Object

Title: Rok 1989 w historiografii polskiej - z perspektywy dwudziestolecia

Creator:

Sudziński, Ryszard (1945- )

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 4 (2009), Przegląd badań

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 79-94

References:

After Communism. A. Multidisciplinary Approach to Radical Social Change, ed. E. Wnuk-Lipiński, Warsaw 1995. ; Antoszewski A., Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych. Studium procesu, Wrocław 1992. ; Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Lublin 1998. ; Codogni P., Okrągły Stół czyli polski Rubikon, Warszawa 2009. ; Dobbs M., Precz z Wielkim Bratem. Upadek imperium radzieckiego, Poznań 1998. ; Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007. ; Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997. ; Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004. ; Dudek A., Ślady PeeRelu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Kraków 2001. ; Dudek A., T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 1992. ; Escape from Socialism. The Polish Route, eds. W. D. Connor, P. Płoszajski, Warsaw 1992. ; Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji, red. J. A. Rybczyńska. Lublin 2000. ; Friszke A., Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989, Warszawa 1997. ; Garlicki A., Karuzela. Rzecz o Okrągtym Stole, Warszawa 2003. ; Garlicki A., Rycerze Okrągłego Stołu, Warszawa 2004. ; Garton Ash T., Wiosna obywateli. Rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, Londyn 1990. ; Głębocki H., Jak znaleźć numer telefonu na Kreml? Rosja w strategii politycznej „konstruktywnej opozycji” w PRL (1985-1989), „Arcana” 2009, nr 86-87. ; Godlewski T., Od PRL do III RP. Zmiany systemu politycznego, Olsztyn 1998. ; Gorzkowski J., W. Morawski, Jesień narodów, Warszawa 1991. ; Grala D., Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005. ; Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995. ; Janowski K.B., Czy możliwa jest legalna opozycja? Dylematy przeobrażeń systemu politycznego w Polsce, Warszawa 1988. ; Janowski K.B., Polska 1981-1989: między konfrontacją a porozumieniem. Studium historyczno-politologiczne, Warszawa 1996. ; Janowski K.B., Polska rok 1989. W kręgu refleksji nad zmianą polityczną, Kielce 1998. ; Janowski K.B., Przeobrażenia polityczne w Polsce 1988-1992. Próba analizy teoriopolitycznej, Kielce 1992. ; Janowski K.B., Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989). Studium historyczno-politologiczne, Toruń 2003. ; Kamiński. Ł., 1981: koniec doktryny Breżniewa [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, red. K. Persak i in., Warszawa 2008. ; Kasprzycki R., Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989, Kraków 2003. ; Kazański D., „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej grudzień 1981-sierpień 1988, Gdańsk 2004. ; Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007. ; Kenney P., Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005. ; Kofman J., W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, Warszawa 1999. ; Kotkin S., Rok 1989 : koniec społeczeństwa nieobywatelskiego, Warszawa 2009. ; Kowalski S., Narodziny III Rzeczypospolitej, Warszawa 1996. ; Łabędź K., Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, Kraków 1997. ; Łagodna agonia realnego socjalizmu. Mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Synteza, red. J. Hausner i T. Klementowicz, Warszawa 1991. ; Łoś M., A. Zybertowicz, Privatizing the Police State: The Case of Poland, London-New York 2000. ; Mach B.W., Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa 1998. ; Malinowski K., Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991, Poznań 1997. ; Malkiewicz A., Wybory czerwcowe 1989, Warszawa 1994. ; Marody M., Długi finał, Warszawa 1995. ; Mink G., Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna Polski (1980-1989), Warszawa-Katowice 1992. ; Paczkowski A., Boisko wielkich mocarstw: Polska 1980-1989. Widok od wewnątrz, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2002, nr 3. ; Paczkowski A., Polska 1986-1989: od kooptacji do negocjacji. Kilka uwag o wchodzeniu w proces zmiany systemowej, Warszawa 1997. ; Pernal M., J. Skórzyński, Kalendarium Solidarności: 1980-1989, Warszawa 1990. ; Polak W., Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981-4 VI 1989), Toruń 2003. ; Polak W., Śmiech na trudne czasy. Humor i satyra niezależna w stanie wojennym i w latach następnych (13 XII1981-31 XII 1989), Gdańsk 2007. ; Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002. ; Polska na rozdrożu, Szanse i zagrożenia, red. S.J. Włodowski, Wrocław 1988. ; Polski przełom polityczny 1989. Między totalitaryzmem a demokracją. Materiały sympozjum politycznego, red. A. Jabłoński i A. Antoszewski, Wrocław 1990. ; Postkomunistyczne transformacje, red. T. Buksiński, Poznań 2002. ; Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, red. E. Zieliński, Warszawa 1993. ; Raciborski J., Polskie wybory. Zachowanie wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Warszawa 1997. ; Skórzyński J., Od Solidarności do wolności, Warszawa 2005. ; Skórzyński J., Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009. ; Skórzyński J., Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa 1995. ; Słodkowska I., Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989, Warszawa 2006. ; Solidarność podziemna 1981-1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006. ; „Solidarność” Małopolska w podziemiu. Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981-1989, red. W. Bukowski, Kraków 1991. ; „Solidarność” a wychodzenie Polski z komunizmu, red. L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995. ; „Solidarność” i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989), red. L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995. ; Społeczeństwo polskie u progu przemian, red. J. Mucha, Wrocław 1991 ; Staniszkis J., Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989. ; Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001. ; Staniszkis J., The Dynamics of the Breakthrough in Eastern Europe: the Polish Experience, Berkeley 1991. ; Stańczyk J., Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 1999. ; Stelmachowski A., Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa-Jaktorów 1998. ; Strzelczyk J., Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989-1993, Warszawa 2002. ; Sudziński R., Etapy i kierunki oraz metody i formy ekonomicznego uzależnienia Polski od ZSRR w latach 1944-1989 na tle pozostałych krajów bloku komunistycznego [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, pod red. K. Rokickiego i S. Stępnia, Warszawa 2009. ; Śliwiński A., Życie wśród łupieżców. Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski, Warszawa 2004. ; The New Great Transformation? Change and Continuity in East-Central Europe, eds. Ch. G. A. Bryant, E. Mokrzycki, London-New York 1994. ; Trembicka K., Okrągły Stół w Polsce: studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003. ; U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach osiemdziesiątych, red. A. Müller, Warszawa 1985. ; Weigel G., Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań 1995. ; Z dziejów Solidarności Podkarpackiej 1980-1990, red. B. Adamski, Krosno 1992. ; Zimoń D., Drogą Kościoła jest człowiek. Kościół katolicki wobec problemów społecznych w latach 1985-1995, Katowice 1995. ; Złakowski Z., Solidarność olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych 1981-1989, Olsztyn 2001. ; Zybertowicz A., W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Warszawa-Komorów 1993. ; Żebrowski W., Rok 1989 w Warszawie i Olsztyńskiem (wybrane problemy), Olsztyn 1999. ; Żukrowska K., Determinanty przemian systemowych w Polsce. Pierestrojka, detente a próba systemowej rekonstrukcji w Polsce, Warszawa 1990.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

4

Start page:

79

End page:

94

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46773 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information