Obiekt

Wrzesień w cieniu marca: rok 1939 w słowackiej historiografii po 1989 roku
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Wrzesień w cieniu marca: rok 1939 w słowackiej historiografii po 1989 roku

Twórca:

Segeš, Dušan (1977- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 141-153

Bibliografia:

Baka I., Kpósobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Polsku, „Vojenská historia”, V, 2001, nr 4. ; Baka I., Návrat odtrhnutých bratov. Protipolská propaganda roku 1939 [w:] Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideologií, red. V. Bystrický, J. Rogulová, Bratislava 2005. ; Baka I., Pol'sko-slovenské vztahu od marca do septembra 1939, w: Slovensko-poiské vztahy 1918-1945 očami diplomatov (věnované 100. výročiu narodenia prof. Henryka Batowského), red. E. Orlof, L. Kázmerová, Bratislava 2008. ; Baka I., Slovenská republika a nacistická agresia proti Polsku, Bratislava 2006. ; Baka I., Slovensko ako nástupnýpriestor vo vojně proti Polsku [w:] Slovensko vo vojnách a konfliktoch v 20. storočí, Bratislava 2003. ; Baka I., Slovensko vo vojně proti Polsku, „Vojenská historia”, IX, 2005, nr 3. ; Čarnogurský P., 14. marec, Bratislava 1992. ; Čarnogurský P., 6. október 1938, Bratislava 1993. ; Chorvát P., Polská armáda na prahu dmhej světověj vojny a jej obranné zoskupe nia na hraniciach so Slovenskom, „Vojenská historia”, IX 2006, nr 2. ; Chorvát P., Prešov v polskej kampani (K problematike významu Prešova a jeho okolia v období účasti Slovenska na nacistickej agresii proti Polsku v roku 1939), „Vojenská historia”, IV 2000, nr 2. ; Čiema-Lantyová D., Poklady na Východ (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934-1944), Bratislava 2002. ; Čierna-Lantayová D., Podoby česko-slovensko-maďarského vztahu 1938-1949. (Východiska, problémy a medzinárodné súvislosti), Bratislava 1992. ; Deák L., Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Pols’ka v rokoch 1933-1939, Bratislava 1991. ; Deák L., Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939, Bratislava 1990. ; Ďurica M.S., Dějiny Slovenska a Slovákov, Bratislava 1996. ; Ďurica M.S., Jozef Tiso 1887-1947. Životopisný profil, Bratislava 2006. ; Ďurica M.S., Jozef Tiso, slovenský kňaz a štátnik, Martin 1992. ; Ďurica M.S., Slovenská republika 1939-1945, Bratislava 1999. ; Hodža M., Federácia v strednej Europe a inéštúdie, Bratislava 1997. ; Holák M., Slovensko-poiské vztahy od marca do septembra 1939 [w:] Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV Zbomík príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005, Banská Bystrica 2005. ; Hrnko A., Rokovanie o ochrannom pdsme a vtiahniitie luddcko-fašistického slovenského štátu do vojny proti Polsku, „Zborník Muzea SNP”, XII, Banská Bystrica 1987. ; Ivaničkowá E., De facto uznanie Slovenskej republiky Velkou Britániou a Francúzskom [w:] Slovensko a dnihá světová vojna, Bratislava 2000. ; Ivaničkowá E., Slovensko a slovenská otázka vo vojnových plánoch Velkej Británie 1939-1945 [w:] Slovensko vo vojnách a konfliktoch v 20. storočí, Bratislava 2003. ; Ivaničkowá E., Zahraničnopolitická orientácia Slovenska v dokumentoch britskej Foreign Office (1939-1941), „Historický časopis”, XLIV, 1996, nr 2. ; Kamenec I., Jozef Tiso – tvorca státu a martýr? [w:] Mýty naše slovenské, red. E. Krekovič, E. Mannová, E. Krekovičová, Bratislava 2005. ; Kamenec I., Po stopách tragédie. Vznik a vývin protižidovských rasových zákonov na Slovensku 1939-1945, Bratislava 1991. ; Kamenec I., Slovenský stát (1939-1945), Praha 1992. ; Kamenec I., Slovenský stát v obrazoch, Bratislava 2007. ; Kamenec I., Tragédia politika, kňaza a člověka (dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava 1998. ; Lacko M., Dezercie a zajada príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942-1943, Bratislava 2007. ; Lacko M., Proti Polsku. Odraz ťaženia roku 1939 v dennikoch a kronikach slovenskej armády, Ústavpamáti národa, Bratislava 2008. ; Lacko M., Slovenská republika (1939-1945), Bratislava 2008. ; Lipscher L., Die Juden im slowakischen Staat, München-Wien 1979. ; Lipták L., Maďarsko v politike Slovenského státu v rokoch 1939-1943, „Historicky časopis”, XV, 1967, nr 1. ; Lipták L., Slovensko v 20. storočí, Bratislava 1999. ; Lipták L., Storočie dlhšie ako sto rokov, Bratislava 1999. ; Majeríková M., Polský záujem o Slovensko od Mnichova po vypuknutie dmhej světověj vojny, „Historické rozhlady” 2006, nr 3. ; Malá vojna (Vojenský konjlikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939), ed. L. Deák Bratislava 1993. ; Malá vojna: marec 1939, wyd. J. Petřík, Spišská Nová Ves 1998. ; Michálek S., Československo na světověj výstave 1939 v New Yorku, „Historický časopis” 2004, nr 4. ; Michálek S., Československý zahraničný odboj vo Francúzsku v rokoch 1939-1940 a pozadie zmluvy o čs. armádě, „Vojenská historia”, VII, 2003, nr 2. ; Michálek S., Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939-1940 [w:] Milan Hodža – štátnik a politik, Bratislava 2002. ; Michálek S., Vstup do niektorých problémov slovensko-amerických vztah ov (1939-1945) [w:] Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV Zbomík príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005, Banská Bystrica 2005. ; Mičianik P., Armia słowacka podczas kampanii przeciwko Polsce [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. I, pod red. P. Blažka, Ł. Kamińskiego i P. Jaworskiego, Warszawa 2007. ; Mičianik P., Slovenská armáda v tažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941-1944), Zaisťovacia divízia a železničnípionieri, Banská Bystrica 2008. ; Mičianik P., Slovenská armáda vtažení proti Sovietskemu zvázu 1. (1941-1944), V operácii Barbarossa, Banská Bystrica 2007. ; Milan Hodža a integrácia strednej Európy, ed. M. Pekník, Bratislava 2006. ; Milan Hodža politik a žurnalista, ed. M. Pekník, Bratislava 2008. ; Milan Hodža – štátnik a politik, ed. M. Pekník, Bratislava 2002. ; Němeček J., K formování zahraniční služby Slovenského státu [w:] Slovensko a dmhá světová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislavě 29.-31. mája 2000, Bratislava 2000. ; Němeček J., Slovensko-poiské vztahy v předvečer druhé světové války, „Historický časopis”, XLV 1997, nr 3. ; Nižňanský E., Slovenská účast vo vojně Proti Polsku 1939. Občan Slovenska v zajatí propagandy vtedajších vládnych predstavitelov. Úvahy a dokumenty, „Studia Historiea Nitrensia”, 6, 1997. ; Petruf P., Vztahy medzi Slovenskom a Francúzskom 1939-1944 [w:] Dějiny a pamčť- odboj a kolaborace za druhé světové války, Praha 1995. ; Petruf P., Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939-1945), „Historické štúdie”, 1997, t. XXVIII. ; Segeš D., Dvojkríž vsiločiarach Bieleho orla. Slovenská otázka v politike polskej exilovej vlády za 2. světověj vojny, Bratislava 2009. ; Segeš D., I. Baka, Slovenská republika a nacistická agresia proti Polsku. Bratislava: Vojenský historický ústav 2006, „Dzieje Najnowsze”, XXXVIV, 2007, nr 2. ; Segeš D., Pozadie uznania československej dočasnej vlády a slovenská otázka r zahraničnejpolitike polskej exilovej vlády 1939-1940, „Historické štúdie”, XLIV, 2006. ; Sidor K., Takto vznikol Slovenský štát, Bratislava 1991. ; Šimunič P., Dnihá vojna slovenskej armády, „Historická revue”, IV, 1993, nr 3. ; Šimunič P., Slovenská armáda vo vojně proti Polsku, „Apologia” 1994, nr 1. ; Šimunič P., Účast slovenskej armády na nemeckej agresii proti Polsku, „Dzieje Zakarpacia”, t. IV, Krosno 2000. ; Slovenská republika (1939-1945), ed. J. Bobák, Bratislava 2000. ; Slovenská republika. Chronologia najdóležitejších událostí, oprac. F. Cséfalvay, L. Kázmerová, Bratislava 2007. ; Slovensko na konci dmhej světověj vojny (stav, východiska, perspektivy), red. V. Bystřičky, Š. Fano, Bratislava 1994. ; Slovensko v Československu (1918-1939), pod red. M. Zemka i V. Bystrickiego, Bratislava 2004. ; Slovensko v politickom systéme Československa, red. V. Bystřičky, Bratislava 1992. ; Slovensko-poiské vztahy 1918-1945 očami diplomatov (věnované 100. výročiu narodenia prof. Henryka Batowského), red. E. Orlof, L. Kázmerová, Bratislava 2008. ; Stolarik M.M., Slovak historians in exile in North America, 1945-1992, „Human Affairs”, VI, 1996, nr 1. ; Zavacká M., Słowacka historiografia dziejów najnowszych od 1990 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, 2.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

41

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

141

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46728 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji