RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski

Creator:

Auch, Michał

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Akobson A. L. 1979. Keramika i keramičeskoe proizvodstvo srednevekovoj Tavriki, Leningrad
Algar D. J., Light A., Treharne P. 1979. The Verwood and District Potteries, Ringwood
Arthur P., Patterson H. 1994. Ceramics in Early Medieval central and southern Italy: „A Potted History”, [w:] La storia dell’alto-medioevo italiano (VI–X secolo) alla luce dell’archeologia, R. Francovich,G. Noye red., Firenze, s. 409–441
Aubourg V., Josset D. 2003. Chrono-typologie de la céramique de Blois et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 39–48
Auch M. 2006. Podkrakowska ceramika „biała” w świetle nowszych badań fizykochemicznych, [w:] Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko, L. Kajzer red., Kielce–Łagów, s. 83–106
Bersu G. 1910. Slawisches Gräberfeld bei Frankfurt am Oder, „Prahistorische Zeitschrift”, t. 2, s. 189–205
Bodnar R., Krudysz L., Rozmus D., Szmoniewski B. 2006. Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. „Skarb hutnika”, Kraków – Dąbrowa Górnicza.
Bodnar R., Rozmus D., Szmoniewski B. 2005. Hutnictwo srebra i ołowiu we wczesnym średniowieczu w świetle odkryć w Dąbrowie Górniczej - Łośniu (wybrane zagadnienia), [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 54–74
Bouard M. de. 1974. Observations on the treatise of Eraklius, De coloribus et artibus Romanorum, [w:]Medieval pottery from excavations: Studies presented to Gerald Clough Dunning,V. Evison, H. Hodges, J. G. Hurst red., s. 67–76
Bouard M. de, 1976. La céramique de Doué-la-Fontaine, IXe–XIe siecle, „Archeologie Medievale”, t. 6, s. 247–286
Bouardde M., Guibert C. 1969. France, [w:] J. Hurst, Red-painted and glazed pottery in Western Europe from theeighth to the twelfth century, „Medieval Archaeology.”, t. 13, s. 113–119
Buko A. 1975. Badania laboratoryjne ceramiki we francuskich ośrodkach naukowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 23, z. 3, s. 439–467
Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Wrocław–Warszawa–Kraków
Buko A., Lewandowska M. 1991. Analiza skupień w badaniach wczesnośredniowiecznych surowców garncarskich: przykład ceramiki sandomierskiej, „Sprawozdania Archeologiczne”, 43, s. 309–318
Cooper E., Lewenstein E. red. 1988. Clays and glazes – the ceramic review book of clay bodies and glaze recipes, London
Delimat T. 1965. Koło garncarskie, Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 444–445
Fołtyn E. M. 2005. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dorzeczu Przemszy w świetle badań archeologicznych,[w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 29–31
Green D. 1963. Understanding pottery glazes, London
Gulmini M., Appolonia L., Framarin P., Mirti P. 2006. Compositional and technological features of glazed pottery from Aosta Valley (Italy):a SEM-EDS investigation, „Analytical and Bioanalytical Chemistry”, t. 386:6, s. 1815–1822
Hensel W. 1965. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa
Hilczerówna Z. 1967. Z zagadnień periodyzacji garncarstwa na ziemiach polskich, „Archeologia Polski”, t. 12, z. 2, s. 431–437
Hodges H. 1976. Artifacts: An introduction to early materials and technology, London
Holtken T. 2000. Die Keramik des Mittelalters und der Neuzeit aus dem Elsbachtal, Inaugural-Dissertationzur Erlangung der Doktorwurde der Philosophischen Fakultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Bonn, Bonn
Hołubowicz W. 1960. Z badań na Ostrówku w Opolu w 1957 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 9, s. 53–65
Hołubowicz W. 1965. Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, Wrocław
Hurst D., Freestone I. 1996. Lead glazing technique from a Medieval kiln site at Hanley Swan, Worcestershire, “Medieval Ceramics”, t. 20, s. 13–18
Husi P. 2003. Chrono-typologie de la céramique de Tours et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 23–38
Jakimowicz R. 1930. Przyczynki do poznania ceramiki grodziskowej, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza, Poznań, s. 340–362
Jakimowicz R. 1948. Prehistoria ziem polskich. Okres wczesnohistoryczny, Kraków
Jażdżewski K. 1955. Stosunki polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu w świetle archeologii, „Pamiętnik Słowiański”, t. 4, z. 2, s. 348
Jesset S. 2003. Chrono-typologie de la céramique d’Orléans et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 15–22
Kaźmierczyk J. 1959. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na zamku w Toszku, pow. Gliwice, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”, t. 19, seria A, Archeologia Śląska II, s. 215–221
Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków
Kilmurry K. 1980. The pottery industry of Stamford, Lincolnshire, AD 850–1250, „British Archaeological Reports”, t. 84, s. 69–77
Kostrzewski J. 1949. Kultura prapolska, Poznań
Kostrzewski J. 1955. Wielkopolska w pradziejach, Warszawa
Kociszewski L., Kruppe J. 1973. Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej XIV–XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków
Kruppe J. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław–Warszawa–Kraków
Makarova T. I. 1967. Polivnaâ posuda. Iz istorii keramičeskogo importa i proizvodstva drevnej Rusi, [w:] Arheologia SSSR. Svod Arheologičeskih Istočnikov, E1-38, B.A. Rybakov red., Moskva–Leningrad
Marciniak J. 1929–1932. Tymczasowe wyniki badań przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnohistorycznem w Strzemieszycach Wielkich, w powiecie będzińskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 4, s. 238–241
Marciniak J. 1960. Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 141–186
Marek T. 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Warszawa
McCarthy M. R., Brooks C. M. 1988. Medieval pottery in Britain AD 900–1600, Leicaster
Morawiec J. 2005. Szlak handlowy Kijów–Kraków–Praga a ziemie nad Przemszą i Brynicą w IX–XI wieku,[w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 89–100
Morera-Vincotte I. 2003. Chrono-typologie de la céramique d’Angers et réseaux d’approvisionnement de la ville, [w:] La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e–17esiècle), P. Husi red., Tours 2003, s. 15–22
Natuniewicz-Sekuła M. 2005. Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań nad warsztatem ceramicznym kultury wielbarskiej,„Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 53–80
Natuniewicz-Sekuła M. 2008. Wheel-made vessels from Wielbark culture cemetery at Weklice nearly Elbląg: the contributionto research on pottery workshop of Wielbark culture, [w:] Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski red., Wrocław, s. 47–66
Pierzak J. 1997. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich,„Ziemia Śląska”, nr 3, s. 191–196
Pierzak J. 2000. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, województwo katowickie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w roku 1996, E. Tomczak red., Katowice, s. 116–120
Radwański K. 1968. Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, t. 9, s. 5–89
Radwański K. 1975. Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków
Raschke G. 1941. Grabungen an der frühromanischen Burgkapelle von Teschen, „Altschlesien”, t. 10, s. 146–165
Rauhutowa J., Suchodolski S. 1966. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Czersku, pow. Piaseczno, za lata 1963 i 1964, „Sprawozdania Archeologiczne”, 18, s. 192–206
Reyman T. 1959. Metoda stosowania szlifów przeźroczystych w badaniach nad ceramiką starożytną, „Archeologia Polski”, t. 3, s. 167–177
Rice P. M. 1987. Pottery analysis, Chicago–London
Rogaczewska A. 2004. Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002, E. Tomczak red., Katowice, s. 166–171
Rogaczewska A. 2004. O początkach hutnictwa metali nieżelaznych na terenie Strzemieszyc Wielkich, [w:] Archeologiczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, D. Rozmus red., Kraków, s. 69–80
Rogaczewska A. 2005. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, stanowisko nr 2, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 75–88
Romer-Strehl C., Gebel A., Frischat G. H., Krabath S. 2004. Werkstoffwissenschaftliche Untersuchungen an bleiglasierten mittelalterlichen Scherbenaus der Töpfereiwüstung Bengerode bei Fredelsloh, Ldkr. Northeim, „Concilium medii aevi”, t. 7, s. 77–91
Rossiński B. 1961, Mechanika gruntów, wyd. IV, Łódź–Warszawa
Rozmus D., Bodnar R. 2004. Wczesnośredniowieczne ślady hutnictwa w Dąbrowie Górniczej-Łośniu oraz na obszarach pogranicznych, [w:] Archeologiczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, D. Rozmus red., Kraków, s. 9–60
Rye O. S., Evans C. 1976. Traditional pottery techniques of Pakistan, Smithsonian Contributions to Anthropology, t. 21, Washington
Sperka J. 2005. Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej w średniowieczu na obszarze nad Przemszą i Brynicą, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, J. Sperka, S. Witkowski red., Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 101–111
Stevenson R. B. K. 1947. The pottery, [w:] The Great Palace of the Byzantine Emperors, W. Trust red., London, s. 31–101
Stoksik H. 2007. Technologia warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska w świetle badań specjalistycznych i eksperymentalnych, Wrocław
Szymczak M. red. 1993. Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa
Tite M. S., Freestone I., Mason R., Molera J., Vendrell-Saz M., Wood N. 1998. Lead glazes in Antiquity – methods of production and reasons for use, „Archaeometry”, t. 40, s. 241–260
Verhaeghe F. 1969. Belgium, [w:] J. Hurst, Red-painted and glazed pottery in Western Europe from theeighth to the twelfth century, „Medieval Archaeology”, t. 13, s. 106–112
Whitehouse D. B. 1965. Forum ware: A distinctive type of Early Medieval glazed pottery in the Roman Campania, „Medieval Archaeology”, t. 9, s. 55–64
Whitehouse D. B. 1980. Medieval pottery in Italy: the present state of research, [w:] La céramique médiévale enMéditerranée occidentale: Xe–XVe siecles, G. Demians d’Archimbaud, M. Picon red., Paris, s. 65–82
Young D. 1979. The Verwood potteries, „Proceedings of the Dorset Natural History and Archaeological Society”, t. 101, s. 103–120
Zoll-Adamikowa H. 1966. Cmentarzyska szkieletowe Małopolski, część I, Źródła, Wrocław–Warszawa–Kraków
Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, część II, Analiza, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Żaki A. 1974. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

199

End page:

246

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49567 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information