Obiekt

Tytuł: Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości

Twórca:

Cyngot, Dorota ; Zalewska, Anna

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Anusiewicz J. 1999. Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Bartmiński J. red., s. 261–289 ; Archaeology – anthropology – history. Parallel tracks and divergences, „Archaeologia Polona”, t. 44, 2006. Warszawa ; Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., 2006. Psychologia społeczna, Poznań ; Bachtin M. 1977. Problem tekstu. Próba analizy filozoficznej, „Pamiętnik Literacki”, R. 68, z. 3, s. 265–288 ; Bartmiński J. 1999. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] J. Bartmiński red., s. 103–120 ; Bartmiński J. 2007. Językowe podstawy obrazu świata, Lublin ; Bartmiński J. 2007. Opozycja swój / obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007”, t. 19, s. 35–59 ; Bartmiński J. 2009. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin ; Bartmiński J. red., 1999. Językowy obraz świata, Lublin ; Bartmiński J., Chlebda W. 2008. Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 20, s. 11–27 ; Benedyktowicz Z. 2000. Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków ; Buchowski M. 1997. Wspólnota interpretacyjna: czy archeologia jest potrzebna antropologii?, [w:] Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, J. Ostoja-Zagórski red., Poznań, s. 51–64 ; Burke K. 1977. Tradycyjne zasady retoryki, „Pamiętnik Literacki”, R. 68, z. 2, s. 219–250 ; Chlewiński Z. 1992. Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, „Kolokwia Psychologiczne”,t. 1, Stereotypy i uprzedzenia, Z. Chlewiński, I. Kurcz red., s. 7–28 ; Culler J. 1997. Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa ; Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. 2006. Editorial, [w:] Archaeology – anthropology – history... (2006), s. 1–9 ; Dijk T. van, 2003. Dyskurs polityczny i ideologia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 15, s. 7–28 ; Dominiak Ł. 2003. Dlaczego nie konstruktywizm, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, A. Pałubicka, A.P. Kowalski red., Bydgoszcz, s. 163–170 ; Fagan B. 2006. Writing archaeology – telling stories about the past, Walnut Creek ; Foucault M. 1977. Archeologia wiedzy, Warszawa ; Gajda S. 2001. Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński red., s. 183–199 ; Giddens A. 2001. Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Kraków ; Griffin E. 2003. Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk ; Grobler A. 2006. Metodologia nauk, Kraków ; Grzegorczykowa R. 1999. Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] J. Bartmiński red., s. 39–46 ; Herzfeld M. 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków ; Hodder I. 1989. Writing archaeology: site reports in context, „Antiquity”, t. 63, s. 268–274 ; Houellebecq M. 2005. Poszerzenie pola walki, Warszawa ; Joyce R. A. 2002. The languages of archaeology: dialogue, narrative, and writing, Oxford, Malden, MA ; Kłoskowska A. 1996. Kultury narodowe u korzeni, Warszawa ; Kostkiewiczowa T. 2008. Konwencja stylistyczna, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska,J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 261 ; Kostkiewiczowa T. 2008. Styl autora, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński,Słownik terminów literackich, J. Sławiński red., Warszawa, s. 533–534 ; Kostkiewiczowa T. 2008. Styl naukowy, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 534–535 ; Kurcz I. 1992. Stereotypy, prototypy i procesy kategoryzacji, „Kolokwia Psychologiczne”, t. 1, Stereotypy i uprzedzenia, Z. Chlewiński, I. Kurcz red., s. 29–44 ; Lichański J. Z. 2000. Retoryka: od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa ; Lichański J. Z. 2007. Retoryka: historia – teoria – praktyka, t. I, Historia i teoria retoryki, Warszawa ; Mamzer H. 2003. Strategie konstruktywistyczne w archeologii, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, A. Pałubicka, A.P. Kowalski red., Bydgoszcz, s. 149–162 ; Mamzer H. 2004. Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne, Poznań ; Mamzer H. 2005. Kultura archeologiczna jako wspólnota interpretacyjna, [w:] Archeologia o początkach Słowian, P. Kaczanowski, M. Parczewski red., Kraków, s. 51–64 ; Marciniak A. 1996. Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Poznań ; Markowski M. P. 2007. Bachtin, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków, s. 155–172 ; Mokrzan M. 2010. Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wrocław ; Niżnik J. 2008. Rola języka w naukach społecznych, [w:] Wielojęzyczność nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Fundacji Dyskusje o Nauce 12, Wrocław – Warszawa, s. 42–49 ; Norwid C. K. 1962. Vade-mecum, Warszawa ; Nowak P. 2007. Opozycja swój / obcy a skuteczność komunikacji – wybrane zagadnienia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 19, s. 99–108 ; Okopień-Sławińska A. 2008. Retoryka, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 472–474 ; Popowska-Taborska H. 1999. Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, [w:] J. Bartmiński red., s. 57–63 ; Pluciennik M. 1999.Archaeological narratives and other ways of telling, „Current Anthropology”, t. 40 (5), s. 653–668 ; Putnam H. 1999. Pragmatyzm. Pytania otwarte, Warszawa ; Tabaczyński S. 2006. Archaeology – anthropology – history. Unconscious foundation and conscious expression of social life, [w:] Archaeology – anthropology – history... (2006), s. 15–39 ; Tokarski R. 1999. Językowy obraz świata w metaforach potocznych, [w:] J. Bartmiński red., s. 65–81 ; Tomczak Ł. 2010. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007. Bibliografia adnotowana 1988–2008, Lublin ; Topolski J. 1996. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa ; Wierzbicka-Piotrowska E. 2007. Argumentacja erystyczna w tekstach naukowych, „Forum Artis Rhetoricae”, t. 10–11, s. 97–108 ; Załęska M. 2007. Refutacja retoryczna a procedura falsyfikacji w nauce, „Forum Artis Rhetoricae”,t. 10–11, s. 83–96 ; Załęska M. 2008. Retoryka a językoznawstwo, [w:] Retoryka, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek red., Warszawa, s. 173–191 ; Zinken J. 2000. Nie mam nic przeciwko obcym, ale ci obcy nie są stąd. Konceptualizacja obcości w dyskursie prasowym w Polsce i w Niemczech, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 12, s. 53–62 ; Ziomek J. 2000. Retoryka opisowa, Wrocław – Warszawa – Kraków ; Ziomek J. 2008. Teoria, historia, powinowactwa literatury, cz. V, O współczesności retoryki, Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 19, A. Pihan-Kijasowa red., Poznań ; Zybertowicz A.,1995. Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

57

Strona końc.:

78

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49556 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji