RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dostępność czasowa i jej zastosowania = Temporal accessibility and its applications

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Aagesen A., 1943, Om Isochronkort, Geografisk Tidsskrift, 46, s. 40-57.
2. Baja Z., 1948, Problem izochron Polski, Przegląd Komunikacyjny, 2, s. 55-63.
3. Bar-Gera H., 2007, Evaluation of a cellular phone-based system for measurements of traffic speeds and travel times: A case study from Israel, Transportation Research. Part C: Emerging Technologies, 15, 6, s. 380-391.
4. Baradaran S., Ramjerdi F., 2001, Performance of accessibility measures in Europe, Journal of Transportation and Statistics, 4, 2-3, s. 31-48.
5. Ben-Akiva M., Lerman S.R., 1979, Disaggregate travel and mobility-choice models and measures of accessibility, [w:] D.A. Hensher, P.R. Stopher (red.), Behavioural Travel Modelling, Croom-Helm, London, s. 654-679.
6. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
7. Biderman E., 1967, Sieć osiedli miejskich województwa koszalińskiego oraz ich strefy wpływów, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
8. Bielecka E., Filipczak A., 2010, Zasady opracowywania map dostępności, Roczniki Geomatyki, 8, 6, s. 29-38.
9. Blainey S.P., Preston J.P., 2013, A GIS-based appraisal framework for new local railway stations and services, Transport Policy, 25, 1, s. 41-51.
10. Blankenship A.S., 1927, New studies in education: The accessibility of rural school houses in texas, Teachers College Record, 28, 6, s. 626-627.
11. Boczar E., 1933, Izochrony dośrodkowe Polski, [w:] Koło Geograficzne Uczniów UJ. III Sprawozdanie za lata 1925-1932, Kraków.
12. Bonnier L., 1919, Cartes isochrones de l'agglomération parisienne, La Vie urbaine, 3, s. 245-250.
13. Boots B.N., 1980, Weighting Thiessen polygons, Economic Geography, 56, 3, s. 248-259.
14. Boyce R.D., Clark W.A.V., 1964, The concept of shape in geography, Geographical Review, 50, s. 561-572.
15. Bruinsma F.R., Rietveld P., 1998, The accessibility of European cities: theoretical framework and comparison of approaches, Environment and Planning, 30, 3, s. 499-521.
16. Brunhes J., Vallaux C., 1921, La géographie de l'histoire, géographie de la paix et de la guerre sur terre et sur mer, Alcan, Paris.
17. Carlstein T., 1982, Time resources, society and ecology on the capacity for human interaction in space and time in preindustrial societies, Lund Studies in Geography. Series B. Human Geography, 49, Royal University of Lund, Department of Geography, Lund.
18. Carlstein T., Parkes D., Thrift N. (red.), 1978, Human Activity and Time Geography, Arnold, London.
19. CE-Traffic, 2014, Dane o ruchu drogowym dla inteligentnej mobilności, http://www.ce-traffic.com/traffic (3.06.2014)
20. Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno- -ekonomicznych, Studia, 14, KPZK PAN, Warszawa.
21. Curtis C., Scheurer J., 2010, Planning for sustainable accessibility. Developing tools to aid discussion and decision-making, Progress in Planning, 74, s. 53-106.
22. di Piazza A., 2014, An isochrone map of the prehistoric seascape around Samoa, Transportation Research. Part A, 13, 2, s. 91-109.
23. Domański R., 1963, Zespoły sieci komunikacyjnych, Prace Geograficzne, IG PAN, 41, Warszawa.
24. Domański R., 1980, Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 3-39.
25. Domański B., Noworól A. (red.), 2010, Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.
26. El-Geneidy A.M., Levinson D.M., 2006, Access to Destinations: Development of Accessibility Measures, Department of Civil Engineering University of Minnesota, Minneapolis.
27. El-Geneidy A.M., Cerda A., Fischle R., Luka N., 2011, Evaluating the Impacts of Transportation Plans Using Accessibility Measures, Canadian Journal of Urban Research, Supplement, s. 81-104.
28. Erlandsson U., 1982, What is time distance? Area, 14, 2, s. 167-170.
29. Fuellhart K., 2007, Airport catchment and leakage in a multi-airport region: The case of Harrisburg International, Journal of Transport Geography, 15, 4, s. 231-244.
30. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz T., 2008, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka,Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
31. Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
32. Galton F., 1881, On the construction of isochronic passage-charts, Proceedings of the Royal Geographical Society, 3, s. 657-658.
33. Gawryszewski A., Pietkiewicz S., 1966, Zmiany dostępności czasowej obszaru Polski z Warszawy w okresie 1952-1962, Przegląd Geograficzny, 38, 2, s. 223-238.
34. Gehlke C.E., Biehl K., 1934, Certain effects of grouping upon the size of the correlation coefficient in census tract material, Journal of the American Statistical Association, 29, 185A, s. 169-170.
35. Geurs K.T., Ritsema van Eck, 2001, Accessibility Measures: Review and Applications. RIVM Report 408505 006, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
36. Geurs K.T., van Wee B., 2004, Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions, Journal of Transport Geography, 12, 2, s. 127-140.
37. Geurs K.T., van Wee B., 2013, Accessibility: perspectives, measures and applications, [w:] B. van Wee, J.A. Annema, D. Banister (red.), The Transport System and Transport Policy: An Introduction, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
38. Gibbs J.P., 1961, Urban Research Methods, Princeton, New York.
39. Guagliardo M.F., 2004, Spatial accessibility of primary care: concepts, methods and challenges, International Journal of Health Geographics, 3, 3.
http://dx.doi.org/10.1186/1476-072X-3-3 -
40. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
41. Guzik R. (red.), 2012, Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
42. Hackney J., Bernard M., Bindra S., Axhausen K., 2007, Predicting road system speeds using spatial structure variables and network characteristics, Journal of Geographical Systems, 9, 4, s. 397-417.
43. Hägerstrand T., 1975, Space-time and human conditions, [w:] A. Karlqvist, L. Lundqvist, F. Snickars (red.), Dynamic Allocation of Urban Space, Saxon House-Lexington Books, Farnborough-Lexington, s. 3-12.
44. Handy S.L., Niemeier D.A., 1997, Measuring accessibility: An exploration of issues and alternatives, Environment and Planning A, 29, 7, s. 1175-1194.
45. Hansen W.G., 1959, How accessibility shapes land-use, Journal of the American Institute of Planners, 25, s. 73-76.
46. Homburger W.S., Kell J.H., Perkins D.D., 1992, Fundamentals of Traffic Engineering, Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley.
47. Huff D.L., 1962, Determination of Intra-Urban Retail Trade Areas. Real Estate Research Program, Graduate Schools of Business Administration, University of California, Berkeley.
48. Hunt J. D., Kriger D.S., Miller E.J, 2005, Current operational urban land-use–transport modeling frameworks: A review, Transport Reviews, 25, 3, s. 329-376.
49. Iacono M., Krizek K.J., El-Geneidy A., 2010, Measuring non-motorized accessibility: issues, alternatives, and execution, Journal of Transport Geography, 18, 1, s. 133-140.
50. Ingram D.R., 1971, The concept of accessibility: a search for an operational form, Regional Studies, 5, 2, s. 101-107.
51. Kaczmarek W., 1978, Czas i koszty jako kryteria wyznaczania rejonów ciążenia do punktów komunikacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1, s. 82-86.
52. Kaufmann V., 2002, Re-Thinking Mobility: Contemporary Sociology, Ashgate Publishing Company, Aldershot.
53. Kaufmann V., Bergman M.M., Joye D., 2004, Motility: mobility as capital, International Journal of Urban and Regional Research, 28, 4, s. 745-756.
54. Kim H.-M., Kwan M.-P., 2003, Space-time accessibility measures: A geocomputational algorithm with a focus on the feasible opportunity set and possible activity duration, Journal of Geographical Systems, 5, 1, s. 71-91.
55. Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K.Ł., Bednarek- -Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2010b, Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
56. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno- -gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
57. Komornicki T., Śleszyński P. (red.), 2009, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 220, Warszawa.
58. Komornicki T., Śleszyński P., 2011, Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand, Geographia Polonica, 84, 2, s. 47-63.
59. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., przy współpracy M. Stępniaka i P. Siłki, 2010a, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241.
60. Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Tom II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 133-334.
61. Kostrubiec B., 1970, Badania rozwoju przestrzennego aglomeracji miejskiej metodą profilów, Przegląd Geograficzny, 42, 2, s. 235-248.
62. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 25, 4(280), s. 5-21.
63. Kubijowicz W., 1923, Izochrony Polski południowej, Prace Instytutu Geograficznego UJ, 1, Kraków.
64. Kukliński A., 1953, Z doświadczeń ze studiów nad możliwościami aktywizacji miasteczek przewidzianych na ośrodki powiatowe w woj. poznańskim, Przegląd Geograficzny, 25, 4, s. 53-64.
65. Launhardt W., 1887, Theorie des Trassierens, Schmorl und von Seefeld, Hannower.
66. Lenntorp B., 1976, Paths in Space-time Environments: A Time-geographic Study of Movement Possibilities of Individuals, Lund Studies in Geography. Series B. Human Geography, 44, Royal University of Lund, Department of Geography.
67. Levine R.V., 1997, A Geography Of Time: The Temporal Misadventures of a Social Psychologist, Basic Books, Perseus.
68. Le Vine S., Lee-Gosselin M., Sivakumar A., Polak J., 2013, A new concept of accessibility to personal activities: Development of theory and application to an empirical study of mobility resource holdings, Journal of Transport Geography, 31, s. 1-10.
69. Lijewski T., 1962, Geografia komunikacji województwa białostockiego, Dokumentacja Geograficzna, 2.
70. Litman T., 2014, Evaluating accessibility for transportation planning. Measuring People- 's Ability To Reach Desired Goods and Activities, Victoria Transport Policy Institute http://www.vtpi.org/access.pdf (26.04.2014).
71. Liu C., Li N., Huang M., Wu H., 2012, City routing velocity estimation model under the environment of lack of floating car data, Journal of Geographic Information System, 4, 1, s. 55-61.
72. Luo W., Wang F., 2003, Spatial accessibility to primary care and physician shortage area designation: a case study in Illinois with GIS approaches, [w:] R. Skinner, O. Khan (red.), Geographic Information Systems and Health Applications, Idea Group Publishing, Hershey, s. 260-278.
73. Maciejewski W., 1973, Obliczanie odległości kolejowych pomiędzy miastami powiatowymi Polski w oparciu o macierz wydłużenia trasy, Przegląd Komunikacyjny, 8, s. 15-17.
74. Miller H.J., 1999, Measuring space–time accessibility benefits within transportation networks: Basic theory and computational procedures, Geographical Analysis, 31, 2, s. 187-212.
75. Miller H.J., Wu Y.-H., 2000, GIS software for measuring space-time accessibility in transportation planning and analysis, GeoInformatica, 4, 2, s. 141-159.
76. Morris J.M., Dumble P.L., Wigan M.R., 1979, Accessibility indicators for transport planning, Transportation Research A, 13A, s. 91-109.
77. Moseley M.J., 1979, Accessibility: The Rural Challenge, Methuen, London.
78. Nelson A., 2008, Travel time to major cities: A global map of accessibility, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
79. Olszewski P., 2007, Walking as a Mode of Transport – A Planning and Policy Perspective, Prace Naukowe. Budownictwo, 146, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
80. Olszewski P., 2008, Dostępność piesza jako element jakości miejskiego transportu zbiorowego, Transport Miejski i Regionalny, 1, s. 19-33.
81. Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2013, Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 10-17.
82. Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2014, Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej, Przegląd Komunikacyjny (w druku).
83. Openshaw S., 1983, The modifiable areal unit problem, Concepts and Techniques in Modern Geography, 38, Geo Books, Norwich (Norfolk).
84. Pantazis N., Liefner I., 2006, The impact of low-cost carriers on catchment areas of stablished international airports: The case of Hanover Airport, Germany, Journal of Transport Geography, 14, 4, s. 265-272.
85. Pietrusiewicz W., 1996, Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej, Polski Przegląd Kartograficzny, 28, 2, s. 87-100.
86. Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN, Warszawa.
87. Pred A.R., 1967-1969, Behavior and Location: Foundations for a Geographic and Dynamic Location Theory. Part I (1967), Part II (1969), Studies in Geography. Ser. B. Human Geography, 27, 28, The Royal University of Lund, Department of Geography, Lund.
88. Radke J., Mu L., 2000, Spatial decomposition, modeling and mapping service regions to predict access to social programs, Geographic Information Sciences, 6, 2, s. 105-112.
89. Ratajczak W., 1992, Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948-1988, [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 173-203.
90. Ratajczak W., 1999, Modelowanie sieci transportowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
91. Reilly W.J., 1931, The Law of Retail Gravitation, nakładem autora, New York.
92. Rewieńska W., 1929, Izochrony Wilna, Prace Zakładów Geologii i Geografii Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie, 4, Wilno, s.1-20.
93. Riedel J., 1911, Neue Studien über Isochronenkarten, Petermanns Geographische Mitteilungen, 57, 1, s. 281-284.
94. Roess R.P., Prassas E.S, McShane W.R., 2010, Traffic Engineering, Prentice Hall, New York.
95. Rose G., 2006, Mobile phones as traffic probes: Practices, prospects and issues, Transport Reviews, 26, 3, s. 275-291.
96. Rosik P., 2009, Potencjał własny oraz szacowanie parametrów modelu dostępności wewnętrznej na przykładzie Warszawy, Czasopismo Geograficzne, 80, 1-2, s. 78-95.
97. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 233, Warszawa.
98. Rosik P., Śleszyński P., 2009, Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym, Transport Miejski i Regionalny, 10, s. 26-31.
99. Rowicki M., 1934, Izochrony Warszawy, Wiadomości Służby Geograficznej, 8, s. 435-466.
100. Sagan I. (red.), 1992, Zmiany przestrzeni aktywności życiowej mieszkańców wsi Kartoszyno spowodowane przesiedleniem, [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Seria Geografia, 55, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 133-148.
101. Schjerning W., 1903, Studien über Isochronenkarten, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, 4, s. 693-705.
102. Schürmann C., Spiekermann K., Wegener M., 1997, Accessibility Indicators: Model and Report, SASI Deliverable D5, Institute of Spatial Planning, Dortmund.
103. Shen W., Kamarianakis Y., Wynter L., He J., He Q., Lawrence R., Swirszcz G., 2010, Traffic Velocity Prediction Using GPS Data: IEEE ICDM Contest Task 3 Report. 2010 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, Sydney, Australia.
104. Smoleński J., 1932, O izochronach dośrodkowych odgranicznych, Przegląd Geograficzny, 12, s. 91-95.
105. Sobczyk W., 1985, Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, PWN, Warszawa.
106. Steenbruggen J., Borzacchiello M.T., Nijkamp P., Scholten H., 2013, Mobile phone data from GSM networks for traffic parameter and urban spatial pattern assessment: a review of applications and opportunities, GeoJournal, 78, 2, s. 223-243.
107. Stępniak M., 2013, Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 173-198
108. Stępniak M., Rosik P., 2013, Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: A multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland, Journal of Transport Geography, 31, s. 154-163.
109. Stępniak M., Rosik P., 2014, The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values, [w:] GIS Ostrava 2014. Geoinformatics for Intelligent Transportation. January 27-29, 2014, Ostrava, http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2014/proceedings/papers/gis201452553266165d0.pdf [29.04.2014].
110. Straatemeier T., 2008, How to plan for regional accessibility, Transport Policy, 15, 2, s. 127-137.
111. Stryjek B., Warakomska K., 1982, Zasięg oddziaływania wybranych ośrodków przemysłowych w Polsce w świetle izochrony jednogodzinnej, Przegląd Geograficzny, 52, 2, s. 321-337.
112. Śleszyński P., 2004a, Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji portu lotniczego w okolicach Warszawy, Przegląd Komunikacyjny, 3, s. 13-19.
113. Śleszyński P., 2004b, Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 77-86.
114. Śleszyński P., 2007, Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 13, s. 153-174.
115. Śleszyński P., 2009, Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski, Polski Przegląd Kartograficzny, 41, 3, s. 237-252.
116. Śleszyński P., 2011, Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodków koncentracji usług różnego rzędu, [w:] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, mapa 12, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
117. Śleszyński P., 2012, Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 8, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
118. Śleszyński P., 2014, Transport- and settlement-related time temporary efficiency of road journeys taken in Poland, 2013, Geographia Polonica, 87, 1, s. 157-160.
119. Śleszyński P., Michniak D., Stępniak M., Więckowski M., 2014, Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych, Marketing i Rynek, 7 (w druku).
120. Taylor Z., 1979, Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego Poznania, Studia KPZK PAN, 67, Warszawa.
121. Taylor Z., 1980, O społecznej geografii transportu, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 41-59.
122. Taylor Z., 1997, Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej – próba analizy krytycznej, Przegląd Geograficzny, 69, 3-4, s. 262-283.
123. Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 171, Warszawa.
124. Tobler W., 1993, Three presentations on geographical analysis and modeling, national center for geographic information and analysis, Technical Report 93-1, http://www.ncgia.ucsb.edu/Publications/Tech_Reports/93/93-1.PDF
125. Tufte E. R., 1997, Visual Explanations, Graphics Press, Cheshire.
126. van Wee B., Hagoort M., Annema J.A., 2001, Accessibility measures with competition, Journal of Transport Geography, 9, 4, s. 199-208.
127. Vasilyev I.R., 1997, Mapping Time, Cartographica, 34, 3, Series Monograph, 49, s. 1-51.
128. Vickerman R.W., 1974, Accessibility, attraction, and potential: a review of some concepts and their use in determining mobility, Environment and Planning A, 6, s. 675-691.
129. Volvey A., Bretagnolle A., Djamnet G., Vrac M., 2005, Echelles et temporalités, Editions Atlande, Paris131. Wachs M., Kumagai T.G., 1973, Physical accessibility as a social indicator, Socio-Economic Planning Science, 7, 5, s. 437-456.
130. Wachs M., Kumagai T.G., 1973, Physical accessibility as a social indicator, Socio-Economic Planning Science, 7, 5, s. 437-456.
131. Warakomska K., 1992, Zagadnienie dostępności w geografii transportu, Przegląd Geograficzny, 64, 1-2, s. 67-76.
132. Warakomska K., 1993, Izochrony zmodyfikowane jako kartograficzna metoda przedstawiania dostępności ludności do miasta wojewódzkiego (na przykładzie województwa lubelskiego), Polski Przegląd Kartograficzny, 25, 2, s. 66-72.
133. Wąsowicz J., 1934, Mapy izochron wojewódzkich, Czasopismo Geograficzne, s. 165-168.
134. Wegener M. (red.), 2004, Overview of land use transport models: Handbook of transport geography and spatial systems, Elsevier, Oxford.
135. Więckowski M., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 195, Warszawa.
136. Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Geografický ústav SAV, Warszawa-Bratysława.
137. Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-267
138. Ziembowa Cz., 1969, Wpływ odległości i czasu na komunikacje pasażerską między miastami wojewódzkimi w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, 1, s. 3-36.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

171

End page:

215

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47053 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information