Object structure
Title:

O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia

Subtitle:

Archeologia Polski T. 56 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Małecka-Kukawka, Jolanta (1955– ) ; Werra, Dagmara

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Sąspów (Poland) ; Wierzbica "Zele" ; flint mines ; flint tools from flint mines ; microwear analysis ; "pseudo-tools"

References:

Balcer B., 2002, Ćmielów–Krzemionki–Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa
Bińczyk E., 2007, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków
Bronowicki J., Masojć M., 2008, Przemysł krzemienny z osady ludności łużyckiej na stanowisku Zakrzów 41, powiat Krapkowice, [w:] Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stan. 41, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 7, Badania na autostradzie A4, cz. V, B. Gediga red., Wrocław, s. 157–200
Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M., 1993, The radiocarbon dating of the three objects from the settlement of Lusatian Culture at Maciejowice, Siedlce voivodeship, „ Przegląd Archeologiczny”, t. 41, s. 87–99
Domańska J., Gołubkow J., 1975, Materiały z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Cieszkowie, pow. Milicz, z badań w 1973 roku. Część I, „Silesia Antiqua”, t. 17, s. 79–136
Dzieduszycka-Machnikowa A., 1964, Sprawozdanie z badań neolitycznej pracowni krzemieniarskiej nakopalnianej w Sąspowie, pow. Olkusz, w 1962 roku, „Sprawozdania Archeologiczne”, 16, s. 23–25
Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J., 1976, Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Gijn A. L. van, 1988, The use of Bronze Age flint sickles in the Netherlands: a preliminary report, [w:] Industries lithiques: traceologie et technologie, S. Beyries red., British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 411, s. 197–218
Gijn A. L. van, 2010, Flint in focus. Lithic biographies in the Neolithic and Bronze Age, Leiden
Harding A. F., 2002, The Bronze Age, [w:] European Prehistory. A survey, S. Milisauskas red., New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow, s. 271–334
Hauzeur A., Lech J., 2006, Eolity z Wąwozu Korytania w Ojcowie: polski przyczynek do badań pochodzenia ludzkości z początku XX wieku, [w:] Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, J. Lech, J. Partyka red., Ojców, s. 121–157
Högberg A., 2001, Flint in the Malmo area, [w:] B. Knarrström 2001, s. 172–207
Högberg A., 2009 Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and persistence, British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 1932
Iwaniszewski S., 1997, Krew i ostre krawędzie kamienne w kulturze Majów, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 49–59
Klimek A., 2008, Uporządkowanie i wstępna klasyfikacja morfologiczna z elementami analizy nakopalnianych materiałów krzemiennych z badań mgr Anny Dzieduszyckiej-Machnikowej na stanowisku I w Sąspowie, pow. Kraków, w 1962 r., Warszawa – z udziałem J. Lecha. Praca w formie wydruku komputerowego przechowywana w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Knarrström B., 2001, Flint: a Scanian Hardware, Lund
Korobkowa G. F., 1999, Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną, Toruń
Kowalski A. P., 1999, Symbol w kulturze archaicznej, Poznań
Kowalski A. P., 2001, Myślenie przedfilozoficzne: studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań
Lech H. i J., 1984, The prehistoric flint mine at Wierzbica „Zele”: a case study from Poland, „World Archaeology”, t. 16, z. 2, s. 186–203
Lech H. i J., 1995, PL 3 Wierzbica “Zele”, Radom Province, „Archaeologia Polona”, t. 33, s. 465–480
Lech H. i J., 1997, Gornictwo krzemienia w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania uroczyska „Zele”w Wierzbicy, woj. radomskie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 95–113
Lech H. i J., 1997, Flint mining among Bronze Age communities: a case study from central Poland, [w:] Man and flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, R. Schild, Z. Sulgostowska red., Warszawa, s. 91–98
Lech H. i J., Adamczak K., Werra D., 2011, Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica “Zele” flint mine site (Central Poland): a model, [w:] Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre-and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), M. Capote, S. Consuegra, P. Diaz-del-Rio, X. Terradas red., British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 2260, s. 109–116
Lech J., 1980, Flint mining among the early farming communities of Central Europe, „ Przegląd Archeologiczny”, t. 28, s. 5–55
Lech J., 1982, Flint mining among the early farming communities of Central Europe. Part II – The Basis of research into flint workshops, „ Przegląd Archeologiczny”, t. 30, s. 47–80
Lech J., 1983, Górnictwo surowców krzemiennych w kulturze społeczności wczesnorolniczych na terytorium Polski, [w:] Człowiek i środowisko w pradziejach, J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski red., Warszawa, s. 114–126
Lech J., 1987, Z badań nad górnictwem krzemienia społeczności rolniczych Europy środkowej. Relacje przestrzenne kopalni i osad, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 26, s. 93–137
Lech J., 1997, Krzemieniarstwo postneolityczne i jego badania, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 337–349
Lech J., Piotrowska D. red., 1997, Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20–22 października 1994 r., Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace, t. 2, Warszawa
Longo L., Skakun N., 2005, S. A. Semenov’s list of publications, [w:] The roots of use-wear analysis: selected papers of S.A. Semenov, L. Longo, N. Skakun red., Verona, s. 8–9
Małecka-Kukawka J., 1994, „Gospodarka” surowcami krzemiennymi wśród społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, L. Czerniak red., Grudziądz, s. 37–50
Małecka-Kukawka J., 1997, Flint mining in south-eastern Poland and raw material „economy” of early farming communities in Chełmno Land : a social exchange theory perspective, [w:] Man and flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, R. Schild, Z. Sulgostowska red., Warszawa, s. 243–247
Małecka-Kukawka J., 2001, Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń
Małecka-Kukawka J., 2008, Analiza traseologiczna materiałów krzemiennych ze stanowiska Zakrzów 41, powiat Krapkowice, [w:] Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stan. 41, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 7, Badania na autostradzie A4, cz. V, B. Gediga red., Wrocław, s. 225–260
Małecka-Kukawka J., 2011, Problem of the flint tools from the Sąspów mine site in the light of use-wear analysis, [w:] Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre-and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), M. Capote, S. Consuegra, P. Diaz-del-Rio, X. Terradas red., British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 2260, s. 139–148
Młynarczyk H., 1983, Wstępne wyniki badań kopalni krzemienia czekoladowego Wierzbica „Zele”, woj. Radom, w latach 1979–1981, „Sprawozdania Archeologiczne”, 35, s. 87–115
Mogielnicka-Urban M., 1997, Rola krzemienia w obrzędowości ludności kultury łużyckiej na przykładzie cmentarzyska w Maciejowicach, woj. siedleckie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 277–287
Newcomer M. H., 1975, Spontaneous retouch, [w:] Tweede Internationale Symposium over Vuursteen, 8–11 Mei 1975 – Maastricht, t. 3, F.H.G. Engelen red., Maastricht, s. 62–64
Piotrowska D., 1997, Problem występowania materiałów krzemiennych na cmentarzyskach kultury łużyckiej w Gąsawie, woj. bydgoskie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 259–275
Piotrowska D., 2000, Krzemienie w grobach z pól popielnicowych: przypadek czy rytuał?, [w:] Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i epoki żelaza w Europie środkowej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu. Prace Komisji Archeologicznej, nr 13, Biskupińskie prace Archeologiczne, nr 1, B. Gediga, D. Piotrowska red., Warszawa–Wrocław–Biskupin, s. 293–330
Schild R., 1971, Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Folia Quaternaria”, t. 39, s. 1–61
Schild R., 1980, PL 3 Wierzbica, Fundplatz Zele, Wojw. Radom, [w:] 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, G. Weisgerber, R. Slotta, J. Weiner red., Bochum, s. 581
Semenov S. A., 1957, Pervobytnaa tehnika, „Materialy i issledovaniâ po arheologii SSSR”, t. 54, Moskva–Leningrad
Semenov S. A., 1964, Prehistoric technology: An experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear, London
Stępniowski F. S., 1997, „I wykonasz na jego skroni nacięcie krzemiennym ostrzem...” – świadectwa używania narzędzi krzemiennych i obsydianowych w tekstach klinowych, jako postulat badawczy dla archeologii Mezopotamii epoki brązu i żelaza, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 17–23
Szafrański Z. E., 1997, „Okruchy krzemienia” do puszczania krwi służące. Krzemień i jego obróbka w czasach faraonów (III i II tys. przed Chr.), [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 35–47
Taçon P. S. C., 1991, The power of stone: symbolic aspects of stone use and tool development in western Arnhem Land, Australia, „Antiquity”, t. 65, s. 192–207
Tilley C., 1994, A phenomenology of landscape. Places, paths and monuments, Oxford-Providence
Whittle A., 1995, Gifts from earth: symbolic dimensions of the use and production of Neolithic flint and stone axes, „Archaeologia Polona”, t. 33, s. 247–259

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

135

End page:

164

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: