Obiekt

Tytuł: Nowe spojrzenie na genezę ceramiki wczesnośredniowiecznej

Twórca:

Kurnatowska, Zofia (1932-2013)

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 1 ; A new look at the origins of Early Medieval ceramics

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 73-80 ; 25 cm ; Streszcz. w jęz. ang. ; Bibliogr. s. 77-79

Bibliografia:

1. Abramek B., 1994, Grupa osad kultury przeworskiej znad południkowego odcinka Warty datowanych od III–II w. p.n.e. do V–VI w. n.e., „Sieradzki Rocznik Muzealny”, t. 9, s. 49–68 ; 2. Boege W., 1938, Ein Beitrag zum Formenkreis der wandalischen Irdenware aus der Volkerwanderungszeit, „Altschlesien”, t. 7, s. 44–58 ; 3. Brather S., 1996, Feldberger Keramik und frühe Slawen. Studien zur nordwestslawischen Keramik der Karolingerzeit, Bonn ; 4. Comşa M., 1973, Slawen im karpatisch‑donauländischen Raum im 6.–7. Jahrhundert, „Zeitschrift für Archäologie”, t. 7, s. 197–228 ; 5. Dąbrowski E., 1968, Badania Muzeum Okręgowego w Zielonej Górze nad wczesnym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na ziemi lubuskiej, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 13, z. 2, s. 299–316 ; 6. Dąbrowski E., 1970, Rozwój zasiedlenia w okolicach Krosna Odrzańskiego od późnego okresu lateńskiego po wczesne średniowiecze, „Slavia Antiqua”, t. 17, s. 139–159 ; 7. Dąbrowski E., 1998, Refleksje nad wczesnym średniowieczem w Zielonogórskiem, „Rocznik Lubuski”, R. 24, cz. 1, s. 83–96 ; 8. Domański G., 2005, Ceramika z okresu wędrówek ludów na Śląsku, [w:] Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków, 19–21 listopada 2001, P. Kaczanowski, M. Parczewski red., Kraków, s. 253–266 ; 9. Dulinicz M., 2001, Kształtowanie się Słowiańszczyzny północno‑zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa ; 10. Gardawski A., 1966, Z zagadnień kultury wczesnego średniowiecza południowej Polski. Uwagi dyskusyjne, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 9–53 ; 11. Godłowski K., 1979, Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V–VII w. n.e., Kraków ; 12. Godłowski K., 2000, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism, M. Parczewski red., Kraków ; 13. Henning J., 1998, Neues zum Tornower Typ. Keramische Formen und Formenspektren des Frühmittelalters im Licht dendrochronologischer Daten zum westslavischen Siedlungsraum, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, H. Kóčka‑Krenz i W. Łosiński red., Poznań, s. 392–408 ; 14. Hensel W., 1956, Z badań nad polską ceramiką wczesnośredniowieczną, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, s. 160–167 ; 15. Herrmann J., 1968, Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stamme zwischen Oder/Neisse und Elbe, Berlin ; 16. Hilczerówna Z. (Kurnatowska Z.), 1963, Z badań nad genezą ceramiki wczesnośredniowiecznej, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 8, z. 2, s. 318–331 ; 17. Hilczerówna Z. (Kurnatowska Z.), 1971, Ze studiów nad zróżnicowaniem terytorialnym kultury prapolskiej, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 16, z. 1/2, s. 419–429 ; 18. Hilczerówna Z. (Kurnatowska Z.), 1973, Studien über die Organisation des Töpferhandwerks zu Beginn des frühen Mittelalters, [w:] Bericht über den II. Internationalen Kongress für Slawische Archäologie, Berlin, t. III, s. 173–181 ; 19. Łosiński W., 1972, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII–X/XI w.), Wrocław ; 20. Łosiński W., 2000, Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergensis. Kołobrzeg w średniowieczu, L. Leciejewicz, M. Rębkowski red.,Kołobrzeg, s. 13–22 ; 21. Makiewicz T., 2000, Problem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w świetle nowych materiałów ceramicznych z Wielkopolski, [w:] PraojczyznaSłowian. Zbiór wypowiedzi, W. Mańczak red., Kraków, s. 11–18 ; 22. Makiewicz T., 2001, Badania ratownicze Centrum Badań Archeologicznych w Poznaniu na trasach autostrad A‑1 i A‑2 w latach 1997–1999, [w:] Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad. Raport96–99, Zeszyty ORBA, seria B, Materiały Archeologiczne, Warszawa, s. 82–99 ; 23. Makiewicz T., 2005, O tak zwanej ceramice pseudośredniowiecznej w Polsce, [w:] Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, J. Olczak red., „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/2, s. 169–186 ; 24. Makiewicz T., 2006, Die Entdeckung einer neuen Kategorie von Keramik aus der Völkerwanderungszeit in Grosspolen, [w:] Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit, Reallexikonder Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband, t. 53, s. 473–485 ; 25. Makiewicz T., Kaczor W., Krąpiec M., Makowiecki D., Miłosz E., Polcyn M., 2008, Studnia — cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w obrębie kompleksu osadniczego w Konarzewie (stan. 5), pow. Poznań ziemski. Nowy typ cmentarzyska kultury przeworskiej, [w:] Kultura przeworska, t. II, Odkrycia, interpretacje, hipotezy, M. Olędzki, J. Skowron red., Łódź, s. 299–355 ; 26. Parczewski M., 1988, Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych, Kraków ; 27. Parczewski M., 1993, Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen, Veröffentlichungen der österreichischen Gesellschaft für Ur‑ und Frühgeschichte, t. 17, Wien ; 28. Pazda S., 1980, Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej naDolnym Śląsku, Studia Archeologiczne, 10, Wrocław ; 29. Richthofen B. von, 1926, Neue Ergebnisse der Vorgeschichtsforschung in Oberschlesien, „Altschlesien”, t. 1, s. 185–198 ; 30. Richthofen B. von, 1928, Germanische Krausengefässe des 4. Jahrhundert n. Chr. aus der Provinz Oberschlesien und ihre weitere Verbreitung, [w:] Mannus Ergänzungsband 6, s. 73–95 ; 31. Zoll‑Adamikowa H., 1980, Próba periodyzacji wczesnośredniowiecznych praktyk pogrzebowych w Polsce, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 16, z. 1/2, s. 541–556

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

80

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49820 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji