewral 1937 – sientiahr' 1939g., Moskwa 2001.
Pychałow I.W., Za szto Stalin wysielał narody? Stalinskije dieportacyi – priestupnyjproizwoł iii sprawiedliwoje wozmieżdienije, Moskwa 2008.
Safronow W.P., SSSR, SSzA i japonskaja agressija na Dalniem Wostokie i Tichom Okieanie. 1931-1945gg., Moskwa 2001.
Słucz S.Z., Polsza w politikie Sowietskogo Sojuza 1938-1939 [w:] Sowietsko-polskije otnoszenija wpoliticzeskich usłowiach Jewropy 30-ch godow XX stoletija. Sbornik statiej, pod red. E. Duraczinskogo i A. N. Sacharowa, Moskwa 2001.
Słucz S.Z., Sowietsko-giermanskije otnoszenija w sientiabrie-diekobrie 1939 goda i wopros o wstuplenii SSSR we Wtoruju mirowuju wojnu, „Otieczestwiennaja istorija” 2000.
Słucz S.Z., Wnieszniaja poliłika SSSR nakanunie i w naczale Wtoroj mirowoj wojny. Obzor sowietskoj istoriografii (1985-1991) [w:] SSSR, Wostocznaja Jewropa i Wtoraja mirowaja wojna 1939-1941. Diskitssii, kommientarii, razmyszlenija, pod red. S. Z. Słucza, Moskwa 2007.
Słucz S.Z., Wnieszniepoliticzeskaja stratiegija Gitlera w 1939 g. i Sowietskij Sojuz [w:] Mieżdunarodnyj krizis 1939-1941 gg.: ot sowietsko-giermanskich dogoworow 1939g. do napadienija Giermanii na SSSR, pod red. N. I. Jegorowa i in., Moskwa 2006.
Stalin i fìnskaja kampanija, pod red. Je. N. Kulkowa i O. A. Rżeszewskiego, Moskwa 1999.
Swiridienko Je.W., Tankowyje srażenija Wtoroj Mirowoj wojny, Moskwa 2007.
Szykorad A.B., Finlandija- -Rossija. Tri nieizwiestnyje wojny, Moskwa 2006.
Szykorad A.B., Polsza. Nieprìmirimo sosiedstwo, Moskwa 2008.
Szykorad A.B., Rossija i Giermanija: istorija wojennogo sotrudniczestwa, Moskwa 2007.
Szykorad A.B., Tri wojny „Wielikoj Finlandii”, Moskwa 2007.
Tikielbaud S.W., W.N. Stiepakow, Sowietskaja morskaja awiacyia na Baltikie w wojnie 1939-1940 godow, Sankt-Pietierburg 2000.
Wojna R., recenzja: I. Je. Zielenin, Stalinskaja „riewolucyiaswierchu” pośle „wielikogopierieloma” 1930-1939. Politika, osuszczestwlenije, riezultaty, Moskwa 2006), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLIII, Warszawa 2008.
Wostnoczna ja Jewropa mieżdu Gitlerom i Stalinym. 1939-1941 gg., pod red. W. K. Wolkowa i L. Ja. Gibianskiego, Moskwa 1999.
Zimonin W.P., Japonskij faktor w sowietskoj i mirowoj politikie kanuna i naczała wtoroj mirowoj wojny, „Nowaja i nowiejszaja istorija” 2005, nr 2.
Zubkowa Je.Ju., Pribałtika i Kreml. 1940-1953gody, seria: „Istorija stalinizma”, Moskwa 2008.
Żuków D.A., Polsza – „cepnojpios” Zapada, Moskwa 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

73

End page:

88

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46723 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information