Obiekt

Tytuł: Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku

Twórca:

Błoński, Mariusz ; Szwarczewski, Piotr

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 2 ; Anthropogenic transformation of the Nasielna river valley in the vicinity of the Early Medieval stronghold in Nasielsk

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 291-317 : il. ; 25 cm ; Streszcz. w j. ang. ; Bibliogr. s. 312-315

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

1. -, 1919, Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, t. I (do 1247 r.), wyd. J. Kochanowski, Warszawa
2. -, 1887, Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków
3. -, 1989, Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. II. Dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, przy współudziale K. Pacuskiego, H. Wajsa, Wrocław
4. Andrzejowski J., 2005, Kultura przeworska i wielbarska na prawobrzeżnym Mazowszu i Podlasiu, [w:] Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, M. Dulinicz red., Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 3, s. 109––128
5. Baranowski B., 1977, Młynarstwo polskie, Wrocław
6. Bińka K., 2005, Ekspertyza próbek organogenicznych z Nasielska (grodzisko), maszynopis przechowywany w Zakładzie Archeologii Mazowsza i Podlasia Instytutu Archeolo¬gii i Etnologii PAN w Warszawie
7. Błoński M., 2006, Lotnicze zdjęcie Nasielska z okresu II wojny światowej, „Rocznik Mazowiecki”, t. 18, s. 204–207
8. Błoński M., 2008, Odkrycia w Nasielsku. Na marginesie badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego grodziska, [w:] Przez granice czasu, A. Buko, W. Duczko red., Acta Archeologica Pultuskiensis, t. 1, Pułtusk, s. 239–243
9. Błoński M., w druku, Na szlakach wczesnośredniowiecznego Mazowsza. Gród w Nasielsku, [w:] Bużańsko-wiślany szlak handlowy we wczesnym średniowieczu, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały W. Szymański red. Warszawa, Warszawa
10. Błoński M., Szwarczewski P., 2007, Wykształcenie osadów wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku jako skutek gospodarczej działalności człowieka, [w:] Zapis działalności człowieka w środo¬wisku przyrodniczym, t. IV, E. Smolska, P. Szwarczewski red., Warszawa, s. 51–56.
11. Błoński M., Czarnecki M., w druku, Wstępne rozpoznanie geomorfologicznego usytuowania wczesnośredniowiecznego grodu w Nasielsku, [w:] Środowisko i Kultura, t. 2, P. Kittel, J. Forysiak red
12. Bronk Ramsey C., 2003, OxCal calibration program v. 4.0, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit13. Czarnecki M., 2004, Wstępne rozpoznanie sytuacji geomorfologicznej wczesnośredniowiecznego grodu w Nasielsku, maszynopis przechowywany w Zakładzie Archeologii Mazowsza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
13. Czarnecki M., 2004, Wstępne rozpoznanie sytuacji geomorfologicznej wczesnośredniowiecznego grodu w Nasielsku, maszynopis przechowywany w Zakładzie Archeologii Mazowsza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
14. Dembińska M., 1973, Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej X–XIV wiek, Wrocław–Warsza¬wa–Kraków–Gdańsk
15. Dulinicz M., Moszczyński W. A., 1998, Nowe dane o początkach grodu w Szeligach, [w:] Osadnictwo pradziejowe i wcze¬snośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, M. Dulinicz red., Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 1, s. 95–98
16. Dulinicz M., Moszczyński W. A., 1998, Wczesnośredniowieczne osady w Miszewku Strzałkowskim i Wykowie, [w:] Osad¬nictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, M. Dulinicz red., Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 1, s. 109–143
17. Dunin-Wąsowicz T., 1974, Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na niżu środkowoeuropejskim w XIII w., Wrocław
18. Główka D., 1991, Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI–XVIII wieku, Warszawa
19. Grzybowski M., 1985, Materiały do dziejów ziemi płockiej, Płock
20. Górska I., 1976, Nasielsk, [w:] I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. Szymański, L. Gajewski, Ł. Okulicz, Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 83–86
21. Kazimierski J., 1970, Rozwój przestrzenny miasta Nasielska, [w:] Szkice z dziejów nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej S. Pazyra red. Warszawa, s. 29–38.
22. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, Warszawa
23. Kruk J., 1987, Wczesne rolnictwo i jego wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego wyżyn lessowych dorzecza górnej Wisły, [w:] Wybrane zagadnienia paleogeografii czwartorzędu — holocen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 712. s. 83–96
24. Kruk J., 1997, Zarys fizjografii, [w:] Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, K. Tunia red., Kraków, s. 11–56
25. Kruk J., Milisauskas S., Alexandrowicz S. W., Śnieszko Z., 1996, Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy, Kraków
26. Kulczycka-Leciejewiczowa A., 2002, Zawarża. Osiedle neolityczne w południowej strefie lessowej, Wrocław
27. Kuncewicz A., 1929, Plany przeglądowe miast polskich, Warszawa
28. Kurnatowski S., 1963, Uwagi o kształtowaniu się stref zasiedlenia dorzecza Obry w czasie od środkowego okresu epoki brązu do późnego średniowiecza, „Archeologia Polski”, t. 8, z. 2, s. 181–221
29. Maruszczak H., 1999, Tendencje do zmian klimatu w ostatnim tysiącleciu, [w:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, L. Starkel red., Warszawa, s. 180–188
30. Moszczyński W. A., 1994, Analiza ceramiki w tworzeniu względnych i bezwzględnych skal czasowych na przykładzie stanowiska 2a w Wyszogrodzie w woj. płockim, „Światowit”, t. 39, s. 32–56
31. Kruk J., 2003, Ceramika ze starszych faz wczesnego średniowiecza z Wieliszewa, pow. Nowy Dwór, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, M. Dulinicz red., Lublin–Warszawa, s. 461–467
32. Mycielska-Dowgiałło E., 2007, Metody badań cech teksturalnych osadów klastycznych i wartość interpretacyjna wyników, [w:] Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski red., Warszawa, s. 95–180
33. Pacuski K., 2006, Dzieje osady i parafii w średniowieczu, [w:] Ecclesia Viscviensis. Dzieje parafii św. Idziego w Wyszkowie, Z. Morawski, M. Przytocka red., Pułtusk, s. 29–46
34. Pazyra S., 1970, Najstarsze dzieje Nasielska, [w:] Szkice z dziejów nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej S. Pazyra red. Warszawa, s. 13–27
35. Płocha J., 1969, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław
36. Rostkowski F., 1959, Monografia miasta Nasielska, maszynopis w zbiorach Archiwum Państwowego m. st. Warszawy
37. Słownik Geograficzny, 1885, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa
38. Słownik Geograficzny, 1902, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 15, cz. 2, Warszawa
39. Sowina U., 1991, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV–XVI w., Warszawa–Sieradz
40. Stawski M., w druku, Opactwo czerwińskie w średniowieczu
41. Stuiver M., Reimer P. J., Bard E., Beck J. W., Burr G. S., Hughen K. A., Kromer B., McCormac G., van der Plicht J., Spurk M., 1998, INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration, 24,000–0 cal BP, „Radiocarbon” t. 40, z. 3, s. 1041–1085
42. Stupnicka E., Baranowski T., Bender W., 2006, Wpływ czynników klimatycznych na procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, „Archeologia Polski”, t. 51, z. 1–2, s. 93–120
43. Szymański W., 1987, Próba weryfikacji datowania zespołu osadniczego ze starszych faz wczesnego śre¬dniowiecza w Szeligach woj. płockie, „Archeologia Polski”, t. 32, z. 2, s. 349–376
44. Szymański W., 2005, Mazowsze na początku wczesnego średniowiecza, [w:] Problemy przeszłości Ma¬zowsza i Podlasia, M. Dulinicz red., Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 3, s. 173–184
45. Śnieszko Z., 1985, Paleogeografia holocenu w dolinie Sancygniówki, „Acta Geographcia Lodzensia”, t. 51, s. 1–119
46. Śnieszko Z., 1995, Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15000 lat, „Pra¬ce Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 1496, s. 1–122
47. Wilamowski J., 2001, Plan okolic Nasielska z czasów napoleońskich, „Życie Nasielska”, nr 7, Notatnik Nasielski, nr 5, s. 1–2
48. Wolff A., 1970, Ziemia zakroczymska za książąt mazowieckich, [w:] Szkice z dziejów nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej S. Pazyra red. Warszawa,s. 39–51

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

291

Strona końc.:

317

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49840 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji