Obiekt

Tytuł: Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski

Twórca:

Auch, Michał

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 25 cm

Bibliografia:

Akobson A. L. 1979. Keramika i keramičeskoe proizvodstvo srednevekovoj Tavriki, Leningrad ; Algar D. J., Light A., Treharne P. 1979. The Verwood and District Potteries, Ringwood ; Arthur P., Patterson H. 1994. Ceramics in Early Medieval central and southern Italy: „A Potted History”, [w:] La storia dell’alto-medioevo italiano (VI–X secolo) alla luce dell’archeologia, R. Francovich,G. Noye red., Firenze, s. 409–441 ; Aubourg V., Josset D. 2003. Chrono-typologie de la céramique de Blois et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 39–48 ; Auch M. 2006. Podkrakowska ceramika „biała” w świetle nowszych badań fizykochemicznych, [w:] Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko, L. Kajzer red., Kielce–Łagów, s. 83–106 ; Bersu G. 1910. Slawisches Gräberfeld bei Frankfurt am Oder, „Prahistorische Zeitschrift”, t. 2, s. 189–205 ; Bodnar R., Krudysz L., Rozmus D., Szmoniewski B. 2006. Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. „Skarb hutnika”, Kraków – Dąbrowa Górnicza. ; Bodnar R., Rozmus D., Szmoniewski B. 2005. Hutnictwo srebra i ołowiu we wczesnym średniowieczu w świetle odkryć w Dąbrowie Górniczej - Łośniu (wybrane zagadnienia), [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 54–74 ; Bouard M. de. 1974. Observations on the treatise of Eraklius, De coloribus et artibus Romanorum, [w:]Medieval pottery from excavations: Studies presented to Gerald Clough Dunning,V. Evison, H. Hodges, J. G. Hurst red., s. 67–76 ; Bouard M. de, 1976. La céramique de Doué-la-Fontaine, IXe–XIe siecle, „Archeologie Medievale”, t. 6, s. 247–286 ; Bouardde M., Guibert C. 1969. France, [w:] J. Hurst, Red-painted and glazed pottery in Western Europe from theeighth to the twelfth century, „Medieval Archaeology.”, t. 13, s. 113–119 ; Buko A. 1975. Badania laboratoryjne ceramiki we francuskich ośrodkach naukowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 23, z. 3, s. 439–467 ; Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Buko A., Lewandowska M. 1991. Analiza skupień w badaniach wczesnośredniowiecznych surowców garncarskich: przykład ceramiki sandomierskiej, „Sprawozdania Archeologiczne”, 43, s. 309–318 ; Cooper E., Lewenstein E. red. 1988. Clays and glazes – the ceramic review book of clay bodies and glaze recipes, London ; Delimat T. 1965. Koło garncarskie, Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 444–445 ; Fołtyn E. M. 2005. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dorzeczu Przemszy w świetle badań archeologicznych,[w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 29–31 ; Green D. 1963. Understanding pottery glazes, London ; Gulmini M., Appolonia L., Framarin P., Mirti P. 2006. Compositional and technological features of glazed pottery from Aosta Valley (Italy):a SEM-EDS investigation, „Analytical and Bioanalytical Chemistry”, t. 386:6, s. 1815–1822 ; Hensel W. 1965. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa ; Hilczerówna Z. 1967. Z zagadnień periodyzacji garncarstwa na ziemiach polskich, „Archeologia Polski”, t. 12, z. 2, s. 431–437 ; Hodges H. 1976. Artifacts: An introduction to early materials and technology, London ; Holtken T. 2000. Die Keramik des Mittelalters und der Neuzeit aus dem Elsbachtal, Inaugural-Dissertationzur Erlangung der Doktorwurde der Philosophischen Fakultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Bonn, Bonn ; Hołubowicz W. 1960. Z badań na Ostrówku w Opolu w 1957 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 9, s. 53–65 ; Hołubowicz W. 1965. Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, Wrocław ; Hurst D., Freestone I. 1996. Lead glazing technique from a Medieval kiln site at Hanley Swan, Worcestershire, “Medieval Ceramics”, t. 20, s. 13–18 ; Husi P. 2003. Chrono-typologie de la céramique de Tours et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 23–38 ; Jakimowicz R. 1930. Przyczynki do poznania ceramiki grodziskowej, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza, Poznań, s. 340–362 ; Jakimowicz R. 1948. Prehistoria ziem polskich. Okres wczesnohistoryczny, Kraków ; Jażdżewski K. 1955. Stosunki polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu w świetle archeologii, „Pamiętnik Słowiański”, t. 4, z. 2, s. 348 ; Jesset S. 2003. Chrono-typologie de la céramique d’Orléans et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 15–22 ; Kaźmierczyk J. 1959. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na zamku w Toszku, pow. Gliwice, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”, t. 19, seria A, Archeologia Śląska II, s. 215–221 ; Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Kilmurry K. 1980. The pottery industry of Stamford, Lincolnshire, AD 850–1250, „British Archaeological Reports”, t. 84, s. 69–77 ; Kostrzewski J. 1949. Kultura prapolska, Poznań ; Kostrzewski J. 1955. Wielkopolska w pradziejach, Warszawa ; Kociszewski L., Kruppe J. 1973. Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej XIV–XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Kruppe J. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Makarova T. I. 1967. Polivnaâ posuda. Iz istorii keramičeskogo importa i proizvodstva drevnej Rusi, [w:] Arheologia SSSR. Svod Arheologičeskih Istočnikov, E1-38, B.A. Rybakov red., Moskva–Leningrad ; Marciniak J. 1929–1932. Tymczasowe wyniki badań przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnohistorycznem w Strzemieszycach Wielkich, w powiecie będzińskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 4, s. 238–241 ; Marciniak J. 1960. Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 141–186 ; Marek T. 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Warszawa ; McCarthy M. R., Brooks C. M. 1988. Medieval pottery in Britain AD 900–1600, Leicaster ; Morawiec J. 2005. Szlak handlowy Kijów–Kraków–Praga a ziemie nad Przemszą i Brynicą w IX–XI wieku,[w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 89–100 ; Morera-Vincotte I. 2003. Chrono-typologie de la céramique d’Angers et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 15–22 ; Natuniewicz-Sekuła M. 2005. Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań nad warsztatem ceramicznym kultury wielbarskiej,„Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 53–80 ; Natuniewicz-Sekuła M. 2008. Wheel-made vessels from Wielbark culture cemetery at Weklice nearly Elbląg: the contributionto research on pottery workshop of Wielbark culture, [w:] Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski red., Wrocław, s. 47–66 ; Pierzak J. 1997. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich,„Ziemia Śląska”, nr 3, s. 191–196 ; Pierzak J. 2000. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, województwo katowickie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w roku 1996, E. Tomczak red., Katowice, s. 116–120 ; Radwański K. 1968. Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, t. 9, s. 5–89 ; Radwański K. 1975. Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków ; Raschke G. 1941. Grabungen an der frühromanischen Burgkapelle von Teschen, „Altschlesien”, t. 10, s. 146–165 ; Rauhutowa J., Suchodolski S. 1966. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Czersku, pow. Piaseczno, za lata 1963 i 1964, „Sprawozdania Archeologiczne”, 18, s. 192–206 ; Reyman T. 1959. Metoda stosowania szlifów przeźroczystych w badaniach nad ceramiką starożytną, „Archeologia Polski”, t. 3, s. 167–177 ; Rice P. M. 1987. Pottery analysis, Chicago–London ; Rogaczewska A. 2004. Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002, E. Tomczak red., Katowice, s. 166–171 ; Rogaczewska A. 2004. O początkach hutnictwa metali nieżelaznych na terenie Strzemieszyc Wielkich, [w:] Archeologiczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, D. Rozmus red., Kraków, s. 69–80 ; Rogaczewska A. 2005. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, stanowisko nr 2, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 75–88 ; Romer-Strehl C., Gebel A., Frischat G. H., Krabath S. 2004. Werkstoffwissenschaftliche Untersuchungen an bleiglasierten mittelalterlichen Scherbenaus der Töpfereiwüstung Bengerode bei Fredelsloh, Ldkr. Northeim, „Concilium medii aevi”, t. 7, s. 77–91 ; Rossiński B. 1961, Mechanika gruntów, wyd. IV, Łódź–Warszawa ; Rozmus D., Bodnar R. 2004. Wczesnośredniowieczne ślady hutnictwa w Dąbrowie Górniczej-Łośniu oraz na obszarach pogranicznych, [w:] Archeologiczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, D. Rozmus red., Kraków, s. 9–60 ; Rye O. S., Evans C. 1976. Traditional pottery techniques of Pakistan, Smithsonian Contributions to Anthropology, t. 21, Washington ; Sperka J. 2005. Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej w średniowieczu na obszarze nad Przemszą i Brynicą, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 101–111 ; Stevenson R. B. K. 1947. The pottery, [w:] The Great Palace of the Byzantine Emperors, W. Trust red., London, s. 31–101 ; Stoksik H. 2007. Technologia warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska w świetle badań specjalistycznych i eksperymentalnych, Wrocław ; Szymczak M. red. 1993. Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa ; Tite M. S., Freestone I., Mason R., Molera J., Vendrell-Saz M., Wood N. 1998. Lead glazes in Antiquity – methods of production and reasons for use, „Archaeometry”, t. 40, s. 241–260 ; Verhaeghe F. 1969. Belgium, [w:] J. Hurst, Red-painted and glazed pottery in Western Europe from theeighth to the twelfth century, „Medieval Archaeology”, t. 13, s. 106–112 ; Whitehouse D. B. 1965. Forum ware: A distinctive type of Early Medieval glazed pottery in the Roman Campania, „Medieval Archaeology”, t. 9, s. 55–64 ; Whitehouse D. B. 1980. Medieval pottery in Italy: the present state of research, [w:] La céramique médiévale enMéditerranée occidentale: Xe–XVe siecles, G. Demians d’Archimbaud, M. Picon red., Paris, s. 65–82 ; Young D. 1979. The Verwood potteries, „Proceedings of the Dorset Natural History and Archaeological Society”, t. 101, s. 103–120 ; Zoll-Adamikowa H. 1966. Cmentarzyska szkieletowe Małopolski, część I, Źródła, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, część II, Analiza, Wrocław–Warszawa–Kraków. ; Żaki A. 1974. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

199

Strona końc.:

246

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49567 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji