Obiekt

Tytuł: Kompleks Darwina

Twórca:

Koziołek, Ryszard

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. H. Balzac, Jaszczur, przeł. T. Żeleński-Boy, Czytelnik, Warszawa 1964, s. 29. ; 2. G. Beer, Darwin’s plots. Evolutionary narrative in Darwin, George Eliot, and nineteenth--century fiction, London 1983. ; 3. W. Berent, Źródła i ujścia nietzscheanizmu, w: tegoż Pisma rozproszone, red. R. Nycz, W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 149. ; 4. F. Bogacki O różnicy człowieka od zwierząt, w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, wyb. i oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, PWN, Warszawa 1980, s. 290. ; 5. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996. ; 6. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, PWN, Warszawa 2007. ; 7. B. Boyd, On the origin of stories. Ewolution, cognition, and fiction, Belknap, Cambridge (Mass.)–London 2009, m.in. s. 153. ; 8. M. Brykalska, Aleksander Świętochowski, t. 1, PIW, Warszawa 1987, s. 302. ; 9. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 409. ; 10. K. Chłędowski Siła w historii, „Dziennik Literacki” 1866 nr 41, 42. Cyt. za: P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej…, s. 13, 14. ; 11. P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej (1864-1897), Kraków–Petersburg 1898, s. 59. ; 12. A. Conan, Doyle Pięć pestek pomarańczy, w: tegoż Przygody detektywa Sherlocka Holmesa, przeł. T. Evert, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 99. ; 13. G. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont produits dans le règne animal, 3rd French edition, 1825, http:// www.victorianweb.org/science/science_texts/cuvier/cuvier-f.html. ; 14. D. Czaja, Zwierzęta w klatce (języków), „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2009 nr 4. ; 15. Ch. Darwin, Autobiografia Karola Darwina, życie i wybór listów, Wyd. przez syna Franciszka Darwina, przeł. J. Nusbaum, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1891, s. 326. ; 16. Ch. Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, J. Murray, London 1859. ; 17. Ch. Darwin, The descent of man, and selection in relation to sex, J. Murray, London 1871. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 18. J. Derrida, L’animal que donc je suis, préf. M-L. Mallet, „Galilée” 2006. ; 19. S. Duchińska, Kronika Paryzka, „Biblioteka Warszawska” 1864 t. 3, s. 449. ; 20. T.S. Eliot, London Letter, „Dial” 1921 no 71, s. 455. Cyt. za: T.F. Glick What about Darwin? All Species of opinion from scientists, sages, friends, and enemies who met, read, and discussed the naturalist who changed the world, John Hopkins University Press, Baltimore 2010, s. 106-107. ; 21. J.H. Fabre, Poświętnik czczony, w tegoż: Z życia owadów, przeł. Z. Bohuszewiczówna, M. Górska, Alfa-Wero, Warszawa 1994, s. 25. ; 22. M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, przeł. K. Matuszewski, „Literatura na Świecie” 1988 nr 6, s. 254-255. ; 23. I. Gielata, Piętno Darwina, „Świat i Słowo” 2010 nr 1, s. 56. ; 24. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2007, s. 53-67 i 240. ; 25. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, w: tegoż Dzieła, red. J. Błoński, t. 7, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 290. ; 26. A. Grabski, Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry’ego Thomasa Buckle’a w Polsce w dobie pozytywizmu, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2002, s. 186-201. ; 27. P. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego, przeł. Z. Jamroziak, „Pamiętnik Literacki” 1983 nr 1, s. 246. ; 28. Historya nauk przyrodniczych podług ustnego wykładu Jerzego Kiuwiera, ułożona i uzupełniona przez Madelen de St.-Azy. T. I-V; na język polski [z fr.] przełożyli i dodatkami do piśmiennictwa polskiego odnoszącymi się wzbogacili Gustaw Belke i Aleksander Kremer, Wilno 1853-1855, t. 1, s. 9. ; 29. K. Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm – kreacjonizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 25. ; 30. Z. Kępa, Recepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach od 1859 do 1884, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1996 r. XVIII. ; 31. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1990, s. 153-167. ; 32. „Kosmos” 2009 t. 58 nr 3-4 (s. 284-285). ; 33. L. Krzywicki Wspomnienia, t. 2, Czytelnik, Warszawa 1958, s. 562. ; 34. S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, W.A.B., Warszawa 2009, s. 135-136. ; 35. O. Mandelsztam, Przyczynek do zagadnienia naukowego stylu Darwina, w:Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice, wyb., przekł., koment. A. Pomorski, Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa 2011, s. 274. ; 36. O. Mandelsztam, Styl literacki Darwina, w: tegoż Słowo i kultura, przeł. R. Przybylski, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 166. ; 37. H. Markiewicz, Bolesław Prus a pozytywizm warszawski, w: tegoż Literatura i historia, Universitas, Kraków 1994, s. 99. ; 38. H. Markiewicz, Prawa naukowe w historii literatury, w: tegoż Główne problemy wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 272-273. ; 39. Materiały do dziejów myśli ewolucyjnej w Polsce, z. 1, red. K. Pietrusiewicz, A. Straszewicz, PWN, Warszawa 1963. ; 40. C.K. Norwid, Fabulizm Darwina, w: tegoż Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 6, PIW, Warszawa 1971, s. 651. ; 41. J. Nusbaum, Idea ewolucji w biologii. Przeszłość, stan obecny i wpływ na rozwój wiedzy ludzkiej, Nakł. Księgarni G. Centerszwera i Ski, Lwów–Warszawa 1910, s. 267. ; 42. E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią (1866), w:Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, s. 21. ; 43. E. Orzeszkowa, O historii cywilizacji angielskiej przez Henryka Tomasza Buckla, „Gazeta Polska” 1866 nr 157, s. 1-3 i nr 158, s. 1-2. http://pl.wikisource.org/ wiki/O_%22Historii_Cywilizacji_Angielskiej%22_przez_Henryka_Tomasza_Buckle’a. ; 44. S. Pawlicki, Człowiek i małpa. Ostatnie słowa Darwina, Seyfart i Czajkowski, Lwów 1872, s. 30. ; 45. P. Polak, Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2007 r. XLI. ; 46. „Polska Sztuka Ludowa Konteksty” (Żywoty zwierząt) 2009 nr 4. ; 47. B. Porter When nationalism began to hate. Imagining modern politics in nineteenth century Poland, Oxford University Press, New York–Oxford 2000, s. 130. ; 48. L. Powidaj, Polacy i Indianie, w: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia, oprac. S. Fita, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, s. 30. ; 49. B. Prus Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 20, PIW, Warszawa 1970, s. 356. ; 50. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 121-127. ; 51. B. Rejchman, Teoria Darwina w stosunku do nauki i życia, Druk K. Kowalewskiego, Warszawa 1882, s. 11. ; 52. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Spacja–Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 321-322. ; 53. B. Russel, Wiek dziewiętnasty, przeł. A. Pański, Rój, Warszawa 1936, s. 205 ; 54. D. Schümann, Struggle for or against participation? How Darwinism came to partitioned Poland in the 1860s and early 1870s, w: The reception of Charles Darwin in Europe, t. 1, red. E-M. Engels, T.F. Glick, Continuum, Londyn–Nowy Jork 2008, s. 244. ; 55. D. Schümann, Strugle for or against participation?, s. 257-258. ; 56. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 107-108. ; 57. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, w: tegoż Pisma wybrane, t. 4, PIW, Warszawa 1989, s. 107. ; 58. H. Sienkiewicz, Szkice literackie I, w: tegoż Dzieła. Wydanie zbiorowe, red. J. Krzyżanowski, t. 45, PIW, Warszawa 1951, s. 113. ; 59. P. Sloterdijk, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, przeł. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008 nr 4, s. 52. ; 60. Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, przyg. do druku i posł. D. Świerczyńska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998, s. 156. ; 61. E. Strasburger, Dwupłciowość, wielokształtność i krzyżowanie się roślin. Rzecz w duchu teoryi Darwina wyłożona, „Biblioteka Warszawska” 1869 t. 1, s. 65. ; 62. „Świat i Słowo” (Zmagania z Darwinem) 2010 nr 1. ; 63. „The survival of the fittest” – formuła zastosowana przez H. Spencera w jego dziele The principles of biology, t. 1, William and Norgate, London 1864, s. 444. ; 64. S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł M. Kropiwnicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, s. 43. ; 65. S. Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Muza, Warszawa 2010, s. 57.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

32

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48013 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-09-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 234

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65300

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Koziołek R. - Kompleks Darwina 2018-12-20

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji