Object

Title: Grób z miejscowości Gnaty‑Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

References:

Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku., opracowanie zbiorowe, W. Pałucki red., Warszawa 1973 ; Bieniak J., 1963, Państwo Miecława, Warszawa ; Błoński M., Szwarczewski P., 2008, Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 53, z. 2, s. 291–317 ; Dulinicz M., 2000, Mazowsze w X wieku, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz red., Kraków, s. 199–213 ; Dulinicz M., 2003, Mazowsze we wczesnym średniowieczu. Jego związki z „państwem gnieźnieńskim”, [w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, W. Chudziak red., Toruń, s. 89–119 ; Dunin‑Karwicki J., 1978, Analiza bronioznawczo‑metalograficzna trzech mieczy wczesnośredniowiecznych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 43, z. 2, s. 165–172 ; Gieysztor A., 2006, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X–połowa XIII w.), [w:] Dzieje Mazowsza, t. 1, H. Samsonowicz red., Pułtusk, s. 109–160 ; Głosek M., Kajzer L., Nadolski A., 1978, Wykaz zabytków, [w:] Broń średniowieczna z ziem polskich, A. Nadolski red., Łódź, s. 25–49 ; Głosik J., 1983, Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973–1976, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 229–263 ; Grzybowski M., 2005, Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX w., zeszyt 14, Dekanat pułtuski, Płock ; Jaskanis D., 2008, Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno‑wschodnim Mazowszu, Warszawa ; Kiersnowska T., 1992, O pochodzeniu rodu Awdańcow, „Społeczeństwo Polski Średniowiecznej”, t. 5, s. 57–72 ; Kočka‑Krenz H., 1993, Biżuteria północno‑zachodnio‑słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań ; Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Warszawa ; Kordala T., 2005, W sprawie wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na północnym Mazowszu. Refleksje na marginesie artykułu R. Piotrowskiego (2003), „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 50, z. 1–2, s. 147–153 ; Kordala T., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź ; Marciniak J. (M. J.), 1937, Nowe wykopaliska, „Z otchłani wieków”, R. 12, z. 3, s. 31 ; Marciniak J. (M. J.), 1937, Nowe wykopaliska, „Z otchłani wieków”, R. 12, z. 4–5, s. 64 ; Marciniak J. (M. J.), 1959, Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego znalezione w miejscowości Kościesze, pow. Pułtusk, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 26, z. 1–2, s. 63–67 ; Marciniak J. (M. J.), 1960, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w miejscowości Bazar Nowy, pow. Maków Mazowiecki, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 99–140 ; Miśkiewiczowa M., 1998, Mazowieckie pochowki szkieletowe w XI i XII wieku, [w:] Studia z dziejów cywilizacji, A. Buko red., Warszawa, s. 115–118 ; Młynarczyk H., 1977, Badania wielokulturowego stanowiska Warszawa‑Grochów, ul. Górników, w latach 1973–1975, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 29, s. 123–132 ; Pacuski K., 1975, Rozwój sieci parafii Diecezji płockiej w XI–XVI w. (komentarz do mapy), „Studia Płockie”, t. 3, s. 59–64 ; Pacuski K., 1990 Ziemia gostynińska od XII w. do 1462 r. na tle dziejów Mazowsza płockiego i rawskiego, [w:] Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, M. Chudzyński red., Warszawa, s. 67–160 ; Pela W., 1992, Rynek w Pułtusku w świetle źródeł archeologicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R 40, nr 3, s. 347–358 ; Piotrowski R., 2003, Uwagi na temat chronologii i interpretacji wczesnośredniowiecznych cmentarzysk mazowieckich, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 48, z 1–2, s. 165–200 ; Płocha J., 1969, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Warszawa ; Rauhut L., 1971, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 435–654 ; Rutkowski L., 1901, Charakterystyka antropologiczna ludności wiejskiej (nieszlacheckiej) płońskiego i sąsiednich powiatów gub. płockiej, „Materiały Antropologiczno‑Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 5, s. 3–30 ; Rutkowski L., 1901, Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpeckiego, „Światowit”, t. 3, s. 49–59 ; Rutkowski L., [1906] 1907, Cmentarzysko z grobami rzędowemi w Krasinie, Romatowie i Koziminach w powiecie Sierpeckim i Płońskim, gub. Płockiej, „Światowit”, t. 7, s. 3–21 ; Rutkowski L., [1906] 1907, Cmentarzysko rzędowe w Korzybiu w pow. Płońskim, „Światowit”, t 7, s. 22–38 ; Rutkowski L., [1906] 1907, Cmentarzysko rzędowe w Rostkowie, Strzeszewie, Wierzbicy, Żochowie, Blichowie i Rogowie badane przez ś.p. Franciszka Tarczyńskiego, „Światowit”, t. 7, s. 39–43 ; Rutkowski L., 1911 Cmentarzysko rzędowe w Święcicach (pow. Płocki), „Światowit”, t. 9, s. 102–104 ; Skarby wieków średnich. Katalog wystawy, W. Brzeziński red., Warszawa 2007 ; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 1883 ; Stanaszek Ł. M., 2009, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich znalezionych w miejscowości Gnaty‑Lewiski, gm. Winnica, woj. mazowieckie, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 54, z. 2, s. 275–280 ; Tarczyński F., 1900, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, „Światowit”, t. 2, s. 19–27 ; Tarczyński F., 1901, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, „Światowit”, t. 3, s. 30–32 ; Taszycki W., 1951, Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu, Kraków ; Wołoszyn M., 2006, Ze studiów nad obecnością ruską i skandynawską na ziemiach polskich w X–XII wieku, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, M. Dworaczek, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski red., Szczecin–Wrocław, s. 595–611 ; Woyda S., 1968, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1967 r., s. 161–162 ; Woyda S., 1969, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1968 r., s. 174–175 ; Woyda S., 1970, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1969 r., s. 193 ; Woyda S., 1971, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1970 r., s. 121–122 ; Woyda S., 1972, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania rok 1971, s. 135 ; Woyda S., 1973, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania rok 1972, s. 147–148

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

249

End page:

273

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49865 ; oai:rcin.org.pl:49865 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information